Ukryty przekaz Księgi Rodzaju 1:1

 

Źródło: logos373.wordpress.com

W hebrajskiej gematrii każda litera posiada swoją wartość liczbową.

Stosując dokładnie taką samą formułę obliczeniową co w wersecie Jana 1:1 otrzymamy kolejną stałą matematyczną.

dzialanie

hebrewlettersandvalues

 

Wartość pomnożonych przez siebie liter : 2.3887882… x 1034  Ilość liter to: 28

Wartość pomnożonych przez siebie wyrazów: 3.0415352… x 107 Ilość słów: 7

Wynikiem tego działania będzie: 3.141554509… x 1017 jest to liczba  π (pi) dokładna do 4 miejsca po przecinku.

Liczba π = 3.14159265…   |  Liczba π z wersetu:  3.141554509…

Stwórca w sprawie stworzenia świata zwraca naszą uwagę na liczbę, która definiuje  stosunek długości obwodu okręgu do jego promienia.

Okrąg w trzech wymiarach to sfera. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że otaczający nasz wszechświat to ogromna sfera, której promień sięga miliardów lat świetlnych w niej znajdują się niezliczone ilości gwiazd zgrupowane w galaktyki, a te w gromady i supergromady składające się z milionów galaktyk.

 

kosmos

 

Kula ziemska również jest sferą o promieniu równym ok 6371 km. Tą skalistą kulę  otacza kolejna sfera składająca się z gazów czyli atmosfera.

Ziemia obraca się wokół własnej osi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i również w tym samym kierunku obiega co roku Słońce.

 

ziemiaobieg

 

Księżyc co miesiąc obiega Ziemię. Cały układ słoneczny obiega centrum galaktyki, można więc powiedzieć ze budowa i ruch w  wszechświecie odnosi się szczególnie do okręgu i liczby, która go definiuje czyli π.

Widzimy więc w Bożym stworzeniu cykliczność i ciągłe powtarzanie się tym samych procesów, których symbolem jest koło. Przykładem tutaj też mogą być procesy chemiczne takie jak zamknięty i stał obieg wody w przyrodzie.

Cały dzienny i roczny cykl życia człowieka i przyrody jest związany z ruchem obrotowym (24 godziny) i obiegowym(365 dni) ziemi, który nadaje pory dnia i pory roku odmierzając tym samym również upływający czas.

Możemy wywnioskować że okrąg jest symbolem wieczności, bo nie można wskazać na nim początku, ani końca. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż świat został stworzony, aby człowiek żył na nim wiecznie, lecz grzech człowieka doprowadził do powolnego rozpadu wszechświata i śmierci.

Suma pierwszych 7 cyfr po przecinku z liczby π to: 28

3.1415926… = 1+4+1+5+9+2+6 = 28

Wiemy że werset z Księgi Rodzaju 1:1 składa się z 28 liter i 7 wyrazów, mamy więc ponowne nawiązanie do liczby π.

 

odbicie

 

Środek wersetu stanowi pierwsza i ostatnia litera alfabetu hebrajskiego alef i tau, podpowiadając nam, aby zwrócić uwagę na symetrię i lustrzane odbicia i przekształcenia. Po lewej i po prawej stronie mamy równo po 3 wyrazy. Suma liter dwóch pierwszych wyrazów od środka po lewo to 3+5 = 8,  dokładnie to samo mamy po prawej stronie, tylko że odbite symetrycznie 5+3 = 8

Po stronie lewej liczba liter wynosi 12. Po stronie prawej 14.

12 w systemie ósemkowym to 14     

Dlaczego akurat mamy przekształcenie przez system ósemkowy ? Ponieważ Pan Bóg użył tego systemu przy stworzeniu świata. Maksymalna cyfra w systemie ósemkowym to właśnie 7 , świat został stworzony w 6 dni, a 7 dzień był odpoczynkiem. Bóg  nakazał obchodzić Szabat co 7 dni, potem zaczynał się pierwszy dzień nowego tygodnia. Co 7 lat Izrael miał też obchodzić  Szmitę czyli Rok Szabatowy, a co 7 Szmit czyli co 49 (7×7) lat w roku 50 obchodzono Rok Jubileuszowy.

Pan Jezus zapytany ile razy należy przebaczać odpowiedział, że do  siedemdziesięciu siedmiu razy (Mateusza 18:22) ponieważ 77  jest maksymalną liczbą w systemie ósemkowy którą można zapisać za pomocą dwóch cyfr.

Wracają co wersetu z Księgi Rodzaju, kiedy zsumujemy lewą stronę z prawą otrzymamy: 12 +14 = 26, wartość słowa: JAHWE (יהוה)  jest właśnie tyle równa: 10+5+6+5 = 26 Oznacza to, że w stworzeniu przez swoją mądrość objawił nam się sam Bóg Jahwe.

Tak jak powiedzieliśmy wcześniej liczba wszystkich liter w wersecie jest równa 28. Jest to liczba trójkątna i możemy ją przedstawić graficznie jako trójkąt o boku 7.

 

trzysiedem

W tej figurze geometrycznej, która jest graficzną reprezentacją 28 liter tworzących Rodzaju 1:1  mamy nawiązanie do cyfr 3 i 7 i nie jest to tylko przypadek jak się zaraz przekonamy.

 

gematria

 

Po obliczeniu wartości każdego słowa i zsumowaniu otrzymamy liczbę, która po rozbiciu na czynniki pierwsze ma wyłącznie dwie liczby, są to 37 i 73 . Jedna jest lustrzanym odbiciem drugiej.

Dodatkowo 37 to 12 liczba pierwsza, a 73 to 21 liczba pierwsza.

12 + 21 = 33  a  37 x 33 = 1221

37 – 12 = 25    a   73 21 = 52

25 + 52 = 77  

33 + 77 = 110   <—>   37 + 73 = 110  <—> 28 + 82 = 110

Odbiciem lustrzanym liczby 2701 jest 1072  po zsumowaniu otrzymamy:  3773

Dodatkowo liczbę 2701 można przedstawić graficznie jako trójkąt o boku 73, lub jako sześciokąt o boku 37. 

Dwunastokąt o podstawie równej 3 ma wartość 37.  Posiada 12 ścian, pierwsza zewnętrzna ściana ma 24 kuleczki, środkowa 12, a wewnętrzna 1.

dwunatsto

Dwunastokąt  o podstawie 4 ma wartość 73.

dwunasto2

Łatwo jest zauważyć że dwunstokąt o boku 3, zawiera się w dwunastokącie o boku 4.

dwunasto3

 

Bóg – 37 jest w centrum swojego stworzenia – 73 a stworzenie jest odbiciem Bożej mądrości i objawia nam swojego Stwórcę, któremu jedynie należy się cześć i chwała.

„Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.  Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;” List do Rzymian 1:20-23

Kiedy zaczniemy oddawać cześć stworzeniu czyli odejmiemy od stworzenia jego Stwórcę to otrzymamy liczbę Bestii, której religia opiera się na skierowaniu uwielbienia w stronę samego stworzenia z pominięciem prawdziwego i Jedynego Boga.

73 – 37 = 36

Suma kolejnych liczb naturalnych od 1 do 36 da nam 666.

