Porównanie Textus Receptus i tekstów aleksandryjskich

 

Wg hebrajsko-rzymskiego historyka Józefa Flawiusza, w I wieku n.e. greka nie była powszechnie używana na terenie Ziemi Świętej. Flawiusz podkreśla również jak rzadkim widokiem był Żyd znający ten język.

Starałem się także poznać literaturę grecką, gdy już opanowałem greckie reguły gramatyczne, choć moje narodowe przyzwyczajenie nie pozwoliło mi osiągnąć prawidłowej wymowy. U nas bowiem nie ceni się tych, którzy nauczyli się języków wielu narodów, ponieważ uważa się że wiedzę tą mogą posiąść mogą nie tylko ludzie urodzeni wolno, ale też pierwszy lepszy niewolnik. Natomiast u nas na miano ludzi uczonych zasługują ci, którzy są biegli w Prawie i potrafią wyjaśnić znaczenie pism świętych. Dlatego, choć wielu usilnie dążyło do zdobycia tej wiedzy, zaledwie dwóch lub trzech osiągnęło zadowalające wyniki i rychło zebrało owoce swych trudów. (Dzieje Izraela XX, XI – na samym końcu)

***

Church on Trial  (http://watch.pair.com/church-on-trial.html), fragmenty, tłum. radtrap

 

Gdzie znajdowały się kościoły do których skierowane były słowa w Objawieniach św Jana? W Azji Mniejszej.

Kto był odpowiedzialny za przepisywanie świętych pism?

A to jest odpis listu, który król Artakserkses dał Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu, biegłemu w treści przykazań Pana i jego ustaw, jakie nadał Izraelowi: – Ezdrasza 7:11

Dlaczego tak wielu ludzi w Kościele nie chce widzieć skażenia w Biblii?

Współczesny Kościół jest letni.

Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich – Obj 3:15-16

Napinają swój język jak łuk, kłamstwo, a nie prawda panuje w kraju, od jednego złego do drugiego przechodzą, mnie zaś nie znają – mówi Pan. – Jeremiasza 9:3

Kościół jest duchowo ślepy

Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. – Obj. 3:17-18

I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. – Mat. 13:14 (zobacz Iz. 6:9-10; Iz. 29:10-11)

Wierni boją się konsekwencji mówienia przywódcom Kościoła o błędnych wersjach Biblii

Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem. – Jana 9:22

Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. – Prz. 29:25

umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. – Jana 12:43

Co wiemy o starożytnym Sanhedrynie?

Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi – Marka 15:1

Paweł ujrzawszy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą… – Dzieje 23:6

Sanhedryn

“Sanhedryn (…aramejska wersja greckiego „sunedrion”, czyli rada, zgromadzenie)… W czasach Chrystusa i apostołów wspomina się o nim jako o najwyższej radzie w żydowskim systemie sprawiedliwości (Marka 14:55).

Skład. Ta wielka rada tworzona była przez wysokich kapłanów (aktualnych i byłych wysokich kapłanów, oraz członków uprzywilejowanych rodzin z których tych kapłanów wybierano), starszych (plemiennych i rodzinnych przywódców ludu i stanu kapłańskiego) oraz uczonych w piśmie/skrybów… zarówno faryzeuszy jak i saduceuszy (Dzieje 4:1, 5-6, 5: 17, 34). Według Miszny składała się z 70 członków [71 wg innych źródeł – dop.tłum]; przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, pomocników oraz sędziów… Wg Józefa Flawiusza i Nowego Testamentu przewodniczącym był zawsze aktualnie sprawujący posługę wysoki kapłan… Zakładano że członkostwo było dożywotnie, zaś nowych członków powoływali aktualni członkowie lub najwyższe władze polityczne… Jurysdykcja Sanhedrynu obejmowała w czasach Chrystusa jedenaście prowincji Judei, dlatego nie mogli zaszkodzić Jezusowi gdy przebywał w Galilei, a jedynie wtedy gdy przybył do Judei… Sanhedryn był najwyższym sądem, ostatnią instancją w kwestii zagadnień związanych z Prawem Mojżeszowym…” (The New Unger’s Bible Dictionary, 299:1126-27)

Faryzeusze

“Pomimo faktu że Sanhedrynowi przewodzili kapłanie saduceusze, najwięcej do powiedzenia w kwestii spraw publicznych mieli faryzeusze. „Ogromna część narodu była po ich stronie, przede wszystkim kobiety. Największe wpływy posiadali w kongregacjach, dlatego wszelkie publiczne rytuały, modlitwy i ofiary przebiegały w oparciu o ich wytyczne.

Ich wpływ na lud był tak duży, że mogli przemawiać nawet przeciwko królowi lub wysokiemu kapłanowi, dzięki czemu mieli największą szansę na blokowanie dekretów królewskich. Z tego powodu również saduceusze przy swoich zarządzeniach dużą uwagę zwracali na żądania faryzeuszy, w przeciwnym bowiem wypadku ryzykowali że tłumy obrócą się przeciwko nim.” (Schurer, History of the Jewish People in the Time of Christ, rozdz. 2, 2:28).” (Unger, 299:998)

“Dzisiejsza żydowska religia wywodzi się bezsprzecznie od faryzeuszy. Faryzejskie idee oraz metody znalazły swoje odzwierciedlenie w literaturze o niespotykanych rozmiarach, spośród której do dnia dzisiejszego przetrwało wiele jej przykładów. Talmud jest największym i najważniejszym elementem owej literatury… a badania jego treści są niezbędne dla pełnego zrozumienia faryzeizmu.” (Encyklopedia Żydowska, 1948, Tom 8, str. 474)

Saduceusze

„… Saduceusze byli arystokratami. Józef Flawiusz niejednokrotnie podkreślał że saduceusze pozyskiwali jedynie bogatych i nie mieli ludu po swojej stronie. (Dzieje Izraela 13.10.6)” (Unger, 299:1109)

Uczeni w piśmie

“Podczas niewoli babilońskiej skrybowie stali się najwidoczniej ekspertami w dziedzinie świętych pism Bożych, kopiowali je, przechowywali je i nauczali. Ezdrasz był takim skrybą, w sensie, uczonym w Piśmie (Ezdrasza 7:6). W czasach Nowego Testamentu wykształciła się profesjonalna kasta tych uczonych, w większości faryzeuszy (Marka 2:16). To oni interpretowali prawo, nauczali go innych, byli także ekspertami podczas procesów ludzi oskarżonych o złamanie Prawa Mojżeszowego.” (Holman Bible Dictionary, 784:1237)

SPISEK

Na czym polegał plan uczonych w Piśmie?

