Biblijne czasy końca: Izrael (część 1)

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie: radtrap (fragmenty)

 

24. NOWA JEROZOLIMA

A. Odrodzenie Izraela (Syjonizm)
B. Przymierze Milenijne (Przymierze Nowej Ery)
C. Świątynia Ezechiela (Świątynia Salomona)
D. Ohyda spustoszenia (Obelisk)
E. Kasta kapłańska Sadoka (Esseńczycy)
F. 144000 (Społeczności monastyczne)


24-A. ODRODZENIE IZRAELA (Syjonizm)

izrae1

 

 • Gdy Chrystus powróci, zbierze resztki Izraela, rozwiąże państwo Palestynę i ustanowi Syjon stolicą 1000-letniego Królestwa Bożego.

 • Syjoniści ściągają do Izraela syjonistycznych Żydów kosztem Żydów Tory. Podczas Ucisku spróbują zniszczyć państwo Palestynę i ustanowić w Izraelu stolicę Antychrysta.

 

planboży

 

 OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • Prawo i precedens dla odkupienia ziemi w Izraelu opisane są w Starym Testamencie.

A jeżeli wzbogaci się przy tobie obcy przybysz i osiedleniec, a twój brat przy nim zubożeje i sprzeda się przybyszowi osiadłemu przy tobie albo potomkowi rodziny przybysza, to po sprzedaniu się ma on prawo wykupu. Jeden z jego braci wykupi go. Albo jego stryj, albo syn jego stryja wykupi go, albo ktokolwiek z jego bliskiej rodziny go wykupi, albo jeżeli go stać na to, sam się wykupi. – Kapł. 25:47-49

Tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam. A właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. Zawołał więc na niego: Hej, ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego… I rzekł do wykupiciela: Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha…Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu: Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona. Także i Rut Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło Merle_Ruthimię zmarłego pośród jego braci ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami…

Boaz pojął więc Rut za żonę. A gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna.Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: Błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela, i niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie, i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. A tacy są potomkowie Peresa: Peres zrodził Chesrona, Chesron zrodził Rama, Ram zrodził Amminadaba. Amminadab zrodził Nachszona, Nachszon zrodził Salmona, Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda. Obed zaś zrodził Isajego, a Isaj zrodził Dawida. – Rut 4:1,9,10,13-22

 • Król Salomon powiększył granice Izraela.

Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie. – Przysłów 22:28

A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię Filistyńską i aż po granicę egipską; składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. – I Królewska 4:21

CZASY KOŚCIOŁA

 • Bóg zbiera w Palestynie odstępczy Izrael rękami ludzi niezbawionych. Proces ten jest wymagany do rozpoczęcia wielkiego sądu (Ucisku) oraz odbudowy Świątyni.

I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości – to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. – Ezechiela 37:11-12

Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości i wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wciągniętym, i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz; jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował – mówi Wszechmocny Pan. I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan. – Ezechiela. 20: 33-38

WIELKI UCISK (koniec)/ KRÓLESTWO NIEBIOS (początek)

 • Chrystus wraz ze Swymi aniołami zbierze lud izraelski (który ucieknie w połowie Ucisku na pustkowia), rozwiąże państwo Palestyńskie i ustanowi Syjon stolicą Królestwa Bożego.

Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! Oto dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. – Mat. 23:37-39

Nie raduj się, ty wszystka ziemio Filistyńska! iż złamana jest rózga tego, który cię bił; bo z korzenia wężowego wynijdzie bazyliszek, a płód jego będzie smok ognisty latający. I będą się paść pierworodni nędznych, a ubodzy bezpiecznie odpoczną; ale korzeń twój głodem wygubię a ostatki twoje wybiję. Kwilże bramo! krzycz miasto! jużeś się rozpłynęła wszystka ty ziemio Filistyńska; bo od północy ogień przyjdzie, a nie będzie, coby stronił od pocztów jego. A cóż odpowiedzą posłom narodu? To, że Pan ugruntował Syjon, a do niego się uciekać będą ubodzy ludu jego. – Izajasza 14:29-32 (B.Gdańska)

Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość. – Izajasza 1:27

Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska! Pan oddalił twoich przeciwników, odpędził twoich nieprzyjaciół. Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia. W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce!..W owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Zaprawdę, obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdy na waszych oczach odmienię wasz los – mówi Pan. – Sofoniasza. 3:14-16,20

 

oszustwoszatana.

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 • 721 p.n.e. – Plemię Dana rozpoczęło migrację z Izraela do Sparty, Troi i Europy, dając początek rodowi Merowingów. (Patrz 1 Machabejska 12:21)

„…w Księdze Sędziów czytamy o wędrówce plemienia Dana na północ, do ziemi Libanu…

Tedy oni wziąwszy to, co był sprawił Michas, i z kapłanem, którego miał, przyszli do Lais, do ludu próżnującego i bezpiecznego, i wysiekli je ostrzem miecza, a miasto spalili ogniem. A nie był, kto by ich ratował; albowiem byli daleko od Sydonu, i nie mieli żadnej sprawy z nikim, a to miasto leżało w dolinie, która jest w Betrohob, które znowu pobudowawszy mieszkali w niem. I nazwali imię miasta onego Dan według imienia Dana, ojca swego, który się był urodził Izraelowi; a przedtem imię miasta onego było Lais. A tak postawili sobie synowie Dan obraz ryty; a Jonatan, syn Gersona Manasesowego, on i synowie jego, byli kapłanami w pokoleniu Dan aż do czasu pojmania obywateli onej ziemi. (Sędziów 27-30).

„Wg tej historii Danici przenieśli się do Libanu, gdzie mieszkali przynajmniej przez 600 lat. W roku 721 p.n.e. 10 północnych plemion [Izraela] zostało wziętych do niewoli przez Asyryjczyków.” – 127:104-6

„Spartanie żyli w Lakonii, w krainie Arkadii na Półwyspie Peloponeskim. W przeciągu stuleci część tego ludu wyemigrowała za Morze Egejskie budując starożytne miasto Troję. W pewnym momencie Parys, książę trojański, zakochał się w żonie króla spartańskiego Helenie i porwał ją do Troi. Tak przy okazji, francuski Paryż otrzymał swoją nazwę na cześć Parysa. We Francji znajduje się również miasto Troyes, nazwane tak na cześć Troi… wszystko z powodu Merowingów, wczesnośredniowiecznej francuskiej rodziny królewskiej uważającej się za potomków Trojan…

picture2tb6„Wieki później niektórzy ze Spartan zamieszkali w południowej Francji, zaś niedobitki Trojan wywędrowały na północ, do Niemiec, Belgii i północnej Francji, podążały też wzdłuż Dunaju aż w końcu osiedlili się w regionie znanym dzisiaj jako Austrazja, w prowincji Lorraine. Drzewo genealogiczne królewskich Merowingów może więc rzeczywiście zaczynać się w Troi”. – 127:104-6

„Cymbrowie (Cimbri) byli plemieniem o podobno żydowskich korzeniach, których potomkowie osiedlili się w Anglii oraz na Jutlandii. Oto Czerwony Ród, potomkowie Rot i Rut… Antenor Pierwszy (483-443 p.n.e)., król kimmeryjskiej Scytii nad Morzem Czarnym (unia Scytów i Kimmerów?). Legendy mówiły że król Kimmerów (Euxim) wywodził się z królewskiej rodziny władców Troi. To z tej linii wywodzi się też francuska dynastia Merowingów. Markomir (460-396 p.n.e), Antenor II (król sykambryjski – 442-384 p.n.e.)…” – 567

Rotschild (w języku polskim znani jako Rotszyld – czerwony szyld) oznacza w rzeczywistości „Dzieci Rut”. Jest to element fałszywych roszczeń tych ludzi do rodu Dawida i prawa do wykupienia Izraela.

„Gildia masońska odpowiedzialna za zbudowanie Chartres oraz innych francuskich katedr nazywała siebie „dziećmi Salomona”. Hiram Abiff, budowniczy Świątyni Salomona był hermetycznym alchemikiem… jego antycznym poprzednikiem był Tubalkain (Rodzaju 4:22), syn Lamecha i nauczyciel [przyszłych adeptów]… Masoneria identyfikuje Hirama jako „Syna Wdowy” – podobnie nazywa się Percivala w legendzie o św. Graalu. Prawdziwą „wdową” z linii krwi Graala była Rut Moabitka (bohaterka biblijnej Księgi Rut), która ożeniła się z Boazem. Rut była też praprababką króla Dawida. Jej potomków nazywano Synami Wdowy.” – 29:247

CZASY KOŚCIOŁA

 • IV wiek n.e. – Imperium Rzymskie przejmuje symbol plemienia Dana.

