Klucze do modlitwy z odpowiedzią

 

Źródło: rcg.org, opracowanie: Girion

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Wiesz, jak należy rozmawiać z Bogiem? Bóg jest twoim Ojcem. Jako Jego dziecko musisz się do niego mówić. Jest to o wiele ważniejsze, aniżeli możesz sobie z tego zdawać sprawę. Chrystus nauczał – „módlcie się w ten sposób”. O jakim sposobie mówi Biblia? Musisz to wiedzieć. Poniżej kroki – klucze do prawdziwie efektywnej modlitwy.

Warunki do modlitwy z odpowiedzią

Biblia jest wypełniona opisami modlitw. Mojżesz błagał Boga, by zmienił zdanie i nie zniszczył buntowniczego i o cielesnym umyśle Izraela (Lb 14:11-19). Anna, która była niepłodna, błagała Boga, by dał jej możliwość posiadania własnego dziecka (1Sm 1:5-11). Dawid błagał Boga, by przebaczył mu jego okropne grzechy (Ps 51). A także, Jezus prosił Boga (J 17:6-11) o to, by ochronił jego uczniów, zanim został ukrzyżowany.

Bóg odpowiedział na ich modlitwy. Odpowie także na twoją.

Ale są warunki. Musisz zbliżyć się do Boga JEGO drogą, nie swoją. Musisz wiedzieć jak się modlić – kiedy – jak często – gdzie – i za co. Odpowiedzi są w Słowie Bożym.

Przyjrzyjmy się warunkom do modlitwy z odpowiedzią.

Proś w wierze: Musisz wierzyć – mieć wiarę. Apostoł Paweł napisał: „Bez wiary zaś nie można podobać się [Bogu]” (Heb 11:6).

Dlaczego? Ponieważ „ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że [on] jest” – że Bóg istnieje – i „że nagradza tych, którzy go szukają” (ten sam werset). Jeśli chcesz, żeby Bóg odpowiedział na twoją modlitwę, na początku musisz uwierzyć, że On istnieje, i że cię słyszy. To wymaga wiary.

Chrystus powiedział, że „wszystko, o cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie” (Mt 21:22).

Apostoł Jakub dodał: „Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej [tu i tam]. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana” (Jk 1:6-7).

Ale co to jest wiara? Oto jej biblijna definicja: „Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, [i] dowodem tego, czego nie widzimy” (Heb 1:11).Wiara jest twoim dowodem na to, że Bóg spełni swoje obietnice.

Bóg nie może kłamać (Heb 6:18). On zawsze spełnia swoje obietnice. Obiecał, że jeśli z wiarą zwrócisz się do Niego, On zwróci się do ciebie (Za 1:3) – wysłucha twoich modlitw.

Ale musisz poznać kolejne warunki.

Bądź sumienny: Kiedy większość ludzi się modli (by znaleźć pracę, by pokonać chorobę, etc.), proszą Boga raz, może dwa razy, i wtedy odpuszczają.

Ale Chrystus powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb? A gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą” (Mt 7:7-11).

Daj Bogu znać, że myślisz poważnie o swojej prośbie. Pamiętaj, że Bóg rzadko odpowiada na modlitwy w sposób, lub w ramach czasowych, w jakich ludzie tego oczekują. Robi to po swojemu, zgodnie z jego harmonogramem.

Jeśli sprawa jest dla ciebie ważna, nie módl się o nią tylko raz. Podchodź do Boga znowu i znowu, ale nie w sposób nachalny. Mają to być szczere i płynące z serca prośby. Bądź sumienny. Niech Bóg wie, że twoje prośby są poważne.

Módl się o wolę Bożą, nie własną: Na tym świecie większość modli się samolubnie. Niektórzy modlą się o wygraną w loterii. Czy to jest szukanie woli Bożej?

Zauważ: „Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze” (Jk 4:2-3). Jeśli twój umysł jest nastawiony na głupie, cielesne pożądliwości, Bóg nie usłyszy twoich modlitw.

Twoje prośby muszą być skoncentrowane na Bożych pragnieniach. Apostoł Jan napisał: „Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, [wtedy] wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy” (1J 5:14-15).

Tuż przed pojmaniem, torturowaniem i ukrzyżowaniem, Jezus wołał do Boga w udręce: „Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak [niech się stanie] nie jak ja chcę, ale jak ty” (Mt 26:39).