Na obaleniu Rady Boga i przejęciu od niej monopolu na nauczanie o Jezusie Chrystusie.

(Słowa faryzeusza Gamaliela Starszego): „Przetoż teraz powiadam wam: Dajcie pokój tym ludziom i zaniechajcie ich; albowiem jeźliżeć jest z ludzi ta rada albo ta sprawa, wniwecz się obróci; Ale jeźlić jest z Boga, nie będziecie mogli tego rozerwać, byście snać i z Bogiem walczącymi nie byli znalezieni – Dzieje 5:38-39 (B.Gdańska)

Gdy prześladowanie apostołów nic nie dało, Sanhedryn ustanowił swoich fałszywych świadków w Aleksandrii, twórców manuskryptów aleksandryjskich.

Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu, i przeciw pomazańcowi jego, mówiąc: Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. – Psalm 2:2-3 (B.Gdańska)

W jaki sposób ich uczeni w Piśmie zdobyli oryginały Pisma (NT)?

Działając od środka

Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. – Dzieje 20:29-30

Działając z zewnątrz

nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda ewangelii u was się utrzymała. – Gal 2:4-5

Ci ludzie czekali w ukryciu na odejście św Pawła, następnie zaczęli kopiować Pismo Święte wprowadzając swoje „poprawki”. Według współczesnej chronologii wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich, moment śmierci św Pawła pokrywa się mniej więcej z początkiem wielkiej rebelii żydowskiej, zdławionej kilka lat później przez wojska Tytusa.. Jerozolima została zburzona w roku 70 n.e., a duża część populacji żydowskiej (złożonej z plemion Judy i Benjamina) musiała uciekać z Judei, osiedlając się w różnych rejonach znanego świata.

Z jakiego powodu zmieniono treść Pisma Świętego?

Zmienione Pismo ma służyć jako narzędzie dla apostazji Kościoła (odpadnięcia od wiary członków Kościoła w czasach ostatecznych). Głównym celem ataku jest doktryna mówiąca o boskości Jezusa Chrystusa

A bez wątpienia wielkać jest tajemnica pobożności, iż Bóg zstał się widomym w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widzian jest od Aniołów, przepowiedzian jest poganom, uwierzono mu na świecie i jest wzgórę wzięt do chwały…. – 1 Tym 3:16 (Gdańska)

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich – 1 Tym 4:1 (Warszawska)

Gdzie znajdowało się centrum chrześcijaństwa w okresie tworzenia pism Nowego Testamentu?

Tym centrum była Antiochia.

180px-Provincia_SyriaWieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie; wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. – Dzieje 11:22-26

W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr – Dzieje 13:1-4

Aleksandria nie była centrum wczesnego chrześcijaństwa. Paweł nigdy nie miał nic dobrego do powiedzenia w sprawie Aleksandrii. Łukasz pisał że aleksandryjczycy ukamienowali Szczepana.

A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali: Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu; tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w Piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. – Dzieje 6:8-12

“Najbardziej wpływowym ośrodkiem odpowiedzialnym za sfałszowanie tekstu biblijnego była katechetyczna „szkoła aleksandryjska” w Egipcie… W Aleksandrii mieszkała ogromna populacja żydowska. Była też centrum greckiego platonizmu (filozofii Platona)… Słynny żydowski filozof z Aleksandrii, Filon (20 p.n.e. – 42 n.e.) łączył nauki Platona (427-347 p.n.e.) ze Starym Testamentem. Chrześcijanie łączyli nauki Platona z Nowym Testamentem, przyczyniając się do powstania herezji gnostyckich. Aleksandria była również centrum gnostycyzmu – aleksandryjskimi gnostykami byli Bazylides (ok. 125 n.e) i Walentyn (120-160 n.e.)” – Robert Sargent, Landmarks of English Bible Manuscript Evidence (199:122)

CZY ISTNIEJĄ JESZCZE ORYGINALNE MANUSKRYPTY BIBLIJNE?

NIE.

 

Na ilu rodzinach tekstów greckich oparte są współczesne przekłady biblijne?

Dwóch.

1. Antiocheńskiej/bizantyjskiej (Antiochia, Syria)

2. Aleksandryjskiej (Aleksandria, Egipt)

Ponad 3000 znanych manuskryptów z rodziny antiocheńskiej kontra 3 manuskrypty aleksandryjskie.

“W ciągu 300 lat od publikacji pierwszego drukowanego tekstu greckiego Biblii (znanego jako Textus Receptus), odkryto bardzo dużą liczbę nowych manuskryptów Nowego Testamentu. Do roku 1968 Kurt Aland naliczył 3112 manuskryptów NT spisanych w grece. Przytłaczająca liczba tych manuskryptów zgadzała się z treścią Textus Receptus, w tym również lekcjonarze i wiele pism patrystycznych.” – Robert Sargent, Landmarks of English Bible Manuscript Evidence (199:173)

Jak odróżniamy linię prawdziwą od fałszywej?

Linia prawdziwa:

– Wciąż istnieje bardzo wiele kopii.

– Zawartość kopii zgadza się z innymi kopiami.

– Istnieją tysiące greckich manuskryptów formujących linię antiocheńską.

Linia fałszywa:

– Istnieje niewielka liczba manuskryptów.

– Tylko trzy greckie manuskrypty formują linię aleksandryjską.

