Biblijne czasy końca: Izrael (część 2)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

 

24. NOWA JEROZOLIMA

A. Odrodzenie Izraela (Syjonizm)
B. Przymierze Milenijne (Przymierze Nowej Ery)
C. Świątynia Ezechiela (Świątynia Salomona)
D. Ohyda spustoszenia (Obelisk)
E. Kasta kapłańska Sadoka (Esseńczycy)
F. 144 000 (Społeczności monastyczne)


24-B. PRZYMIERZE MILENIJNE (Przymierze Nowej Ery)

 

złotywiek-milenium

 

 • Bóg spełni obietnicę zawarcia Nowego Przymierza z Izraelem w czasach Królestwa Bożego.
 • Szatan podejmie próbę zwiedzenia Izraela swoim fałszywym Nowym Przymierzem podczas Wielkiego Ucisku (ostatnie 3,5 roku).

 

planboży

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Bóg zawarł wieczne przymierze z Dawidem obowiązujące również Salomona.

Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, Co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? – II Samuela 23:5

 • Bóg zawarł przymierze z Izraelem na 70 „tygodni”, z czego 69 z nich już minęło.

Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. – Dan. 9:24-27

UCISK/WIELKI UCISK

 • 70-ty tydzień (7 lat) przymierza z Izraelem zakończy się powrotem Jezusa Chrystusa.

solomon_temple„Po kilkuset latach oczekiwania na Mesjasza, Hebrajczycy dostali wreszcie od swojego Boga słowo prorocze na które czekali. W powyższym wersecie Bóg objawia prorokowi Danielowi, że od chwili wyjścia słowa o powrocie wygnańców i odbudowie Jerozolimy do czasów Mesjasza upłynie 7 ‚tygodni’ i 62 ‚tygodnie’, czyli łącznie 69 ‚tygodni’. Inne fragmenty z księgi Daniela mówią o tym, że ostatni 70-ty ‚tydzień’ wypełni się dopiero w czasach rządów Antychrysta przy końcu dziejów. Tłumaczą też one w jaki sposób należy interpretować owe prorocze ‚tygodnie’:

„A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.” (DANIELA 12:11)

We wcześniejszym fragmencie jest mowa o tym, iż zniesienie ofiary i ustawienie ‚ohydy spustoszenia’ w świątyni nastąpi około połowy ‚tygodnia’. Oznacza to, iż pozostała połowa ‚tygodnia’ obejmie 1290 dni, czyli około trzy i pół roku. Dzięki temu wiemy, że panowanie Antychrysta trwające jeden ‚tydzień’ będzie trwało około siedmiu lat. Potwierdza to także inny werset z wizji Daniela:

„I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił: Jak długo potrwa widzenie: wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy? On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa.” (DANIELA 8:13-14)

Okres rządów Antychrysta, o którym jest tu mowa, rozciągnie się na 2300 dni, czyli grubo ponad sześć lat – Antychryst upadnie w siódmym roku swoich rządów. Około połowy tego okresu, czyli po upływie trzech i pół roku, doprowadzi on do najsilniejszych prześladowań chrześcijan w historii ludzkości:

„Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.” (DANIELA 7:25)

‚Czas’ liczony tu jako jeden rok oznacza rok, dwa lata i pół roku, tj. łącznie trzy i pół roku. Tak więc na podstawie samej księgi Daniela Żydzi mogli w przybliżeniu ustalić czas pojawienia się Mesjasza licząc każdy z proroczych ‚tygodni’ jako okres około siedmiu lat.

Interpretowanie proroczych ‚tygodni’ z wizji Daniela jako siedmioletnich okresów potwierdza także nowotestamentowa Apokalipsa, w której apostoł Jan mówiąc o czasach Antychrysta nawiązuje do połowy siedemdziesiątego ‚tygodnia’:

„Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące. Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.” (APOKALIPSA 11:2-3)

„A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.” (APOKALIPSA 12:6.14)

‚Czas, czasy i połowa czasu’ to łącznie trzy i pół roku rządów Antychrysta, o których mówił prorok Daniel – poza księgą Daniela i Apokalipsą ten charakterystyczny zwrot nie występuje nigdzie indziej w Biblii. Jan przedstawił ten okres na wzór pierwotnego 360-dniowego kalendarza znanego z księgi Genesis (historia potopu czasów Noego), gdzie każdy z dwunastu miesięcy wynosi 30 dni. Tym sposobem trzy i pół roku obejmuje w widzeniu dokładnie 42 miesiące, czyli 1260 dni. Daniel wspomina dodatkowo o 1290 i 1335 dniach także związanych z trzy i pół letnim okresem terroru Antychrysta (DANIELA 12:11-12). Widać więc bardzo wyraźnie, iż zarówno sam Daniel jak i później Jan podpowiadają nam, iż omawiany tu proroczy ‚tydzień’ należy rozumieć jako okres około siedmiu lat. Jan zaś jeszcze bardziej zawęża interpretację ‚tygodnia’ do okresu siedmiu lat liczonych po 360 dni według pradawnego kalendarza.”

WIĘCEJ NA POTOP-EXODUS.PL –69 tygodni

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Chrystus wypełni obietnicę nowego przymierza z Izraelem i wybuduje Świątynię.

A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. – Rz.11:25-27

W owym dniu – mówi Pan – powie do mnie: Mężu mój! I nigdy już nie powie do mnie: Baalu mój! Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. – Ozeasza 2:18-20

I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. – Ezechiela.37:26-28

On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie. Także kapłan zasiądzie na swoim tronie i będzie między obydwoma pokojowe nastawienie. – Zachariasza 6:13

 

oszustwoszatana.

CZASY KOŚCIOŁA

 • Watykan umizguje się do Izraela, co doprowadzi do potwierdzenia przez papieża 70-tego tygodnia Przymierza na początku Ucisku.

30 grudnia 1993 podpisano porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem. Otworzyło to nową drogę dla relacji dyplomatycznych… Istnieje szansa na początek zupełnie nowej ery w relacjach między chrześcijanami a Żydami…”212:125-6

„Wierzymy że wraz z nadejściem roku 2000, Jerozolima stanie się miastem pokoju dla całego świata i będą się tam mogli spotkać wszyscy ludzie, przede wszystkim wierni religii wywodzących się z wiary Abrahama.”- 72:83, słowa Jana Pawła II, Parade Magazine, 4/3/94

„Illuminati są tak mocno zainteresowani promowaniem dobrobytu Izraela kosztem Arabów, ponieważ planują odbudowę Świątyni Salomona na Wzgórzu Świątynnym. Aby zapewnić bezpieczeństwo tej nowej masońskiej świątyni – świątyni Antychrysta – Illuminati zrobią wszystko co w ich mocy aby zlikwidować wszystkich muzułmanów.”

 • Fałszywi nauczyciele utrzymują że 70-ty tydzień Daniela już minął lub wypełnił się częściowo (pierwsze 3,5 roku)

„… Chrystus nauczał jedynie przez 3,5 roku, ale w całości nauki te trwać będą 7 lat, gdyż Daniel przepowiadał że potwierdzi On swoje przymierze na jeden „tydzień”. Zrozumiałym jest więc, że obiecał nam kolejne 3,5 roku w czasie których pojawi się Królestwo. To miał na myśli mówiąc że ewangelia Królestwa będzie nauczana na całym świecie na „świadectwo” wszystkim narodom tuż przez końcem (Mateusza 24:14). Według Objawienia 11 te „świadectwo” trwa 1260 dni (3,5 roku). Tak więc przymierze zostanie potwierdzone na koniec czasów Kościoła, na następne 3,5 roku.” – 813:192

UCISK

 • Rzymski Książę (papież) potwierdzi 70-ty tydzień przymierza Boga z Izraelem, twierdząc że pierwsze 3,5 roku już się wypełniło, a drugie 3,5 dopiero przed nami.

I zawrze [Rzymski Książę] ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. – Daniela 9:27

Jerusalem - Salomon's Temple

WIELKI UCISK

 • Rzymski Książę zniesie ofiarę w Świątyni ogłaszając koniec 70-tego tygodnia opisywanego przez Daniela. Antychryst zniszczy Rzymskiego Księcia, poda się za mesjasza i naruszy Boże Przymierze z Izraelem.

A po nim powstanie wyrzutek, któremu nie powierzą godności królewskiej, lecz przyjdzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie władzę. Wojska będą przed nim doszczętnie zniesione jakby powodzią i rozbite, nawet książę przymierza będzie zmiażdżony… Gdyż przeciwko niemu wyruszą kittejskie okręty, wskutek czego straci otuchę. Potem wróci i wyleje swój gniew na święte przymierze: i tak postąpi; i znowu zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze. A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać – Dan. 11:21,22,30,32

 • Organizacja Dialogu Międzyreligijnego przygotuje „nowe przymierze”, mające zastąpić przymierze Boga z Izraelem.

