oldtestament

Czy stary testament przeczy nowemu?

 

by Fujiwara

Porównanie zrobiłem przy okazji dyskusji na innym blogu, i stwierdziłem że szkoda aby to się zmarnowało. Celem tego artykułu jest obalenie mitu jakoby moralność w prawie była w jakimś stopniu przecząca moralności nowego testamentu.

Doktryna ta jest dziełem nikogo innego jak Faryzeuszy, którzy przeinaczyli interpretację prawa i proroków już przed Chrystusem. Chrystus nie raz o tym wspominał podczas swojego pobytu na ziemi. To Faryzeusze wymyślili że jeżeli ktoś cię uderzy w policzek (uderzenie w policzek, Ῥαπίζω, rhapidzo,  oznacza dosłownie uderzenie w policzek otwartą dłonią, było popularną formą obrazy w czasach biblijnych – coś w stylu nazwania kogoś jednym z wielu brzydkich słów w które łacina podwórkowa jest bogata), to należy się na nim za to mścić.

Celem tego artykułu jest pokazanie Biblijnej prawdy opisanej w wersach:

 

Jakuba 1 ; 17 Wszelki datek dobry, i wszelaki dar doskonały z góry iest zstępuiący od oyca światłości, u którego niemasz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracaiącego.

Malachiasza 3 ;  6 Gdyż Ia Pan nie[3] odmieniam się, przetoż wy, synowie Iakubowi! nie iesteście zniszczeni.

 

Innymi słowy – to co głosił Chrystus wcale nie było inne od tego co głosił Mojżesz czy prorocy. Moralność w nowym czy starym testamencie jest dokładnie taka sama – mimo, iż chrześcijan nie obowiązuje już żadne z rytualnych praw w prawie, uważam że czytanie starego testamentu świetnie uzupełnia nowy; ponieważ żaden z nich nie zaprzecza drugiemu. Stary testament został pochylony a nowy pogrubiony aby ułatwić identyfikację

 

Przysłów 29 ; 23 Pycha człowiecza poniża go; ale pokorny w duchu sławy dostępuje.

Mateusza 5 ; 3 Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Psalm 147 ;  3. Który uzdrawia skruszone na sercu, a zawięzuie boleści ich.

Mateusza 5 ; 4 Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.

Psalm 37 ;  11 Lecz pokorni[4] odziedziczą ziemię, i rozkochaią się w wielkości pokoiu.

Mateusza 5 ; 5 Błogosławieni cisi; albowiem oni odziedziczą ziemię.

(w angielskiej KJV jest to lepiej przetłumaczone – w oby miejscach jest to samo słowo, meek, co oznacza dosłownie pokornego (gr. Praos).

Psalm 5 ;  13 Albowiem ty, Panie! sprawiedliwemu błogosławić będziesz, a zastawisz go, iako tarczą, dobrotliwością twoią.

Mateusza 5 ; 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni nasyceni będą.

Psalm 24:
 3. Któż wstąpi na górę Pańską? a kto stanie na mieyscu świętém iego?[3]
 4. Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swéy, a nie przysięga zdradliwie.

Mateusza 5 ; 8 Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga oglądają

Psalm 34 ;  15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukay pokoiu, a ścigay go.

Mateusza 5 ; 9 Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.

Treny 3 ; 30 Nadstawia biiącemu policzka, a nasycony bywa obelżeniem.

(jest tu mowa o sprawiedliwym mężu)

Mateusza 5 ; 39 Ale Ja wam powiadam: Żebyście się nie sprzeciwiali złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi;

Pslam 37 ;
21. Niezbożnik pożycza, a nie ma czym oddać; ale sprawiedliwy pokazuie łaskę, i rozdawa.
26. Na każdy dzień pokazuie miłosierdzie i pożycza, a przecię nasienie iego iest w błogosławieństwie.

Mateusza 5 ; 42 Temu, co cię prosi, daj, a od tego, co chce u ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.

Przysłów 25 ; 21 Jeźliżeby łaknął ten, co cię nienawidzi, nakarm go chlebem; a jeźliby pragnął, daj mu się napić wody;

Mateusza 5 ; 44 Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was;

Kaznodziei Salomona 9 ;  2 Wszystko się dzieie iednako wszystkim; iednoż przychodzi na sprawiedliwego i niezbożnego, na dobrego i na czystego i nieczystego, na ofiaruiącego i na tego, który nie ofiaruie; na dobrego, i na grzesznego, na przysięgaiącego, i na tego, co się przysięgi boi.