– Manuskrypty aleksandryjskie różnią się od siebie treścią. (Marka 14:55-56)

 

Skąd pochodzą poszczególne przekłady biblijne

 

Antiochia/

Tekst większości

<–––– Wersje mieszane –––>

Oparte na obu liniach

Aleksandria/

Kodeksy watykański, aleksandryjski, synajski

Syryjskie przekłady Biblii (157)
Łacińska Wulgata (400)
Wycliffe Bible (1380)
Tyndale (1525)
Coverdale (1535)
Matthews (1527)
Great Bible (1539)
Geneva Bible (1560)

Biblia Brzeska (1563)

Bishops’ Bible (1568) Biblia Wujka Jakuba (1599)
Douay (1610)
King James (1611)
Biblia Gdańska (1632) Biblia Elżbietańska (1751)

Septuaginta Brentona (1844/1851?)

English Revised Version (1881)

American Standard Version (1901)
New American Standard Version (1960)

Przekład Nowego Świata NT (1961)

Biblia Tysiąclecia NT (1965)

New International Version (1973)
New King James Version (1982) Biblia Warszawska NT (1975)

Biblia Poznańska NT (1975)

Biblia Warszawsko-praska NT (1976)

New Revised Standard Version (1989)
New Living Translation (1996)
The Message (2002)

 

Prawda Słowa Bożego jest zamazywana za pomocą następujących wybiegów:

Dodawanie słów

Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze – Obj. 22:18

Przykład:

(Biblia Gdańska): A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. – Mat. 24:36

Współczesne przekłady dodają „ani Syn”.

(Biblia Warszawska): A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec – Mat 24:36

Pomijanie słów

A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze. – Obj. 22:19

Przykład:

(B.Gdańska): Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem. – Łukasza 4:4

Współczesne przekłady omijają „każdym słowem Bożym”.

(B. Warszawska): A Jezus mu odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie. – Łukasza 4:4

Zmianę znaczenia słów

Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. – Rzym. 1:25

Przykład:

A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały. – 1 Tym. 3:16

Współczesne przekłady zamieniają „Bóg” na „Ten”.

(B.Tysiąclecia): A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale. – 1 Tym 3:16

***

Jak rozpoznać czy dany przekład zawiera słowa Boże?

Musi mieć PIECZĘĆ Boga.

Którzy względem prawdy celu uchybili, gdy powiadają, iż się już stało zmartwychwstanie i poodwracają wiarę niektórych. A wszakże mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego; i Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. – 2 Tym. 2:18-19

Św Paweł położył fundament pism Nowego Testamentu.

Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. – 1 Kor 3:10-11

Pieczęcią pism Nowego Testamentu jest słowo „Amen”, które jest również ostatnim słowem całej Biblii.

A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego – Obj 3:14

“Amen”

Konkordancja Stronga #281 – “hebrajskiego pochodzenia [548]. Oznacza ‘stanowczy, godny zaufania;’ pochodnymi są „na pewno, zaiste”.

“Amanah”

Strong #548 – “… od 543; pasujące, przymierze (“something fit, ie., a covenant”)

Strong #543 – “Amen: od 539, oznacza pewność, wierność, prawda (sure, faithfulness, truth)

Strong #539 – “czynić pewnie, pokładać wiarę, być prawdziwym lub pewnym” (to render firm or be faithful, to be true or certain”)

hebrew-amen-large

Słowo Amen jest pieczęcią znajdującą się na końcu większości ksiąg Nowego Testamentu w kodeksie antiocheńskim. Jeśli nie ma tego słowa, jak w przypadku większości ksiąg opartych na kodeksie aleksandryjskim, księga ta nie powinna być traktowana jako godna zaufania.

“Amen. Pokazywać że jest się pewnym, godnym zaufania, stałym, trwającym, pewnym, prawdziwym…

“Wymówienie Amen oznacza potwierdzenie czyjejś wypowiedzi… ponieważ sam Bóg jest świadkiem owego potwierdzenia, jest nazwany w Izajasza 65:16 „Bóg Amen” (God of the Amen)… „ New International Dictionary of New Testament Theology – 1087:97-8)

Kto w kraju zechce cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy. Kto w kraju będzie przysięgał, przysięgać będzie na Boga wiernego; bo dawne udręki pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed mymi oczami. – Iz. 65:16

Wszystkie fałszerstwa biblijne wymierzone są w doktrynę boskości Chrystusa.

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. – 2 Jana 1:9

_______________________________________________________________

Przykłady fałszerstw w Nowym Testamencie

Poniżej zaprezentowane zostaną fragmenty wersetów lub całe wersety z Nowego Testamentu opartego na Textus Receptus (cytaty na podstawie B.Gdańskiej lub Brzeskiej) , których nie uświadczymy w przekładach biblijnych opartych na kodeksach aleksandryjskich (Nowe Teksty Greckie Westcotta i Horta, K. Alanda itd.). Proszę pamiętać że nie są to wszystkie różnice pomiędzy Tekstem Większości a Nowym Tekstem Greckim.

Na ich przykładach możemy zauważyć że rodzina pism aleksandryjskich była na rękę między innymi faryzeuszom, saduceuszom i uczonym w Piśmie z którymi spierał się Jezus Chrystus. Zmiany dokonane przez skrybów aleksandryjskich odzwierciedlają nie tylko światopogląd gnostycki, ale również poglądy faryzeuszy i saduceuszy.

Polskie przekłady oparte na TR to np. uwspółcześniona Biblia Gdańska lub przekład interlinearnyhttp://biblia.oblubienica.eu/interlinearny

 

bible_Erasmus_NT

* * *

Ewangelia Mateusza

5:22 – „Ale ja wam powiadam: Iż każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu… „

Nowe przekłady usuwają „bez przyczyny”.

8:29 – „A oto zakrzyknęli, mówiąc: Cóż my z tobą mamy, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem, dręczyć nas?„

Nowe przekłady pomijają „Jezusie”.

12:31 – „Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie; ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom.”

Nowe przekłady pomijają znajdujące się na samym końcu słowo „ludziom”.