„Frankowie sykambryjscy od których wywodzi się żeńska linia Merowingów, zanim przybyli do Nadrenii związani byli z grecką Arkadią. Jak już wiemy nazywali siebie Nowymi Magami – „Ludem Nowego Przymierza”. W ten sam sposób określali siebie Esseńczycy z Qumran.” – 29:175

„…gdy powstanie już Organizacja Międzyreligijna… powierzone jej zostanie zadanie nakreślenia Nowego Przymierza dla całej planety:

adam-kadmon-pillars‚Organizacja Dialogu… wyjaśni naturę tego przymierza oraz obowiązki (bardziej niż prawa) jakie pociąga za sobą bycie obywatelem tej planety. Innymi słowy, ci opłacani prorocy nowego porządku świata zostaną powołani do trzymania w szeregu ludzi krnąbrnych i religijnych…” – 70:11, cytowane słowa należą do Williama N. Grigga

 • Celem przymierza Nowej Ery Antychrysta (New Age covenant) jest uznanie człowieka za boga – ucieleśnienie kabalistycznego Adama Kadmona.

„Nowe przymierze jest odrodzeniem się obumierającej ludzkiej duszy i przywróceniem jej  oryginalnego stanu… Co za tym idzie, owo przymierze zawiązuje unię między ludzkością a boskością… Nakreśla wspólną tożsamość ludzkości i Boga… Stworzenie pozostaje stworzeniem, a Stwórca Stwórcą, lecz cała reszta jest wspólna. Następuje identyfikacja o której mówił Paweł: „żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” Galatów 2:20. Efektem jest deifikacja, cel religijnego życia… W nowym przymierzu ludzkość osiąga boskość, a Bóg staje się człowiekiem.” (słowa kardynała Carlo Martiniego)443:55,42


24-C. ŚWIĄTYNIA EZECHIELA (Świątynia Salomona)

 

izrae3

 

 • Na początku Królestwa Bożego Jezus Chrystus wybuduje Świątynię Ezechiela.
 • Podczas Ucisku, tajne stowarzyszenia odbudują Świątynię Salomona. Podczas Wielkiego Ucisku Antychryst zostanie osadzony na tronie w odbudowanej Świątyni, ogłosi siebie Bogiem i przeprowadzi okultystyczne rytuały inicjacyjne.

 

planboży

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Król Salomon wybudował Świątynię Bożą w Jerozolimie.

On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. – II Sam. 7:13

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Po powrocie na Ziemię, Jezus Chrystus wybuduje Świątynię Milenijną.

Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, I odbuduję jego ruiny i podźwignę go – Dzieje 15:16

Dnia onego wystawię upadły przybytek Dawidowy, a zagrodzę rozerwanie jego, i obaliny jego naprawię, a pobuduję go, jako za dni dawnych – Amosa 9:11 (Gdańska)

Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość. – Izaj. 16:5

I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki.
– Ezech.37:26-28

I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na góręPana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. – Izajasza 2:2-3

NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA

 • W Nowej Jerozolimie nie będzie już żadnej świątyni.

I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. – Obj. 21:3

Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. – Obj.21:22

 

oszustwoszatana.

Rzymski Książę (papież) zarządzi budowę Świątyni Milenijnej na początku Ucisku. Przed Wielkim Uciskiem zniesie ofiary świątynne, a w Świętym Miejscu stanie „ohyda spustoszenia”.

Masoni jednakże woleliby wybudować Świątynię Pallasa/Pana na świętej ziemi Dana. Mogą odbudować Świątynię Salomona w Jerozolimie, istnieje jednak możliwość że trzęsienie ziemi przepowiedziane w Objawieniach 11:13 usprawiedliwi opuszczenie Jerozolimy na rzecz budowy Świątyni Dana. Choć masoni będą twierdzić że jest to świątynia „chrześcijańska” a nie „żydowska”, poświęcą ją Pallasowi, greckiemu bogu/bogini i morskiej bestii (Obj. 13:1) od którego wywodzi się nazwa Palestyny.

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Na Atlantydzie istniała podobno wielka świątynia poświęcona Posejdonowi i jego żonie.

Patrz: Biblijne czasy końca – Edukacja

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Izrael budował świątynie dla pogańskich bogów.

Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl: Łatwo teraz może wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu Pańskiego do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana, Rechabeama, króla judzkiego, i wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rechabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosić ludowi: Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu; oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. – I Królewska 12:26-32

A miał ten Michas kaplicę bogów, sprawił też był Efod i Terafim, a poświęcił ręce jednego z synów swych, aby mu był za kapłana. (Gdańska)

A sześciuset mężów w rynsztunku bojowym, Danitów, stało u wejścia bramy. Owych pięciu mężów zaś, którzy wyszli, aby przeszpiegować ziemię, wstąpiło tam, zabrało posąg i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany.

Tamci zaś zabrali to, co sobie sporządził Micheasz, oraz kapłana, którego miał, i ruszyli na Laisz, na lud beztroski i bezpieczny, i wybili ich ostrzem miecza, miasto zaś spalili, a nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Miasto to leżało w dolinie ciągnącej się ku Bet-Rechob. Lecz oni odbudowali to miasto i zamieszkali w nim. Miastu temu nadali nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. Poprzednio miasto to nazywało się Laisz. I wznieśli sobie synowie Dana posąg boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Micheasz, na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo. – Sędziów 17:5, 18:16-18,27-31

600px-Baalbek(js)_5„W dolinie Libanu u stóp góry Hermon leży Baalbek… Baalbek znajdowało się w granicach królestwa Izraela… było znane w Imperium Rzymskim jako miejsce starożytnego kultu pradawnej wyroczni, które z sukcesami rywalizowało z innymi rzymskimi świątyniami-wyroczniami… Makrobius pisał w swoich Saturnaliach o Baalbek: ‚Świątynia ta jest również słynna ze swoich wyroczni…”

„Czy była to pradawna wyrocznia Micheasza? To u Jeremiasza, na krótko przed początkiem niewoli babilońskiej w 586 roku p.n.e., gdy mówił o „głosie dochodzącym z Dan”, mamy ostatnie w Biblii odniesienie do wyroczni Micheasza.

„W traktacie Talmudu Babilońskiego o nazwie Pesahim czytamy: ‚Posąg Micheasza stoi w Bechi.’ W czasach Talmudu Bechi było hebrajską nazwą miasta Baalbek. Jak wiemy z Księgi Wyjścia, Danici wyruszyli na północ, zabrali ze sobą Micheasza i jego posąg i postawili go w mieście Dan. Talmud został spisany między II a V wiekiem naszej ery.

„Ten fragment w Pesahim jest mocnym argumentem potwierdzającym tezę sformułowaną w tym eseju, mianowicie że Baalbek było starożytnym miastem Dan.” – 287

 • Przybytek Molocha [Saturna] miał u siebie gwiazdę sześcioramienną.

Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony; Przeto przesiedlę was poza Babilon. – Dzieje 7:42,43

CZASY KOŚCIOŁA

 • Masoneria kontynuuje kult Słońca zapoczątkowany w Świątyni Salomona, traktując Słońce jako symbol Człowieka Słońce.

„‚Loża masońska reprezentuje Świątynie króla Salomona, zaś Świątynia symbolizuje matczyne ciało w które musi wejść kandydat w celu narodzenia się na nowo…

„…masońska książka „The Historical Landmarks and Other Evidences of Freemasonry” utrzymuje że…

„‚Dwie kolumny… reprezentują dwie fikcyjne kolumny mające podtrzymywać niebo… lewa kolumna nazywana jest Boazem, symbolizuje Ozyrysa i słońce. Prawa nazywa się Jachim, symbolizuje Izydę… oraz księżyc.” – 39:338-

„Przesilenia, Rak i Koziorożec, dwie Bramy Niebios są dwiema kolumnami Herkulesa wyznaczającymi granicę której Słońce w swoich wędrówkach jeszcze nigdy nie przekroczyło. Wciąż widzimy je w naszych lożach jako dwie wspaniałe kolumny, Jachim i Boaz, a także jako dwie równoległe linie które wiążą okrąg ze znajdującym się w nim centralnym punktem Słońca, leżącym między znakami Raka i Koziorożca.” – 155:506

„Każdy prawdziwy mason zdaje sobie sprawę że Świątynia Salomona jest tak naprawdę Świątynią Człowieka Słońce – Sol-Om-Ona – Króla Wszechświata…” – 678:63

UCISK

 • Podczas Ucisku odbudowana zostanie Świątynia Salomona.

„Świątynia może być odbudowana! Chrześcijanie z całego świata znający proroctwa wiedzą że Antychryst zamierza odbudować Świątynię – Mateusza 24:15. Izraelska organizacja fundamentalistyczna zwana Wiernymi Wzgórza Świątynnego walczy o odbudowę Świątyni. Wierzą że budują Świątynię dla swojego żydowskiego mesjasza, lecz my chrześcijanie wiemy że ta Świątynia jest dla Antychrysta.