Mateusza 5 ; 45 Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech; bo on to czyni, że słońce jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe,

 

Sprawa zemsty?

Powtórzonego Prawa 32 ; 35 Mojać jest pomsta i nagroda; czasu swego powinie się noga ich, ponieważ bliski jest dzień zginienia ich, a spieszą się przyszłe rzeczy do nich.

Kapłańska 19 ; 19 Nie mścij się, i nie chowaj gniewu przeciw synom ludu twego; ale miłuj bliźniego twego, jako siebie samego; Jam Pan.

Przysłów 20 ; 22 Nie mów: Oddam złem. Oczekuj na Pana, a wybawi cię.

Przysłów 24 ; 29 Nie mów: Jako mi uczynił, tak mu uczynię; oddam mężowi temu według uczynku jego.

Rzymian 12 ; 17 (Bracia!) nie bądźcie mądrymi sami u siebie; żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi.

Rzymian 12 ; 19 Nie mścijcie się sami, najmilsi: ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem napisano: Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan.

1 Tesaloniczan 5 ;  15 Patrzcie, aby kto złém[9] za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladuycie, i sami między sobą i ku wszystkim.

1 Piotra 3 ;  9 Nie oddawaiąc złego[7] za złe, ani łaiania za łaiania, lecz przeciwnym obyczaiem dobrorzecząc, gdyż wiecie, iż na to powołani iesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli.

WNIOSEK: CZY STARY TESTAMENT PRZECZY NOWEMU TESTAMENTOWI? CZY JEGO PRZYKAZANIA RÓŻNIĄ SIĘ?

Odpowiedź wywnioskujcie sami.

Ktoś zada pytanie co w takim wypadku z tak zwanym prawem talionu (oko za oko ząb za ząb).

Odpowiedź: To prawo nigdy nie było adresowane do zwykłego obywatela, tylko to władz. Bóg nie chce zemsty ponieważ wie, że zemsta rodzi zemstę i kolejne zło. Nie znaczy to jednak, że puści złoczyńcom płazem. Bóg jest sprawiedliwy, i dla tego ustanowił pewne kanały (władze, a konkretniej ich organy ścigania) aby wykonywały jego wyroki – chociażby żeby nie musiał każdego złoczyńcę trzaskać piorunem. Potwierdza się to z wierzeniami Izraelitów, którzy wierzyli, że kiedy Izraelita zabijał przestępcę, nie czynił on tego sam – lecz robił to Bóg, używając jego ręki jako narzędzia, tak samo jak by uderzył nikczemnika ogniem jak zrobił z Sodomą i Gomorą. W ten sposób właśnie Bóg użył izraelitów do zniszczenia wymieszanych z Nefilimami plemion Kaananu.

Przykład tego znajdujemy w księdze Zachariasza, gdzie Bóg mówi za pośrednictwem proroka:

Zachariasza 9 ;  13 Gdyż sobie naciągnę Iudę, a łuk napełnię Efraimem; i wzbudzę syny twoie, o Syonie! przeciwko synom twoim, o Iawanie! i zgotuię cię iako miecz mocarza.

Pwt 20 ; 2 A gdy się przybliżać będziecie ku potykaniu, wystąpi kapłan, i przemówi do ludu.
3 A rzecze do nich: Słuchaj Izraelu, wy dziś staczacie bitwę z nieprzyjacioły waszymi; niechajże nie słabieje serce wasze, nie bójcie się i nie trwożcie sobą, ani się ich lękajcie;
4
Albowiem Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczył za was z nieprzyjacioły waszymi, a iżby was wybawił.

Korzenie tego sięgają wcześniej. Jakie było pierwsze przykazanie jakie Bóg dał ludziom po potopie?

Rodzaju 9 ;  6. Kto[5] wyleie krew człowieczą, przez człowieka krew iego wylana będzie; bo na wyobrażenie Boże uczynion iest człowiek.

Idąc dalej, można zauważyć, że wszystkie przykazania „oko za oko, ząb za ząb” miały być egzekwowane przez starszych miasta, którzy pełnili rolę sędziów.

Powtórzonego prawa 19 ;
12 Tedy poślą starsi miasta onego, i porwą go stamtąd, i wydadzą go w ręce powinnemu zabitego, i umrze.
13 Nie sfolguje mu oko twoje; ale odejmiesz krew niewinną z Izraela, abyć się dobrze działo.

