Biblijne czasy końca: Edukacja (część 4)

 

Watch Unto Prayer, tłumaczenie, skrót i opracowanie: Radtrap

 

4. NOWE NAUKI

A. Magia (Hermetyzm)
B. Obraz Bestii (Sztuka/bałwochwalstwo)
C. Sprawiedliwość Boża (Globalna etyka)
D. Cudzołóstwo (Edukacja seksualna)
E. Filozofia (Tradycje ludzkie)

______________________________________________________________________________________

4-C. SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA (Globalna etyka)

 

ZWIEDZENIE

 

 

 • Jezus Chrystus przyjdzie jako „słońce sprawiedliwości” i przywróci ludzkości praworządne wartości i moralność w Królestwie Niebios.
 • Antychryst przyjdzie jako człowiek grzechu (syn zatracenia) i rozpowszechni wśród ludzi swoje własne niemoralne wartości w trakcie trwania Złotego Wieku (Nowej Ery).

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Król Salomon nauczał sprawiedliwości Bożej.

Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi…. Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga;  gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. – Przysł. 1:1-4, 2:1-9

 

KRÓLESTWO NIEBIOS

 

 • Boża sprawiedliwość przeniknie całą ludzkość.

Siedemdziesiąt tego dni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zagładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych. – Dan. 9:24 (B.Gdańska)

Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. – II.Piot.3:13 (B.Gdańska)

 

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • Przedpotopowa cywilizacja zatopiona przez Boga cechowała się nieprawością, a jej mieszkańcy podążali za swoimi pierwotnymi instynktami.

A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim.- Rodzaju 6:5, 6

„Prawo naturalne opierało się na podążaniu za instynktami i kultywowaniu prymitywnych żądz.”33:88

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Izrael odwrócił się od Bożych praw i zaczął podążać za własnymi.

W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało. – Sędziów 21:25

 • Tradycja druidów oparta była na nieprawości.
Wicker man

Wicker man

„…Druidyzm jest duchową filozofią opartą na prawach natury.” – 311

„Wszystkie dowody wskazują na to że kultura druidów charakteryzowała się walką o pokój, wolność i prawa jednostki. To nie była tylko religia: była źródłem które promieniowało na cały system społeczny, religijny i rytualny Celtów.”266:44

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Adwokaci prawa naturalnego zinfiltrowali świat chrześcijański podczas Renesansu.

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. – II.Tym. 3:1-5

Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa… Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. – Judy 1:4,10

„…Ludzie renesansu tacy jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci i Marsillio Ficino z Akademii Platońskiej we Florencji wskrzesili style artystyczne oraz metafizyczne wartości klasycznego antyku, przede wszystkim we Włoszech.”169:18

 • Okultystyczne stowarzyszenia promują anarchię nazywając ją prawem natury.

„Aleister Crowley …. wywołał ducha którego nazwał Aiwassem, a który podyktował mu treść całej książki (Księga Prawa) o bardzo prostym przekazie: Czyń wolę swoją, będzie całym prawem.”36:58

Aiwass – szkic Crowleya

„jeśli w masonerii istnieje jakiś mniej lub bardziej oficjalny kodeks moralny, jest nią moralność świata natury. W swoim podręczniku masońskiego prawoznawstwa, Mackey skonfrontował owe prawa natury z 10 przykazaniami: ‚Każdy mason jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etycznego (moralnego). Kodeks ten nie powinien być porównywany do dekalogu Mojżesza… lecz raczej do czegoś co nazywamy lex naturae czy też prawem natury…'(…)”Podstawą etyki masońskiej jest prawo natury, dlatego tak długo jak mason go przestrzega jest człowiekiem moralnym. Może kraść, kłamać, zwodzić i cudzołożyć poza kręgiem swoich współbraci, i jednocześnie z punktu widzenia masońskiego wciąż być uczciwym człowiekiem. Znajduje się w innym systemie moralnym, zobowiązany jest przestrzegać innych praw i kieruje się innymi systemami wartości…”254:68-69

 • Prawo natury przenika do społeczeństwa pod przykrywką programu nauczania „Character Education”

„Prac Abrahama Masłowa używa się w celu usprawiedliwienia stosowania prawa naturalnego jako podstawy programu nauczania zwanego Character Education, stosowanego obecnie w przynajmniej 12.000 placówek w całym kraju.”32:14

 • New Age propaguje system etyczny prawa natury skupiający w sobie elementy humanizmu, panteizmu, jednoczenia religii (interfaithism) oraz androgeniki (obojnactwa).