„W zeszłym tygodniu dotarły do nas elektryzujące wieści z Jerozolimy wskazujące na bliskość tej chwili. Pierwszy raz w historii prezydent Izraela Mosze Katzav poprosił premiera państwa Watykańskiego, kardynała Angelo Sudano, o przygotowanie listy skarbów świątynnych, naczyń i judaik znajdujących się w Watykanie. Mają nadzieję że pewnego dnia Izrael będzie mógł je odzyskać i zabrać do Jerozolimy w celu zapoczątkowania procesu odbudowy Świątyni Jerozolimskiej i zbawienia ludu i ziemi Izraela.” – 699

 • Odbudowana Świątynia będzie pełna symboli kultu solarnego – znajdować się tam będzie obelisk i gwiazda sześcioramienna.

„Dość palenia świętych obrazów, dość burzenia świątyń – świątynie, obrazy i posągi są ludziom potrzebne. Wyrzuć jednak z domu modlitw najemników, ślepi nie mogą być dłużej przywódcami ślepych, odtwórz hierarchię inteligencji i świętości, uznaj tylko tych uznawanych za nauczycieli…” (Annie Besant)455:81

„Święty Świętych lub Wewnętrzne Sanktuarium w Świątyni Salomona miało reprezentować łono Asztarot (znana w Starym Testamencie również jako Aszera). …” – 29:17-18

WIELKI UCISK

 • Antychryst będzie podawał się za wcielenie Salomona.

“Lew który chroni Arkę i trzyma w swojej paszczy klucz do niej symbolizuje Solomona, Lwa Judy który zachował i przekazał klucz do prawdziwej wiedzy o Bogu, Jego prawach oraz głębokich tajemnicach moralnego i fizycznego Wszechświata… Lew [ארי, אריה, Arai, Araiah, co znaczy również ‚ołtarz’] wciąż trzyma w paszczy klucz do zagadki sfinksa.” (Albert Pike, Morals & Dogma) – 155:210

 • Antychryst zasiądzie na tronie w Świątyni Salomona i ogłosi siebie Bogiem.

Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. – II Tesaloniczan 2:3-4

 • Odbudowana Świątynia Salomona stanie się świątynią Merowingów poświęconą Pallasowi/Panowi – morskiej bestii.

„Najwcześniejsze zapiski dotyczące tego stowarzyszenia… znanego jako Bractwo Różanego Krzyża zaczęły krążyć po Europie około 1605 roku. Znajdowały się w manuskrypcie zatytułowanym „Odbudowa Zniszczonej Świątyni Pallasa”.”25:44

merovingianmythos4„… to dziedzictwo Arkadii odpowiedzialne jest za tajemniczą morską bestię – Bistea Neptunis – będącą symbolicznym przodkiem Merowingów. Władca mórz, król Pallas, bóg starożytnej Arkadii.”- 29:175

„Po nieudanych rewoltach Żydów przeciwko Rzymianom (66-70 n.e. oraz 132-135 n.e.) Rzymianie zmusili Żydów do opuszczenia swojej ziemi. W tym momencie Rzymianie zaczęli nazywać ten region używając słowa które dziś znamy jako Palestyna.” – 115 („Israel”)

 • Świątynia będzie również używana do okultystycznych inicjacji.

I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. – Obj.11:1-2

 • Istnieć będzie druga świątynia-wyrocznia wybudowana przy górze Hermon/fałszywym Syjonie w północnej ziemi Dana (wzgórza Golan).

Bo słuchaj! Wieść przynoszą z Dan i ogłaszają klęskę z góry efraimskiej. – Jer. 4:15

„Słuchałem jak mówiłeś o Górze Hermon i o tym że znajduje się na 33 stopniu długości i szerokości geograficznej. Postanowiłem włączyć GoogleEarth i zobaczyć co mogę tam znaleźć. (Jak pewnie wiesz GoogleEarth posiada satelitarne zdjęcia całej Ziemi). Rozczarowałem się, gdyż ten punkt wypadał na Morzu Śródziemnym.

„Jakiś czas później usłyszałem jak mówisz że jest to gdzieś na Wzgórzach Golan, więc zacząłem skanować ten teren wzdłuż 33-iego równoleżnika. Następnie doszedłem do dokładnej szerokości geograficznej 33° 33′! Gdy obserwowałem ten teren z dość dużej wysokości (jakieś 13,5 mili) zauważyłem małą białą kropkę… Z tej wysokości wydawało się oczywiste że musi to być spora konstrukcja!

33„Zrobiłem zbliżenie na tą białą kropkę i zobaczyłem że jest to dość duży budynek na szczycie góry wokół którego biegnie kilka dróg. Kilka dni później ponownie przesłuchałem jeden z twoich wcześniejszych programów i wychwyciłem że mówisz o południku paryskim, a nie Greenwich, oraz że różnica między nimi wynosi 2,5 stopnia, co daje 35,5 stopnia długości geograficznej a nie 33. Ponownie uruchomiłem więc GoogleEarth i znalazłem moją białą kropkę… no kto by pomyślał, na 35.5°!

„Czuję że ta duża budowla… musi być jakąś wielką pogańsko-masońską świątynią!”

‚Świątynia’ ma być zbudowana na północy (Eitan Glickman – data publikacji 11.17.2005):

„25 metrowa replika świątyni Salomona ze starożytnej Jerozolimy ma być zbudowana w północnym mieście Kiryat Shemoneh. Przedsięwzięcie kosztować będzie 8 milionów dolarów i będzie główną atrakcją lokalnego parku rozrywki Bible World.”

„Nie Trzecia Świątynia, ale blisko – przedsiębiorcy z północnego miasta Kiryat Shemoneh planują wybudować Świątynię jako część przyszłego parku rozrywki Świat Biblijny.

„Tak jak w przypadku oryginału w Jerozolimie, budowla będzie górować nad okolicą (25 metrów wysokości). Będzie wierną repliką jerozolimskiej Świątyni Salomona zniszczonej przez Babilończyków w 586 p.n.e. (…)

„Pieczę nad projektem sprawuje rabin Chabad-Lubawiczów z Kiryat Shemoneh, Yigal Tsipori, który zwiedził ten teren w środę wraz z burmistrzem Chaimem Barbibai oraz innymi lokalnymi rabinami.

„Księga Ksiąg, kolebka cywilizacji żydowskiej, w drastycznym tempie znika z naszej narodowej tożsamości. Ograniczone nauczanie nie wystarczy już do przyciągnięcia dzisiejszej młodzieży do Biblii i wartości biblijnych. Dlatego ta inicjatywa jest tak ważna” – powiedział Tsipori.

„Świątynia będzie używać filmów 3-D oraz innych narzędzi dla pokazania młodym ludziom jak funkcjonowała Świątynia i jak pracowali kapłani (Kohanim)’ – dodał.

(…) „Fundatorzy parku mają nadzieję na przyciągnięcie do parku 400,000 turystów rocznie…

„Park ma być ulokowany niedaleko Nehemia Mall w Kiryat Shemoneh. Szacuje się że będzie kosztować 8 milionów dolarów i że zapewni prace kilku tuzinom ludzi. Wielu darczyńców wyraziło chęć wsparcia tego projektu.” – 1107

Kilka faktów dotyczących miasteczka Kiryat Shemoneh w Izraelu:

33.20806 szerokości geograficznej

35.56861 długości geograficznej (Greenwich)1108

 

FAŁSZOWANIE BIBLII

Objawienia 16:17

Pomijanie przymiotnika „niebieski” (w sensie: niebiański) przy opisie świątyni.

Tedy wylał siódmy Anioł czaszę swoję na powietrze; i wyszedł głos wielki z kościoła niebieskiego od stolicy, mówiący: Stało się. (Gdańska)

A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: ” Stało się! ” (Tysiąclecia)

A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się. (Warszawska)

A siódmy wylał swą czaszę na powietrze. Wtedy z sanktuarium dobył się od tronu donośny głos, mówiący: „Stało się!” (PNŚ)

KJV – And the seventh angel poured out his vial into the air; and there came a great voice out of the temple of heaven (świątynia w niebie/”niebieska”), from the throne, saying, It is done.

NIV – pomija”of heaven”

NASV – pomija „of heaven”

WNIOSKI BIBLIJNE

 • Chrześcijanie i Żydzi którzy w jakikolwiek sposób wspierają odbudowę Świątyni w Jerozolimie, wspierają tym samym budowę świątyni Antychrysta.

Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. – II Tesaloniczan 2:3-4


24-D. OHYDA SPUSTOSZENIA (Obelisk)

 

izra4

 

 • Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym duchowej Świątyni.
 • Podczas Wielkiego Ucisku Antychryst postawi kamień falliczny (obelisk) w masońskiej Świątyni Salomona.

 

planboży

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Jakub postawił monument dla Boga.

I wstał Jakób bardzo rano, a wziąwszy kamień, który był podłożył pod głowę swoję, postawił go na znak, i nalał oliwy na wierzch jego… A kamień ten, którym wystawił na znak, będzie domem Bożym, a ze wszystkiego, co mi dasz, dziesięcinę pewną oddawać ci będę… Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi… – Rodz. 28:18-22; 31:13

 • W Świątyni Salomona postawiono kolumny.