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666

Suma kolejnych liczb naturalnych od 1 do 37 da nam 703. (wzrokowo 73)

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37 = 703   

36 + 37 = 73

Suma kolejnych liczb naturalnych od 1 do 77 da nam 3003.

1+2+3+…+75+76+77 = 3003     (kolejne nawiązanie do 3773)

Świat nie chce, aby Stwórca był w centrum świata,  woli wierzyć swojej mądrości i oddaje cześć świadomie lub w wyniku zwiedzenia słońcu i ciałom niebieskim. Tym właśnie jest  religia Bestii, której źródłem jest nie chęć do zaakceptowania Ojca, który jest jedynym właścicielem i stwórcą świata i ma swoje reguły czyli Prawo, których należy przestrzegać, aby można było żyć z nim w pokoju i zgodzie.

„I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj.” Księga Powtórzonego Prawa 4:19-20

Egipt jest symbolem dzisiejszego całego świata pogrążonego w ciemności i zwiedzeniu. Współcześni badacze i naukowcy szukają przyczyny życia w stworzeniu, a nie Stwórcy. Patrzą na obiekt, który jest źródłem ogromnej mocy i energii, która steruje całym życiem na ziemi, w tym przypadku jest to Słońce, które według nich miało mieć swój początek kilka miliardów lat temu w Wielkim Wybuchu. Ich wniosek jest taki, że wszystko to co widzimy to tylko przypadkowe zmiany jednej energii w inną oraz przekształcanie się materii.

Po głębszym zastanowieniu się dojdziemy do wniosku, że teoria ewolucji to ten sam sposób próby wytłumaczenia powstania i celu istnienia świata jaki posiadali egipscy i babilońscy filozofowie. Oni również oddawali cześć Słońcu jako stwórcy życia i życiodajnej energii.

Tak jak tamci tak i dzisiejsi wolą wierzyć w bezosobową energię czy moc, która jest przyczyną zaistnienia i podtrzymywania  wszechświata, niż oddać cześć  biblijnemu osobowemu Bogu, który jest Stwórcą tej energii i przyszedł na ziemię, aby nas uratować przed potępieniem.

W  Egipcie i Babilonie wierzono,  że ludzkość to dzieci boga słońce Ra (słońce w zenicie), a faraon to zastępca jego syna Horusa (wschodzące Słońce). Horus (druga osoba słonecznego bóstwa) co roku umiera i rodzi się 25 grudnia.  Głównym symbolem tej religii był kamienny obelisk i tarcza słoneczna. W wyniku małżeństwa Słońca i Księżyca narodzili się inni pomniejsi bogowie (gwiazdy ułożone w znaki zodiaku), którym również oddawano cześć.

Nawet Izrael często odwracała się w stronę królowej niebios – Aszery (Izydy – Księżyć) i króla niebios – Baala (Ra – Słońce) co budziło Boży gniew.

Dzisiaj dzieje się dokładnie to samo, tylko w dużo większej skali. Możemy dostrzec tą samą symbolikę.  Jedyna różnica między starożytnością, a obecnym światem to taka, że przez rozwój wiedzy ludzie wyjaśnili i zrozumieli procesy i mechanizmy istniejące w przyrodzie, nadal jednak nie chcą zaakceptować biblijnego Boga jako Stwórcy świata. Teorii ewolucji nie da się pogodzić z opisem stworzenia świata z Księgi Rodzaju, a mimo to została przyjęta z otwartymi ramionami przez światowe chrześcijaństwo, którego centrum znajduje się w Rzymie, być może dlatego, że teoria ewolucji to rozwinięcie tej samej starożytnej bajki stworzonej przez człowieka, tylko w nowej wersji, mającej pozór mądrości.

Pierwszy werset z Księgi Rodzaju zwiera również przesłanie o przyjściu Boga na ziemię w celu zbawienia ludzkości. Mesjasz po hebrajsku to  משיח w gematrii ma wartość 358.  Jest to ciekawa liczba bo 3 i 5 to 8. 

Wyraz „Ziemię” ma wartość 296, kiedy pomnożymy je przez ilość słów w literach „Bóg” i „stworzył„, otrzymamy wartości odpowiadające greckim wartościom słów Jezus Chrystus  Ἰησοῦς(888)  χριστος(1480) .

mesjasz

Możemy wyciągnąć z tego informację, że sam Bóg przyszedł na ziemię do swojego stworzenia, pod postacią stworzenia czyli jako człowiek.  Człon Chrystus odpowiada za boskość, a Jezus za człowieczeństwo (ludzkie ciało).

(3+5) czyli 8 x 296 = 2368 czyli 888 (Jezus) + 1480 (Chrystus)

stworzenie24

Celem Bożego stworzenia był człowiek, który podziwiał by Stwórcę i Go kochał, za to co ten zrobił dla nas przychodząc na ziemie i umierając za nasze grzechy. Dlatego kiedy połączymy pierwszy i ostatni wyraz otrzymamy słowa:

Na początku„, które posiada 6 liter i  „Ziemię„, które ma 4 litery.

Sześciokąt(6) o podstawie cztery(4)  jest zbudowany z 37 kuleczek. 

Układ kulek jest ściśle związany z liczbami 3 i 7.  Środek zawiera 7 kuleczek, a zewnętrzna otoczka 30.

hexa37

Każde 3 kuleczki są otoczone przez 7.

slowo37

Posiada 3 zielone przekątne, a każda ma po 7 kuleczek.

slowo

Posiada sześć (6)boków o podstawach równych cztery(4)  to wzrokowo daje 64

64 x 37  = 2368 czyli wartość greckich słów JEZUS CHRYSTUS, jak wiemy  z artykułu Jezus Chrystus świątynią Boga Bóg przyszedł w ludzkim ciele, które było żywą Bożą Świątynią.

trzysiodemki

Wartość 3 słów  „Bóg Niebios Ziemi” (אלהים השמים הארץ ) to 777 czyli znowu trzy(3) siódemki(7). Boża mądrość objawia się w stworzonych Niebiosach i Ziemi.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,  lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.”  Izajasza 55:8-9

Bóg (7 x 100) > Niebiosa (7 x 10) > Ziemia (7 x 1)

Wartość greckiego słowa „Logos” oznaczającego „Słowo” z Jana 1:1 jest równa 373. (37 >< 73) Teraz widzimy, że wszytko co istnieje zostało stworzone przez Boga Jahwe, który przyszedł na ziemię w swoim Słowie, którym również wszystko stworzył.

(3 x 7) x 37 =   777   = (7 + 7 + 7) x 37

madrosc

Hebrajskie słowo „mądrość” – חָכְמָה (ḥāḵ·māh) w gematrii ma  wartość  73

חָ – cheth – 8
כְ – kaph – 20
מָ – mem – 40
ה – heth – 5

Teraz weźmiemy pozycje w alfabecie hebrajskim na których znajdują się owe litery.

חָ – cheth – 8
כְ – kaph – 11
מָ – mem – 13
ה – heth – 5

Po zsumowaniu pozycji otrzymamy wartość 37

Słowo mądrość (ḥāḵ·māh) zostało tak przez Boga umiejscowione, aby korelowało z aktem stworzenia z księgi Rodzaju 37 x 73, oraz z greckim słowem Logos z Ewangelii Jana 1:1 które oznacza  (Mądrość, Myśl, Rozum) i ma wartość 373.