„Danowi przydzielono symbol Skorpiona który w starożytnym zodiaku egipskim oznaczał węża. Jednak gdy przyszedł czas przyjęcia znaku węża, Ahiezer odmówił i zamienił go na orła. W Unger’s Bible Dictionary czytamy:

„‚W czasie wędrówki Danici podróżowali na północ od Przybytku Pańskiego, razem z Aszerem i Naftalim. Barwami plemienia była biel i czerwień, herbem zaś orzeł – wielki nieprzyjaciel węży, którego za symbol plemienia obrał ich przywódca, odrzucając tym samym węża do którego Jakub porównał Dana. Warto byłoby rozważyć prawdopodobieństwo związków plemienia Danitów z każdym przypadkiem użycia orła jako symbolu przywódców lub narodów. Istnieją wskazówki łączące Danitów z politycznymi przywódcami Greków, Rzymian, Niemców, Francuzów [i Polaków- przyp. tłum] – wszystkich rodów królewskich Europy, w tym carów Rosji…

25141016„Symbolem Imperium Rzymskiego był jednogłowy orzeł, lecz po tym jak Konstantyn podzielił imperium w IV wieku n.e. i przeniósł swój tron do Konstantynopola, symbolem Imperium Bizantyjskiego został dwugłowy orzeł…

„W 11 rozdziale księgi Ezdrasza [prawdopodobnie chodzi o apokryficzną, niekanoniczną 4 Księgę Ezdrasza– przyp. tłum], rabin uwięziony w Babilonie śni o orle zrywającym się z grzbietu lwa znanego nam z wizji Daniela: „Miałem sen w którym z morza wyłonił się orzeł z dwunastoma skrzydłami i trzema głowami.” Prorok otrzymuje wyjaśnienie że skrzydła reprezentują dynastię królów którzy będą rządzić, zaś trzy głowy reprezentują rozwój światowego imperium oraz jego różne kierunki ekspansji…

„Pozostałe dwie głowy orła mogą reprezentować następcę, Święte Imperium Rzymskie, podzielone za rządów Konstantyna. Podział zniszczył potęgę imperium i osłabił rzymską władzę. W przeciągu wieków Kościół Rzymski zmarginalizował znaczenie wschodniego Kościoła Prawosławnego z siedzibą w Konstantynopolu. Przez prawie 1000 lat potęga Świętego Imperium Rzymskiego była niezagrożona.” –127:117 123

 • 496 n.e. – Merowing zostaje koronowany na cesarza Świętego Imperium Rzymskiego.

„Następstwa wizji o orle są zdumiewające. Dobrze opisuje historyczny rozwój Imperium Rzymskiego. Pozwolę sobie zauważyć że z dynastii Habsburgów pochodziła większość cesarzy Świętego Imperium Rzymskiego w latach 1273-1806. Przedtem, w 496 r.n.e. Król Chlodwig, wnuk Meroweusza, został koronowany na cesarza zachodniego Cesarstwa Rzymskiego… Herbem dynastii habsburdzkiej jest dwugłowy orzeł.

Wappen_Kaisertum_Österreich_1815_(Klein)

„Czy wizje Ezdrasza mówiły prawdę? Jego trójgłowy orzeł wydaje się doskonale obrazować historię i rozwój rzymskiej władzy – a może powinniśmy powiedzieć władzy Merowingów, gdyż imperium Rzymskie zostało założone przez Eneasza [przodka Romusa i Remulusa], księcia trojańskiego, którego przodkami byli Spartanie, którzy z kolei podawali się za potomków Abrahama!”- 127:127

 • VIII-X wiek n.e.– Kompozycja epickiego poematu o Beowulfie w środkowej Anglii, początkowo w formie ustnej. Spisana później w dialekcie zachodnio-saksońskim. Beowulf zainspirował legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Postać Hrotmunda w Beowulfie przypominała Rotschilda z plemienia Danitów.

 „… Imię Rutgard dzieli podobieństwa z H-rotmundem – oba oznaczają „czerwoną osłonę”. Rot oznacza „czerwony” a mund „ochronę/osłonę”… Mój ród Rougemont wywodzi się z Danland, ziemi nazwanej tak podobno na cześć plemienia Dana. Woden jest prawdopodobnie czcicielem Baala/Beli. Czy to nie Boaz oferował opiekę Rut po tym jak jej mąż zginął w bitwie? Rut była wdową bez dzieci. Ożenili się w Betlejem, ich syn Obed był ojcem Jessego, ojca Dawida. Syn Wdowy jest więc określeniem Nasienia Dawida. Czy Dawid nie był przypadkiem rudy? Czy nie używał czerwonej tarczy?…

„Król Henryk II twierdził że jest potomkiem Trojan, a jego matka jest cesarzową Świętego Imperium Rzymskiego i Niemiec. Henryk mówił po niemiecku i odmawiał mówienia po angielsku. To że zbudował ‚Troy-town‚, labirynt dla pięknej Fair Rosamond, sugeruje że wiedział o pochodzeniu swojej rodziny i zapewne wierzył że wśród jego przodków znajdują się król Dawid i Rut. Faramund [który występuje też w legendach arturiańskich] zostaje rycerzem Okrągłego Stołu – czy to oznacza że papiestwo miało swój pomysł na przepisanie historii, gdzie germańskie plemię Franków rywalizuje z Saksonami i Longobardami? Czy fakt że Faramund i inni królowie Franków ubóstwiają Rozamundę w „Faramundzie” Gauthiera de Costos, sugeruje że ktoś poprawia historię i że istnieją rodziny bliższe pokrewieństwem z królem Dawidem, o czym nie wiedzą autorzy „Świętej Krwi, Świętego Graala”?

„Hrotmund jest praprawnukiem Wodena. Jest potomkiem Beli Mawr oraz Trojan Eneasza i Brutusa. Uważam że najstarszym sposobem wymawiania imienia Rosamund jest starogermański hruon=Ruhm, co oznacza sławę, honor, oraz munt – co oznacza ochronę (słynna ochronna)…” – 56

 • 1088 n.e. – Merowing zostaje papieżem. Rozpoczynają się przygotowania do odbicia Jerozolimy i pierwszej Krucjaty.

urban-ii-clermont-br800„1088: Urban II, francuski przeor klasztoru w Cluny (reformowani Benedyktyni) zostaje papieżem. Pochodził z rycerskiej rodziny ‘Eudesów” – było to imię króla Franków Eudesa (Odo), rządzącego w latach 888-898 (protoplasty królewskiego rodu Kapetyngów), oraz kapetyńskiej rodziny królewskiej Burgundii (prawnuk Hugo Kapetynga, Eudes I Czerwony wstąpił na tron w roku 1079, dziewięć lat przed koronowaniem Urbana-Eudesa na papieża!). Eudes Czerwony został królem po tym jak abdykował jego brat Hugh I Burgundzki . Abdykował po to by zostać… opatem klasztoru w Cluny!

Zaraz zaraz! Czy to przypadek? Obaj byli synami Henryka Burgundzkiego, męża Sybilli z Barcelony. Henryk był synem Roberta I Burgundzkiego, syna Hugo Kapetynga. Barcelona, dom ich matki, była częścią Marchii Hiszpańskiej związanej z Septymanią gdzie w roku 1038 księciem Akwitanii został… Eudes z Akwitanii! Tak się składa że to Septymania (dzisiaj Langwedocja – będąca w ówczesnych latach częścią Akwitanii) była miejscem rozkwitu herezji o Jezusie i Marii Magdalenie, znajdowała się tam też spora populacja żydowskich Katarów którym gościny użyczył król Karolingów Pepin. Królowie tej krainy uważali się za “nasienie Królewskiego Domu Dawida”, tytułowano ich też mianem “króli Żydów”. Najsłynniejszym z nich był Guillem de Gellone, książe Orange. Co ciekawe, ci królowie również mówili o sobie jako o potomkach Merowingów…” – 550

 • 1095 n.e. – Pierwsza Krucjata do Ziemi Świętej.

“Wyłaniał się obraz grupki europejskich, arystokratycznych rodów, potomków żydowskiej linii Dawida i Aarona którzy uciekli z Jerozolimy niedługo przed – a może nawet zaraz po – zniszczeniu Świątyni Jerozolimskiej. Przekazali wiedzę o artefaktach przekazanych na terenie Świątyni wybranym synom z każdej z rodzin. Wśród rodzin tych wymienia się władców Szampanii, rodzinę de Gisors, Payen, Fontaine, Andegawenów, de Bouillon, St. Clairs (Saint Clair) de Rosslyn, Brienne, Joinville, Chaumont, St Clair de Gisor, St Clair de Neg i Habsburgów.