Po ludzku, Jezus nie chciał cierpieć tortur i ukrzyżowania, które go czekało. Wciąż jednak modlił się, by działa się wola Boga, nie jego. Chrystus postawił Boga na pierwszym miejscu. Zawsze podchodził do Niego z pokorną postawą.

Podążaj za przykładem Chrystusa, a twoje modlitwy będą wysłuchane.

Możesz poznać wolę Boga poprzez czytanie Słowa Bożego. Na przykład, zauważ: „Lecz jeśli chce się chlubić, to tym niech się chlubi, że mądry jest i że Mnie uznaje. Ja bowiem jestem Panem, który dobro czyni oraz prawość i sprawiedliwość na ziemi. W tym wszystkim mam upodobanie – tak Pan wyrokuje” (Jr 9:23).

Przyjmij pokorną postawę: Cielesny umysł jest zwodniczy – nawet dla siebie samego (Jr 17:9). Jest z natury wrogo nastawiony do Boga i jego praw duchowych (Rz 8:7-8).

Chrześcijaństwo tego świata nie rozumie tego. Nauczyciele i przywódcy tego nie głoszą.

Biblia uczy, że Bóg będzie słuchał tylko tych, którzy są pokorni, oddani i mają zdolność do nauczenia się czegoś. Zauważ: „Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało – mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa” (Iz 66:1-2).

Jezus użył przypowieści, by dać cenną lekcję tym, którzy „byli przekonani w sobie” (Łk 18:9).

„Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam” (Łk 18:10-12). Faryzeusz „wiedział”, że był darem Boga dla ludzkości.

„A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu” (Łk 18:13). Celnik widział siebie z perspektywy Boga i oblókł się w pokorę.

Chrystus kontynuuje: „Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. [Każdy] bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” (Łk 18:14).

Bóg nie będzie słuchał modlitw ludzi dumnych i aroganckich.

Zachowuj Boże prawo: By zacząć rozumieć Bożą wolę, musimy być Mu posłuszni. Dawid pisał: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy” (Ps 111:10).

Im bardziej będziesz Bogu posłuszny, tym więcej zrozumienia da tobie. A im więcej go otrzymasz, tym więcej Bóg będzie oczekiwał twojego podporządkowania.

Gdy to zrobisz, Bóg obiecuje, „Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia” – ponieważ świadomie wybraliśmy Bożą drogę życia i przestaliśmy grzeszyć – „mamy ufność ku Bogu; I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach” (1J 3:21-22).

Bóg słucha tych, którzy są mu posłuszni. To proste.

Kiedy Jezus żył na ziemi, wiedział o tym, że Bóg zawsze wysłucha jego modlitw. Oto, dlaczego: „A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię [to], co mu się podoba” (J 8:29).

Jeśli podążasz ścieżkami Chrystusa i jesteś posłuszny Bogu, twoje modlitwy będą wysłuchane!

Rozważ to: „U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą” (Prz 28:8). Jeśli ty nie słuchasz Boga, On nie będzie słuchał ciebie!

Zbliż się do Boga z czystym sumieniem: Kiedy grzeszysz – łamiesz Boże prawo – On nie może cię usłyszeć.

„Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” (Iz 59:1-2).

Dawid napisał: „Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie” (Ps 24:3-4).

Napisał również: „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał” (Ps 66:18).

Wyznaj swoje grzechy przed Bogiem. Nawróć się i proś o przebaczenie. Krew Chrystusa cię oczyści.

Niektórzy wpadają w błędny wzór: kiedy grzeszą, ich wina gryzie ich w sumienia. Czują wstyd, by zbliżyć się do Boga w modlitwie. Bóg nie odpowie na modlitwę, która nigdy nie miała miejsca. Z powodu braku wyznania grzechu i pokuty, ich wina wzrasta. Jeśli nie zwrócą się szybko do Boga, ich sumienie będzie piętnem. Będą grzeszyć bez poczucia winy, wstydu lub strachu.

Nie pozwól, by ci się to przytrafiło!

Jan Apostoł napisał: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (1J 1:9).

Bóg widział, jak człowiek popełniał każdy możliwy grzech. Twoje wyznanie nie może Go zaszokować, ale za to wyzwoli ciebie ze śmiertelnego cyklu grzechu, bólu, a ostatecznie, od śmierci.

Bądź odważny: Światowe chrześcijaństwo ukazuje Jezusa jako bezradnego słabeusza, który jest przybity do krzyża.

Biblia natomiast mówi, że Chrystus jest w niebie, aktywnie działając na rzecz swoich sług: „Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się [naszego] wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak [my], ale bez grzechu” (Heb 4:14-15).