Reklamy

88 comments on “Ukryty przekaz Księgi Rodzaju 1:1

 1. Potwierdzenie takiego sposobu obliczenia liczby Bestii otrzymujemy w historii króla Salomona.

  „Tu potrzebna jest mądrość(73). Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć(666).” Objawienie 13:18

  Osobą słynącą z wielkiej mądrości w ST był Salomon, więc warto zwrócić uwagę na historię tego trzeciego i ostatniego króla 12 plemion Izraela, które po jego śmierci uległy podziałowi.

  Aby obliczyć liczbę Bestii potrzebna jest mądrość, już tu Bóg daje nam wskazówkę w samym hebrajskim słowie „Mądrość”, które ma wartość w gematrii 73. Salomon tuż przed oddaniem czci fałszywym bogom dostał od Boga ostrzeżenie w liczbie 666 talentów, które napływały do jego skarbca.

  „Ilość złota, jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów.” 1 Królewska 10:14

  Zaraz w następnym rozdziale dowiadujemy się, że Salomon sprzeciwił się Bogu i popadł w fizyczny nierząd z kobietami, który doprowadził go do duchowego nierządu którego liczbą jest 666. (trzy szóstki – 36) Salomon bowiem poślubił 700 żon i 300 nałożnic (73), które nakłoniły go do odstępstwa. Można powiedzieć że Salomon postawił obraz Bestii czyli wprowadził w Izraelu kult stworzenia w miejsce wiary w prawdziwego Boga.

  „Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca.” 1 Królewska 11:3-4

  Kobieta czcząca pogańskich bogów jest symbolem Nierządnicy z Apokalipsy, a ta jedzie na Bestii(władza państwowa), Bestia tutaj reprezentowana jest przez króla Salomona, który ma władzę państwową i może dać ją Nierządnicy, aby cały kraj czcił fałszywą religię. Liczba żon i nałożnic, które wzrokowo daje 73 jest informacją, aby zwrócić na ten fragment szczególną uwagę dzięki czemu będziemy mieli zrozumienie Bestii i Nierządnicy, ale żeby to zauważyć należało przeliczyć w gematrii hebrajskie słowo „Mądrość”. Dzięki matematyce i gematrii możemy dowiedzieć się dlaczego liczbą Bestii jest 666 i gdzie znajduje się wyjaśnienie co kryje się za tą liczbą.

  73(Boże stworzenie) – 37( Bóg) = 36 (religia – liczba Bestii)

 2. Z tego co ja się oriętuję to Stwórca całego stworzenia zwraca uwagę na fakt stworzenia przez siebie:
  – najpierw Nieba , a nie – ‚nieskończonego wszechświata’ z gromadami gwiazd, planet i galaktyk…
  – potem Ziemi..
  Jak czytamy w Rodzaju…’na początku Bóg stworzył – niebo i ziemię..
  Co to jest – niebo?
  W Rodzaju czytamy:
  Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód..
  I nazwał Bóg sklepienie – niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień drugi.

  I potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła – na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!
  Niech będą światłami – na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało.

  I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło noca, – oraz gwiazdy!
  I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią.

  Mamy więc szczegółowy opis Nieba..
  Niebo składa się z wody- sprasowanej niczym szkło jak stal..
  Jest to więc – sklepienie – nad ziemią i ograniczone wyłącznie do wielkości ziemi..Na tym sklepieniu Bóg umieścił – gwiazdy/światła, słońce i księżyc…Tak więc to co widzimy nocą – to nie żaden nieskończony wszechświat z planetami, – tylko ograniczone – sklepienie nieba nad ziemią wraz z gwiazdami…

  Warto też zwrócić uwagę – co wtym dziele stwórczym jest podmiotem, a co przedmiotem..co czemu służy…

  Otóż podmiotem jest – Ziemia!…Wszystko inne czyli – gwiazdy, księżyc i słońce służy – ziemi..Ziemia jest – centrum…

  Więc nie – słońce – co kłamliwie wciska się ludziom od 500 lat jako – heliocentryzm..że ziemia i reszta – kręci się wokół słońca…a słońce jest centrum…to jest właśnie – lucyferanizm…

  To ziemia jest w centrum uwagi Boga…czyli – ludzkość!..

  a nie bezkresny wszechświat/ jak uczą lucyferaniści/ gdzie człowiek przy tym nie odgrywa żadnej roli, gdzie Bóg staje się nieistotny-niedościgniony, gdzie jest miejsce na ewolucję, życie obcej kosmicznej cywilizacji, gdzie jest miejsce na prawybuch jako przyczynę powstania wszechświata….a to wszystko prowadzi do podważenia istnienia Boga i podważenia Jego Słowa, które zostało ludziom objawione w postaci Pisma..

  Niebo i ziemia powstały z wody…a ziemia nie jest kulą, tylko forma ziemi jest – płaska…Tego uczy Pismo..

  • Skoro ziemia i człowiek jest w centrum to popełniasz błąd logiczny w swoim rozumowaniu i upraszczasz Boże stworzenie.
   Najmniejsza stworzona przez Boga struktura jest mniej więcej w takiej samej skali do rozmiarów człowieka, jak cała galaktyka. Przestrzenie między elektronami w atomie są porównywalne do przestrzeni między planetami. Jądro atomu utrzymuje elektrony przy sobie tak jak planty utrzymywane są przez Słońce. Dodaj do tego teraz przestrzenie w materii to poznasz rozmiar wszechświata w skali i nieskończoną moc i mądrość Stwórcy.

   Mikro wszechświat >>> CZŁOWIEK <<< Makro wszechświat

   Bóg jest Bogiem porządku, mądrości i logiki. Ogromny wszechświat jest tak samo normalny i możliwy jak nanocząsteczki które nas tworzą. Bóg zachowuje wszędzie proporcje.

   Analogia z gr. ἀναλογία – odpowiedniość, podobieństwo

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Analogia

   Nie wierzysz to zobacz sobie na skale obiektów otaczającego nasz wszechświata.

   http://scaleofuniverse.com/

   • Możemy sobie teraz pogdybać. Jeżeli ziemia jest wielkości i masy elektronu wodoru, to według proporcji sfera wszechświata(dom ziemi) jest wielkości kuli ziemskiej(dom człowieka).

    Elektron ma rozmiar ok. 10-22m
    Ziemia ma rozmiar ok. 107 m

    Sfera wszechświata jest więc większa od sfery ziemi o 1029 czyli 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000 razy.

   • Widzę że się nie sformatowało dobrze. Także tam po dziesiątkach mamy potęgi.
    10^-22 ; 10^7 ; 10^29

    Dla czytającego Pismo Święte budowa wszechświata nie jest tajemnicą. Materia jest stworzona z ogromnej ilości energii skupionej w punkcie, rozproszona energia to światło. Słońce zamienia materię na światło i poprzez promieniowanie świetlne traci 4,26 mln ton swojej masy co sekundę, a do Ziemi dociera tylko znikoma część tej mocy. Źródłem wszelkiej energii jest Słowo(Logos) czyli Myśl samego Stwórcy.