347px-fleur-de-lis-outline-svgPotem ustawił te kolumny w przedsionku świątyni. Ustawiwszy prawą kolumnę, nazwał ją Jachin, a ustawiwszy lewą kolumnę, nazwał ją Boaz. Na wierzchu kolumn wyrobiony był kształt lilii. W ten sposób dokończono robotę nad kolumnami – I Królewska 7:21

CZASY KOŚCIOŁA

 • Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym Świątyni, fundamentem i skałą. Chrześcijan określa się jako żywe kamienie duchowej świątyni Boga.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. – Mat. 16:18 (B. Tysiąclecia)

Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. – I Piotra. 2:4-8 (Tysiąclecia)

 

oszustwoszatana.

„Ohyda spustoszenia” będzie najprawdopodobniej obeliskiem – symbolem fallicznym używanym w kulcie Słońca – który zostanie postawiony przy ołtarzu w Świętym Miejscu, tym samym kończąc składanie ofiar. Przez całą historię Kościoła obeliski były stawiane jako symbol triumfu pogaństwa nad chrześcijaństwem. Pojawią się też w Świątyni inne ohydy, które zaprezentowane zostaną Izraelowi jako „odzyskane skarby Świątyni”. W rzeczywistości będą to artefakty okultystyczne – prawdopodobnie związane z kultem Pana/Baala który odbywał się we wcześniejszej Świątyni Salomona (Ezechiela 8) oraz w Dan (na górze Hermon).

Wśród tych artefaktów znajdować się będzie pogański kamień węgielny, omfalos będący tronem Szatana, Kamień Przeznaczenia o którym mówić się będzie że jest obeliskiem Jakuba, obeliski oraz inne podobne obiekty. Ciężko jest konkretnie wskazać która z tych rzeczy zostanie postawiona przy ołtarzu i tym samym stanie się „ohydą spustoszenia”, biorąc pod uwagę że wszystkie one są przykładami takich „ohyd” związanych z odrodzeniem kultu Pana/Baala w Jerozolimie.

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Obeliski były częścią bałwochwalczego kultu fallicznego związanego z Baalem i Panem, kolejnymi bóstwami solarnymi.

„W książce „Nasze Falliczne Dziedzictwo” (Our Phallic Heritage) czytamy: Wszystkie filary i kolumny miały w pierwotnym znaczeniu symbolizować fallusa i z tego powodu postrzegano je jako święte. Pan, kozi bóg zmysłowości, był często czczony jako obelisk.

Washington” Były czarownik dzieli się z nami interesującymi ciekawostkami na temat obelisków. Pisze: „‚Obelisk jest długim, czworobocznym drągiem którego trzonek formuje się w piramidę. Słowo obelisk oznacza dosłownie „drążek Baala” lub organ reprodukcyjny Baala. To może szokować, zwłaszcza jeśli zdamy sobie sprawę że mamy jeden taki gigantyczny obelisk w naszej stolicy – Washington Monument.'” – 39:341

 • Jedną z obrzydliwości Świątyni Salomona był posąg (obelisk).

I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Podnieś swoje oczy w stronę północy! A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg.

i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Potem rzekł do nich: Zanieczyśćcie przybytek i napełnijcie dziedzińce zabitymi, potem wyjdźcie i zabijajcie w mieście! A gdy tak zabijali i pozostałem ja sam, padłem na twarz i z krzykiem mówiłem: Ach! Wszechmocny Panie! Czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela, wylewając swój gniew na Jeruzalem? A On rzekł do mnie: Wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę, kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia, gdyż myślą, że Pan opuścił ziemię, że Pan tego nie widzi. Dlatego również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituje się; postępki ich włożę na ich głowę. – Ezech. 8:5, 9:4-7

 • Salomon był czcicielem bogini Diany (znanej też jako Artemida i Asztarot) której małżonek Baal czczony był pod postacią filara.

„Artemida. Wśród Greków znana jako Artemida, wśród Rzymian jako Diana… Bez cienia wątpliwości była reprezentacją tej samej mocy związanej z narodzinami i poczęciem którą adorowano w Palestynie pod imieniem Asztarot… jej świątynia w Efezie była jednym z cudów świata, lecz największą czcią otaczano „posąg który zstąpił z niebios”[w Textus Receptus, w Biblii Gdańskiej i Króla Jakuba –”posąg który zstąpił z Jowisza”] (Dzieje 19:35).

„Aszera. Inne nazwy tej bogini to Asztarot (Astarte) i Anat. W Starym Testamencie Aszera pojawia się jako bogini przy boku Baala, później zostaje jego żoną, przynajmniej u Kanaanejczyków na południu… Jej obiekt kultu, cokolwiek to było, był znienawidzony przez wiernych czcicieli Jahwe (I Królewska 15:13) i znajdował się na wzgórzu… obok filarów. Rzeczywiście, kamienne filary/obeliski reprezentowały męskiego boga Baala (Sędziów 6:28), podczas gdy symbolami Aszery były najprawdopodobniej drzewa i pale…” [ Druidzi przejęli religie Kaananejczyków]

„Asztarot. Jej kult uznano za zagrożenie dla wczesnego Izraela (Sędziów 2:13; 10:6); Salomon dał mu się omamić (1 Królewska 11:5; 2 Królewska 22:13).” – 299:483-5

CZASY KOŚCIOŁA

 • Zakon Syjonu twierdzi że jest w posiadaniu obelisków i skarbów świątynnych związanych z bluźnierstwami wspomnianymi w Ezechiela 9:4 i 8:5.

„Pan Plantard… oznajmił że Zakon Syjonu jest w posiadaniu zaginionego skarbu Świątyni Jerozolimskiej, stanowiącego łup rzymskich legionów Tytusa (70 n.e.). Powiedział że przedmioty te „powrócą do Izraela gdy nadejdzie odpowiedni moment.”31:225

„Zgodnie z masońską tradycją Rycerze św. Andrzeja są spadkobiercami Bractwa założonego w 586 roku p.n.e. Byli Strażą Świątynną z Jerozolimy, zebraną przez wielkiego kapłana Hilkiaha zanim Świątynię zniszczył król Nabuchodonozor z Babilonii. Ich zadaniem była obrona i ukrycie skarbu przed najeźdzcą… Był to rzecz jasna ten sam rok w którym święty Kamień Przeznaczenia znalazł się w Irlandii wraz z prorokiem Jeremiaszem.” – 92:63

UCISK

 • Niektórzy fałszywi nauczyciele twierdzić będą że to papież jest Ohydą Spustoszenia.

„Gerad [de Borgo Sandonino] przewidywał że Ohyda Spustoszenia przywdzieje postać złego papieża… Owa idea papieża-Antychrysta stała się ważną częścią retoryki Reformacji.” – 308:50

WIELKI UCISK

 • Tajne stowarzyszenia wyjawią w końcu demoniczne sekretne doktryny związane z obeliskami Świątyni.

„Klucze do sekretów biblijnych cudów i fenomenów dni współczesnych; problemy psychologii, fizjologii i wiele „brakujących puzzli” tak mocno frapujących naukowców – wszystko to znajduje się w rękach tajnych bractw. Pewnego 00-obelbest21dnia ten sekret trzeba będzie wyjawić… Odpowiedzi tam są. Można je znaleźć na starych granitowych tablicach jaskiniowych świątyń, na sfinksach, propylonach i obeliskach. Stoją tam od wielu wieków i ani bezlitosny czas, ani tym bardziej bezlitośni chrześcijanie, nie dali rady wymazać ich z historii… Tak więc monumenty te stoją niczym zapomniani strażnicy na progu niewidzialnego świata, którego bramy stoją otworem jedynie dla nielicznych wybrańców… Kto je odpieczętuje? Kto spośród współczesnych, materialistycznych karłów i niewiernych Saduceuszy odważy się podnieść welon Izydy?” (H.P. Bławatska) – 394:376

„Egipski obelisk przejęto jako symbol masońskiego zwycięstwa nad tradycyjnym chrześcijaństwem… W Egipcie obelisk był fallicznym symbolem zmartwychwstania poprzez prokreację – fallus był środkiem dzięki któremu człowiek mógł żyć dalej dzięki swojemu potomstwu. Dlatego ten symbol zmartwychwstania, obelisk, był używany przez masonów jako pomnik nagrobny, zwłaszcza tych wyższego stopnia, od XVI wieku. Wygląda na to, że ciała większości angielskich myślicieli humanistycznych wędrowały do Westminster Abbey w Londynie i miejsc pełnych nagrobnych obelisków. Na niektórych cmentarnych obeliskach znaleźć można masoński cyrkiel i węgielnicę, które nie pozostawiają wątpliwości co do koneksji tych ludzi. Wiele grobów wpływowych osobistości oznaczonych jest obeliskami, np. grób Jerzego Waszyngtona i sir Johna A. MacDonalda, pierwszego premiera Kanady. Masoni używają też jako swego oznaczenia złamanej kolumny, ale rzadko kiedy na ich grobach możemy znaleźć zwykły krzyż.