„Założony w roku 1993 Klub Budapesztański [do którego należy Robert Muller] jest międzynarodowym stowarzyszeniem oddanym pracy na rzecz stworzenia nowego sposobu myślenia oraz nowego systemu etycznego który pomoże w radzeniu sobie z XXI-wiecznymi wyzwaniami natury społecznej, politycznej, ekonomicznej i ekologicznej.”307

” [Ewangelia Tomasza naucza:] Odetnij samego siebie od wszystkiego co kobiece, gdyż nawet kobiety muszą stać się mężczyznami jeśli mają wejść do Królestwa (W Ewangelii Tomasza termin „Królestwo Niebios” zastępowany jest słowem „Królestwo”). W ten sposób osiągniesz pełność, jedność wybrańca… a w końcu w was samych, pozwólcie perfekcyjnej jedności zająć miejsce prymitywnego rozdwojenia i podziału: innymi słowy niech to co na zewnątrz będzie tym co wewnątrz, niech powyżej będzie jak poniżej, mężczyzna niech będzie jak kobieta, pierwsze niech będzie ostatnim. W skrócie, niech połączą się na nowo przeciwległe strony, niech nastanie KOMPLETNE ODWRÓCENIE WSZYSTKIEGO, wszystkich wartości kosmicznych i ludzkich.”230:346

(…) „W wywiadzie dla Los Angeles Times [Gorbaczow] powiedział: ‚Dla tej nowej syntezy potrzebujemy demokratycznych, zarówno chrześcijańskich jak i buddyjskich wartości popierających takie moralne zasady jak odpowiedzialność społeczna oraz poczucie jedności z naturą i innymi ludźmi.”233:141-42

„Instytut Aspen został założony w roku 1950 przez Waltera Paepeke, szefa Container Corporation,  w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy znanymi obywatelami z amerykańskiego sektora prywatnego i publicznego oraz z zagranicy, i wspólnego zbadania kwestii powiązanych z ludzkim umysłem i duchem we współczesnym społeczeństwie.”371

Aspen Institute Board (zarząd): Członkowie honorowi – były prezydent Instytutu Aspen Robert O. Anderson (CFR), Henry A. Kissinger (CFR), Robert S. McNamara (CFR), Warren Rudman (CFR), Cyrus R. Vance (CFR), Paul Volcker (CFR). Byli członkowie: Paul H. Nitze (CFR), Maurice F. Strong (były podsekretarz generalny ONZ)372

„Biblijne badania tekstowe podkreślają że Adam zawiera w sobie mężczyznę i kobietę, więc skoro zostaliśmy „stworzeni” na obraz i podobieństwo Boga… aspekt męski i żeński (Rodzaju 1:27) sugeruje androgeniczny charakter samego Boga… Paweł pisał że w Chrystusie nie ma ani mężczyzny ani kobiety… Patrząc z tej perspektywy ludzie powinni być zachęceni do rozwoju nowego rodzaju jedności, wykazującej różnorodny zestaw charakterystyk. Wymaga to zrestrukturyzowania wartości funkcjonujących w społeczeństwie, tak aby istniejąca obecnie rywalizacja męsko-damska zniknęła, struktura hierarchiczna została zmieniona, a patriarchalizm odrzucony. Teoretycznie może prowadzić to do „bezpłciowości”, w której przetasowanie cech męsko-damskich doprowadzi do zatarcia różnic między płciami…”234:48

Patrz: Androgeniczna przyszłość gojów

 

UCISK

 

 • Globalna Etyka będzie nauczana za pośrednictwem Światowej Podstawy Programowej oraz programu ‚Character Education’.