15:7-8 – „Obłudnicy! dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: Lud ten przybliża się do mnie usty swemi, i wargami czci mię; ale serce ich daleko jest ode mnie.”

Nowe przekłady pomijają „przybliża się ustami swymi” (nawiązanie do Izajasza 29:13)

16:3 – „A rano: Dziś będzie niepogoda; albowiem się niebo pochmurne czerwieni. Obłudnicy! postawę nieba rozsądzić umiecie, a znamion tych czasów nie możecie.”

Nowy Tekst Grecki pomija ”Obłudnicy”.

16:5 – „A gdy się przeprawili uczniowie jego na drugą stronę morza, [zapomnieli] wziąć chleba.”

Pomija „jego”.
17:21 – „Ale ten rodzaj [diabłów] nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.”

Brak tego wersetu w fałszywych manuskryptach.

19:16-17 – ”A oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu: Nauczycielu dobry! co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? Ale mu on rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg; a jeźli chcesz wnijść do żywota, przestrzegaj przykazań. ”

Nowe przekłady zmieniają „czemu mię zowiesz dobrym?” na „czemu pytasz mnie o to, co dobre?” oraz „nikt nie jest dobry, tylko jeden” na „Jeden jest tylko dobry”

20:16 – „Takci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych.”

Pomija „albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.”

22:30 – „Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż chodzić nie będą, ale będą jako Aniołowie Boży w niebie„.

Nowe przekłady pomijają „Boży”.

23:8 – „Ale wy nie nazywajcie się mistrzami [aramejski: rabbi]; albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy jesteście wszyscy braćmi.”

Nowe przekłady, w większości, pomijają „Chrystus”.

23:14 – „Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż pożeracie domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw, dlatego cięższy sąd odniesiecie.”

Brak całego wersetu.

25:13 – „Czujcież tedy; bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn człowieczy przyjdzie.” (Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny…)

Nowy Tekst Grecki pomija „o której Syn Człowieczy przyjdzie.”

26:3 – „Tedy się zebrali przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie i starsi ludu do dworu najwyższego kapłana, którego zwano Kaifasz”.

Nowe przekłady pomijają „uczeni w piśmie”.

26:60 – „I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj fałszywi świadkowie”.

Nowe przekłady zamieniają końcówkę wersetu „dwaj fałszywi świadkowie” na „dwaj świadkowie”.

27:35 – ”A ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, i miotali los, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los miotali. „

Nowe przekłady pomijają „aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los miotali.” (patrz Psalm 22:18)

28:6 – „Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan. „

Nowe przekłady zamieniają „Pan” na „on”.

Ewangelia Marka

1:2 – „Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą. „

Nowe przekłady piszą: „Jak napisano u Izajasza proroka”.

1:14 – „Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, [głosząc] Ewangieliję królestwa Bożego”

Zamienia „Ewangelię królestwa Bożego” na „Ewangelię Bożą”.

2:17 – „A usłyszawszy to Jezus, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają; nie przyszedłem, wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.”

Pomija „do pokuty”.

3:29 – „Ale ktobykolwiek bluźnił przeciw Duchowi świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, owszem jest winien potępienia wiecznego.” (grozi mu potępienie wieczne – KJV)

Zamienia „potępienia” na „grzechu”.

6:11 – „A którzykolwiek by was nie przyjęli, ani was słuchali, wyszedłszy stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo im; zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż miastu onemu.”

Pomija końcówkę: „zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż miastu onemu.”

9:24—-”A zarazem zawoławszy ojciec onego młodzieńca, ze łzami rzekł: Wierzę, Panie! ty ratuj niedowiarstwa mego.”

Nowe przekłady pomijają fragment o łzach/płaczu, oraz słowo „Panie”.

9:29 – „A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej [wyjść] nie może, tylko przez modlitwę i przez post.”

Pomija „i przez post.”

9:44,46 – „Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.”

Brak wersetu.

10:21 – „A Jezus spojrzawszy nań, rozmiłował się go, i rzekł mu: Jednego ci nie dostaje; idź, sprzedaj co masz, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź, naśladuj mię, wziąwszy krzyż.”

Pomija „wziąwszy krzyż”.

11:10 – „Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przyszło w imieniu Pańskiem! Hosanna na wysokościach!”

Pomija „w imieniu Pańskim!”

13:14 – „Gdy tedy ujrzycie onę obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą od Danijela proroka, stojącą, gdzie stać nie miała, (kto czyta, niechaj uważa,) tedy ci, którzy będą w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry.”

Pomija „przepowiedzianą przez proroka Daniela”.

13:33 – „Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.”

Pomija „módlcie się”.

15:28 – „I wypełniło się Pismo, które mówi: Z złoczyńcami jest policzony.”

Brak wersetu w niektórych przekładach (Przekład Nowego Świata). Nawiązuje do Izajasza 53:12.

16:9-20— Opis zmartwychwstania Jezusa w tych wersetach jest kwestionowany przez Nowy Tekst Grecki. Większość współczesnych przekładów ma przypisy mówiące o wątpliwym pochodzeniu ustępów 9-20.

Ewangelia Łukasza

2:33 – A Józef i matka Jego dziwowali się temu, co mówiono o nim.

Wszystkie polskie przekłady (nawet te starsze oparte na Textus Receptus) tłumaczą ten werset źle – czyli jako „jego ojciec i matka” zamiast „Józef i jego matka”.

Patrz Textus Receptus

http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/luk2.pdf

2:40 – „A dzieciątko ono rosło, i umacniało się w Duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad niem.”

Zamienia „umacniało się w Duchu” na „nabierało sił”.

4:4 – „Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem.”

Omija „ale każdym słowem Bożym”.

4:8 – „A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie! albowiem napisano: Panu, Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz.”

Pomija „pójdź precz ode mnie, szatanie!”

6:48 – „Podobny jest człowiekowi dom budującemu, który kopał i wykopał głęboko, a założył grunt na opoce [skale]; a gdy przyszła powódź, otrąciła się rzeka o on dom, ale nie mogła go poruszyć; bo był założony na opoce [skale].”