„… Obelisk postawiono w celu oznaczenia miejsca bitwy nad rzeką Boyne w Północnej Irlandii, gdzie protestancki William Orange pokonał katolickiego króla Jakuba II w roku 1690. Nie ma dowodów na to że William II był masonem, lecz obelisk postawiono w następnym stuleciu jako symbol zwycięstwa protestantyzmu nad katolicyzmem. Masoneria zawsze walczyła z Kościołem Rzymskim… Jednakże w ostatnich latach masoni zinfiltrowali Watykan, co zapoczątkowało coś w rodzaju bluźnierczego sojuszu. Największy, bo mierzący 550 stóp, kamienny obelisk w Stanach Zjednoczonych to monument Waszyngtona, mający rzekomo upamiętniać miejsce narodzin Jerzego Waszyngtona. Gdy go postawiono wybuchł wielki skandal ponieważ zrobiono to za publiczne pieniądze, na dodatek ludzie w tamtych czasach wiedzieli że prawdziwym powodem tego przedsięwzięcia było uczczenie zwycięstwa masonerii nad królem Jerzym III, a być może nawet nad samym chrześcijaństwem w roku 1776. Prace zakończono w 1884… Rewolucja Francuska odniosła nawet większy sukces niż Amerykańska, dlatego musieli postawić większy obelisk dla uczczenia swego zwycięstwa. Mają prawdziwy obelisk wykradziony z Egiptu, upamiętniający zdobycie Bastylii w Paryżu, a także króla ich wszystkich – wieżę Eiffela, dwa razy większą niż monument Waszyngtona i skończoną na czas (1889) aby uczcić obchody stulecia...” – 507

WNIOSKI BIBLIJNE

Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać; gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. – Kapł. 26:1


24-E. KASTA KAPŁAŃSKA SADOKA (Esseńczycy)

 

izrae3

 

 • Jezus Chrystus reaktywuje złożoną z Lewitów kastę kapłańską Sadoka, potomka Aarona, na potrzeby Świątyni Milenijnej.
 • Podczas Ucisku kapłani esseńscy podający się za kapłanów Sadoka odtworzą w Świątyni kult Baala/Asztarot. Podczas Złotej Ery Esseńczycy odtworzą kastę kapłańską Atlantydy.

 

planboży

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Sadok był wysokim kapłanem za czasów Dawida i Salomona.

Potem król Dawid rzekł: Przywołajcie mi Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady. A gdy przybyli przed oblicze króla, rzekł król do nich: Weźcie z sobą sługi waszego pana, następnie wsadźcie Salomona, mojego syna, na moją mulicę i zaprowadźcie go do Gichonu. Tam namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem; potem każcie zadąć w rogi i zawołajcie; Niech żyje król Salomon! Potem idźcie za nim, gdy przyjdzie i usiądzie na moim tronie; on zostanie królem po mnie, jego bowiem ustanowiłem księciem nad Izraelem i Judą. – I Królewska 1:32-35

 • Salomon został namaszczony na króla przez Sadoka.

Na to Jonatan odrzekł Adoniaszowi: Niestety nie! Nasz pan, król Dawid, ustanowił Salomona królem. Król wyprawił z nim Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami i wsadzili go na mulicę króla, i namaścili go nad Gichonem na króla kapłan Sadok i prorok Natan, i sprowadzili go stamtąd wśród oznak radości, tak iż miasto jest poruszone i stąd ta wrzawa, którą słyszeliście. – I Królewska 1:43,45

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Jezus Chrystus reaktywuje kapłanów Sadoka dla potrzeb Świątyni Milenijnej.

lecz Lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami z dala ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako odźwierni i słudzy przybytku. Będą oni dla ludu zarzynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu. Ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi Wszechmocny Pan. Poniosą karę za swoją winę. Nie będą się zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych, poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Powierzam im pełnienie wszelkiej służby w przybytku, aby sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonywać. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew – mówi Wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć; i będą pilnować służby dla mnie. – Ezech. 44:10,13,15,16

 

oszustwoszatana.

Król-Kapłan Merowingów (Antychryst) oraz kapłani esseńscy będą podawać się za Synów Sadoka z Zakonu Melchizedeka (Melki-Zadoka). Podążając za bałwochwalczymi tradycjami swojego idola Salomona, kapłani esseńscy przywrócą kult Baala/Asztarot w odbudowanej Świątyni. W ostatnim etapie tego zwiedzenia esseńscy kapłani i świątynne kapłanki-prostytutki podadzą się za wcielenia Wysokich Kapłanów i Kapłanek Atlantydy, które zesłane zostały do zainaugurowania Ery Ducha (Złotej Ery).

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Wysocy kapłani Esseńczyków wierzą że są wcieleniami kapłanów z Atlantydy.

„Inne dusze z Atlantydy zapadły w „głęboki sen”, zachowując świętą wiedzę w swoich zapiskach Akaszy, do czasu gdy wyjawi się że dusze wysokich Kapłanów i Kapłanek odrodziły się w celu odbudowy Atlantydy w postaci Siódmej Złotej Ery. Ten czas już nadszedł.” – 45:50

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Qumran, miejsce w którym zamieszkali Esseńczycy, znajduje się na terenie Gomory – miasta zniszczonego przez Boga za deprawacje seksualne. (Rodzaju 19; patrz także Jer. 17:5,6)

“Wartym odnotowania faktem dotyczącym Esseńczyków jest to, że założyli swoje kolonie w miejscu w którym kiedyś stały Sodoma i Gomora… Za mało uwagi zwraca się na to że Qumran, zgodnie z tym co ustalił F. de Saulcy, było kiedyś Gomorą. Co więcej według Synezjusza z Cyreny, Dion Chryzostom (żyjący między 42 a 125 rokiem n.e.) „również pochwalił Esseńczyków którzy założyli niemal że święte miasto niedaleko Morza Martwego… w pobliżu Sodomy.” Te szczegóły pokazują nam… że na początku naszej ery Sodoma i Gomora posiadały reputację świętych miejsc dzięki obecności w tamtym regionie kolonii ascetów. Wskazują również na to że tymi ludźmi byli Esseńczycy.” – 230:299-300

QumranGn

 • Esseńczycy byli w rzeczywistości kapłanami Asztarot/Diany.

„Niezmiennym symbolem Diany była pszczoła… Główny kapłan nazywał się Essēn lub król-pszczoła.” – 156:195

„Bez cienia wątpliwości [Diana/Artemida] była reprezentacją tej samej mocy związanej z narodzinami i poczęciem, którą adorowano w Palestynie pod imieniem Asztarot – 299:484

Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów. – I Królewska 11:5

 • Jedna z sekt Esseńczyków najprawdopodobniej wywodziła się z plemienia Dana.

„Sugerowałem również w King Jesus że dwa tajemnicze bractwa Esseńczyków, Samsonici i [Helicaeans], były wtajemniczone w tajemnice kalendarzowe, a ich nazwy pochodziły od Samsona… i Helixa/kosmicznego kręgu.” – 406:150

 • Esseńczycy byli przeklęci przez Boga.

Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. – Jer. 17:5,6

CZASY KOŚCIOŁA

 • Esseńczycy inspirowali działania aleksandryjskich gnostyków.

„Gnostycy aleksandryjscy… zostali duchowymi dziedzicami Esseńczyków po tym jak Hadrian zdelegalizował tą sektę w 132 roku n.e.” – 406:150

 • Esseńczycy przekształcili się w Templariuszy/Zakon Syjonu.

„Początki Zakonu można prześledzić do gnostyka Ormusa żyjącego w pierwszym wieku naszej ery… Stworzył on tajne stowarzyszenie, które połączyło ezoteryczne chrześcijaństwo z naukami pogańskich szkół tajemnych. Ormus za swój symbol obrał krzyż otoczony przez róże, co miało sygnalizować syntezę nowych i starych religii… Ormus, legendarny założyciel tajnego stowarzyszenia które z czasem przekształciło się w Zakon Syjonu, żył w Aleksandrii.” 25:31,142

UCISK

 • Esseńscy kapłani planują przywrócić w Świątyni kult Baala/Asztarot. Wysokim kapłanem tego kultu ma być fałszywy Melchizedek/archanioł Michał.

melchizedek„Kimkolwiek był Nauczyciel Praworządności, musiał być pobożnym, świętym człowiekiem i najprawdopodobniej kapłańskim potomkiem Sadoka, który wyjawił swojej społeczności że żyją w „czasach ostatecznych”… Niedługo, mówił, Bóg zmiażdzy Swoich wrogów w ostatecznej kosmicznej bitwie i zapoczątkuje nowy wiek praworządności. Ponieważ społeczność [Qumran] była ostatnią pozostałością prawdziwego Izraela – ludu przymierza z Jahwe – to oni stoczą tą bitwę i powrócą do Jerozolimy aby oczyścić Świątynię i przywrócić tam prawowity kult.