“Do roku 1095, członkowie rodzin Rex Deus byli prawdopodobnie w całości schrystianizowani, jednakże każda z rodzin musiała mieć przynajmniej jednego męskiego potomka który podtrzymywał tradycje ich wysoko urodzonych, żydowskich przodków. Bez wątpienia postrzegali siebie jako “super-chrześcijan”, potomków Wczesnego Kościoła i wtajemniczonych w największy sekret po tej stronie niebios. Byli tajemną, milczącą elitą – “królami Boga”(…)

“Jeśli istniała grupa Rex Deus, Pierwsza Krucjata mogła dać tym “wybrańcom Boga” szansę na odzyskanie swego dziedzictwa, skarbów Świątyni(…)Familie Rex Deus stały za pierwszą i każdą kolejną Krucjatą. Badacze średniowiecza przez długi czas zachodzili w głowę jak to jest, że zawsze te same rodziny napędzały wszystkie Krucjaty – i być może w końcu poznaliśmy odpowiedz na to pytanie.”…

“Gdy tylko armie chrześcijańskie zdobyły Jerozolimę, przywódcy nie pochodzący z rodzin Rex Deus zostali szybko usunięci a członkowie Rex Deus zinfiltrowali jerozolimską monarchię i Kościół, upewniając się że nic nie przeszkodzi ich świętej misji „Królów Bożych” i odzyskaniu spuścizny swoich przodków.

“Historia rodzin Rex Deus wyjaśnia skąd banda chrześcijańskich rycerzy dokładnie wiedziała czego szuka…

Battle-of-Ager-Sanguinis-1119“Po upadku Jerozolimy, kontyngent starszych z Kościoła Jerozolimskiego uciekł przed rzezią do Aleksandrii, miasta które na swój sposób stało się drugim domem dla Żydów. Tutaj mała grupka ocalałych postanowiła udać się do Grecji, z której rozpierzchli się po całej Europie. Stali się cześcią nowych społeczności, przyjęli lokalne imiona… Byli bardzo inteligentnymi ludźmi, potomkami żydowskiej arystokracji, większość z nich bogaciła się. Wraz z pokoleniami zaginęła cała pamięć o ich korzeniach, lecz jeden z synów był wybierany i gdy stawał się mężczyzną, mówiono mu o jego dziedzictwie i tajemnicach Świątyni. Wraz z upływem lat niektóre z tych rodzin straciły kontakt z innymi, lecz wybrani synowie wiedzieli o istnieniu pozostałych oraz wiedzieli jak ich rozpoznać…

“Uznali że przejęcie Jerozolimy przez Turków seldżuckich jest przepowiadanym atakiem Goga i Magoga, dlatego użyli swoich wpływów aby przekonać papieża Urbana II do pomysłu wielkiej chrześcijańskiej krucjaty…

“Dziwnym zbiegiem okoliczności dwie czołowe postaci pierwszej Krucjaty zginęły tuż po tym jak zdobyto Jerozolimę. Czy dowódca wojskowy Godfrey de Bouillon i przywódca duchowy, papież Urban II… spełnili swoją rolę i nie byli już potrzebni, dlatego po cichu się ich pozbyto?” – 95:76,79-81

 • 1118 n.e. – Patriarcha Konstantynopola i Templariusze konspirowali w celu odbudowy Świątyni Salomona.

“W roku 1118 dziewięciu krzyżowców ze Wschodu, w tym Geoffroi de Saint-Omer i Hugo de Payen… złożyło przysięgę Patriarsze Konstantynopola, który od czasów Focjusza Wielkiego zawsze był wrogo nastawiony do Rzymu. Oficjalną misją Templariuszy była ochrona chrześcijan pielgrzymujących do Ziemi Świętej. Nieoficjalną- odbudowa Świątyni Salomona na wzór tej przepowiadanej przez Ezechiela. Owa odbudowa, formalnie przepowiadana przez żydowskich mistyków w poprzednich stuleciach, stała się ukrytym marzeniem patriarchów wschodnich. Świątynia Salomona, wzniesiona na nowo i poświęcona kultowi katolickiemu, stałaby się metropolią wszechświata – Wschód zwyciężyłby Zachód, a Patriarchowie Konstantynopola przejęliby papieską władzę.”- 552 („Joannickie Legendy o Templariuszach”)

 • 1642-1727 – Sir Isaac Newton, Wielki Mistrz Prieuré de Sion (1691-1727) wieszczył pojawienie się w czasach ostatecznych grupy nauczycieli proroctw.

“Mniej więcej w Dniach Ostatnich wyłoni się grupka mężczyzn zajmujących się proroctwami, nalegająca na ich dosłowną interpretację wbrew powszechnym obiekcjom i sprzeciwom.” (Sir Isaac Newton, 1642-1727) – 431

 • 1776 – Powstaje Dom Rotszyldów. Mayer Amschel Rothschild jest jednym z głównych twórców niemieckiej gałęzi „Illuminatów”.

„1 maja 1776 Weishaupt ogłosił powstanie Bractwa… które z czasem stanie się znane jako Illuminati.” – 25:61

„Weishaupt opracował Prawo Pięciu. Jego pierwszy wewnętrzny krąg oparty był na pentagramie (symbolu Płonącej Gwiazdy – Syriusza). Zgodnie z tym czego nas nauczano [Schnoebelen był masonem] ten krąg składał się z pięciu mężczyzn: przyjaciela Weishaupta, Kolmera [kabalista], Francisa Dashwooda (z satanistycznego Hell Fire Club), Alphonsa Donatiéna de Sade (od którego nazwiska pochodzi termin „sadyzm”), Mayera Amschela Rothschilda (założyciela wielkiego rodu bankierskiego) i Weishaupta.”- 555:186

 • 1778 – Haim Solomon finansował Rewolucję Amerykańską… George Waszyngton umieścił na banknocie dolarowym „gwiazdę Dawida”.

m-a-s-o-n

“Ameryka miała błogosławieństwo żydowskiej społeczności. Pozwól mi opowiedzieć ci historię Amerykańskiej Rewolucji i Hayma Salomona, bankiera z Filadelfii. Gdy Jerzy Waszyngton i jego armia walczyli o swoje życie w śniegach Valley Forge, brakowało im jedzenia, broni, amunicji, nie mogli poważnie zagrozić Brytyjczykom. Wyglądało na to że życie, wolność i dążenie do wyzwolenia oddalają się bezpowrotnie. Haym Salomon udał się wtedy do amerykańskich i europejskich Żydów i zebrał miliony dolarów które przekazał Waszyngtonowi. To wsparcie finansowe zmieniło losy rewolucji. Jerzy Waszyngton był tak wdzięczny Salomonowi, że nakazał umieścić ten symbol nad głową amerykańskiego orła na banknocie jednodolarowym jako wyraz podziękowania dla Żydów. Jest to Gwiazda Dawida. Dodatkowo, wokół Gwiazdy widzimy też Szekinę Chwały Bożej wiszącej nad Przybytkiem Mojżeszowym. Jeśli odwrócisz obrazek do góry nogami zobaczysz menorę. Waszyngton chciał by wszyscy Amerykanie pamiętali o pomocy finansowej Żydów.” (Chrześcijanie Wspierający Izrael) – Tajemnica: Wielki Babilon

orzeł

 • 1823 – Dom Rotszyldów przejmuje pieczę nad finansami Kościoła katolickiego.

“Na początku XIX wieku papież przyszedł pożyczyć pieniądze od Rotszyldów. Rotszyldzi byli bardzo przyjaźni wobec papieża, co skłoniło jednego z ówczesnych żurnalistów do napisania sarkastycznej wzmianki: “Rotszyld ucałował dłoń papieża… hierarchia została przywrócona.” W rzeczywistości to Rotszyldom Watykan powierzył zarządzanie swoimi finansami. (…) Badacz Eustace Mullins pisał że Rotszyldzi zaczęli zajmować się wszystkimi operacjami finansowymi Kościoła katolickiego na całym świecie od roku 1823. Dzisiaj finanse Watykanu są częścią ogromnego systemu, związanego nierozerwalnie z Rotszyldami i resztą międzynarodowego systemu bankowego.” (Springmeier, 13 Rodzin Illuminati, str.154) – 77:154

 • 1836 – Rotszyldowie kupują ziemię w Palestynie.

“W roku 1836 [Zevi] Kalischer zaapelował do Mayera Amschela [Rotszylda] o wykupienie w całości ziemi Izraela, lub przynajmniej Jerozolimy i obszaru Świątyni… Zevi Kalischer twierdził że zbawienie obiecane przez proroków [Starego Testamentu] musi nadejść stopniowo i być wsparte działaniami samych Żydów.” – 211:63

 • 1837 – Narodziny ojca Adolfa Hitlera – dziecka z nieprawego łoża i syna Salomona Mayera Rotszylda.

“Alois (Alojzy), ojciec Hitlera urodził się w roku 1837, w okresie gdy Salomon Mayer był jedynym Rotszyldem mieszkającym w wiedeńskiej posiadłości. Jego małżeństwo znajdowało się w złym stanie, żona została we Frankfurcie. Ich syn Anzelm Salomon spędzał większość swojego czasu pracując w Paryżu i Frankfurcie, z dala od Wiednia i swojego ojca.