Jak zapewne widać, nigdzie nie jest tu powiedziane że ktokolwiek ma prawo egzekwować na własną rękę. Starsi w tamtym czasie byli władzą w Izraelu. Apostoł Paweł potwierdza to w liście do Rzymian 13:

1 Każda dusza niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana: boć nie masz zwierzchności, tylko od Boga; a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione.
2 A tak, kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się sprzeciwiają, sami sobie potępienie zjednają.
3 Albowiem przełożoni nie są na postrach dobrym uczynkom, ale złym. A chcesz się nie bać zwierzchności, czyń, co jest dobrego, a będziesz miał pochwałę od niej;
4 Bożym bowiem jest sługą tobie ku dobremu. Ale jeźli uczynisz, co jest złego, bój się; boć nie darmo miecz nosi, gdyż jest sługą Bożym, mszczącym się w gniewie nad czyniącym, co jest złego.
5 Przetoż trzeba być poddanym nie tylko dla gniewu, ale i dla sumienia.

Z tego samego Powodu jestem przeciwnikiem każdej rewolucji; bo wszyscy masoni rządzą tylko dla tego, że Bóg nie zdecydował się jeszcze rozbić ich na proch.

Interesujące w tym kontekście jest „oczyszczenie świątyni”:

Jana 2 : 15 A uczyniwszy bicz z powrozków, wszystkie wygnał z kościoła, i owce i woły: a tych, co pieniędzmi handlowali, pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał;

Marka 21 ; 12 Tedy wszedł Jezus do kościoła Bożego, i wygnał wszystkie sprzedawające i kupujące w kościele, a stoły tych, co pieniędzmi handlowali, i stołki sprzedawających gołębie poprzewracał,

Marka 11: 15 I przyszli do Jeruzalemu; a wszedłszy Jezus do kościoła, począł wyganiać sprzedawające i kupujące w kościele, i poprzewracał stoły tych, co pieniędzmi handlowali, i stołki tych, co sprzedawali gołębie;
16 A nie dopuścił, żeby kto miał nieść naczynie przez kościół.

Teraz tłumacząc: Greckie słowo użyte przez Jana kiedy Jezus wypędza z świątyni kupców to „fragellion”, które w łacinie ma swój odpowiednik „Flagrum”. Flagrum nie był batem do poganiania kóz – to była broń, stosowana przez rzymskie władze do karania. Ten sam czasownik (Fragellosas) jest użyty w momencie kiedy Jezus jest biczowany.4251963

 

Rzymski Flagrum nie służył do poganiania owiec i wołów.

Dlaczego Jezus to zrobił? Ponieważ znajdował się na terenie swojego domu; miał tam według każdej definicji władzę, którą wyegzekwował dość dosadnie.

Ktoś inny może poruszyć temat rozwodu. Cóż, pozwolę sobie omówić te wersety.

Mateusza 5:

31 Zasię rzeczono: Ktobykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny;
32 Ale Ja wam powiadam: Ktobykolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.

Marka 10:

2 Tedy przystąpiwszy Faryzeuszowie, pytali go: Godzili się mężowi żonę opuścić? a to czynili, kusząc go.
3 Ale on odpowiadając, rzekł im: Cóż wam przykazał Mojżesz?
4 A oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.
5 A odpowiadając Jezus, rzekł im: Dla zatwardzenia serca waszego napisał wam to przykazanie.
6 Aleć od początku stworzenia mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg.
7 Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej,
8 I będą dwoje jednem ciałem; a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
9 Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.

Czy aby na pewno ten temat nie był poruszany wcześniej?

Malachiasza 2 ;

14. Wszakże mówicie: Dla czegoż to? Dla tego, że Pan iest świadkiem między tobą i między żoną młodości twoiéy, przeciw któreyś ty wystąpił, gdyż ona iest towarzyszką twoią, i żoną przymierza twego.
15. Bo azaż nie uczynił iednym, choć mu ieszcze ducha zbywało? A czemuż iednym? aby szukali nasienia Bożego; a tak strzeżcie ducha swego, a z żoną młodości swoiéy się zdradliwie nie obchodźcie;
16. Bo on ma w nienawiści opuszczenie żony, mówi Pan, Bóg Izraelski, przeto że taki okrywa okrucieństwo płaszczem iego, mówi Pan zastępów; a tak strzeżcie ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradliwie

Jak widać – Bóg nigdy się nie zmienił.