    Dalej w filmie jest ciekawe porównanie. Płatek śniegu jest sześciokątem(heksagonem), a więc sześcianem w 2 wymiarach. Nie ma na świecie dwóch identycznych płatków śniegu. Łatwo zauważyć analogię w przekształconej wodzie, że chodzi tu o ludzkość. Człowiek jest sześcianem w który może być świątynią Boga. Matematyczne przesłanie zawarte w greckiej gematrii słów Jezus Chrystus jest równoważna z geometrycznym kształtem sześcianu(heksagonu) takim jakim było Miejsce Najświętsze w Świątyni Jerozolimskiej. Wniosek każdy człowiek jest inny, ale każdy może stać się Świątynią Boga, na wzór Chrystusa.

    Człowiek po nowonarodzeniu może zostać przemieniony w Świątynie Ducha, tak jak woda może zostać przekształcona w piękny płatek śniegu przez Boga.
    W Apokalipsie nawet mamy porównanie ludzkość do wody.

    I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Apokalipsa 17:15

     • Jangryko,
      proszę nie manipulować Księgą Rodzaju,
      szie proszę douczyć co to jest refrakcja,
      wzajemne przyciąganie ciał, tudzież
      układ sił niezbędny do funkcjonowania
      procesów chemicznych, fizycznych,
      fizykochemicznych, które są swego rodzaju
      perpetuum mobile – nie mylić z T-mobile –
      proszę szie nie ośmieszać Janiegryko, albowiem
      temat teocentryzmu, geocentryzmu i inne bajki
      to ja przerabiałem kilka lat i wymiatałem na blogach,
      na forach udowadniając Układ, który działa i istnieje.
      Byłem nie raz wywalany na zbity pysk, oficjalnie
      za wulgaryzmy, a tak naprawdę za dowody, że
      widzialny Układ słoneczny jest obserwowalny przez
      amatorów, laików, konserwatorów, hydraulików,
      więc proszę mnie i gawiedzi nie wciskać KITU.
      Na odczepne to ja Ci mogę tylko piosenkę zapodać,
      oto ona [ta piosenka]:

      Cigani lete u nebo (1975)
      .https://www.youtube.com/watch?v=AFl2RSqGAUo&feature=related

     • dopisek kontynentalny:

      Janiegryko, widziałeś kiedyś cygana ?
      no, bo kształtu ziemi z podwórka nie zobaczysz,
      ale cygana widziałeś ?
      To weź i mu jemu cyganowi nawijaj, że ziemia jest płaska
      to Ci gębę obije delikatnie i lekko,
      jak oni – te cygany – cały świat, te kulę przemierzyli
      w butach, na wozach i na bosaka
      i chyba zauważyli, że jest
      kurcze… okrągła
      Szie zastanów, jeżele nie nad ziemią, to przynajmniej
      nad cyganami. Pozdrawiam – seler

     • JanGryko,
      niedługo bedzię duży księżyc, chyba za piętnaście minut,
      piepszyć w takim razie apogeum i perygeum
      [to nie są wulgaryzmy, to mechanika]
      czyli,
      wg rozpłaszczonych księżyc szie pompuje
      bo jest z gumy – „to oczywiste” – i szie nadyma,
      a potem, tą pomką od roweru szie napi… naparza
      po łbach wyznawców niejakiego red-octobera
      [ksywa M.Szczytński] co jest „ekspertem”
      od geodezji, szamba i macania kur…
      kolega pryzmy stosu drzewa
      kubik……………
      bluzgnąć ?
      Ja Ci Mogę Janie udowodnić, że nie mam racji :-)
      ale weż to powiedz Stwórcy !
      Jak Jemu było na Imię ?
      Acha… Bóg…

      piosenkę Ci zapodać ?
      seler

     • ostatni raz piszę dla Ciebie,
      to Cupak szie stara
      jakieśz pi oblicza
      liczbę, co ona
      zatacza…
      aaa, w pi… z ignorancją
      widzą i nie patrzą
      To ja Ci powiem Janie
      jak słyszeć…
      Kiedy pociąg jedzie to stuka,
      słyszałeś ?
      A WIESZ DLACZEGO ?
      stuka…

      Obwód koła to jest 2piR
      2 – wiadomo, R – [promień] wiadomo,
      pi – to 3,14 i tak dalej po przecinku
      czyli umownie szie mówi, że
      jest to TRZY z Hakiem,
      i teraz wiesz
      dlaczego pociąg stuka jak jedzie ?
      To ten „hak” tak napier… o te szyny…
      to te pi…. z hakiem

      pozdrawiam – seler
      ————————-

      JanGryko,
      Ty szie mną nie sugeruj, ani blogiem,
      ani piosenkami, ani prostytutkami,
      Ty szie w ogóle nie patrz na cyganów,
      oni też szie niektórzy s…przeniewierzyli,
      Charakter wysrali, dupy dali…
      delikatnie mówiąc, diabłu duszę dali…
      Ty OBSERWUJ i uwierz w obserwacje,
      może kiedyśz…. może kiedyśz…
      przyznasz mi, kurcze, …rację
      [nie lubię tego słowa]

      HARA & TAMANGO Muro Shavo
      .https://www.youtube.com/watch?v=2ESPVmeFluU

      ———

      „dowody na płaską ziemię”
      jedziemy:

      robimy obracany żyrandol ze sznureczkami
      mogą być łańcuszki ze złota lub medalik,
      przyczepiamy słoneczko do jednej gumki
      a księżyc do drugiej gumki, i żeby szie obracało.
      Potem, a może nazajutrz, obracamy w kółko
      ten wiatraczek.
      I mamy dzień, I mamy noc…
      Imamy ….

      nie będę rozwijał dalej tego tematu,
      bo polecą straszne bluzgi,
      a ja obiecywałem Radkowi, że szie powstrzymam,
      no, …i szie… powstzrymuję
      powstrzymuję,
      no…

      Stwórca szie pewno lekko załamał jak czyta internet,
      kuźwa… ja jeszcze nie, ale ?
      no właśnie, …to „ale”
      no… HEJ ! – :-)
      seler

      • seler wymiata, jak zwykle :)
       ktoś tu gdzieś ;) zapodał link do dyskusji na temat płaskiej Ziemi gdzie użytkownik „pochodnia kierunkowa” podał bardzo dużo dowodów i konkretów wyjaśniając dlaczego Ziemia nie może być płaska. W odpowiedzi, zamiast kontrargumentów, dostał od „eksperta” i właściciela bloga kilka personalnych wycieczek, co jest bardzo charakterystyczne dla zwolenników płaskiej Ziemi, którzy mentalnie cofnęli się do Średniowiecza. Dlatego podziwiam ludzi, którzy wchodzą z nimi w jakiekolwiek dyskusje. To jest typowe „walenie głową w mur”.

      • Człowieku —o co ci tak naprawdę chodzi?…Ty masz jakiś problem…
       Ale ja ci nie pomogę…aż takich kompetencji nie mam…
       W każdym bądź razie – dyskutować z toba nie zamiaruję…

      • Cupak… zapominasz tylko, że te wszystkie filmiki i zdjęcia to jedynie mistyfikacja NASA. Prawdziwe i trzymające się tzw kupy (?? ;) ) są tylko wykresy i holograficzne prezentacje płaskiej Ziemi.
       Dziura (i to porządna) to została wybita nie w sklepieniu a w pojmowaniu co niektórych.