Zamienia „bo był założony na skale” na „bo był dobrze zbudowany”.

7:28 – „Albowiem powiadam wam: Większego proroka z tych, którzy się z niewiast rodzą, nie masz nad Jana Chrzciciela żadnego; lecz kto najmniejszy jest w królestwie Bożem, większy jest, niżeli on.”

Pomija „proroka” (piszą „Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana „).

9:55 – „Ale Jezus obróciwszy się, zgromił [ich], i rzekł: Nie wiecie wy, jakiego jesteście ducha.”

Brak „nie wiecie jakiego ducha jesteście”.

9:56 – „Albowiem Syn człowieczy nie przyszedł, zatracać dusz ludzkich, ale zachować. I szli do inszego miasteczka.”

W większości współczesnych przekładów pominięta jest część: „ Albowiem Syn człowieczy nie przyszedł, zatracać dusz ludzkich, ale zachować.”

11:2 – „I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się imię twoje; przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi.”

Pomija „nasz”, „któryś jest w niebie” oraz „bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi”.

11:4 -”I odpuść nam grzechy nasze; bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.”

Pomija „ale nas zbaw od złego”.

11:44 – „Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! bo jesteście jako groby, których nie widać, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o nich.”

Pomija „uczeni w Piśmie i faryzeuszowie obłudni”.

20:23 – „Ale on obaczywszy chytrość ich, rzekł do nich: Czemuż mię kusicie?”

Pomija „czemuż mnie kusicie?”

21:36 – „Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym.”

Zamienia „abyście byli godni” na „abyście mogli”.

23:23 – „A oni przecię nalegali głosy wielkimi, żądając, aby był ukrzyżowany; i zmacniały się głosy ich i przedniejszych [wysokich] kapłanów.”

Pomija „wysokich kapłanów”.

23:42 – „I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego.”

Omija „do” oraz „Panie”. (I rzekł: Jezu! Wspomnij o mnie…)

24:42 – „A oni mu podali sztukę ryby pieczonej i plastr miodu”.

Pomija „i plaster miodu”. (patrz symbolika miodu i pszczół w „Korzenie Antychrysta: Zaginione Plemię Dana”)

Ewangelia Jana

3:13 – „A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.”

Pomija „który jest w niebie.”

4:42 – „A onej niewieście mówili: Iż już nie dla twojej powieści wierzymy; albowiemeśmy sami słyszeli i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawiciel świata, Chrystus.”

Pomija „Chrystus”.

5:4 – „Albowiem Anioł czasu pewnego zstępował w sadzawkę i poruszał wodę; a tak, kto pierwszy wstąpił po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąbykolwiek chorobą zdjęty był.”

Werset pominięty w Przekładzie Nowego Świata.

6:69 – „A myśmy uwierzyli i poznali, żeś ty jest Chrystus, on Syn Boga żywego.”

Zamienia „Chrystus, Syn Boga żywego” na „święty Boga”.

11:41 – „Odjęli tedy kamień, gdzie był umarły położony. A Jezus podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze! dziękuję tobie, żeś mię wysłuchał.”

Pomija „gdzie był umarły położony.”

14:28 – „Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec mój większy jest niż ja. „

Zamienia „Ojciec mój” na „Ojciec”.

16:16 – „Maluczko, a nie ujrzycie mię, i zasię maluczko, a ujrzycie mię; bo ja idę do Ojca.” (Już za chwilę, a nie zobaczycie mnie, potem znów za chwilę, i zobaczycie mnie).

Pomija „bo ja idę do Ojca”.

21:25 – „Jest też jeszcze i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus; które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, tuszę, iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, które by napisane były. Amen.”

Brakuje „amen”.

Dzieje Apostolskie

2:30 – „A przeto gdyż był prorokiem i wiedział, że mu Bóg przyrzekł pod przysięgą, iż z owocu biódr jego, ile wedle ciała, Krystusa miał wzbudzić, a posadzić na [tronie] jego.”

Pomija „ile wedle ciała, Krystusa miał wzbudzić, a posadzić na [tronie] jego.”

2:47 – „Chwaląc Boga i mając łaskę u waszego ludu, a Pan zawżdy przydawał kościołowi swemu ty, którzy mieli być zbawieni.”

Pomija „kościołowi”.

3:26 – „Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich.”

Zamienia „Syna” na „Sługę”. Pomija „Jezusa”.

4:24 – „Którzy usłyszawszy to, jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli: Panie! tyś jest Bóg, któryś uczynił niebo i ziemię, i morze i wszystko, co w nich jest:”

Pomija „tyś jest Bóg”.

6:8 – „A Szczepan będąc pełen wiary i mocy, czynił cuda i znamiona wielkie między ludem.”

Zamienia „wiary” na „łaski”.

7:30 – „A gdy się wypełniło czterdzieści lat, ukazał mu się na puszczy [w sensie: pustkowiu] góry Synaj Anioł Pański w płomieniu ognistym w krzaku.”

Pomija „Pański”.

7:37 – „Tenci jest Mojżesz, który rzekł synom Izraelskim: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mię, onego słuchać będziecie”

Pomija „Bóg wasz” oraz „jego słuchać będziecie.” (Powt 18:15)

8:37 – „I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży.”

Brak wersetu (obecny w nielicznych współczesnych przekładach).

9:6 – „Tedy rzekł: Ktoś jest, Panie? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz; trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać. A Saul drżąc i bojąc się, rzekł: Panie! co chcesz, abym ja uczynił? A Pan do niego: Wstań, a wnijdź do miasta, a tam ci powiedzą, co byś ty miał czynić.”

Pomija „trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać. A Saul drżąc i bojąc się, rzekł: Panie! co chcesz, abym ja uczynił? A Pan do niego:”

13:23 – „Z jegoż nasienia Bóg według obietnicy wzbudził Izraelowi zbawiciela Jezusa.”

Zamienia „wzbudził” na „wyprowadził”.