“Salomon Mayer, mieszkający samotnie w posiadłości wiedeńskiej gdzie pracowała babcia Hitlera, wydaje się być głównym kandydatem do ojcostwa. Hermann von Goldschmidt, syn starszego kancelisty Salomona Mayera, napisał książkę wydaną w roku 1917 w której pisał o Salomonie:

‘…w latach 40-tych XIX wieku wykształciło się u niego dość lekkomyślne zainteresowanie młodymi dziewczętami’

‘Jego lubieżną pasją były bardzo młode dziewczyny, a jego przygody z nimi były wyciszane przez policję.’

“Babcia Hitlera, młoda dziewczyna pracująca pod jego dachem, miała nie być obiektem pożądania kogoś takiego? Ta sama dziewczyna zachodzi tam w ciąże? Jej wnuk zostaje Kanclerzem finansowanej przez Rotszyldów Rzeszy po czym wszczyna wojnę światową, tak ważną w planach Rotszyldów i Illuminati [Plan III wojen światowych]. Illuminati robią wszystko co w ich mocy aby umieścić swoje potomstwo na najwyższych szczeblach władzy krajów uczestniczących w konflikcie. Rotszyldowie są jedną z głównych rodzin Illuminati. To wszystko przypadek?” – 563

 • 1840 – Skandal w Damaszku był początkiem żydowskiej migracji do Palestyny.

“Rok 1840 przyniósł problemy w Damaszku. Zniknął ojciec Thomas, kapucyn. Pojawiły się głosy że to morderstwo na tle rytualnym dokonane przez Żydów. Do akcji wkroczyły władze francuskie i syryjskie: aresztowano wielu Żydów, dorosłych i dzieci, torturowano ich, niektórych zabito. Rotszyld, Montefiore i Cremieux połączyli swoje siły co zaowocowało migracją Żydów do pracy przy palestyńskich projektach Rotszyldów. Mówi się że to wydarzenia w Damaszku pomogły położyć podwaliny pod fundację Powszechne Przymierze Izraelitów powstałą 20 lat później za pieniądze Rotszylda.” – 211:63-4

 • 1843 – Założenie loży B’nai B’rith przez masonerię Rytu Szkockiego.

bnai“Jednym z najpotężniejszych żydowskich stowarzyszeń jest „Niezależne Bractwo B’nai B’rith.’ Po hebrajsku znaczy to dosłownie ‚Synowie Przymierza’… Założone w 1843 w Nowym Jorku, w Anglii pojawiło się dopiero w 1910. Od tego czasu udało mu się przejąć kontrolę nad wszystkimi organizacjami żydowskimi. Wśród jego członków znaleźć możemy Chaima Weizmanna (przywódca Syjonistów), Dr. J. R. Hertza, (główny rabin Anglii), Neville Laski (pani prezydent Jewish Board of Deputies) oraz Israela Mosesa Sietffa (znany syjonista i społecznik)…

“…współpracując na polu politycznym z Powszechnym Przymierzem Izraelitów oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami żydowskimi, B’nai B’rith już od wielu dekad postrzegane jest jako ciało reprezentujące i broniące interesów amerykańskiej społeczności żydowskiej. Jeden z członków loży powiedział że rosyjscy Żydzi zostali uzbrojeni przez światową społeczność żydowską na potrzeby walki z monarchią rosyjską.” – 1101

 • 1854 – Korespondencja Rotszyldów zostaje zniszczona.

„…biograf Rotszyldów, Niall Ferguson, przyznał że istnieje „istotna i niewyjaśniona luka” w prywatnej korespondencji listownej Rotszyldów przypadająca na lata 1854 -1860. Prawie wszystkie kopie listów od Rotszyldów z Londynu zostały zniszczone na polecenie następców…” – 482:208

 • 1860 – Utworzone zostaje Powszechne Przymierze Izraelitów (Alliance Israelite Universelle) mające na celu infiltracje wszystkich religii i zjednoczenie ich pod patronatem międzynarodowej społeczności żydowskiej.

“Fould, Rotszyldzi z Paryża, Londynu i Wiednia, Montefiore, Disraeli, Goldsmidowie byli Żydami podobnie jak Karol Marks, Mojżesz Hess, Jacoby, Lassalle, Venedy, Riesser. …Mimo że działania tych ludzi wydawały się być niezależne od działalności pozostałych, tak naprawdę są ze sobą powiązane… przyświecał im także jeden wspólny cel. Jedną z najbardziej uderzających kwestii związanych z osobą Adolfa Cremieux, powiązanego ze wszystkimi wcześniej wspomnianymi stronami, jest to że pomógł on stworzyć instytucje która połączyła ich wszystkich – Powszechne Przymierze Izraelitów, będące w rzeczywistości główną Kabałą międzynarodowego żydostwa. Życie Adolpha Cremieux oraz działalność współczesnych mu Żydów należących do najróżniejszych warstw społecznych, ilustrują spójny plan judaizmu pragnący urzeczywistnienia jego sekretnych, mesjanistycznych marzeń o dominacji nad światem…

crem“Żydowska działalność Cremieuxa jest dobrze widoczna w roli jaką odegrał w aferze damasceńskiej wraz z Mojżeszem Montefiore, angielskim Żydem, gdy żydostwo z sukcesem… uciszyło oskarżenia o mord rytualny dokonany na katolickim kapłanie, ojcu Thomasie, w roku 1840 w Damaszku. Miał spory wkład w stworzenie i rozwój Przymierza Izraelitów. Założone zostało oficjalnie w 1860…

“Od roku 1871 aż do swej śmierci… Cremieux, prezydent Powszechnego Przymierza Izraelitów oraz Wielki Mistrz Rytu Szkockiego, wywierał ogromny wpływ na antyreligijną kampanię rozpoczętą po wojnie francusko-pruskiej. Zarówno w tych, jak i w innych działaniach całego swego życia, Cremieux po prostu stosował się do nauk Talmudu. Chciał zniszczenia wszystkich religii oprócz religii judaistycznej. Marzył o judaizmie jako o jedynej dopuszczalnej religii świata. Podczas zebrania generalnego Przymierza Izraelitów 31 maja 1864 powiedział: ‘Przymierze nie ogranicza się do naszej religii, ale kieruje swój apel do wszystkich religii i chce wniknięcia w nie wszystkie, tak jak wcześniej wniknęło w struktury państw.. zapoczątkujmy unię wszystkich religii pod jednym sztandarem Unii i Postępu. Taki jest slogan ludzkości.’(‘Unia i Postęp’ jest nazwą nadawaną licznym stowarzyszeniom rewolucyjnym oraz lożom masońskim).

“Jedna religia, jedna flaga! Czyż Protokoły Mędrców Syjonu i nauki Makaveliego …nie są szczegółowym opisem idei o których zdawkowo wspomina Cremieux?…” – 1102 (Roz. 4)

 • 1862 – Dominacja Żydów syjonistycznych w ciałach kierowniczych lóż masońskich.

“W roku 1862 pewien berliński mason zauważywszy żydowską dominację w lożach, napisał do gazety w Monachium: ‚W Niemczech istnieje tajemna sekta działająca na zasadach masonerii, kierowana przez ‚nieznanych przywódców’. Większość członków tego stowarzyszenia stanowią Izraelici…W Londynie gdzie jak wiadomo rewolucyjne zgraje skupione są wokół Wielkiego Mistrza Palmerstona, istnieją dwie żydowskie loże które w swoich szeregach nigdy nie widziały ani jednego chrześcijanina… W Rzymie istnieje kolejna loża złożona wyłącznie z Żydów…

“W celu potwierdzenia powyższych twierdzeń przytoczę raport z ‘Revue des Societes Secretes’ (str. 118-119, 1924 r.)

1.) The Golden International (międzynarodowa plutokracja i wielka finansjera na której czele stoją:

a) W Ameryce: J.P. Morgan, Rockefeller, Vanderbilt i Vanderlip

b) W Europie: przedsiębiorstwo Rotschildów i inni z drugiego szeregu.

2.) Czerwona Międzynarodówka/międzynarodowe stowarzyszenie pracowników socjal-demokratycznych:

a) Druga Międzynarodówka (Belgia, Żyd Vandervelde).

b) The International N.° 21/2, (Wiedeń, Żyd Adler)

c) Trzecia Międzynarodówka lub Komunistyczna Międzynarodówka (Moskwa, Żydzi Applebaum i Radek). Ta hydra o trzech głowach działających w pojedynkę dla lepszego efektu, ma do swojej dyspozycji Profintern (międzynarodową organizację zrzeszającą związki zawodowe)…

commiesatan3.) Czarna Międzynarodówka/bojowa organizacja żydostwa. Główne role odgrywają w niej: światowa Organizacja Syjonistów (Londyn); Izraelskie Przymierze założone w Paryżu przez Żyda Cremieux; żydowskie bractwo B’nai-Moiche (Synowie Mojżesza) oraz żydowskie stowarzyszenia ‘Henoloustz,’ ‘Hitakhdoute,’ ‘Tarbout,’ ‘Karen-Haessode’ i setki mniej lub bardziej ukrytych organizacji rozproszonych po całym Starym i Nowym Świecie.