        • To że Kubrick sfilmował lądowanie na Księżycu to żadna rewelacja, oni sami to mówią zob. film „Interstellar”, czy teledysk „image dragons on top of the world”. To że ktoś udał wyprawę na Księżyc to nie jest dowód że ona jest płaska, albo że Księżyc jest hologramem, który tylko udaje swoje zachowanie jak skalista planeta z grawitacją, która porusza wodami na Ziemi, aby był ruch wody w oceanach. Bóg jest mądrością i nie oszukuje ludzkości, a komuś pasuje robić z chrześcijan idiotów, którzy wierzą w średniowieczne wymysły tamtejszej postępowej ery świata…

        • Dave Murphy chyba nie zdaje sobie sprawy z praw fizyki i grawitacji jakie panują w wszechświecie . Wszystkie dowody obalające ziemię kulę wydają się być prawdziwe tylko dlatego, że są tworzone przez błąd logiczny, wykorzystując przy tym niewiedzę ludzi bo rzadko kto stara się to zrozumieć pewne prawa, a łatwiej jest przyjąć to na tacy ładnie okraszone przez kogoś innego i tu leży cały problem ludzkości którą można kołować jak się tylko chce.

         On tłumaczy, że żyroskop nie zmienia swojej pozycji kiedy samolot leci równolegle do ziemi, a powinien kiedy ziemia byłaby kulą.

         Zapomina jednak że grawitacja działa do środka ziemi. I nie ważne w którym miejscu jest samolot, jeżeli leci równolegle do swojej lokalnej płaszczyzny to żyroskop zawsze będzie stał nieruchomo tak jakby ziemia była płaska. Samolot nigdy nie wyleci też w przestrzeń kosmiczną bo siła grawitacji i opór powietrza ściąga go automatycznie cały czas do ziemi, a powietrze zapewnia mu cały czas równoległą pozycję do płaszczyzny ziemi, żeby pokonać tą siłę potrzeba sporej prędkości ok. 8 km/s czyli 30 000 km/h samolot leci maksymalnie 800-1000 km/h.

         https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_kosmiczna

         Poświęć 5 minut i obejrzyj ten filmik, pomyśl, powodzenia :)

      • Cupak
       Oczywiście że Bóg z nikogo idioty nie robi i nie oszukuje…i nie ma też przed ludźmi niczego ukrytego co nie było by jawne … i nie bawi się z ludźmi w ‚chowanego’…
       Wszystko jest odkryte…..a utajnianie to domena diabła…

       Ksiega Rodzaju w sposob prosty i jasny pokazuje..czym jest niebo i ziemia…..i nigdzie w Piśmie nie ma ani jednej wzmianki że ziemia jest – kulą,!….i w tej kwesti nie zamierzam nikomu udowadniać oczywistej oczywistości..
       I nie rozumiem też co to za argument – ‚średniowieczne poglądy’….to taki lucyferański wyświechtany slogan…i dziwię się ci, że to powtarzasz…
       Wydaje mi się ze Bóg dał człowiekowi rozum – by nie tylko umiał się nim posługiwać…ale też nie bał się samodzielnie myśleć –
       Myślenie ‚grupowe’ raczej nie ma nic z roztropnością..

       • Chodziło mi to że w średniowieczu panowała taka ciemnota, że za swoje zdanie palono na stosie :) a wyrocznią we wszystkim była jedna kasta i to pasowało panu tego świata, a teraz to wszystko znowu wraca. Kent Hovind największy głosiciel kreacjonizmu w USA nazwał teorię płaskiej ziemi głupotą stworzoną w celu ośmieszenia chrześcijaństwa zrobił ostatnio sporo filmików żeby obalić tą głupotę o płaskiej ziemi.

        • Cupak
         Powiem ci, że w wielu kwestiach z tobą się zgadzam…ale w tej niestety nie..
         Nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem..

         Nadszedł czas że to raczej ‚kulo-ziemscy’ powinni obronić swe teorie…
         A problemy sa takie:
         Dlaczego ludzkość o tak zwanych ‚naukowców’ do dzisiaj nie ma prawdziwego zdjęcia ziemi?
         Mamy tylko grafikę komputerową…
         Dlaczego w filmikach NaSa ze stacji ISS nie widać satelitów…?Przecież lata ich tam setki..
         Dlaczego przy obrotowej prędkości ziemi 1600 km/h nie ma różnicy przeciążeń działających na tych co mieszkają w Filandi, Polsce i na tych co mieszkają na takzwanym ‚równiku’?..skoro prędkość w rejonie Filandii jest inna, a w rejonie równika – inna?
         Dlaczego – skoro słońce jest oddalone od ziemi 150 milionów km- kąt padania promieni nie jest prostopadły?…
         A przecież wystarczy obliczyć kąt padania promieni i uzyskamy odległość słońca od ziemi – i wynosi ona ok. 5000 km..I to już zostało udowodnione..
         Dlaczego samoloty latają wyłącznie ze wschodu na zachód i odwrotnie?..Dlaczego nie latają z północy na poludnie?…Dlaczego samolot lecący z Sydnej do Johanesburga…ma przystanek w Emiratach arabskich?…to taka wycieczka krajoznawcza?
         Dlaczego nie mamy informacji o Antarktydzie..?…Dlaczego ludzkość nie ma tam dostępu?
         Dlaczego gwiazda polarna jest cały czas – w tym samym miejscu?
         Dlaczego NASA przy takiej technice – nie lata na księżyc?…
         Dlaczego rakiety wystrzeliwane w kosmos nie lecą – pionowo tylko poziomo?
         Itd..itd.

         Zobacz na ten krótki filmik

         Moim zdaniem autor Konopielki był myślącym człowiekiem i pokazał coś czego przeciętny czytelnik/widz nie dostrzega..
         Tu mamy – uczycielkę i liczby….i durnego chłopa, który wie co widzi…
         Nauka – obecnie to – nowa religia…a naukowcy to współcześni kapłani…..a wikipedia to swoista świątynia.
         Liczby, wyliczenia niczym niepodważalna doktryna, kontra to co widzimy, analizujemy i wyciągamy wnioski…
         Niestety na tkzw heliocentryźmie – nauka i NASA – trzepie miliardy dolarów podobnie jak na ‚ratujących życie’ szczepinkach i chemioterapii- farmaceutyczne kartele…

         Jesli chodzi o Kenta Hovinda..owszem broni kreacjonizmu…ale i na nim sporo zarabia…ostatnio chyba coś przekrecił z podatkami bo siedział w kiciu..
         A z drugiej strony to nie rozumiem człowieka…z jednej strony obala ewolucjonistów…a z drugiej używa ich argumentów, ich biblioteki do obrony ich heliocentrycznej nauki….rozdwojenie jaźni czy dezinformacja?

         Proponuję również pomyśleć

         I jeszcze coś

         A to już tak na luzie

         Nauka idzie oczywiście w parze z ‚postępem’…dobrze napisałem? Z postępem czy podstępem?