„Nowe pokolenie będzie administrować naszymi społecznościami, narodami i planetą w niezwykle krytycznym okresie historii.” (Deklaracja Aspen dotycząca Edukacji Charakteru)370

 • Globalna Etyka, będąca w rzeczywistości dokumentem religijnym, ma za zadanie zastąpić 10 przykazań.

Karta Ziemi będzie przechowywana w Arce Nadziei do czasu swej publicznej prezentacji podczas 10 rocznicy Szczytu Ziemi w Johannesburgu (26 sierpień-24 wrzesień 2002).

„Arka jest skrzynką o wymiarach 49 x 32 x 32 cali. Boczne ścianki Arki przedstawiają [czas], kierunek, element i uniwersalny symbol. Symbole wiary tradycyjnych religii i rdzennych plemion otaczają górny panel przedstawiający „Ducha” oddającego hołd dzieciom i zwierzętom całego świata.

„96-calowe poręcze to rogi jednorożca, mające moc odganiania zła. Opis ten pochodzi z oficjalnej strony internetowej Arki http://www.arkofhope.org.

„Pochód Arki rozpoczął się w Shelburne Farms 9 września 2001.  Ceremonia wyglądała na najprawdziwszy rytuał religijny. Zdjęcia z  http://www.jasonhouston.com/earthcharter/ również potwierdzają religijny charakter imprezy. Podróż Arki zakończy się w Afryce Południowej podczas X rocznicy Szczytu Ziemi. Zawartość Arki – Karta Ziemi – zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas konferencji ONZ. Karta stanie się obowiązującym dokumentem, wiążącym prawnie wszystkich ludzi na Ziemi. Przywódcy krajów z całego świata okrzyknęli Kartę przełomem. Michaił Gorbaczow powiedział:

„‚Karta Ziemi zastąpi 10 przykazań a także stanowić będzie bazę dla „nowej etyki nowego świata”, zaprezentowana zostanie społeczności międzynarodowej – i definitywnie zaakceptowana – podczas Międzynarodowego Szczytu na rzecz Zrównoważonego Wzrostu (WSSD) w Johannesburgu (RPA) we wrześniu przyszłego roku.” (Cytat pochodzi z The Global News Number 462, wydanie z 18 listopada 2001).'” – 468

 

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 

 • Celem tajnych stowarzyszeń jest przywrócenie na świecie przedpotopowego systemu wartości opartego na prawie natury.

Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,  i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. – Mat.24:37-39

„...Ludzie z Akademii Florenckiej(Nowej Platońskiej) widzieli świt Złotego Wieku, odrodzenie myśli pogańskiej łaczącej się z wartościami chrześcijańskimi…”308:81

„Kodeks etyczny prawa naturalnego nadaje się do tego celu… Jeśli w społeczeństwie ma być przywrócony porządek, a podstawy wolności zachowane, Ameryka musi powrócić do etyki pozbawionej konsekwencji…” (Connaught Marshner, Council for National Policy*) – 34:128-9

(…)

WSKAZÓWKI PERSONALNE

 

 • Bóg będzie rozliczał ludzi z przestrzegania Jego Słowa w trakcie Ucisku.

Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. – Mat. 5:17-20

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. – Mat. 24:35

Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. – Dzieje 5:29

 


4-D. CUDZOŁÓSTWO (Edukacja seksualna)

 

ZWIEDZENIE

 

 

 • Bóg zabrania kontaktów seksualnych poza małżeństwem. W Nowym Niebie i Ziemi nie będzie już potrzeby zawierania małżeństwa między mężczyzną a kobietą.
 • Podczas Złotej Ery Antychryst zakaże zawierania małżeństw i będzie promować rozwiązłość.

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • Bóg stworzył instytucję małżeństwa.

A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. – Rodz. 2: 22-24

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Jezus potwierdził słowa Boga i błogosławieństwa małżeństwa.