4.) Niebieska Międzynarodówka lub międzynarodowa masoneria. Skupia masonów z całego świata poprzez „Zjednoczoną Lożę Wielkiej Brytanii”, Wielką Lożę Francji oraz Wielki Wschód Francji, Belgii, Włoch, Turcji i pozostałych. (Aktywnym centrum tego tworu jest, jak czytelnicy wiedzą, ‘Alpina-Lodge.’)”

5.) Żydowskie masońskie bractwo ‘B’nai-B’rith,’ które w przeciwieństwie do innych lóż masońskich przyjmuje w swoje szeregi wyłącznie Żydów. Na całym świecie działa ponad 426 jej czysto żydowskich lóż-córek pełniących rolę łączników dla wszystkich organizacji wymienionych powyżej. Przywódcami ‘B’nai-B’rith’ są Żydzi: Morganthau, były ambasador USA i syjonista, Mack, bankier Felix Warburg, Elkus, Alfred Kraus pierwszy prezydent, nieżyjący już Schiff…, syjonista Louis Marshall.” – 525:110-12

 • 1864 – Garibaldi jednoczy włoskie organizacje masońskie.

“Pomiędzy 21 a 24 maja Guiseppe Garibaldi jednoczy wszystkie organizacje masońskie we Włoszech.” – 543

 • 1865 – Masoński wpływ na Fundusz Eksploracji Palestyny oraz plan odbudowy Świątyni Salomona.

„W roku 1865 wszystkie instytucje elity w Brytanii, w tym Kościół anglikański, Wielka Loża Anglii, Uniwersytety w Oxfordzie i Cambridge itd. połączyły siły w celu stworzenia nowej instytucji pod patronatem królowej Wiktorii – Palestine Exploration Fund (Funduszu Eksploracji Palestyny) – oddanej idei „odkrycia na nowo” Ziemi Świętej. Pierwszym skarbnikiem PEF był mason Walter Besant… PEF utworzono z trzech powodów:

besant

Walter Besant

1) W intencji stopniowego przedstawiania Żydów… jako tych którzy w przyszłości będą okupować i rządzić tym krajem…
2) W celu zbadania każdego cala ziemi po obu stronach Jordanu dla potrzeb armii brytyjskiej…
3) W celu podarowania gnostyckim, brytyjskim spiskowcom narzędzia do reinterpretacji Biblii, a tym samym manipulacji umysłami setek milionów chrześcijan i Żydów. Jak ujął to Besant, gnostyk i szwagier przywódczyni teozofów Annie Besant: ”…proponujemy ni mniej ni więcej jak tylko pełną identyfikację miejsc świętych.” Główną uwagę powinno skupić się na Świątyni Salomona…

„Dzięki PEF, Brytyjczycy rozpoczęli w XIX wieku tradycje manipulacji kulturowej i religijnej. Besant był sekretarzem PEF w latach 1868-1886. W 1886 przewodniczący PEF, sir Charles Warren, został pierwszym Wielkim Mistrzem oraz skarbnikiem Loży Quatuor Coronati- będącej jak sama o sobie mówi „pierwszą archeologiczną lożą w historii wolnej masonerii…”

„Cyniczna manipulacja religią zapoczątkowana przez PEF/Quatuor Coronati ma swoją kontynuację w planie odbudowy Świątyni Salomona oraz w szeroko rozumianej wojnie kulturowej wypowiedzianej chrześcijaństwu, judaizmowi i Islamowi… Weźmy dla przykładu dobrze znaną serię książek „Święta Krew, Święty Grall” autorstwa Michaela Baigenta, Richarda Leigha i Henrego Lincoln, tak wychwalanej przez BBC. Książka twierdzi że brytyjska rodzina królewska igu-qccc związana z nią oligarchia to potomkowie Jezusa Chrystusa (który zgodnie z tą herezją nie został ukrzyżowany) i Marii Magdaleny – są „sekretną linią krwi” która miała swą kontynuację w postaci dynastii Merowingów w całej Europie, oraz w organizacjach krzyżowców typu Templariusze… czy Rycerze św. Jana z Jerozolimy… a także masonerii. Inspiracja dla tych bzdur nie bierze się znikąd: główny autor książki Michael Baigent jest członkiem Loży Quatuor Coronati. Baigent dziękuje również za pomoc w pisaniu książki pastorowi Nevillowi B. Cryer, jednemu z najznakomitszych członków Quatuor Coronati oraz długoletniemu przewodniczącemu niezwykle wpływowego Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego.” 534:58-9

 • 1874 – Sojusz żydowskiej i nieżydowskiej masonerii pod patronatem B’nai B’rith.

“Dekretem z 12 września 1874 roku, potwierdzającym porozumienie podpisane przez Armanda Leviego reprezentującego żydowski Ryt B’nai-B’rith (bracia Przymierza) Ameryki, Niemiec i Anglii, oraz przedstawiciela najwyższej władzy Charleston, Alberta Pike, zatwierdza się prawo żydowskich masonów do formowania tajnej federacji działającej przy zwykłych lożach masońskich. Owe tajne stowarzyszenie tytułuje się mianem Suwerennej Rady Patriarchalnej, a jej główną placówką zostaje Valentinskamp Strasse w Hamburgu.. – 1102 (Roz. 4)

 • 1878 – Pastor William Blackstone promuje syjonizm. Odbywa się pierwsza Niagara Prophecy Conference
 • 1881 – Pogromy rosyjskich Żydów prowadzą do ich migracji do Europy, USA i Palestyny.

“Wielkie bogactwo rosyjskich carów powierzono Rotszyldom – 35 milionów dolarów bankowi Rotszyldów w Anglii i 80 milionów bankowi w Paryżu. Rotszyldowie finansowali rewolucję bolszewicką której przywódcy skonfiskowali ogromną część majątku Kościoła prawosławnego. Byli w stanie zablokować wypłatę majątku carów jego prawowitym spadkobiercom – majątku rozproszonego po ich licznych placówkach bankowych. Mountbattansowie, spokrewnieni z Rotszyldami, prowadzili sprawy sądowe w których odmawiano spadkobiercom wypłaty choćby grosza z zawłaszczonego majątku. Pieniądze które Rotszyldowie zainwestowali w rosyjską rewolucję zostały spłacone przez Bolszewików w złocie wartym miliony. Dodatkowo, dzięki zawłaszczeniu bogactwa carów, zarobili sumę szacowaną dzisiaj na ponad 50 miliardów dolarów.” – 77:154

“Pogromy z roku 1881 rozpoczęły potężną emigrację Żydów z Europy Wschodniej, około 62.000 ludzi głównie z Rosji, do USA w latach 1881-1884.” – 516

eagle_fc_biw

Orzeł Romanowów

“… Symbolem spartańskiej Grecji był orzeł. Symbolem założonego przez Trojan Rzymu był orzeł. Symbolem Niemiec, kraju który również zapewniał o swoich trojańskich korzeniach, jest orzeł. Symbolem dynastii Habsburgów, tej samej która przez 500 lat wydawała na świat cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego, był orzeł. Habsburg znaczy „zamek jastrzębia”. Jastrząb jest częścią tej samej rodziny co orzeł. Mamy 260 rodzajów orła. Co więcej gatunek orła żyjący na Bliskim Wschodzie nazywany jest orłojastrzębiem. To jedna z ważniejszych wskazówek łączących ich dynastię z izraelskim plemieniem Dana.

“Żydzi sporo wycierpieli pod rzymskim panowaniem. Przywódcy okrutnych Rzymian mogli jednak wywodzić się z plemienia Danitów. Żydów przez wieki prześladowano też w wielu europejskich krajach których królowie również mogli pochodzić od plemienia Dana.

“Cierpieli też w czasie pogromów w carskiej Rosji. Carowie wywodzą się od Waregów (wikingów) których symbolem był dwugłowy orzeł. Waregowie którzy dali początek carskiej rodzinie [Rurykiewiczów] mogą równie dobrze pochodzić od Merowingów, a tym samym od Danitów. Symbol rosyjskiego niedźwiedzia może mieć związek ze Spartanami mieszkającymi w Arkadii na południu Grecji. Słowo Arkadia oznacza „lud niedźwiedzia”.

“Być może pewnego dnia potomek Danitów otoczy swoją armią Jerozolimę, wkroczy do żydowskiego sanktuarium na wzgórzu świątynnym, dokona zapowiedzianego w proroctwach spustoszenia, postawi tron na świętej ziemi i ogłosi się bogiem! Tak tak, proroctwo umierającego Jakuba może się wypełnić – powiedział wtedy że „Dan będzie sądził swój lud” [swój lud – czyli resztę Izraela]”- 127:128-9

 • 1883 – W Anglii rozpoczyna się era eugeniki. Powstaje plan eksterminacji niesyjonistycznych Żydów…
 • 1887-88 – William Blackstone zakłada Żydowską Misję Mesjanistyczną promującą koncept żydowskiej kolonizacji Palestyny.
 • 1888 – Powstają fałszywe nauki głoszące początek nowej dyspensacji.