„…Bóg jednakże uratuje Swój lud rękami dwóch mesjańskich postaci które pojawią się przy końcu czasów. Jedna będzie z gałęzi Dawida, a druga będzie Interpretatorem Prawa.” – 162:201-2

WIELKI UCISK

 • Esseński kapłan Sadoka, członek Konsulu Dziewięciu udający Michała Archanioła, będzie kierował sądem nad Kościołem katolickim.

I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. – Obj 12:7,8

A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. – Obj. 17:16

„Oprócz tradycyjnych praktyk kapłańskich, Esseńczycy zachowali również imiona archaniołów Starego Testamentu i wykorzystywali je wewnątrz swoich struktur władzy. Dlatego kapłan Sadok był też archaniołem Michałem… Warto odnotować że znak X tak znienawidzony przez Kościół Rzymski, był identyfikowany z archaniołem Michałem (Melchizedekiem)… Fragmenty Dokumentu Księcia Melchizedeka znalezionego w zwojach nad Morzem Martwym, wskazują na to że Melchizedek i Michał są tą samą osobą…” – 29:38,177

„Niebiańskim doręczycielem jest Melchizedek. Tożsamy z archaniołem Michałem, jest on głową Synów Nieba lub Bogów Sprawiedliwości, mówi się o nim Elohim lub ‚el’… Melchizedeka przedstawia się jako tego który kieruje sądem ostatecznym i karze swojego demonicznego odpowiednika Beliala, Szatana, księcia ciemności…” [Wstęp do „Niebiańskiego Księcia Melchizedeka”] – 121:300

 • Esseńscy kapłani będą nadzorować świątynną prostytucję, w której upatrywać się będą katalizatora dla deifikacji (ubóstwienia).

„Jeśli Maria z Betanii [Maria Magdalena] naprawę była pogańską kapłanką, dlaczego namaściła Jezusa? Co więcej, dlaczego jej na to zezwolił? Czy istnieją jakieś związki między tym rytuałem a rytuałami powszechnie uznawanymi wtedy za pogańskie? W rzeczywistości istnieje jeden zdumiewająco podobny, starożytny rytuał: namaszczenie króla. Prawdziwy król lub kapłan mógł otrzymać pełną boską moc tylko dzięki autorytetowi wysokiej kapłanki. Tradycyjnie przyjmowało to formę hieros gamos, lub uświęconego małżeństwa: król-kapłan łączył się z królową-kapłanką. To dzięki seksualnej unii z nią mógł być uznany za króla. Bez niej był niczym… W uświęconym małżeństwie mężczyzna i kobieta w rzeczywistości stają się bogami. To najwyższa kapłanka staje się boginią która przekazuje błogosławieństwo regeneracji – jak w alchemii – mężczyźnie który ucieleśnia boga…

„Hieros gamos jest innym określeniem tego co nazywamy „świątynną prostytucją”, gdzie mężczyzna odwiedzał kapłanki w celu pozyskania gnozy, aby doświadczyć boskości dla samego siebie dzięki aktowi seksualnemu.” – 242:256-7

WNIOSKI BIBLIJNE

 • Wysokim kapłanem dla chrześcijan jest Jezus Chrystus. To oznacza że katolicka i prawosławna kasta kapłańska jest niepotrzebna i nie ma oparcia w Biblii. Biblia nie prosi też o odbudowę Świątyni Jerozolimskiej, ani o odtworzenie kasty kapłańskiej do składania ofiar.

O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem! Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie; ale Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. – Heb. 7:22-28

mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. … Heb. 10:10-14


24-F. 144 000 (Społeczności monastyczne)

 

izra6

 

 • W pierwszej połowie Ucisku Bóg opieczętuje 144 000 męskich potomków Żydów aby uchronić ich przed plagami Ucisku.
 • Szatan oznaczy 144 000 mnichów którzy będą promować ascetyczne i gnostyckie wartości w rodzaju androgynii (obojnactwa). Antychryst użyje fałszywych 144 000 jako hierofantów w rytuałach inicjacyjnych.

 

planboży

UCISK/PIERWSZE 3,5 ROKU

 • Bóg opieczętuje 144 000 żydowskich mężczyzn – po 12 000 z każdego plemienia Izraela – aby uchronić ich przed plagami Ucisku.

Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. – Obj. 7:3-8

I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy. – Obj. 14:1-5

KRÓLESTWO NIEBIOS

 • Z 144 000 pochodzić będą kapłani Sadoka służący w Świątyni Milenijnej.

Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew – mówi Wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć; i będą pilnować służby dla mnie. – Ezek. 44:15,16

oszustwoszatana.

Po zniszczeniu Kościoła rzymsko-katolickiego pod koniec Ucisku, demony zaczną nauczać swoich doktryn w społecznościach monastycznych i innych ascetycznych placówkach. Fałszywych 144000 przedstawi się światu jako członków społeczności nazareńskiej lub esseńskiej. Będzie się o nich mówić jako o tych, którzy osiągnęli doskonałość i deifikowano ich za życia. Będą też udawać androgenicznych i nieśmiertelnych członków Zakonu Melchizedeka. To oni ogłoszą tzw. Wiek/Erę Ducha. Prawdziwi 144000 to potomkowie 12-tu plemion Izraela, minus plemię Dana którego miejsce zajmuje Józef (Obj. 7). Fałszywe 144000 to potomkowie Dana.

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 • Gnostycy nauczali że monastycyzm (życie w zamkniętych społecznościach ascetycznych) zaczął się od Seta i Góry Hermon.

Walentynianie… uznawali Seta za pierwszego z rasy doskonałych, istotę duchową w przeciwieństwie do istoty materialnej (Kaina) i mentalnej (Abla)… Jego synowie byli Synami Boga którzy wiedli na Górze Hermon pobożne i odosobnione życie, z nostalgią wspominający Raj.” – 230:39

 • Monastyczne doktryny i praktyki nie są oparte na tradycjach biblijnych, lecz na tradycjach pogańskich.

„…wielu mnichów buddyjskiego Tybetu dobrze zna świętą trójcę kardynalnych cnót: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa wyznawanych przez chrześcijan, praktykowanych przez buddystów i niektórych Hindusów.” (H.P. Blavatska) – 195:49 (Roz II)

397_0„Biblia i zwoje znad Morza Martwego mówią o bitwie którą w dniach ostatecznych stoczą synowie [i córki] Światła oraz synowie [i córki] ciemności. Nazywają to Bitwą Armagedonu. Wizja sprzed tysięcy lat wyjawia że czeka nas łącznie siedem bitew – pierwsze trzy zostaną wygrane przez synów ciemności, następne trzy przez synów Światła. Ostateczna bitwa – siódma – zostanie wygrana przez synów Światła po zaciętym i krwawym boju. Po tym zwycięstwie na Ziemi na tysiąc lat zapanuje pokój i dobrobyt…

„Dzieci Światła powróciły na Ziemię i przygotowują się do czterech ostatnich bitew, ponieważ poprzednie trzy zostały wygrane przez synów i córki ciemności…

„Trzeba zajrzeć Trzecim Okiem w głąb swojej duszy, aby zobaczyć promieniującą z niej aurę. Gdy już się ją zobaczy, łatwo jest też zobaczyć owe istoty Światła gdyż pośród nas przebywa ich aż milion. Są wcieleniami Wysokich Kapłanów i Kapłanek poprzednich sześciu Złotych Wieków, odrodzonymi świętymi, faraonami i Mistrzami Atlantydy którzy ponownie przyjęli formę cielesną by przynieść światu Światło i wyższe prawdy…

„…gdy przyjmują formę cielesną, często wybierają role mnichów, zakonnic, kapłanów, kapłanek, lam, joginów i innych przywódców duchowych. Większość z nich była Mistrzami Atlantydy ponad 10 000 lat temu…

„Gwiezdne nasiona którym przeznaczone jest pełne przebudzenie, zaczynają obejmować przywódcze stanowiska aby pomóc światu i ludzkości w duchowej ewolucji. Jest wśród nich 144000 wybranych o których mówi Księga Objawienia… Przyniosą Ziemi pokój i dobrobyt. Dokonają tego dzięki mistrzowskiemu opanowaniu Uniwersalnych Praw, tych samych praw których nauczyli się i nauczali w szkołach tajemnych przez tysiące lat kolejnych wcieleń.” – 45:41-7

CZASY KOŚCIOŁA

 • Św. Atanazy, założyciel współczesnego monastycyzmu, zakazywał stosunków seksualnych mnichom a nawet małżonkom, z wyjątkiem stosunków służących prokreacji.