Kontynuując: Tak więc wygląda temat moralności nowo i staro testamentowej. Na bazie Faryzejskiej nauki jakoby oba testamenty sobie przeczyły wyrósł Gnostycyzm. Jezus Chrystus od początku mówił:

Mateusza 22:

36 Nauczycielu! które jest największe przykazanie w zakonie?
37 A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej.
38 To jest pierwsze i największe przykazanie.
39 A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
40 Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawisnęli.

WSZYSTEK ZAKON I PROROCY! Czyli przykazania Chrystusowe, nawet jeśli znoszą ceremoniał i ofiary, wcale nie zniosły moralności z prawa. No i aby zakończyć:

Powtórzonego Prawa 6 ; 5 Będziesz tedy miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej;

Jak widać – wszystkie przykazania mięliśmy od początku. W pierwszym wieku istnienia Chrześcijaństwa wielu z chrześcijan nie miało nowego testamentu. Dlaczego mamy 4 ewangelie? Ponieważ każda z nich była tradycyjnie używana w innym obszarze. Ewangelia Marka na terenie Italii, Łukasza w Grecji, Jana w Azji Mniejszej (dzisiaj Turcja) a Mateusza powstała w Antiochii Syryjskiej i na terenie Syrii była używana. Wtedy, wielu Chrześcijan z powodów dystansu czy kontaktu z innymi nie mieli nowego testamentu. Ewangeliści którzy spisywali te Ewangelie pisali je dla swoich grup wierzących, często bez konsultacji z innymi Ewangelistami – chociaż zawsze pod natchnieniem Ducha Świętego, dlatego Ewangelie się zgadzają.

Mieli często jedną Ewangelię, czasem trafił się w danym mieście jakiś list któregoś z Apostołów – ale co najważniejsze, mieli stary testament. Jego czytali, i nad nim medytowali.

CAŁY STARY TESTAMENT POTWIERDZA WSZYSTKIE SŁOWA CHRYSTUSA, CO OZNACZA ŻE WCALE NIE JEST MNIEJ WAŻNY OD NOWEGO! ZAPRASZAM WIĘC DO DOKŁADNEGO STUDIOWANIA!

 

 

Advertisements

6 comments on “Czy stary testament przeczy nowemu?

 1. Taka mała uwaga:

  „A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód
  wszeteczeństwa…”

  Pan Jezus nawiązuje do prawa i nie zmienia go, w końcu sam je nadał więc nie może sobie zaprzeczyć.

  A przecież za wszeteczeństwo groziła śmierć a nie rozwód. Błędnie więc przetłumaczono słowa Jezusa.
  Pan Jezus nawiązał do Piątej Księgi Mojżeszowej 24,1: „Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy”.

  W Nowym Testamencie błędnie przetłumaczono „coś odrażającego” na „wszeteczeństwo”.

  Co nie zmienia faktu, że pod nowym przymierzem, w mocy Ducha Świętego, mamy się nie rozwodzić i mamy do tego moc, bo damy radę wszystko przebaczyć. W starym przymierzu nie mieli takiej możliwości bo mieli serca kamienne a nie mięsiste.

  Powyższe uwagi zaczerpnęłam z wielogodzinnego studium dotyczącego małżeństwa, autorstwa Dariusza Parfienowicza.

 2. Gdyby Jezus odwiedził dziś Ziemię, w sensie literalnym, nie miałby nic przeciwko temu jak wymawiają jego imię. Mnie we Włoszech nazywano Albert mimo że moje imię to Wojciech. Podobnie Jan, Hans, John i inne, nawet jak ktoś przekręci Jezus to rozumie, podobnie Bóg. Podał swoje imię na kartach Biblii, i czy mówimy Jehowa, Jahwe, Giova czy inaczej Bóg to rozumie, nie jest przecież despotą..

  • Owszem.

   Ponieważ wszystkie współczesne przekłady bazują na łgarstwie zwanym Septuagintą.

   Tak samo jak uznaję jedynie King James Version w Języku Angielskim, tak w Polsce Uznaję TYLKO Gdańską. Reszta jest skorumpowana, i nie widzę powodu dla którego miał bym jej używać.

   Gdańska może nie jest też ideałem, ale bije Warszawską na głowę.

   • Dobra jest też uwspółcześniona gdańska – UBG – jednak na razie jest tylko NT i psalmy. Ja Gdańskiej nie mogę, ciekawy język ale za stary..

Możliwość komentowania jest wyłączona.