“Przyjmujemy za fakt… że następująca po dramacie w niebiosach nowa dyspensacja, mająca swój początek w roku 1888, osiągnie swoje apogeum… oraz że zbawca, Wielki Przywódca – potężniejszy niż jakikolwiek przedtem – urodzi się, a może nawet już się urodził.”– 531:243

 • 1889-91 – Formuje się Okrągły Stół Cecila Rhodesa, finansowany i kontrolowany przez rodzinę Rotszyldów. Jego celem jest stworzenie międzynarodowego federalizmu. Liga Narodów i ONZ były potrzebne do stworzenia państwa Izrael.
 • 1890 – Blackstone zwołuje konferencję na temat Izraela z udziałem Żydów i chrześcijan. Żydzi uważają że pomysł powrotu do Palestyny jest niebiblijny i odrzucają go.

“Po swoim powrocie Blackstone zorganizował Konferencję o Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości Izraela (Chicago, 1890). Mówi się że była to pierwsza konferencja w której uczestniczyli wspólnie amerykańscy chrześcijanie i Żydzi. Wśród jej uczestników znajdowało się kilku znanych Żydów, takich jak rabbi dr. Emil G. Hirsch… czy dr. Bernhard Felsenthal, jeden z założycieli chicagowskiego… ruchu syjonistycznego. Co ciekawe chrześcijańscy uczestnicy konferencji byli zszokowani postawą swoich żydowskich kolegów. Jeden z ewangelickich żurnalistów zauważył że zapadającą w pamięć częścią spotkania było „odrzucenie przez żydowskich prelegentów wszelkiej nadziei powrotu do Palestyny”. Pomysł powrotu Żydów „wychodził wyłącznie z ust chrześcijan”… ‘My, współcześni Żydzi” mówił rabbi E.G. Hirsch D.D., „nie chcemy wracać do Palestyny. Porzuciliśmy nadzieję przyjścia politycznego mesjasza. Mówimy – kraj w którym żyjemy jest naszą Palestyną, a miasto w którym przebywamy naszą Jerozolimą. Nie wrócimy…’” – 51

 • 1891, 5 marca– Siedem lat przed pierwszym Kongresem Syjonistycznym Herzla, William Blackstone wysłał petycję do prezydenta Benjamina Harrisona z prośbą o zatwierdzenie państwa żydowskiego w Palestynie. Położono podwaliny pod zjudaizowane chrześcijaństwo. Blackstona określono „ojcem Syjonizmu”.
 • 1891, marzec – Cecil Rhodes zakłada „Krąg Zainicjowanych”
cecil-rhodes

Cecil Rhodes

 • 1893 – Zebranie pierwszego Światowego Parlamentu Religii (zainicjowanego przez Blackstona).
 • 1897, 30 sierpnia – Syjonistyczni Żydzi otwierają pierwszy Kongres Syjonistyczny, przejęty w późniejszych czasach przez rodzinę Rotszyldów.
 • 1899 – Syjonistyczni Żydzi tworzą fundusz na rzecz państwa Izrael.
 • 1908 – John D. Rockefeller finansuje powstanie Narodowej Rady Kościołów w Stanach Zjednoczonych (Federal Council of Churches).

“Narodowa Rada Kościołów Chrystusa w Ameryce była rutynowo używana przez Rockefellerów podczas realizacji ich interesów w kręgach kościelnych. Rockefeller wspierał finansowo ich Department of Church and Economic Life i promował ideę międzynarodowego Kościoła. To były początki ekumenizmu, w czasach Rockefeller stał się najważniejszym sponsorem liberalnego i ekumenicznego protestantyzmu.” – 540:154

 • 1911 – Otto Warburg zostaje prezydentem Organizacji Syjonistycznej.
 • 1914 – Rotszyldowie wspierają finansowo Rockefellerów podczas zakładania Standard Oil Company, firmy używanej podczas I wojny światowej do przesyłania funduszy na stworzenie syjonistycznego państwa Izrael.
 • 1914-17 – I wojna światowa pobudza dyskusje na temat odtworzenia państwa żydowskiego. Do lorda Jamesa Rotszylda wysłana zostaje Deklaracja Balfoura.

“Gdy w roku 1914 wybuchła I wojna światowa, Palestyna znajdowała się w rękach Imperium Ottomańskiego. Do roku 1916 powszechnie zastanawiano się, nawet na łamach świeckiej prasy, nad możliwością odtworzenia państwa Izrael w razie gdyby Turkowie zniknęli z tamtych terenów. W roku 1917 bieg wydarzeń gwałtownie przyśpiesza. Podczas gdy armia brytyjska posuwała się do Palestyny z południa, lord Arthur Balfour, minister spraw zagranicznych Brytanii napisał list do lidera międzynarodowego syjonizmu lorda Jamesa Rotschilda:

 

Biuro Spraw Zagranicznych

2 listopada, 1917 Szanowny Lordzie Rotschildzie!

Z wielką przyjemnością przekazuję Panu w imieniu Mości Rządu niniejszą deklarację, przez Rząd zatwierdzoną, będącą wyrazem sympatii dla żydowskiego ruchu syjonistycznego. Mości Rząd z przychylnością przygląda się zasiedlaniu narodowej siedziby Żydów, Palestyny, i dołoży wszelkich starań, aby cel ten został osiągnięty; jednocześnie nie zamierza uczynić nic, co ograniczyłoby prawa obywatelskie i religijne nie-żydowskich społeczności w Palestynie, albo status prawny i polityczny, jakim cieszą się Żydzi w innych krajach. Będę wdzięczny, jeżeli powiadomi Pan o niniejszej deklaracji Związek Syjonistyczny. Z poważaniem,James Balfour

 

“Pięć tygodni po Deklaracji Balfoura Turkowie praktycznie bez walki oddali Jerozolimę brytyjskiej armii.” – 517

 • 1917, 17 luty – Anglia staje się centrum syjonistycznej działalności.

“To Anglia dała Syjonizmowi ruch który zapoczątkował odrodzenie państwa izraelskiego… To Anglia lobbowała za Ligą Narodów i mandatem do zarządzania nową palestyńską kolonią… To Anglia próbowała pomóc Syjonistom wobec obojętności Ameryki, to Anglia potępiała rasizm Hitlera.” – 511:21

 • 1918 – Traktat Wersalski przygotowany przez agentów Rotszylda paraliżuje niemiecką gospodarkę, przygotowując grunt pod przejęcie władzy przez Hitlera.
 • 1919 – Okrągły Stół Milnera tworzy Brytyjski Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych podczas Paryskiej Konferencji Pokojowej. Wywiera również wpływ na utworzenie Ligi Narodów…
 • 1922, Maj– Henry Ford nagłaśnia sprawę Protokołów Mędrców Syjonu.

920“W maju roku 1920 seria artykułów w Dearborn Independent przedstawia treść Protokołów Mędrców Syjonu i wysuwa oskarżenia pod adresem „międzynarodowego żydostwa”. Artykuły Forda oskarżają amerykańskich przywódców z korzeniami żydowskimi takich jak Louis Marshall czy Louis Brandeis o wykorzystywanie prezydentów Tafta i Wilsona jako swoich marionetek…” – 556 Rozdział 3, „The Weapon Hitler Feared”

 • 1922, 24 lipca– Liga Narodów zatwierdza brytyjski mandat nad Palestyną.

“Brytyjski mandat został ostatecznie zatwierdzony 24 lipca 1922… oficjalnie uznało go dziesięć krajów [Serbia, Francja, Włochy, Grecja, Holandia, Syjam, Chiny, Japonia, USA i Anglia].” – 211:70

 • 1922, 11 września – Brytyjski mandat zostaje ogłoszony w Palestynie.

11 września 1922 brytyjski mandat zostaje ogłoszony w Palestynie pomimo protestów Arabów. Obowiązywał do roku 1948 gdy ONZ zatwierdziło podział terytorium i ustanowienie państwa Izrael.” – 553

 • 1924 – Dr Lewis Sperry Chafer tworzy Dallas Theological Seminary – bastion teologicznego dyspensacjonalizmu. Gdy skończyła się era Chafera [przeciwnika teologii Przymierza – ang. covenantismu], seminarium w Dallas porzuciło dyspensacjonalizm zaciemniając obraz chrześcijańskiej Łaski i żydowskiego Przymierza (Prawo).

„Neodyspensacjonalizm jest kompromisem pomiędzy dyspensacjonalizmem a covenantismem [od ang. covenant – przymierze]. Jego twórcami są dr Craig A. Blaising, dr Darrell L. Bock… oraz dr Robert L. Saucy. Narodził się w środowisku Theological Seminary Chafera.