A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?  I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.  A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. – Mat. 19:4-6

 

NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA

 

 • Nie będzie już potrzeby wychodzenia za mąż.

Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. – Mat. 22:30

 

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • Pan, Hermes i Neptun byli bogami żądz cielesnych.

„Czarnoksięstwo (czarna magia), pierwotna wiara w boskie moce sił natury, jest skupione przede wszystkim na Panie – złośliwym bożku pasterzy.”- 29:304

„Lubieżny Bożek – nazywaj go jak chcesz – Herkules, Hermes, Pan, Pallas, Pales, Mamurius, Neptun, Priapus.” – 406:357

 • Upadłe anioły żeniły się z ludźmi. Były wzorem dla rozwiązłych bogów panteonu greckiego i rzymskiego.

ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. – Rodz. 6:2

„…Persefona…była córką Jupitera (Zeusa) i Ceres, kobiety porwanej do świata podziemnego przez boga Plutona (Hadesa)… Co jest istotne w tej legendzie to fakt że zaświaty którymi rządziła jako królowa, były tym samym miejscem co pozaziemska kraina znana jako Pola Elizejskie lub Elizjum.”637:102

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Kultury pogańskie odtwarzały podczas swoich świąt echa przedpotopowej rozwiązłości i nieprawości.

„...Saturnalia… charakteryzowały się zawieszeniem dotychczas obowiązujących norm i praw oraz odwróceniem ról każdej z płci. To odwrócenie zachowania cechowało się kompletnym pomieszaniem wartości, tak specyficznym dla rytuałów orgiastycznych. Istnieje cecha wspólna między transwestytyzmem, symboliczną androgynią a orgiami… W każdym z tych przypadków znajdujemy rytualną totalizację, reintegrację przeciwieństw, regresję do świata pierwotnego i jednorodnego… symboliczne odtworzenie Chaosu który istniał przed Stworzeniem…”380:113-14

 • Król Salomon wielokrotnie łamał owe Boskie przykazania.

Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. – I Królewska 11:3

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Okultystyczne stowarzyszenia stoją za pornografią i edukacją seksualną.

„Martin Short, autor „Wewnątrz Bractwa” cytuje: ‚Stało się jasne w latach 70-tych, gdy pojawił się wspólny interes masonów w policji oraz masonów w , dajmy na to, branży pornograficznej, a należących do tych samych lóż, że [masońscy] przestępcy otrzymali przyzwolenie na swoją działalność bez strachu o zatrzymanie.” – 38

 • Edukacja seksualna promuje pornografię, homoseksualizm i nagość, powołując się na przykład Ogrodu Eden i tym samym zakłamując biblijne wartości.

(…)”W roku 1970 prezydencka [Nixona] komisja do spraw nieprzyzwoitości i pornografii wezwała do ‚wysiłku na rzecz edukacji seksualnej. W jej wyniku powinno uzyskać się powszechną akceptację dla seksu jako normalnej i naturalnej części naszego życia. Nie powinna cechować się ortodoksyjnością – powinna raczej celować w pluralizm wartości. Niewątpliwie działalność SIECUS miała wpływ na to oświadczenie.’ ” – 15:113