13:42 – „A gdy oni wychodzili z bóżnicy [świątyni] żydowskiej, prosili ich poganie, aby i w drugi sabat mówili do nich te słowa.”

Pomija słowo „poganie”.

15:24 – „Ponieważeśmy słyszeli, że niektórzy wyszedłszy od nas, zatrwożyli was słowy, wątląc dusze wasze, a mówiąc, że się musicie obrzezać i zakon zachowywać, [czego my nie kazaliśmy]”

Pomija „ a mówiąc, że się musicie obrzezać i zakon zachowywać”.

16:31 – „A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. „

Pomija „Chrystusa”.

17:5 – „Ale Żydowie, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, przywziąwszy do siebie niektórych lekkomyślnych i złych mężów, a zebrawszy kupę uczynili rozruch w mieście, a naszedłszy na dom Jazona, szukali ich, aby ich wywiedli przed lud.”

Pomija „którzy nie uwierzyli.”

18:21 – „Ale je pożegnał mówiąc: Koniecznie potrzeba mi obchodzić święto, które blisko jest w Jeruzalem, lecz się zasię do was wrócę za wolą Bożą i odszedł z Efezu.”

Pomija „ Koniecznie potrzeba mi obchodzić święto, które blisko jest w Jeruzalem”.

List do Rzymian

8:1 – „Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha.” (Dla tych którzy są w Jezusie Chrystusie, nie ma potępienia, bo nie według ciała postępują, ale według Ducha)

Pomija „nie według ciała chodzą, ale według Ducha.”

10:17 – „Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.”

Zamienia „Boże” na „Chrystusowe”.

11:6 – „A ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, inaczej łaska już by nie była łaską; a jeźli z uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek już by nie był uczynkiem.”

Pomija „a jeżli z uczynków,jużci nie jest łaska;inaczej uczynek jużby nie był uczynkiem”.

13:9 – „Gdyż to przykazanie: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał, i jeźli które insze jest przykazanie, w tem słowie sumownie się zamyka, mianowicie: Będziesz miłował bliźniego twego, jako siebie samego.”

Pomija (!!!) „nie będziesz fałszywie świadczył”.

14:6 – „Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega; a kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega; kto je, Panu je, bo dziękuje Bogu; a kto nie je, Panu nie je, a dziękuje Bogu.”

Pomija „a kto nie przestrzega dnia,Panu nie przestrzega”.

14:10 – „Ale ty przeczże potępiasz brata twego? Albo też ty czemu lekceważysz brata twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą [tronem] Chrystusową?”

Zamienia „tronem Chrystusowym” na „tronem Bożym”.

1 List do Koryntian

2:13 – „O których też mówimy, nie temi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza, do duchownych rzeczy duchowne stosując.”

Pomija „Święty”.

6:20 – „Albowiemeście drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.„

Brak „i w duchu waszym, które są Boże.„

10:28 – „Ale jeźliby wam kto rzekł: To jest bałwanom ofiarowane, nie jedzcie dla onego, który to oznajmił i dla sumienia [waszego]; albowiem Pańska jest ziemia i napełnienie jej.”

Pomija „bałwanom/bożkom” oraz „albowiem Pańska jest ziemia i napełnienie jej.”

15:55 – „Gdzież jest zwycięstwo twe o śmierci? Gdzież jest bodziec twój o grobie?”

Zamiast „grób”, czasami błędnie tłumaczonemu tutaj jako „piekło”, w Nowym Tekście Greckim znajduje się „śmierć”.

16:22 – „Jeśli kto nie miłuje Pana Jezusa Krystusa, niech będzie przeklętym i Maranata.” (klątwa brzmi: anathema maranatha)

Pomija „Chrystusa”.

List do Galatów

3:1 – „O głupi Galatowie! Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był wymalowany, i między wami ukrzyżowany?”

Pomija „abyście prawdzie nie byli posłuszni”.

List do Efezjan

3:9 – „A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa”.

Omija „Chrystusa”.

5:9 – „(Bo owoc Ducha zależy we wszelakiej dobrotliwości i w sprawiedliwości i w prawdzie.)”

Zamienia „Ducha” na „światłości”.

1 List do Tesaloniczan

1:1 – „Paweł i Sylwan, i Tymoteusz zborowi Tesaloniceńskiemu w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.”

Pomija „niech będzie od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.”

2 List do Tesaloniczan

1:8 – „W ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

Pomija „Chrystusa”.

2:3 – „Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia.”

Zastępuje „człowiek grzechu” terminem „człowiek bezprawia.”

1 List do Tymoteusza

3:2-3 – „Ma tedy być biskup bez naganienia, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, skromny, rad goście przyjmujący, godny ku uczeniu. Nie pijanica, nie targając się rękami na kogo, nie szukający zysku niepoczciwego, ale mierny [w sensie cierpliwy], niezwadliwy, niełakomy [na grosz].”

Brak „nie szukający zysku nieuczciwego”.

3:16 – „A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany [przepowiedziany] jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały.”

Zamienia „Bóg” na „Ten” lub „On”.

6:3-6 – „Jeźli kto inaczej uczy, a nie przystępuje do zdrowych mów Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i do tej nauki, która jest według pobożności, Taki nadęty jest i nic nie umie, ale szaleje około gadek i sporów o słowa, z których pochodzi zazdrość, swar, złorzeczenia, złe podejrzenia, Przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym; odstąpże od takich.”

Brak końcowych słów: „odstąpże od takich”.

6:19 – „Skarbiąc sami sobie grunt dobry na przyszły czas, aby otrzymali żywot wieczny. ”

Zamienia „żywot wieczny” na „życie prawdziwe” lub też „to czym życie rzeczywiście jest”.

List do Hebrajczyków

1:3 – „Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach.”

Zamienia „jasnością” na „odblaskiem/odbiciem”. Brakuje „przez samego siebie” oraz „naszych”, jak w przykładzie poniżej:

„On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.”

3:1 – „Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy! obaczcie Apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Chrystusa Jezusa.”