„W jaki sposób zagraża ci neodyspensacjonalizm? Może rzucić tobą o ziemię, przetoczyć po niej i na sam koniec w nią wdeptać. Może zrobić z ciebie uczestnika stosunkowo nędznego, izraelskiego ruchu Nowego Przymierza, tym samym czyniąc z ciebie ofiarę jego własnej wersji kazania na górze i królestwa tysiącletniego. Może zredukować cię do roli hybrydy: pół-chrześcijanina, pół-Żyda z fałszywego królestwa.” – 557, „They Have Taken Away My Church: Uncloistered Neo-Dispensationalism” (Zabrali Mój Kościół: Odrealniony Neodyspensacjonalizm)

5

Patrz: Korzenie ruchów judaizujących chrześcijaństwo i Prawda o Protokołach Mędrców Syjonu.

„W latach 30-tych Cyrus Adler, prezydent Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, koordynował wraz z B’nai B’rith i familią New York Timesa akcje sabotowania wszystkich inicjatyw politycznych USA wymierzonych przeciwko Adolfowi Hitlerowi i Niemcom. B’nai B’rith jest organizacją żydowską której Hitler pozwalał funkcjonować w nazistowskich Niemczech od czasu objęcia władzy w 1933. W roku 1939 Wielka Brytania drastycznie zmieniła swoją politykę wobec Hitlera – po tym jak już nauczyła Hitlera jego teorii rasowych, wspomogła go w przejęciu władzy nad Niemcami, po tym jak wsparła finansowo i dozbroiła jego armię, Wielka Brytania nagle oficjalnie zwróciła się przeciwko niemu. Dopiero w tym momencie, rok po tym jak Hitler w końcu zamknął loże B’nai B’rith na terenie Niemiec, B’nai B’rith zgodziła się na przyłączenie do międzynarodowego bojkotu państwa nazistowskiego…” – 110

 • 1933 – Pierwsza narodowa Wielka Loża powstaje na terenie Izraela w czasie gdy Żydzi zaczynają emigrować z terenów okupowanych przez nazistów.

“Pierwsza Loża Narodowa powstaje w Izraelu w roku 1933, jeszcze przed powstaniem państwa Izrael. Zrzeszała wszystkie loże działające pod jurysdykcjami egipską i francuską.” –514

 • 1933-39 – Migracja syjonistycznych Żydów z terenów okupowanych przez nazistów do Palestyny.

“Z dokumentów wynika że w okresie 1933-1939 spodziewano się że Żydzi opuszczą Niemcy i tereny okupowane przez nazistów. W tym samym czasie istniał jednak bardzo wybiórczy i restrykcyjny klucz dla wyboru Żydów którym zezwalano na emigrację do syjonistycznego Izraela. Po roku 1939 zaczęły powstawać obozy zagłady mające na celu pozbycie się tych Żydów, którzy nie zdołali uciec do Palestyny ani gdziekolwiek indziej… Lucy Dawidowicz w książce “Wojna Przeciwko Żydom” pisze: “Na 18-tym Kongresie Syjonistycznym w roku 1933 ustanowiono żydowskie Centralne Biuro Osadnictwa Niemieckich Żydów, które od samego początku miało odrzucać wszelkie podania od Żydów anty-syjonistów.”

“”Preferowanymi kandydatami do Aliji byli młodzi, zdrowi ludzie mający pewne doświadczenie w rolnictwie i handlu oraz ludzie zamożni. Interes Palestyny wziął górę nad strategią ocalenia.” Nathan Birnbaum był wczesnym syjonistą – właściwie był jednym z tych którzy stworzyli termin “Syjonizm”. Był razem z Herzlem na pierwszym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei. Birnbaum porzucił ruch w roku 1899, został ortodoksem i wrogiem ruchu syjonistycznego. W swojej rozprawie “W Niewoli Naszych Braci Żydów” pisał:

anti_zion_jerusalem”‘Wygląda na to że lepiej radzimy sobie z naszym zniewoleniem przez pogan, niż ze zniewoleniem przez naszych braci którzy porzucili Torę i jej nauki. Gdy nasi właśni bracia, żyjący obok nas, [z tej samej krwi], nie tylko nas prześladują ale dają powód dla naszego prześladowania, nie tylko wścibiają nos w nasze sprawy ale decydują w nich za nas, nie tylko nie pozwalają nam pójść własną drogą, lecz specjalnie nam ją zamykają.” Birnbaum napisał to w roku 1901…

“Michael Selzer w swojej książce “Syjonizm Zrewidowany” pisze: “Nawet wydarzenia z roku 1933 nie wpłynęły na ich politykę [mówi o Organizacji Syjonistycznej]. Byli na tyle naiwni by postrzegać siebie jako zesłaną przez Boga szansę na niewyobrażalną do tej pory migrację Żydów do Palestyny. Gdy Organizacja Syjonistyczna postąpiła wbrew głosowi ludu żydowskiego, i zdecydowała się ubić interes z Hitlerem kupując niemieckie towary za pieniądze Żydów, zalewając nimi rynek palestyński i drwiąc sobie tym samym z oficjalnego bojkotu niemieckich dóbr, nie spotkało się to z wielkim oporem ze strony żydowskich organizacji narodowych, a w każdym razie nie ze strony ich arystokracji – tzw. kibutników (?)…” Jak wielu Żydów słyszało wcześniej o tej historii?” – 211:72-8

 • 1940 – Publikacja dokumentów wskazujących na pokrewieństwo Hitlera i Rotszyldów.

Informacje Langera pochodziły podobno od wysokiego oficera Gestapo: Hansjurgen Koehler, opublikowane w 1940 roku, pod tytułem „Inside Gestapo”, który pisał o dochodzeniu w sprawie pochodzenia Hitlera przeprowadzonego przez austriackiego kanclerza, Dollfussa. Koehler rzeczywiście oglądał kopie dokumentów Dollfussa, które przekazał mu Heydrich, władca hitlerowskiej Secret Service. Pisał: „dokumenty o pochodzeniu Hitlera spowodowałyby takie spustoszenie jak żadne dokumenty na świecie” (Inside Gestapo, str. 143). ” – 563

Badania DNA krewnych Adolfa Hitlera nie pozostawiają złudzeń. W zbrodniczym przywódcy Adolfie Hitlerze płynie krew sefardyjskich Żydów. O tym, że jeden z największych zbrodniarzy w historii świata miał biologiczne powiązania ze znienawidzona przez siebie rasą doniósł belgijski magazyn „Knock”, publikując efekt długich badań dziennikarza Jeana-Paula Muldersa i historyka Marca Vermeerana. Zdobyli oni i oddali do przebadania w profesjonalnych laboratoriach DNA 39 krewnych przywódcy III Rzeszy. Wyniki zaskoczyły naukowców.

Materiał genetyczny zawierał bowiem chromosom o nazwie Haplogroup Elblb (Y-DNA), niezwykle rzadko spotykany w Niemczech i całej Zachodniej Europie. Występuje on za to często wśród aszkenazyjskich i sefardyjskich Żydów oaz wśród zamieszkałych tereny Algierii, Maroka, Tunezji plemion hebrajskich. Chromosom haplogroups Elblb posiada około 18-20 procent Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich, chromosom ten więc występuje najczęściej w populacji Żydów…”- Pochodzenie Hitlera

Kolejnym elementem układanki jest to że Adolf Hitler był nie tylko Żydem, ale także prawnukiem Rotszylda. W czasie II wojny światowej opublikowano “A Psychological Analysis of Adolph Hitler: His Life and Legend” (Psychologiczna analiza Adolfa Hitlera: Jego życie i legenda) autorstwa Waltera Langera z Biura Służb Strategicznych (OSS). (…) Była to, używając słów samego Langera, próba zrozumienia jak “szalony fałszerz” zdołał ” w przeciągu ledwie kilku lat dojść do najwyższych szczebli władzy, otumanić doświadczonych przywódców największych światowych potęg, zamienić miliony ucywilizowanych ludzi w barbarzyńców, doprowadzić do eksterminacji dużej części społeczeństwa, zbudować największą znaną do tej pory machinę wojenną i pchnąć cały świat ku największej wojnie w historii świata?” (Background) Jedynym wytłumaczeniem wydaje się to że Hitler posiadał dobre (rodzinne) kontakty na najwyższych szczeblach:

“Ojciec Adolfa, Alojzy Hitler był nieślubnym synem Marii Anny Schicklgruber. Powszechnie przyjmuje się że ojcem Alojzego Hitlera był Johann Georg Hiedler, asystent młynarza. Alojzy był jednak dzieckiem nieślubnym, dlatego używał nazwiska swojej matki aż do 40-ego roku życia gdy zmienił je na Hitler…