Patrz: Prawdziwa plaga seksu

„[Bohemian] Club zamienił się w stowarzyszenie bogatych i wpływowych mężczyzn, głównie z tego kraju (w innych krajach istnieją podobne organizacje). Dopuszcza się też do członkostwa pewnych artystów (w ograniczonej ilości) z powodu ich statusu społecznego oraz zdolności rozrywkowych. Na liście członkowskiej znajdowali się wszyscy amerykańscy prezydenci z partii Republikanów (oraz niektórzy Demokraci) licząc od roku 1923, wielu członków gabinetu oraz dyrektorów i prezesów wielkich korporacji, w tym głównych instytucji finansowych… „[Bohemian] Grove jest miejscem gdzie spędzają razem czas przez 2 tygodnie każdego lipca (oraz podczas innych mniejszych zebrań odbywanych w przeciągu całego roku). Podczas tego święta jego uczestniczy komunikują się z naturą w prawdziwie oryginalny sposób. Piją od rana do wieczora, korzystając ze swojej wolności, szczając na sekwoje i odprawiając pogańskie rytuały (w tym Kremację Troski, podczas której ubierają się w czerwone szaty z kapturem i palą swoje „troski” u stóp kilkunastometrowej sowy). Niektórzy z nich (20%) uczestniczą w homoseksualnych orgiach (lecz tylko nieliczni z nich na co dzień  wspierają prawa gejów lub fundusze badań nad AIDS). Oglądają i biorą udział w przedstawieniach i kabaretach gdzie role kobiet grają męscy aktorzy. Choć kobiety nie mają wstępu do Grove, członkowie spotkań często wymykają się nocami na spotkanie z prostytutkami które przybywają z  tej okazji z całego świata. Trudno w to wszystko uwierzyć? Pracownicy Grove twierdzą że żadne słowa nie oddadzą w pełni szalonego zachowania uczestników [Bohemian Grove].”-679

 

 • Ostatecznym celem edukacji seksualnej jest usankcjonowanie uczestnictwa dzieci w rytuałach okultystycznych. Kult Pana wymaga seksu grupowego, tantrycznych (świętych) rytuałów seksualnych, orgii i seksu homoseksualnego.

„John Howard Zitko … jest koordynatorem Programu Rozwoju Uniwersytetu Światowego… Dr. Zitko jest też sponsorem Świątyni Zrozumienia…” – 28:48

SIECUS jest powiązany z przemysłem pornograficznym dzięki kontaktom z Elysium Institute w Los Angeles. Te hedonistyczne niebo chełpi się [koordynowaniem] programów nudystycznych… Choć Elysium Inc. jest mocno powiązane z pornografią, stara się utrzymać pewne złudzenie poważności i reputacji, dlatego stosuje fikcyjną nazwę ‚PANU-CO‚ podczas reklamowania pewnych obscenicznych publikacji w swoich magazynach.”- 310:48-9

 • Nudystyczny Kościół Pana istniał od wieków.

„Adamici byli sektą wywodzącą się z północnej Afryki (II-III w.n.e.), wspominaną przez Augustyna i Epifaniusza. Nazywali swój kościół „Rajem”, odrzucali małżeństwo ponieważ Adam go nie zawierał i uczestniczyli w swoich ceremoniach nago. ” Podobna sekta pojawiła się na krótki okres czasu w XV-wiecznych Czechach jako odłam radykalnego ruchu reformacyjnego husytów [zostali później zabici przez jednego z przywódców husyckich Jana Ziźkę – przyp. tłum]. Członkowie sekty chcieli powrotu do bardziej prymitywnej religii wzorowanej na [historii] Ogrodu Eden. Odrzucali kapłanów, chodzili nago i wierzyli że trwają w bezgrzesznym, czystym stanie. Było to jednak podejście zdecydowanie zbyt radykalne nawet jak dla husytów którzy urządzili adamitom prawdziwą rzeź.”727

„Na Rhode Island istnieje Kościół Pana. Jego członkowie uczestniczą w obozach nudystów.” –215:509(Jack M. Roper, „Pan: Pagan God and Nature Demon” – Pan: Pogańskie Bóstwo i Demon Natury)

 • Przywódcy Kościoła Anglii prowadzą dialog z druidami nudystami.

„Kler Kościoła Anglii będą uczestniczyć wraz z druidami i poganami w kontrowersyjnej konferencji mającej na celu ‚pogodzenie ze sobą’ ich tradycji, co poważnie zaalarmowało przywódców Kościoła. Konferencja Duch Ziemi 2000 opisywana jest jako „chrześcijańsko-druidyczny dialog i pojednanie na nowe tysiąclecie”. (…) „Według jednego z rozmówców, pewna część kapłanów już brała udział we wspólnych chrześcijańskich i pogańskich ceremoniach, lecz problemem wciąż była zbyt duża ignorancja i nieufność. Mark Graham z Federacji Pogańskiej, reprezentującej druidyzm, wicca i szamanizm powiedział: ‚Niektórzy poganie wierzą w magię, tak jak niektórzy chrześcijanie wierzą w moc modlitw i cuda. Celebrujemy naszą więź z naturą i od czasu do czasu tańczymy nago wokół ognia. Oni nie tańczą zbyt wiele, ani nago ani wokół ognia, podczas modlitw porannych i nabożeństw wieczornych, lecz być może powinni. Może im się to spodoba.”- 271

 

UCISK

 

 • Instytucje wyższego kształcenia będą prowadziły kursy z zakresu rytuałów seksualnych.