Pomija „Chrystusa”.

10:34 – „Albowiemeście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majętności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebie, i trwającą. „

Brakuje „w niebie.”

1 Piotra

4:14 – „Jeźli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż on Duch chwały a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony.„

Brak „który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony.„

2 Piotra

1:21 – „Abowiem nie wolą ludzką przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale święci ludzie Boży pobudzeni od Ducha świętego mówili.”

Pomija „święci”.

2:17 – „Ci są studniami bez wody, obłoki od wichru pędzone, którym chmura ciemności na wieki jest zachowana.”

Pomija „na wieki”.

3:10 – „A on dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. ”.

Pomija „w nocy”.

1 Jana

1:7 – „A jeźli w światłości chodzimy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. „

Pomija „Chrystusa”.
3:16 – „Przez tośmy poznali miłość Bożą, iż on duszę swoję za nas położył; i myśmy powinni kłaść duszę za braci”

Pomija „Bożą”.

4:3 – „Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystowy, o którymeście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. „

Pomija „że” oraz „Chrystus w ciele przyszedł”.

4:19 – „My go miłujemy, abowiem on nas pierwszy umiłował „

Pomija „go” (Boga).
5:7 – „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.”

Brak powyższego wersetu. Zamiast tego mamy „Jest trzech świadków”.
5:8 – „A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.”

Brak powyższego wersetu. Zamiast tego mamy: „Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. „

2 Jana

9 – „Wszelki, co przestępuje, a nie zostaje w nauce Chrystusowej, Boga nie ma; kto zostaje w nauce Chrystusowej, ten i Ojca, i Syna ma.”

Przestępuje – czyli przekracza ( w tym wypadku, przekracza granicę nauki Chrystusowej). Słowo to zamieniane jest na „zapędza się”, omija się też „Chrystusowej” za drugim razem. W Biblii Warszawskiej wygląda to następująco:

„Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. „

List Judy

1:25 – „Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność, i teraz i po wszystkie wieki. Amen.”

Pomija „mądremu”.

Objawienie św. Jana

5:9 -”I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu:”

Zamienia „nas”na „ludzi”.

5:10 -”I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi.”

Zmiana znaczenia wersetu w Nowym Tekście Greckim: „i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.”

Pochwycenie przed Uciskiem

Rozdziały Objawienia 4-5 zapoznają nas z postaciami „odkupionych ludzi” w Niebiosach. Poznajemy ich tuż przed złamaniem pieczęci – czyli jeszcze przed Uciskiem. Nowy Tekst Grecki (linia aleksandryjska) zmienia znaczenie wersetów w rozdziale 5:9-10, przez co 24 starców w Niebie nie nazywa odkupionymi samych siebie, lecz ludzi którzy wciąż przebywają na Ziemi.

5:9 -”I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu:”

Zamienia „nas”na „ludzi”.

5:10 -”I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi.”

Zmiana znaczenia wersetu w Nowym Tekście Greckim: „i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.”

http://watch.pair.com/scripture.html

6:17 – „bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”

Zamienia „Jego” na „ich”
11:17 – ”Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść! żeś wziął moc swoję wielką i ująłeś królestwo „

Pomija „i który masz przyjść”.
14:5 – ”A w ustach ich nie znalazła się zdrada; albowiem są bez zmazy przed [tronem Bożym].”

Pomija „przed tronem Bożym”.
16:5 – ”I słyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś jest, PANIE! któryś jest i któryś był, I KTÓRY BĘDZIESZ, żeś to rozsądził. „

Pomija „Panie”, zamienia „i który będziesz” na „święty” (patrz Scriveners Textus Receptus 1894 -http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/rev16.pdf)

16:7 – ”I słyszałem drugiego od ołtarza mówiącego: Zaiste, Panie, Boże wszechmogący! prawdziwe i sprawiedliwe są sądy twoje.”

Zamienia „drugiego od ołtarza mówiącego” na „tron/ołtarz mówił”.

17:9,10 – Textus Receptus: „Siedem głów to siedem gór, gdzie niewiasta siedzi na nich. I siedmiu jest królów…”

Tajemnica Babilon jest jednocześnie miastem i systemem religijnym. Nowe przekłady zmieniają interpunkcje w Objawieniach 17:9,10, pomagając w ukryciu tożsamości „miasta siedmiu wzgórz” czyli Rzymu. Objawienia 14:8 i 17:18 odnoszą się do „tego” miasta z 17:9. W 17:5 zmieniają one położenie, usuwają lub dodają cudzysłów do słowa TAJEMNICA – odniesienia do wiedzy której ludzie nie powinni poznać. Odsuwa to podejrzenia od tajemnej religii (szkoły tajemnic) starożytnego Babilonu, od której wywodzi się oparta na kabale masoneria. Jest wystarczająco wiele dowodów na to, że masoneria i kabaliści zinfiltrowali i kontrolują Watykan.

17:9,10 – Textus Receptus: „Siedem głów to siedem gór, gdzie niewiasta siedzi na nich. I siedmiu jest królów…”

Zamienia „gdzie [w Babilonie] niewiasta siedzi na nich” na „na których rozsiadła się niewiasta.”

Niektóre współczesne przekłady biblijne zmieniają też „I siedmiu jest królów” na „oznaczają one [góry] siedmiu królów”. (watch unto prayer.org)

20:12 – „I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są; i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli według tego, jako napisano było w onych księgach, to jest według uczynków ich. „

Zamienia „przed Bogiem” na „przed tronem”.

21:24 – ”A narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoję do niego przyniosą. „

Brak „które będą zbawione”, brak „i cześć”.
22:3 – Brak słowa „więcej” .

22:19 – „A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.”

Zamienia „z księgi życia” na „z drzewa życia”.