“Jest sporo ludzi wątpiących w to że Johann Georg Hiedler był prawdziwym ojcem Hitlera. Thyssen i Koehler dla przykładu powołują się na to że kanclerz Dollfuss nakazał austriackiej policji przeprowadzić śledztwo dotyczące rodziny Hitlerów. Rezultatem śledztwa był tajny dokument wskazujący na to że Maria Anna Schicklgruber w momencie poczęcia mieszkała w Wiedniu. Pracowała jako służka w domu barona Rotszylda. Gdy rodzina odkryła jej ciąże odesłała ją do jej domu w Spital, gdzie urodziła Alojzego. Jeśli prawdziwym ojcem Alojzego był jeden z Rotszyldów, czyni to Adolfa w 1/4 Żydem. Według tych zródeł Hitler wiedział o istnieniu tego dokumentu i jego zawartości. Aby go przejąć sprokurował przyłączenie Austrii do Rzeszy i nakazał zabić Dollfussa. Według tej historii nie udało mu się odzyskać dokumentu, gdyż Dollfuss ukrył go i zdradził jego lokalizacje Schuschniggowi tak aby w razie jego śmierci zagwarantować dalszą niepodległość Austrii. W obiegu krąży jeszcze kilka podobnych do siebie historii.” (OSS Profile: Część 4)

“Alois (Alojzy), ojciec Hitlera urodził się w roku 1837, w okresie gdy Salomon Mayer był jedynym Rotszyldem mieszkającym w wiedeńskiej posiadłości. Jego małżeństwo znajdowało się w złym stanie a żona została we Frankfurcie. Ich syn Anzelm Salomon spędzał większość swojego czasu pracując w Paryżu i Frankfurcie, z dala od Wiednia i swojego ojca.

“Salomon Mayer, mieszkający samotnie w posiadłości wiedeńskiej gdzie pracowała babcia Hitlera wydaje się być głównym kandydatem do ojcostwa. Hermann von Goldschmidt, syn starszego kancelisty Salomona Mayera, napisał książkę wydaną w roku 1917 w której pisał o Salomonie:

‘…w latach 40-tych XIX wieku wykształciło się u niego dość lekkomyślne zainteresowanie młodymi dziewczętami’

‘Jego lubieżną pasją były bardzo młode dziewczyny, a jego przygody z nimi były wyciszane przez policję.’

“Babcia Hitlera, młoda dziewczyna pracująca pod jego dachem, miała nie być obiektem pożądania kogoś takiego? Ta sama dziewczyna zachodzi tam w ciąże? Jej wnuk zostaje Kanclerzem finansowanej przez Rotszyldów Rzeszy po czym wszczyna wojnę światową, tak ważną w planach Rotszyldów i Illuminati [Plan III wojen światowych]. Illuminati robią wszystko co możliwe dla umieszczenia swojego potomstwa na najwyższych szczeblach władzy krajów uczestniczących w konflikcie. Rotszyldowie są jedną z głównych rodzin Illuminati. To wszystko przypadek?” – 563

 • 1945, 26 czerwiec – Powstaje ONZ.

„Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana 26 czerwca 1945 roku przez 50 krajów.” – 541:529

 • 1948, 14 maja – powstaje Izrael.

„14 maja 1948 ONZ ogłosiło powstanie państwa Izrael.” – 211:79

„… państwo Izrael zostało stworzone przez ONZ w roku 1948. Jego symbol, gwiazda sześcioramienna, zdobi budynek Knesetu oraz flagę Izraela. Gwiazda sześcioramienna była egipskim, okultystycznym symbolem przejętym przez króla Salomona podczas jego apostazji. Salomon zaczął parać się czarną magią i zbudował ołtarz bogini Asztarot (Gwieździe). Symbol znany jest magii arabskiej oraz kabale, w przeszłości rzadko powiązywano go z Żydami (jeśli już to z kabalistami). Zmieniło się to w XVI wieku wraz ze wzrastającymi wpływami Izaaka Lurii. W XVII wieku Mayer Amschel Bauer umieścił ten znak nad swoimi drzwiami. Zmienił nazwisko swojej rodziny na Rotszyld (Rotschild), co oznacza czerwoną tarczę… Ostatecznie znak stał się symbolem Syjonizmu.”- 211:51-2

zionist-un

 • 1953 – Na Ziemi Świętej powstaje pierwsza Wielka Loża Masońska.

“Pierwsza Wielka Loża założona na Ziemi Świętej, Narodowa Wielka Loża Palestyny… zebrała się pod swoją egidą 20 października 1953 roku, w dniu poświęcenia Wielkiej Loży Państwa Izrael.” – 519

 • 1963-64 – W Izraelu osadza się masoneria Rytu Szkockiego.
 • 1966, 17 listopada – Uroczystość Konsekracji i Utworzenia Rady Najwyższej Państwa Izrael
 • 1967, 5-10 czerwca – Wojna Sześciodniowa: Izrael przejmuje kontrolę nad dwoma strategicznymi obszarami z punktu widzenia Czasów Ostatecznych – Jerozolimą i Wzgórzami Golan (Góra Hermon).

W tzw. wojnie 6-dniowej 5-10 czerwca Izrael odniósł wielkie zwycięstwo nad Egiptem, Jordanią, Syrią i Irakiem. Zdobyto niezwykle ważne ze strategicznego punktu widzenia syryjskie Wzgórza Golan i egipski Półwysep Synaj, a także znajdujące się dotąd w rękach Jordanii Zachodni Brzeg Jordanu i wschodnią część Jerozolimy oraz kontrolowaną przez Egipt Strefę Gazy. – źródło

 • 1974 – ONZ przejmuje kontrolę nad Górą Hermon.

Notka znaleziona na mapie Izraela przy Górze Hermon: „Obszar znajduje się pod kontrolą Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ od roku 1974.”

 • 1974 – Biblijne Towarzystwo Archeologiczne szuka miejsca pod budowę nowej Świątyni Salomona.
 • 2002 – W Izraelu znajduje się już 70 lóż masońskich.

“Pod naszą jurysdykcją znajduje się blisko 2 tysięcy braci skupionych w prawie 70 lożach, pracujących w 23 masońskich świątyniach rozsianych po całym terytorium Izraela. Jesteśmy jedyną Wielką Lożą o zasięgu ogólnoświatowym działającą w ośmiu językach: arabskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rumuńskim, hiszpańskim i tureckim…

“… w roku 1981 naszym Wielkim Mistrzem był arabski chrześcijanin. Czyż nie pokazuje to że tutaj w Izraelu naprawdę praktykujemy zasady braterstwa?

“Nasza Wielka Pieczęć zawiera w sobie święte znaki trzech wielkich wyznań: hebrajską gwiazdę Dawida, chrześcijański krzyż i muzułmański półksiężyc… reprezentujące przyjaźń, moralność i braterską miłość.” – 521

“Gdy święty Koran rozpowszechnił się z Arabii na cały świat, urzekł swym pięknem i mądrością inne narody. Nieliczni zdają sobie sprawę – i nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę że nie naucza się o tym w amerykańskich szkołach – że obok kabały to właśnie wiedza zawarta w Koranie… leżała u źródeł europejskiego Renesansu. Dzięki Koranowi dokonano w tamtych czasach przełomu w trzech dziedzinach nauki: astronomii, historiografii i geografii.

“Fenomen ukrytego wpływu Koranu widoczny jest w amerykańskim świecie politycznym gdzie masoni 32 i 33 stopnia wtajemniczenia, znani jako Muzułmańscy Świątynni, w sekrecie studiują nauki Islamu.” – 524

PEŁNA CHRONOLOGIA WYDARZEŃ W TEKŚCIE ORYGINALNYM (ANG.)

UCISK

 • Rzymski książę (papież) potwierdzi Boże przymierze 70 tygodni z Izraelem.

Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. – Daniela 9:26-27

WIELKI UCISK

 • Antychryst będzie kontrolował nowy Izrael, rozciągający się od Morza Śródziemnego aż po Eufrat.

A tak dowiedzie tego, że twierdze Najmocniejszego będą boga obcego; a których mu się będzie zdało, tych rozmnoży sławę, i uczyni, aby panowali nad wielą, a rozdzieli im ziemię miasto dla zapłaty. – Dan. 11:39 (Gdańska)

I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. – Obj 11:1-2

FAŁSZOWANIE BIBLII

Mateusza 25:31

Gdańska- A gdy przyjdzie Syn człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy chwały swojej

Pominięcie słowa „święci”:

Nowego Świata – „Kiedy Syn Człowieczy przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie. wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie.

Warszawska– A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.

Tysiąclecia – Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.

_____________________________________________________________________________________

KJV – When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

NIV, NASV – pomijają „holy”

WNIOSKI BIBLIJNE

Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. – Rzym. 2:28-9

znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana….Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. – Obj. 2:9, 3:9

I stanie się w całym kraju – mówi Pan: Dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem. – Zach.13:8,9