„Są czynione plany pod ustanowienie regionalnych Światowych Uniwersytetów, które będą prowadzić zajęcia o psychologicznych, fizjologicznych i duchowych aspektach seksu.”- 28:48

 

WIELKI UCISK/ZŁOTY WIEK

 

 • Upadłe anioły będą żenić się z ludźmi tak ja w czasach przed Potopem.

A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. – Rodz. 6:1,2

(..)

WSKAZÓWKI PERSONALNE

 

 • Bóg będzie sądził cudzołożników.

Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. – Mat. 5:27-30

Uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane; ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził. – Heb. 13:4

 


4-E. FILOZOFIA  (Tradycje ludzkie)

 

ZWIEDZENIE

 

 

 • Bóg wywyższył Swoje Słowo nad filozofię.
 • Antychryst wywyższy filozofię nad Pismo Święte podczas Złotego Ery.

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Nowy Testament reprezentuje tradycję doktrynalną którą Bóg przekazał Kościołowi za pośrednictwem apostołów.

Przetoż, bracia! stójcie, a trzymajcie się nauki podanej, którejście się nauczyli lub przez mowę, lub przez list nasz… Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. – II Tes. 2:15, 3:6

 

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

“Kybalion jest książką zajmującą się filozofią hermetyczną starożytnego Egiptu i Grecji. (…) Uznawana jest [filozofia hermetyczna] przez część najpoważniejszych adeptów sztuk ezoterycznych za Wielkie Centralne Słońce Okultyzmu. Badacze zajmujący się porównywaniem religii mogą dostrzegać wpływ nauk hermetycznych w każdej religii.” – 497

„Dzięki wysokiemu poziomowi świadomości oraz przy pomocy siedmiu uniwersalnych praw znanych jako Kybalion, hermetycy mogą przekształcić zewnętrzne aspekty swojego życia oraz wady i ograniczenia swojej osobowości, i tym samym osiągnąć prawdziwą wolność.”

Kybalionhermetyczny traktat z 1908 roku, autorstwa anonimowych osób, podpisujących się jako Trzej Wtajemniczeni. Zawartość tej książki ma być częścią nauk Hermesa Trismegistosa. Kybalion przedstawia filozofię hermetyzmu i siedem praw, na których się ona opiera:

 • Prawo mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli
 • Prawo powiązania: Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze
 • Prawo wibracji: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje
 • Prawo biegunowości (dwoistości): „Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić
 • Prawo rytmu: „Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje)
 • Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)
 • Prawo rodzaju (płci): Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach) – Wikipedia

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Król Salomon spisał swoją filozofię życia w Księdze Koheleta.

Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie. Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. – Koheleta 1:1-2

 • Platon wskrzesił hermetyczny okultyzm w IV wieku p.n.e. a platońska filozofia stała się podstawą gnostycyzmu.

„Aleksandria bardzo wcześnie stała się jednym z najważniejszych centrów nauczania filozofii i teologii, a po tym jak Egipt przeszedł na chrześcijaństwo, wielu z aleksandryjskich Ojców Kościoła zaczęło wzbudzać głębokie kontrowersje. Filon, Orygenes, Arius i Klemens są przykładami kilku różnych punktów widzenia powstałych w Aleksandrii. Tradycyjni filozofowie greccy, poganie, Żydzi, chrześcijanie, ortodoksyjne i heterodoksyjne interpretacje – zwolennicy wszystkich tych punktów widzenia żyli tam przez pewien okres czasu tuż obok siebie.”- 146:46