„Atanazy dzielił chrześcijan na trzy grupy w zależności od tego czy praktykowali „dziewictwo”, „samokontrolę” czy „harmonię małżeńską”. Do pierwszej zaliczano zarówno mężczyzn jak i kobiety które wyrzekły się jakichkolwiek relacji seksualnych. Jeśli trzecia grupa składa się z tych którzy mają stosunki seksualne w małżeństwie, to do szeroko rozumianej grupy („tych którzy kochają drogę samokontroli”) zaliczyć można samotne jednostki planujące małżeństwo, jednostki żonate wyrzekające się relacji seksualnych… lub wdowy…

„Stosunek seksualny w małżeństwie był dopuszczalny dla potrzeb prokreacji, lecz „stosunki dla przyjemności” były zabronione. Biskup określał ten sposób życia mianem „odcięcia się od cielesnych żądz.” – 597:172,175

 • Klasztory i społeczności monastyczne są/były przyczółkami okultyzmu.

“Antoni Egipski (251-356): ascetyczny brat boga-słońca i założyciel wschodniego monastycyzmu. Podarował jedną ze swoich wełnianych szat Atanazemu, duchowemu przywódcy pustynnych eremitów oraz kościoła Etiopii, biskupowi Aleksandrii, ojcowi Ortodoksji. Atanazy również podarował płaszcz Antoniemu a także napisał jego “biografię”, podobnie jak papież Grzegorz który pisał później o Benedykcie. Pamiątka Antoniego obchodzona 17 stycznia, stała się dniem świętym dla Merowingów oraz ich Zakonu Syjonu, którego konwenty odbywały się właśnie 17 stycznia jako wyraz hołdu dla pomyślnej infiltracji świata chrześcijańskiego przez Antoniego.” – 550

„W celu zabezpieczenia interesów Templariuszy David Seton odtworzył Szkocki Zakon [Templariuszy] św. Antoniego. W tym samym czasie zrezygnował z używania tradycyjnego czerwonego krzyża, zastępując go krzyżem św. Antoniego – symbolem tau (T)… (Św. Antoni, IV wiek naszej ery, twórca chrześcijańskiego monastycyzmu w Egipcie) – 92:117

„…Dagobert został porwany w wieku lat 5 i zabrany do klasztoru niedaleko Dublina, gdzie odebrał edukację a później poślubił celtycką księżniczkę Matyldę.” – 482:328

“Merowingowscy Frankowie (450-741) budowali klasztory w celu infiltracji… te opactwa Merowingów były miejscem narodzin Benedyktynów/Cystersów… Swięty Melilit został wysłany w celu ewangelizacji Anglii wraz z 40 mnichami od św. Andrzeja przez ich założyciela, papieża Grzegorza Wielkiego… papież Grzegorz Wielki… promował benedyktyński monastycyzm. Data jego święta to dzień w którym został papieżem, 3 września [590 n.e.]. Dokonano tego dzięki infiltracji Kościoła której Grzegorz był częścią. 3 września był dniem zwycięstwa dla Czerwonego Ruchu gdy obwołano go papieżem, gdyż to Grzegorz zapisał się w historii jako pierwszy MNICH papież.” – 550

“Reguły Kolumbana i Benedykta przekształciły się w duże wspólnoty monastyczne dzięki Merowingom którzy zapewnili nie tylko klasztory, ale uwolnili je też od wszelkich zewnętrznych, episkopalnych i świeckich wpływów, czyniąc je miejscami w pełni anonimowymi. Merowingowie starożytnego Egiptu zapewnili tym samym ciągłość egipskich herezji. Gibbons pisał: “Rój mnichów wyłonił się z Nilu, rozprzestrzeniając się i przykrywając mrokiem chrześcijański świat.” ‘Saints Who History Made’ (Święci Których Stworzyła Historia) str. 82” – 550

„Tak jak w przypadku większości klasztorów Merowingów, Glastonbury stało się klasztorem benedyktyńskim. Celem klasztorów Merowingów była infiltracja oparta na wierze że najlepszym sposobem zniszczenia Kościoła jest praca od wewnątrz. Według Butlera, światowego autorytetu w kwestii świętych: „Nigdzie nie znajdujemy choćby wzmianki o rzekomym przybyciu Józefa z Arymatei do Glastonbury, ani u Bedego, ani u Gildasa, Nenniusa, Geoffreya z Monmuth, ani u Williama z Malmesbury, ani u żadnego innego kronikarza działającego w okresie tysiąca stu lat.”(Lives of the Saints, Roz 1, str. 618 ). Butler twierdzi że książka która opisuje rzekome przybycie Józefa z Arymatei jest tworem innego autora, napisanym sto lat później i dodanym do książki Malmesburego ‚De Antiquitate Glastonienses Ecclesiae.’ Nie mam wątpliwości co do tego że była to robota cystersów, organizacji stworzonej przez mnichów benedyktyńskich jako narzędzie struktur [Zakonu] Syjonu. Józef z Arymatei jest związany z legendami o poszukiwaniu Graala… zdominowanych przez mistyczny symbolizm cystersów…

Arms_of_Ordo_cisterciensis.svg

herb cystersów

„Bardziej niż jakakolwiek inna organizacja Merowingów, cystersi personifikują banalność zła do granic możliwości. Nazwa cystersów oraz ich pierwszego opactwa Citeaux pochodzi od Czystka (Cistusa) – róży skalnej – rosnącego nad Morzem Śródziemnym. Mirra którą Maria Magdalena namaściła Jezusa pochodzi z tej samej rodziny. Wybrali Magdalenę na grzeszną Marię… przypisując jej za symbol krzyż i różę na pamiątkę Bractwa Słońca założonego przez Echnatona, którego symbolami były właśnie krzyż i róża (Lewis). Cystersi byli różokrzyżowcami. Ten różokrzyżowy zakon mnichów triumfował w swojej infiltracji Kościoła.” – 550

Najbardziej znane postaci Zakonu Cysterskiego: św. Robert z Molesme, św. Bernard z Clairvaux, Doktor Kościoła, św. Alberyk z Cîteaux, św. Stefan Harding, św. Malachiasz z Armagh, jasnowidz, autor „Przepowiedni Malachiasza” dotyczącej Papieży Kościoła Rzymskokatolickiego, bł. Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, św. Lutgarda z Tongeren, mistyczka, autorka słynnej „Modlitwy Dworu Niebieskiego” (wikipedia)

 • Monastycyzm jest formą socjalizmu w religijnym opakowaniu.

“Chrześcijaństwo bardzo wcześnie poznało wartość socjalizmu, znanego również pod postacią monastycyzmu.” – 653:126

“Jak wyjaśnił Marks w Manifeście Komunistycznym: ‘Nie ma nic prostszego od dania chrześcijańskiemu ascetyzmowi socjalistycznego zabarwienia. Czy to nie chrześcijaństwo wystąpiło przeciwko własności prywatnej, przeciwko małżeństwu, przeciwko państwu? Czy nie uczyło by przyjmować w ich miejsce dobroczynności i ubóstwa, celibatu i umartwienia ciała, życie mniszego i Matki Kościoła?” – 652

 • Ukrytym celem gnostyków jest promocja monastycyzmu i ascetyzmu.

„W czerwcu 1980 roku… Świątynia Zrozumienia sponsorowała utworzenie Światowej Rady Monastycznej… – będacej międzynarodową siecią mnichów, badaczy, teologów… zarówno ze Wschodu jak i Zachodu, pracujących razem na rzecz stworzenia… globalnego społeczeństwa przyszłości, pracującego na rzecz obudzenia duchowej świadomości (boskości).”24:83

„Odkryłem że Matka Teresa pobierała pieniądze od bogatych dyktatorów w rodzaju Duvaliera z Haiti, że była bardziej przyjacielem ubóstwa niż ludzi ubogich…

„Przechwałką byłoby stwierdzenie że to ja „odkryłem” te informacje. To wszystko leżało na widoku i każdy mógł to zobaczyć. Jednak w erze celebrytów nikt nie zadał sobie trudu by zapytać czy taka międzynarodowa reputacja była zasłużona i czy nie był to jedynie efekt doskonałego PR.

„‚Poczekaj chwilę”- powiedział kilka dni temu prowadzący programu telewizyjnego w Waszyngtonie, w czasie gdy debatowałem na ten temat z Johnem Donahue z Katolickiej Ligi Obrony. – „Przecież ona zbudowała szpitale”. Nie nie, to ty poczekaj chwilę.

„Z tego co wiemy Matka Teresa przyjęła dziesiątki milionów funtów wsparcia. Jednak nigdy nie wybudowała ani jednego szpitala. Twierdziła natomiast że wybudowała prawie 150 klasztorów dla zakonnic wstępujących do jej zakonu w wielu krajach. Czy jej darczyńcy wiedzieli na co idą ich pieniądze?

Przyjęła pieniądze od Duvalierów oraz od Charlesa Keatinga z niesłynnych Lincoln Savings i Loan of California, firm które zarobiły pieniądze poprzez – jak by to ująć – pożyczenie ich od ludzi biednych i niemożność zwrócenia ich z powrotem.” – 643

UCISK

 • Fałszywe 144 000 – mnisi esseńscy.