Gdy modlimy się do Boga, powołujemy się na autorytet Jezusa Chrystusa. Jego przelana krew pozwala nam wejść do najświętszego miejsca we wszechświecie – Bożego tronu!

To dlatego, kiedy się modlimy, mamy nakazane, by przystąpić „z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Heb 4:16).

Bóg oczekuje, by nasze modlitwy były odważne i z mnóstwem pewności – w Niego, nie w siebie.

Jeśli przyjdziemy pełni wątpliwości, On nas nie wysłucha (Jk 1:6-7).

Módl się w szczegółach: Niektórzy uzasadniają: „Dlaczego powinienem się modlić? Czy Bóg nie wie wszystkiego, wliczając w to to, co ja myślę?”.

Tak, wie. W rzeczywistości zna ciebie lepiej, niż ty sam siebie. Wie nawet, ile włosów masz na swojej głowie (Mt 10:30).

Bóg wie, czego potrzebujesz, nawet zanim Go o to poprosisz (Mt 6:8).

Zna twoje myśli i pragnienia wewnętrzne: „Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków” (Jr 17:10).

Jednakże Bóg chce, by się do Niego modlić. Dlaczego?

(1) Bóg chce, aby się do niego zbliżyć i pokazać Mu, gdzie jest twoje serce (Mt 6:19-21).

(2) Bóg chce, abyś wykazał troskę o innych, a modlitwa jest sposobem, by ją wykazać.

(3) Bóg chce, abyś Go badał i testował poprzez żądanie Jego wielu obietnic (Ml 3:10, 1Tes 5:21).

(4) Bóg chce, abyś przystosował swoją wolę do Niego. Jeśli wierzysz Słowu Boga i modlisz się ze szczerego serca, Boże myśli nasycą twój umysł. Będziesz myślał – i działał – jak On (Ef 1:17-19).

(5) Jak każdy dobry rodzic, Bóg chce znać Swoje dzieci. Specyficzne, mocno szczegółowe modlitwy cieszą Boga.

Rozważ to: „A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych” (Ap 5:8).

Twoja modlitwa powinna być jak pachnące kadzidło dla Boga.

Aby wydobyć pełnię zapachu, kadzidło musi być zmielone w bardzo drobny proszek. Podobnie i twoja modlitwa powinna być „drobno zmielona” – specyficzna i mocno szczegółowa. Powinna „dobrze pachnieć” Bogu. Ale jeśli jesteś nieostrożny, może pachnieć czymś innym.

Modlitwy, które składają się z haseł typu „daj mi to”, albo rozpoczynają się z postawą własnej sprawiedliwości są dla Boga tym, czym dla naszych nozdrzy zapach zgniłych jaj.

Zawsze dziękuj Bogu: Paweł napisał: „Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was” (1Tes 5:18).

Powinieneś zawsze dziękować Bogu w swoich modlitwach. Jeśli tego nie robiłeś, to opuszczałeś kluczowy czynnik do wysłuchania modlitwy.

Módl się z serca: Gdy większość się modli, zamamrocze parę słów i ma nadzieję na najlepsze. Inni znów dają długie, monotonne modlitwy, zupełnie jak Faryzeusze 2 tysiące lat temu (Łk 18:10-12). Żadni natomiast nie wkładają serca w swe prośby.

Prorok Izajasz opisał dzisiejszych modlących się: „I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów” (Iz 64:7).

Porównaj to z tym, co napisał Jakub: „Wielką bowiem moc posiada gorliwa modlitwa człowieka sprawiedliwego” (Jk 5:16).

Spójrz na przykład Chrystusa: „On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany z powodu [swojej] bogobojności” (Heb 5:7).

Gorąca i żarliwa modlitwa przynosi skutki.

Jak przeczytaliśmy, Słowo Boże zawiera wiele warunków do wysłuchania modlitwy. Możesz odnaleźć inne warunki poprzez dokładne studiowanie Biblii.

Gdzie, kiedy i jak często?

Paweł napisał, że powinniśmy się modlić nieustannie (1Tes 5:17). Oczywiście nie oznacza to tego, by modlić się dosłownie każdą sekundę, minutę i godzinę życia, 24 godziny na dobę. Po prostu oznacza to, by być w stałej, modlitewnej postawie. Dla chrześcijanina modlitwa powinna być DROGĄ ŻYCIA.