        • jangryko ja proszę tylko o wyjaśnienie mi zjawiska dnia i nocy przy teorii płaskiej Ziemi. Swoimi słowami, tak jak Ty to rozumiesz.
         Jesli Ziemia jest płaska to jak wyjaśnić różnicę czasową na różnych lądach?
         Dlaczego w jednej części Ziemi panuje noc a w innej dzień? Jesli Ziemia jest płaszczyzną to światło słoneczne powinno padać na wszystkie lądy kiedy jest w zenicie, czyż nie? Ja jestem jak ten prosty chłop z Konopielki, staram się zrozumieć to, co widzę. A chyba różnica czasowa mistyfikacją NASA nie jest, ponieważ mając znajomych i rodzinę w różnych częściach Ziemi łatwo to sprawdzić.
         Więc jak padają promienie słoneczne drogi Janie na płaszczyznę ziemską, że na jednej części są widoczne a na drugiej nie? w tym samym czasie oczywiście.
         Poprosiłabym również o wyjaśnienie zjawiska pór roku ale powstrzymam się ponieważ jak do tej pory nie otrzymałam żadnej odpowiedzi od zwolenników teorii płaskiej Ziemi na temat cyklu dzień-noc (a już kilka razy zadałam to pytanie). Więc może Ty byłbyś tak uprzejmy i pokusił się o wyjaśnienie mi tego.
         Na pytania, które zadałeś sama chętnie przeczytam odpowiedzi. I mam nadzieję, że nie zignorujesz moich.

    • Cupak,a więc jak myslisz,czym jest nowonarodzenie ? Iść i się dać zanurzyćm czy chrzest oznacza,iż czytamy Biblię,wodą jest Biblia czyli Słowo Boże,i Jezus mówił,że Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Jan 3:5

     Ja bardzo chciałbym zostać ochrzony,czyli znaurzyć się,ale kto ma do tego prawo to robić ? Moze jednak Jezusowi nei chodizło oto,aby iść nad wodę i się zanurzyć,lecz szukać prawdy w samych Słowach Boga,a narodzenie się z Ducha przyjdzie potym,jak poznamy prawdę,która nas wyzwoli.Moze chodziło Jezusowi oto,aby nie dać się zwieść znakom i cudom,jakie są dokonywane na nas,jak to robi np KRK i chrzest poprzez pokropienie,czyżbysmy jednak uwazali na tego typu metody,a Jezus nas sam ochrzci Duchem Świętym,kiedy odwrócimy się od np KRK,przestaniemy oddawać pokłony innych bożkom jak np królowje niebios czy bogu słońca.

  • jangryko,doksztłć się,jeśli coś napiszesz o płaskiej ziemi,już nawet wideo z tym rekordem było,jak doleciał do iluś tam km chyba 30 i skoczył i było widać idelanie załamanie horyzontu,czyli nie jest płaska,czyzby księżyc takze był płaski wg ciebie ? spójrz na niego,jeśli jest płaski to wtedy mozna się zgodzić,że ziemia takze,jednak tak nie jest

   jangryki,jescze jedno,napisałeś,że w Biblii nie ma nic,iż ziemia jest kulista,ale i też nie ma nic,że ziemia jest płaska,więc sam nei wyciągaj wniosków na ten temat,moze weż zbuduj rakietę z kamerami wokól,i wystrzl,i wtedy sie dowiemy,jaka jest prawda,wg mnie,ziemia jest okrągła,tylko człowiek nie jest wstanie tego pojąć,jeśliby wyleciał na parę km do góry i się rozglądnął,to nie zobaczyłby kuli,lecz właśnie płaskość ziemi,iż twój wzrok nie dotarłby do załamiania horyzontu,widziałbyś tylko małe załamanie,lecz nie kulę,aby sie o tym przekonać,musiałbyś zacząć lecieć w prawo ,a poniewaz jesteś małego wzrostu,postaw siebie na ziemi i oblicz,twój tułów ma napiszmy 60 cm szerokości,a ziemia,tysiące km,i wyleć w góe i spróbuj siebie porównać z tym,co widzisz,nie ujrzysz całej ziemi,bo nei jest to możliwe,ujrzysz lekko płaską,bo już jak opisałem,horyzont zobaczysz załamany z każdej strony,z jakiej nie popatrzysz

 3. @jangryko To jest gwóźdź do trumny płaskiej ziemi, jak to komuś nie pomoże to i może w kosmos polecieć zobaczyć ziemię i tak powie że jest płaska jak naleśnik bo inaczej być nie może. ISS może sobie zobaczyć każdy człowiek na ziemi, jej prędkość to 27000 km/h w dwie godziny okrąży Ziemię, gdyby coś takiego poruszało się w atmosferze pod szklaną kopułą to zfajczyłoby się w sekundę, a jednak ma się dobrze już od kilkunastu lat.

  http://astropolis.pl/topic/16426-iss/

  • Cupak
   Dlaczego myślisz że coś takiego jak ISS wogóle się gdzieś porusza?.. Co prawda co jakiś czas lata świetlisty punkt na niebie i jest widoczny nocą…ale tak naprawdę nikt nie wie co to jest…
   Jeżeli boening lecący na wys. 10 km jest wielkości – kropki to taka stacja wielkości autobusu bądź dwóch autobusów na wys 400 km – wogóle nie powinna być widoczna…tak na chłopski tępy rozum..
   A nocą….lecący samolot jako świetlista kropka jest nawet mniejszy od tej – świetlistej kropki przelatującej co jakiś czas i uważanej za ISS..

   Dramatem jest to, że filmiki w stylu hollywood stały się – ‚realnym przekazem’ medialnym…
   To już nawet nie jest śmieszne, a żenujące…
   Babka napryskała sobie sporo pianki na włosy…no i te bąbelki

   Sorry ale nie mogę dużo pisać bo mam złamaną rękę…

   • @jangryko Teraz sobie żartujesz czy piszesz na poważnie ? Lepiej będzie jak zakończymy tą dyskusje bo niepotrzebnie marnuje czas. Wchodziłeś w ogóle na forum hobbistów oglądałeś zdjęcia ?

    Wystarczy dobry aparat albo teleskop żeby złapać tą stację ze szczegółami ona ma ponad 100 metrów i jest najjaśniejszym obiektem na niebie w nocy zaraz po Księżycu i Słońcu, nawet Wenus przy niej wypada blado. To w jaki sposób zachowuje się światło które odbija samo w sobie jest dowodem na kulistą ziemię.
    Problem jest taki że ty nie chcesz zrozumieć tego, ale wolisz wierzyć w swoją wersje spamując cały artykuł filmikami które niczego nie udowadniają.
    Co do filmu to normalne że są glitche co jakiś czas jeżeli obraz przesyłany jest z obiektu który zasuwa 30 000 km/h do stacjonarnego nadajnika na ziemi albo satelitów. Już więcej nie odpisuje bo już się zacina cała strona od tych filmików.

    • Cupak
     Widziałem to zdjęcie…ale przy obecnej technice to chyba dziwnie za mało..można powiedzieć – tyle i tylko tyle..

     Ale oczywiście moim zamiarem nie jest narzucanie czego kolwiek…każdy niech zostanie przy swoim zdaniu…czas pokaże..

 4. lena
  Chętnie bym odpisał tak jak to sam rozumiem….ale niestety stukam lewą ręką.-.wczoraj cholera złamałem rękę i to prawą…wieczorem wylądowałem na pogotowiu…ale wysyłam materiał który mniej więcej zawiera to co sam bym napisał…

  Dzień, noc, firmament nieba – ilustracja biblii
  Porównanie z Pismem może tu wiele pomóc..

  Księżyc – za wodą? Czy w wodzie?

  • Janie ja również życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia.