„Zwój Wojenny znad Morza Martwego wspomina nawet o zgrupowaniu się miriadów – dziesiątek tysięcy. Esseńczyków nie było tak dużo by móc liczyć ich w miriadach [1 miriada – 10 000] ponieważ Filon pisał że było ich wszystkich jedynie 4 000. Badacze szacują że nie mogło być ich w Qumran więcej niż 200. Mimo to liczba ludzi zbawionych w Objawieniach wynosi 144 000. Wszyscy oni są Esseńczykami, są mnichami ponieważ nigdy nie splamili się z kobietami – są dziewicami. Wniosek jest taki, że podali liczbę… którą mają zamiar osiągnąć w dniach ostatnich…” – 593

WIELKI UCISK

 • Okultystyczna Era Ducha będzie zainicjowana przez fałszywych 144 000, podających się za nieśmiertelny Zakon Melchizedeka.

„W swojej książce „Globalny Umysł” Peter Russell porównał ludzką rodzinę na Ziemi do komórek jednego ciała. Jeśli 1/10 z 1% osiągnie zrozumienie, wtedy przebudzi się całe ciało. Co za tym idzie 144 000 są masą krytyczną niezbędną do oświecenia całej rasy ludzkiej na Ziemi.”35:216

„… Imię Melchizedeka pierwotnie wymawiano Melki-Tsedek, co oznacza Cadyk Malkut (ang. Tsaddik of Malkuth). W języku angielskim przekłada się to na (?) Adept Ziemi [ang. Just Adept of Earth]. Cadyk jest tym który dostosował swoją Istotę do punktu doskonałej harmonii jeszcze za życia na Ziemi. Zgodnie z tradycją chasydzką, na Ziemi zawsze przebywa 36-ciu cadyków. Gdy dokona się proces Tikkunu (od hebrajskiego tikkun olam – uleczenie świata) lub materialnego wzniesienia się, Mesjasz pojawi się jako 37 cadyk.

„36 cadyków – … są fizycznie nieśmiertelni, dzięki temu mogą ofiarować Komunię Graala… 36 cadyków utrzymuje planetarną sieć elektromagnetyczną, uziemiającą słoneczną moc 666… W kabale termin który opisuje pracę cadyków – Tikkun – również ma wartość 666. Tikkun oznacza Unię całej materii z Nieśmiertelnymi Częstotliwościami Boskiej Istoty (Immortal Frequencies of the Divine) – tym samym wracamy do naszego tematu Komunii… Prawdziwa Komunia zawsze ma swój Boski Cel Totalnej Transformacji Materii w Sposób Gloryfikujący Żywotność, Wolność, Światło i Miłość…

RainbowMachuPicchu-dbl„Każdy z 36-ciu cadyków, Mistrzów Serca, jest odpowiedzialny za ofiarowanie Nieśmiertelnej Komunii Graala kolejnym 4 tysiącom ludzi. W ten oto sposób z serca wychodzi liczba 144000, gdyż 36 x 4000 = 144000. Liczbę tą wiążę się ze zmianami planetarnymi zapoczątkowanymi przez Harmoniczną Konwergencję w sierpniu 1987…

„Na dzień dzisiejszy oryginalnych 36-ciu Mistrzów Serca skupionych jest w 12-tu grupach po 3-ech mistrzów każda… każda grupa działa jak opiekunka jednej z 12-tu bram Nowej Jerozolimy – 12-tu specyficznych świętych miejsc które dadzą narodziny Nowemu Eonowi. Jedno Dziecko wyłoni się z 12-tu macic… wtedy 36-ciu cadyków zmieni lokacje, tak aby w każdym z głównych 36-ciu świętych miejsc znajdował się jeden z nich. W ciągu następnych 30-tu lub 40-tu lat każdy cadyk dokona inicjacji minimum 4000 ludzi w mistrzostwie Drogi Wiecznego Życia – Fizycznej Nieśmiertelności. Obecnie żyją już wszyscy ze 144000. Rytuały przeprowadzone w Andach – nad jeziorem Titicaca i w Machu Pichu – oraz w Wesak przy pełnym księżycu w maju 1987 roku, miały na celu pobłogosławienie Narodzin tych 144000.” – 690

WNIOSKI BIBLIJNE

 • Ascetyzm/monastycyzm jest diabelską doktryną. Ascetyzm nie prowadzi do zbawienia – prowadzi do grzechu.

A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. – I Tym. 4:1-3

Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. – Kol 2:18-23

PROGNOZA

 • Ekumeniczny przywódca Ruchu Monastycznego jest dobrym kandydatem do roli Fałszywego Proroka.

I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. – Obj. 13:11-18

BISKUP KALLISTOS (TIMOTHY) WARE

Kallistos Ware (ur. 11 września 1934 roku jako Timothy Ware) był mnichem z Klasztoru Św. Jana na wyspie Patmos. Obecnie jest biskupem gnostyckiego Kościoła prawosławnego oraz „autorytetem z zakresu Prawowierności”. Były teolog anglikański, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Oksfordzkim (o druidyckich korzeniach), Kallistos Timothy Ware jest ważną postacią w ruchu ekumenicznym.

00 Był gościem paneli dyskusyjnych z udziałem Dalaj Lamy, benedyktyna Doma Laurenca Freemana z Instytutu Johna Maina, J.I.Packera i Richarda Neuhausa (autorzy ECT Document), Harolda O.J. Browna oraz innych katolickich i ewangelickich kaznodziei i apologetów. Jest też członkiem pochodzącej od Merowingów rodziny Vere.

I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. – Obj. 13:11

Według doktryny prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem – wikipedia

 • Określenie „dwóch rogów jak u baranka” może odnosić się do biskupa Kalistosa Ware i jego przywódczej pozycji w Kościołach anglikańskim i prawosławnym, odstępczych formach chrześcijaństwa. „Mówiło jak smok” – to może odnosić się do jego członkostwa w Dworze Smoka (link)

„Konsekrowany na biskupa Diukli w 1982, biskup Kallistos jest dobrze znany ze swoich popularnych książek o wierze i praktykach prawosławnych oraz okrzyknięty przez prasę rosyjską mianem „prawdopodobnie największego autorytetu XX wieku z zakresu Ortodoksji”. Biskup Kallistos służył w diecezji Tiatyry… [zwanej w starożytności Bramą Pergamonu – miasta w którym znajdować się miał „Tron Szatana” – Obj 2: 20-24, Obj 2: 12-13 )

„Biskup Kallistos Ware mieszka w Oksfordzie. Rodowity Anglik, opuścił Kościół anglikański na rzecz greckiego Kościoła ortodoksyjnego w roku 1958. Jego pierwszy kontakt z prawosławiem nastąpił gdy miał 17 lat. „Przez przypadek lub dzięki boskiej ingerencji” trafił na prawosławne czuwanie i błyskawicznie doznał uczucia „przynależności” mimo że nie rozumiał języka. Wyświęcono go na kapłana w wieku lat 32, złożył też śluby klasztorne w monasterze Św. Jana Teologa na greckiej wyspie Patmos.

„Zanim przeszedł w zeszłym roku na emeryturę, Jego Świątobliwość był wykładowcą na wydziale prawosławnym Uniwersytetu w Oksfordzie… Był również wykładowcą na Pembroke College w Oksfordzie. Aktywny na rzecz jedności chrześcijańskiej, jego świątobliwość był też członkiem między-doktrynalnej, anglikańsko-prawosławnej grupy dyskusyjnej w latach 1973-84 a w latach 90-tych przez pięć lat był współprzewodniczącym Komisji Przygotowawczej do Prawosławnego Dialogu Teologicznego. Napisał trzy książki, w tym „The Orthodox Church” i przetłumaczył trzy ważne, greckie dzieła liturgiczne. Niedawno wydano pierwszy z ośmiu jego zbiorów prac zatytułowany „Wewnętrzne Królestwo”. – 662

 • Kallistos Ware należy do jednej z linii krwi Merowingów – rodziny Vere. Vere/Ware znaczy „Prawda”.

VERE / WEIR: Vere, de Ver, Ver, de Ver, Veer, Vear(e), Veir, Veyre, Vare, Veary, Very, Vary, Vire, Revere, Sver(e), Svar, Shpere, Spear(e), Spere, Svear, Fere, Fear, Fairy; Ware, Wayer, Waer, Weyir, Weyr, Weir(e), Weier, Wear, Weary, Wehre, Werre, Weer, Werr, Wyre

CALLISTO (2) grec. „Najpiękniejsza”

Rzymska forma KALLISTO. Również imię księżyca Jowisza. – 664

W mitologii greckiej Kalisto była córką króla Lykana. Kalisto złożyła śluby czystości, lecz została zgwałcona przez Zeusa który zamienił ją potem w niedźwiedzicę – gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy. Zeus (Jowisz), syn Saturna/Kronosa, był królem Atlantydy a jego syn poczęty z Kalisto – Arkas – był założycielem Arkadii, starożytnej ojczyzny Merowingów.” – 666

Lykan – wilk

 

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami – Mateusza 7:15