Człowiek cielesny nie chce się modlić, ale nawrócony, zdolny do chłonięcia informacji umysł szuka pozostania w kontakcie z Wiekuistym.

Oprócz prywatnej modlitwy, powinieneś również modlić się przez dzień. Mając chwilę wolnego czasu, możesz zwrócić się krótko do Boga, np. jadąc windą w budynku, w którym pracujesz.

Ale twoja najdłuższa, szczegółowa i żarliwa modlitwa powinna odbywać się w prywatnym miejscu (np. w pokoju) na kolanach.

Teraz zauważ: Kiedy się modlisz, stajesz przed Bogiem Stwórcą i Jego tronem, siedzibą władzy wszechświata. Bogiem, który pragnie zbudować w tobie Jego święty i sprawiedliwy charakter.

W świetle tego, jak dużo czasu możesz „przeznaczyć” na prywatną rozmowę z Bogiem codziennie? 20 minut? 30? 40? Godzinę? Ty jesteś sędzią w tej sprawie.

Pozycja do modlitwy

Twoje osobiste, prywatne modlitwy powinny odbywać się na kolanach. Przede wszystkim, Bóg jest Królem Najwyższym. Pokaż mu szacunek, na który zasługuje. Pozycja ta również pomoże ci utrzymać uległą postawę.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, niech twoje ramiona oprą się na krześle lub łóżku.

Możesz modlić się klęcząc i wznosząc ręce do góry. Weź przykład z króla Salomona, który „klęczał na kolanach z rękami wzniesionymi ku niebu” (1Krl 8:54).

Możesz również podczas modlitwy na klęcząco schylić swoją głowę w kierunku ziemi, kłaniając się (Wj 34:8, Łk 18:13).

W specjalnych okolicznościach (w obliczu poważnych prób), możesz położyć się na ziemi twarzą skierowaną w dół, przy tym się modląc (2Sm 12:16, 13:30-31).

Jeśli nie jesteś w stanie klęczeć z powodu problemów fizycznych, Bóg to rozumie. Wie, że jesteśmy „jak trawa” (Ps 102:12) – fizyczni i tymczasowi. Bóg patrzy na naszą postawę. „Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1Sm 16:7).

Zarys modlitwy

Wraz z innymi doktrynami biblijnymi, liderzy religijni zniekształcili nauczanie Chrystusa na temat tego, jak się modlić. Doprowadzili miliony ludzi do przekształcenia modelu modlitwy Chrystusa w bezmyślną, nie mającą znaczenia recytację słowo w słowo. To nie była intencja Chrystusa.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.

Chrystus powiedział: „Wy więc w taki sposób się módlcie” (Mt 6:9). „W taki sposób” nie oznacza modlitwy słowo w słowo. Z resztą przestrzegał o tym, mówiąc: „A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie” (Mt 6:7).

Chrystus nauczył zarysu modlitwy z tematami, o które powinniśmy się modlić i z ogólną kolejnością, której powinniśmy przestrzegać. Do modlącego należy kwestia podania szczegółów odnośnie każdego tematu.

Możesz ułożyć listę modlitewną, która będzie zawierała szczegóły, które rozszerzają poszczególne elementy zarysu modlitwy. Dodawaj do niej nowe elementy. Modyfikuj ją. Traktuj ją jednak tylko jako przewodnik. Nie recytuj jej słowo w słowo.

Dzisiejsi wyznawcy przekształcili modlitwę w obłudny rytuał, traktując Boga jako dżina w butelce, który spełnia życzenia. To nie jest to, co Bóg zamierzał.

Modlitwa to prywatna, osobista rozmowa w cztery oczy z Bogiem Stwórcą.

Bóg czeka, aby cię usłyszeć!

 

Advertisements

8 comments on “Klucze do modlitwy z odpowiedzią

  1. Fajny artykuł, daj do myślenia, choć ja jako prosty facet jakoś lubię widzieć konkretny przykład. Jak ktoś wie jak się modlić proszę napisz dokładnie co mówisz w takiej prywatnej rozmowie z Bogiem Ojcem nie po to aby to kopiować tylko zobaczyć jak to wygląda. Pozdrawiam,

  2. Wojtek-to musi wychodzić z twojego serca ,rozmowa z Osobą której najbardziej ufasz na świecie ,najlepszy Przyjaciel ,najlepszy Ojciec ,musisz mówić to co czujesz ,a jeżeli powątpiewasz to proś Boga o zrozumienie .oczyść się ,abyś mógł korzystać ze Żródła.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s