   Film, który zamieściłeś niestety nic mi nie mówi. Przede wszystkim dlatego, że nie znam angielskiego na tyle dobrze, zeby swobodnie rozumieć wszystko co mówią.
   Sama prezentacja w trakcie filmu, gdzie pokazuje dysk ziemski i podążające słońce i księżyc (po przeciwnej stronie) nad dyskiem i co ma wyjaśnić cykl dnia i nocy na poszczególnych obszarach Ziemi też mnie nie przekonuje.
   Po pierwsze dlatego, że nie pojmuję nadal gdzie i w jaki sposób rozpraszają się promienie słoneczne albo zatrzymują, ze na drugiej części dysku panuje noc? Słońce to olbrzymia ognista kula wydzielająca ogromne masy energii i światła. Będąc w zenicie oświetla cały dysk a nie tylko połowę.
   Po drugie: jak wyjaśnić przy zaprezentowanym na filmie ruchu słońca, że mamy wschód i zachód słońca i ja jako prosty człowiek widzę każdego ranka słońce wyłaniające się zza horyzontu a wieczorem słońce, które opada za horyzont? Zaprezentowany model temu zaprzecza, albo przynajmniej tego nie jest w stanie logicznie wyjaśnić. Jedynie krążenie słońca wokół dysku a nie nad dyskiem mogłoby to jakoś uzasadnić ale wtedy dzień panowałby na całej Ziemi w tych samych godzinach a noc, kiedy słońce chowałoby się pod dyskiem ziemskim.
   Po trzecie: jak wytłumaczyć zjawisko nocy polarnej i dnia polarnego, a co się z tym ściśle wiąże i zmieniających się cyklicznie pór roku i odległości słońca od Ziemi?
   Jak do tej pory na żadnym filmiku przekonującym o płaskiej Ziemi nie widziałam wyjaśnienia i uzasadnienia tych kwestii.

   Opis Ziemi w Księdze Rodzaju nie jest zaprzeczeniem kulistego jej kształtu. To jedynie uproszczony opis zgodny ze stanem wiedzy jaki wtedy panował.
   Zgadzam się z Radtrapem. Temat płaskiej Ziemi to sztucznie i celowo wykreowane zwiedzenie. I jak na prawdziwe i demoniczne zwiedzenie przystało świetnie „udokumentowane” w Biblii.

 5. Jangryko nie zgadzam się z twoim poglądem ze nigdzie w Piśmie Świętym nie ma napisane że ziemia jest kulą .

  Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi,
  której mieszkańcy są jak szarańcza,
  On rozciągnął niebiosa jak tkaninę
  i rozpiął je jak namiot mieszkalny.
  Izajasza 40:22

  • Kris
   Przeczytaj raz jeszcze ten werset i pomyśl….gdzie tu mowa o kuli?.. Uważasz że – okrąg – to kula?…Kłania się gramatyka…
   A zobacz co dalej napisane….’niebiosa rozpięte nad ziemią niczym – namiot..To jest – firmament – i ogranicza się do wielkości ziemi,, a nie – ‚nieskończony pędzący wszechświat’…

   • Rzeczywiście masz rację okrąg to nie kula ,ale popatrz sobie przez lornetkę lub teleskop księżyc i planety są w kształcie kuli ziemia miałaby odbiegać od tego schematu?Nie wiem jak tu się robi żeby było zdjęcie widoczne to bym ci wrzucił zdjęcie z mojego teleskopu na którym wyrażnie widać księżyc jako kulę .

    • mgrabas
     Nie mogę dużo pisać bo mam chorą rękę…
     Ale przesyłam film. ..temat gwiazd – od 15 min. 50 s….
     Oczywiście są to informacje skrótowe..ale z drugiej strony ..ile tych informacji trzeba by wyciągnąć właściwe wnioski…
     Jest wyraźnie pokazane , co zresztą sami możemy takie obserwacje poczynić..jak – gwiazda północna – stanowi – nieruchomą oś – obracających się niebios/gwiazd..

     • Z ciekawości poczytałem kiedyś jak płaskowcy tłumaczą perspektywę zachodzącego Słońca i gwiazd. Każde małe dziecko już wie że Słońce przy zachodzie nawet się wizualnie powiększa by następnie gwałtownie zniknąć za horyzontem i czasem nawet oświetla podstawy chmur a to wszystko na złość teoretykom płaskiej ziemi i ich usilnym próbom wywracania do góry nogami Bożej logiki, którzy starają się być mądrzejsi niż można :)

      Tak samo jak pomijają w swoich tłumaczeniach kształt terminatora, który powinien zakrzywiać się kulisto w kierunku Słońca, a nie odwrotnie tak jak to wymusza kulisty kształt ziemi.

     • dzięki za odpowiedź
      oglądnąłem film, szczególnie uważnie od wskazanego momentu i to co było na filmie jest różne od tego co znam z obserwacji
      na filmie słoneczko przesuwało się poziomo nad horyzontem, a codziennie widzę jak ono „wychodzi” z pod horyzontu na wschodzie, wznosi się coraz wyżej p „niebie”, następuje dzień, a od południa do wieczora opada i „chowa się” poniżej horyzontu i następuje noc
      to, że gwiazda Polarna na półkuli północnej jest widoczna w zenicie nie jest niczym dziwnym, ani nie świadczy za rzekomą płaskością Ziemi, po prostu oś wirującej dobowo Ziemi, jednocześnie okrążającej rocznie Słońce jest tak zorientowana, że akurat w azymucie półkuli północnej wskazuje mniej więcej na gwiazdę Polarną
      teoria rzekomo płaskiej Ziemi nie jest w stanie uwiarygodnić fakt zachodu słoneczka poniżej horyzontu, ani faktu zjawisk dnia i nocy, różnic temperatur między nimi, podobnie jak pór roku oraz faktu obserwacji na półkuli południowej innych gwiazdozbiorów, które analogicznie jak na niebie półkuli północnej „obracają się” tylko w przeciwną stronę
      wszystkie te naciągane „tłumaczenia” mające uzasadnić rzekomo płaską Ziemię obrażają intelekt współczesnego człowieka i nie odpowiadają nijak doświadczalnym faktom, zjawiskom zrozumiałym nawet dla dzieci z podstawówki

      • „teoria rzekomo płaskiej Ziemi nie jest w stanie uwiarygodnić fakt zachodu słoneczka poniżej horyzontu, ani faktu zjawisk dnia i nocy, różnic temperatur między nimi, podobnie jak pór roku oraz faktu obserwacji na półkuli południowej innych gwiazdozbiorów, które analogicznie jak na niebie półkuli północnej „obracają się” tylko w przeciwną stronę”

       dodam zjawisko faz księżyca i jego zaćmienia o nocy polarnej już wcześniej wspominałam.
       Tylko do przemyślenia i ewentualnego naukowego zweryfikowania dla chętnych.
       Odpowiedzi i tak już nie oczekuję.

     • Janie życzę Ci zdrowia i uśmiechu .Ważna jest kultura rozmowy ,bo jeśli jej nie ma ,to wówczas nikt nie zwróci uwagi na dowody .Odpowiedni poziom dyskusji .Trzymaj się .Z Bogiem.