 

Reklamy

20 comments on “Porównanie Textus Receptus i tekstów aleksandryjskich

  • Nie, Islam to jeden ze straszakow ktory popchnie swiat w kierunku Antychrysta, ktory pozbedzie sie podobnych zagrozen. Klamstwem Szatana jest: Bedziecie jak Bogowie – za jego rzadow ludzkosc musi uwierzyc w swoja boskosc (new age,kabala,gnostycyzm), rzady Islamu do tego schematu nie pasuja, najwyzej sufizm.

   • Radtrap jeśli twierdzisz że to nie islam to znaczy że nie zgłębiłeś proroctw. Radzę zrobić to ponownie. Ja wiem że wam bardziej pasuje książe william ale to naprawdę nie on i zwodzicie tym innych. Mt 16,3 tego czasu też dotyczy czasu islamu.

    • Jeżeli już to rządy antychrysta zaczęły się jeszcze zanim powstał Islam, a mianowicie już za czasów Apostołów, bo każdy kto stawia się wyżej niż inni w Imię Chrystusa, a i w Jego miejsce ma w sobie ducha antychrysta.
     Wiadomo że Islam zostało stworzony przez krk, a więc poziom wyżej pociąga za sznurki, a krk to spadkobiercy pogańskiego Rzymu, a Rzym Babilonu itd.

     „Dzieci, jest już ostatnia godzina,
     i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,
     bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów;
     stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.” – Jana 2:18

     Każdy kto przeinacza i odrzuca prawdę z PŚ można powiedzieć że działa przeciw Chrystusowi, a więc jest antychrystem.
     Wielu ludzi doszukuje się jednego człowieka Antychrysta, który się pokaże przed końcem świata, ale to jest jedna ze sztuczek szatana, bo z antychrystem mamy do czynienia już od prawie 2000 lat, a kulminacją Jego rządów będzie obraz Bestii, być może to będzie pojedyncza osoba (hybryda – człowieka i komputera) ale pewności też nie ma. Być może tym obrazem będzie fałszywy mesjasz, syn zatracenia.

     Obecnie jest wiele przesłanek że znamieniem bestii może być transhumanizm , a więc połączenie- człowieka ze sztuczną inteligencją (która daje furtkę do całkowitej kontroli ludzkich myśli a więc i duszy) , może to być ohydą spustoszenia ludzkiego ciała, a więc Świątyni Ducha, w której każdy czci Boga.

     http://eliasz.dekalog.pl/goscie/dunkel/antychr2.htm

 1. Ja mam tylko Biblię Warszawską, którą magluję od nawrócenia, ale widzę, że czas zaopatrzyć się w inny przekład. „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn…” – nie wiedziałam, że „ani Syn” zostało dodane! A moje dziecko kilkakrotnie mnie pytało czemu Syn nie zna tej godziny i nie umiałam wytłumaczyć.

  • Myślę, że dlaczego Syn tego nie wie, da się to zrozumieć badając jaka jest relacja Ojca i Syna. Wszystko co wie Syn wie od Ojca. Ojciec jest ponad wszystkim i u Niego jest wszystko, wszelkie tajemnice dotyczące wszystkich wymiarów i czasoprzestrzeni sprawa z końcem świata musi być tak potężna, że nawet Słowo czyli Syn w którym wszystko jest stworzone zarówno dom aniołów jak i nasz materialny świat, nie może mieć na tym panowania jak i wiedzy tylko Ojciec który jest głową Syna, a Syn wszystkiego co ma istnienie czyli zostało stworzone.
   Nie mam pewności czy tak na pewno jest, ale takie wnioski wyciągnąłem badając PŚ.

   http://slowo.usite.pl/news.php?readmore=4 – tutaj trochę szerzej starałem się wytłumaczyć.

  • https://radtrap.wordpress.com/2010/07/27/swiadectwo-alberto-riviera/ – artykuł kto jest twórcą Islamu.

   Określenie „starsi bracia” może być mylące bo Ci co są na górze i podają się za potomków starożytnego Izraela nie oznacza, że każdy Żyd musi być z synagogi szatana, oni podają się za Żydów aby zyskać sobie u nieświadomych niczego ludzi szacunek dawnego Ludu Bożego, gdyż obecnie ludzie wszystkich języków i narodowości tworzą synagogę szatana poprzez ŚWIADOME odrzucenie Jezusa Chrystusa, a w Jego miejsce przyjmują Lucyfera.
   Od czasu ofiary Jezusa nie ma już narodu wybranego innego niż Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
   Zarówno czołowi przywódcy krk jak i innych największych religii to ludzie mający tego samego pana i wykonują jego wolę co po ich owocach dokładnie widać.

 2. Mateusza 8:29 – „A oto zakrzyknęli, mówiąc: Cóż my z tobą mamy, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem, dręczyć nas?„ – Gdańska

  Mateusza 8:29 I poczęli krzyczeć tymi słowy: Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? – Biblia Warszawska

  Nowe przekłady pomijają nie tylko słowo „Jezus” ale i przecinki bez których wprowadzają ludzi w błąd, że Jezus będzie dręczył ludzi i demony całą wieczność.
  Z przecinkiem w wersji gdańskiej mamy wyraźny rozdział od „przyszedłeś tu przed czasem” a „dręczyć nas?” Co pokazuje że chodzi o dręczenie tylko tam i w tamtym szczególnym momencie jak Jezus rozmawiał z demonami, a nie w przyszłości w jeziorze ognia, które miałoby być miejscem wiecznych męczarni i katuszy, tak jak to niektórzy błędnie interpretują.

 3. Oczywiście że ”oni” się podają za naród wybrany! Ich macki sięgają bardzo głęboko i od dawna siedzą w Krk. Diabeł już dawno przekroczył próg Krk.

 4. Tak się zastanawiam który przekład Starego Testamentu wybrać. Język Biblii Gdańskiej jest często niezrozumiały dla mnie, zbyt archaiczny. Przy Nowym Testamencie mogę użyć Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej.

  • Erazm nie chciał umieszczać tego fragmentu w TR, ale gdy pod presją zmuszony został dodać go w kolejnej edycji, to uczynił również stosowne przypisy informujące czytelnika o jego wątpliwej autentyczności.

Możliwość komentowania jest wyłączona.