 6. Do filmiku, który zapodał jangryko nt. lotów pasażerskich:
  tyle pisania, przeliczeń, udowadniania, że NASA i jej zdjęcia i szkice, i mapy to oszustwo. A na koniec twórczyni filmiku podaje jako dowód na kształt Ziemi i ułożenie lądów identyfikator ONZ? jednej z najbardziej bandyckich i systemowych organizacji? NASA – nie, ONZ – tak? I to ma mnie przekonać… Chyba, że trochę niechcący im się wymknął rzeczywisty kształt?
  Poza tym wszelkich informacji szukała w necie: googlach, wikipedi, stronkach internetowych linii lotniczych, czyli w mediach, do których nie ma zaufania. Bo na jakiej podstawie wierzy wpisom ludzi, których wiarygodności nie jest w stanie sprawdzić? A może osobiście sprawdziła loty, o których pisze i przeleciała te wszystkie dystanse, żeby potwierdzić swoje podejrzenia? Czy tylko opiera się na informacjach ze źródeł, które wg niej samej kłamią?
  Czy gdyby faktycznie tak było to do tej pory ani piloci, ani tępe stewardessy, bezmyślni pasażerowie – różnej nacji, poziomu IQ, wykształcenia itd – nie zadali by pytań? nikogo by to nie zastanowiło? temat nie powinien był wypłynąć już dziesiątki lat temu? Czy konspiracja nasa rozszerza się również na nich?
  W filmiku nt horyzontu też jest wiele nieścisłości. Twórca przekonuje, że gdyby Ziemia była kulą to widoczne na dalekim horyzoncie budynki, czy maszty statków powinny być zakrzywione zgodnie z kształtem kuli. Owszem, tylko zakrzywienie będzie nieznaczne, zważywszy na olbrzymi obszar ziemski i nie w prawo ani w lewo, co powoduje, że dla zwykłego obserwatora, nawet z porządną lornetą, to zakrzywienie i tak nie będzie widoczne. Zatem żaden to dowód i twórca prezentacji, kreujący się na znawcę tematu, powinien to wiedzieć i darować sobie ten „dowód”.
  A może media kłamią tylko w sprawie kulistej Ziemi? Bo jeśli chodzi o info nt Ziemi płaskiej to kłamliwość mediów nie jest już tak oczywista?
  Te i wiele innych kwestii związanych z teorią płaskiej Ziemi nie dają mi spokoju. Ani zwolennicy tej teorii odpowiedzi.

  • No dobrze.. ale do czego się odnosisz dokładnie? w co nie możesz uwierzyć? Robię bardzo dużo błędów :) ale o jaki Ci chodzi tutaj konkretnie?

  • Ostatnio właśnie zastanawiałem się nad fenomenem grawitacji, która jest nierozłączną częścią czasoprzestrzeni. Grawitacja jest efektem zagęszczenia czasoprzestrzeni do środka ogromnego skupiska energii w postaci materii, dlatego teoretycznie względny upływ czasu w przy ogromnej grawitacji jest większy niż przy małej właśnie ze względu na zmniejszenie się „dystansu” pomiędzy czasoprzestrzenią wszystko dzieje się tam szybciej dla obserwatora, który znajdowałby się po za takim układem. Grawitacja jest bramą dostępu do innego niewidzialnego wymiaru tam gdzie nie ma już praktycznie czasu lub płynie nieskończenie wolno.

   http://iluminaci.com/ads/zmierzono-predkosc-grawitacji/

  • Mgrabas, proszę Cię, naprawdę Cię proszę,
   nie podniecaj szie pustą ziemią, bo mi normalnie opada,
   ten, no… szczęka mi opada.
   Wałkowałem ten temat na forum Veterana, 2 lata, gdzie jeszcze
   niejaki ekspert don diego red-october mason Mariusz
   robił Kubikowi szambo z mózgu, …żeby tam jeszcze wodę,
   ale ekskrementy robił… i Heniek połykał.
   Nie łykaj tego, proszę Cię !
   Wypluj !!!
   Chcesz tabletkę ? – Szie pytam grzecznie ?
   ziemia jest ani płaska, ani pusta, ani okrągła, jest
   bumerangiem, i uważaj jak wraca !!!

   Mgrabas, dej se spokój…
   cudzołożą w tym internecie, żeby nie powiedzieć pier…
   a Ty tylko czas tracisz na wyziewy odbytniczej otchłani,
   weź….

   może Ci jakąś piosenkę zapodać, to szie lekko uspokoisz ?
   nie chcesz ?

   seler

   • selerku kochany, mnie takie „sensacje” nie ruszają
    filmiki przytoczyłem płaskoziemcom do opamiętania
    np. wspomniano tam o lotniku, który przeleciał nad biegunem południowym
    to bezcenne jak Ciebie rusza los drugiego człowieka i jak Ci on nie jest obojętny

    • a to ja przepraszam Cię bardzo… pewno ten bumerang,
     wiesz, ten z Australii, jak wracał – bo bumerangi mają to do siebie,
     że wracają. i on mnie pewno uderzył w głowę, bo szie
     nie pochyliłem na kolanach, i dlatego ne wyczułem
     czaczy… jak to szie pisze ? – chachy ? ??
     Dlaczego mi Mgrabas jakimiś tańcami głowę zawracasz ?
     Może Ci o tango biega ? – chodzi ? – śmiga ?
     Chcesz Tango ? …..proszę bardzo
     dla Ciebie, to ja jestem gotów pół szafy grającej rozkręcić,
     ale tango Ci znajdę :-)
     i masz:

     [przepraszam Rad, że bez kropki]

     Tango Memento Vitae

 7. mgrabas-masz rację ,kochany z Selerka człowiek.Z tym bumerangiem ,uśmiałam się do łez .Tylko dlaczego Seler nie odpisuje na mojego maila ?Trzymaj się .Z Bogiem.

  • Anne, a Ty szie nie wcinaj -:-) …:-) …:-)
   ja jestem smyk, bandzior, izolowany
   we więzieniu i w psychiatryku
   w Lublincu
   u ordynatora p. Jerzego
   dużo widziałe
   krzyż
   ścinałem…
   wiesz
   dlaczego ?
   Anne,
   kochana Anne…
   albowiem
   Jezus
   zmartchwywstał..
   zauważyłaś
   ???
   tziganes gitans manouche virtuose violon guitare sinti jazz

 8. Selerku-masz rację Jezus zmartwychwstał ,lecz chyba wszyscy powinni o tym wiedzieć .Biblia jasno o Tym mówi.Jezus Zmartwychwstał ,Żyje i Działa.Lecz przedstawianie Jezusa na krzyżu nie pochodzi od Boga,to była Ofiara która się wypełniła ,etap.po czym Jezus Zmartwychwstał .Selerku-w jaki sposób mogę Ci pomóc?Odpisz .Trzymaj się .

 9. Selerku-jeśli nawet jesteś bandziorkiem ,jest czas aby to zmienić .Odejść od grzechu,zerwać z grzechem .Bóg dał Słowo ,czeka na Wszystkich .Widzisz ,Dusze potępione ,znieprawione ,które przeszły na stronę Ciemności mają szanse na powrót do Boga ,lecz muszą chcieć a My musimy Im w tym pomóc.Należy oddać Cześć i Chwałę Bogu ,Jezusowi Chrystusowi i Marii ,Matce Jezusa ,ponieważ Ona również zabiegała o powrót Tych Dusz do Boga .Trzymaj się kochany Selerku.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s