(„Egipska religia”) „Gnostycyzm (od gnôsis, greckiego słowa oznaczającego wiedzę lub wgląd) jest nazwą nadawaną wielu luźno powiązanym ze sobą ruchom religijnym i filozoficznym powstałym w I i II wieku naszej ery. Korzeni tej szkoły filozoficznej nie sposób zlokalizować, choć możemy wskazać na prawdopodobne źródła inspiracji datowane na II i I wiek przed naszą erą, takie jak Corpus Hermeticum, żydowskie pisma apokaliptyczne oraz przede wszystkim filozofię platońską i księgi hebrajskie.” – 753

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Filozofię zreformowano przy użyciu okultystycznych idei tradycji hermetycznej.

„Polityczny manifest różokrzyżowców wzywał do radykalnej reformacji filozofii w oparciu o duchowe reguły…”- 25:49

„Ezoteryczne wierzenia tajnych stowarzyszeń były, i wciąż są, oparte na hermetycznej maksymie ‚jak powyżej tak i na dole’ nauczającej że nasz świat jest materialnym odrzuceniem [świata duchowego]. Jest ezoteryczną podstawą starożytnych egipskich szkół tajemnic, gnostycyzmu, ezoterycznego chrześcijaństwa, kabały, hermetyzmu, alchemii i organizacji w rodzaju Templariuszy, masonów i różokrzyżowców.” – 25:170-71

„‚Jak powyżej tak i na dole… [w mistycyzmie] oznacza to że dusza i Bóg są jednym i tym samym.”-454:232

 • Zreformowana filozofia oparta jest na humanistycznym panteizmie oraz prawie naturalnym.

„Liber Oz mówi nam ‚nie ma boga prócz człowieka’. Grant dodaje że wynikająca z tego doktryna jest oczywista. Gdy człowiek wzrastający w świadomości poprzez powtarzające się akty miłości podług woli rozszerza świadomość obejmując wszystkie inne świadomości, staje się Panem (Satyrem) tzn. Jednym z Wszystkim” – 337(…)

 • W obrębie chrześcijaństwa działa ruch stawiający filozofię ponad Pismo Święte.

„…wydaje mi się że traktujesz grecką filozofię jako coś bezwartościowego dla tych którzy otrzymali chrześcijańskie objawienie. Dla mnie, choć w mglisty sposób, wydaje się ona pełna szlachetnej prawdy o której nie znajduje nic… w objawieniu… Bez potępiania niczego co powiedziałeś na temat stoików, wydaje mi się że nie oddałeś im sprawiedliwości. Potrzeba duchowa która wspiera, a być może nawet tworzy ich doktrynę jest, jak myślę, niezwykle interesująca, znacznie bardziej niż jakakolwiek współczesna.” (B.F. Westcott) – 139:449, (Tom I)

 

UCISK

 

 • Pseudochrześcijańscy teologowie będą wywyższać filozofię, przede wszystkim neoplatonizm, nad Słowo Boże.

 

WIELKI UCISK/ZŁOTA ERA

 

 • Okultystyczne filozofie zastąpią nauki Pisma. Celem filozofii jest okultystyczne oświecenie ludzkości.

„Stworzenie organizacji pokroju Towarzystwa Królewskiego, oraz innych podobnych ruchów społecznych i grup religijnych było jedynie pierwszym etapem wielkiego planu zjednoczenia religii, nauki i sztuki w jedną uniwersalną filozofię oświecenia rasy ludzkiej.” – 25:170

 

WSKAZÓWKI PERSONALNE

 

 • Ludzkie tradycje są zwodnicze i bezużyteczne dla zbawienia człowieka.

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie – Kolosan 2:8

_______________________________________________________________________________________

Była to ostatnia część z serii „Edukacja”. Jednocześnie jest to również ostatnia część Biblijnych Czasów Końca prezentowanych w dotychczasowy sposób. Następne jej części będą mocno skrócone, jako iż są zdecydowanie zbyt potężne, czasochłonne i nie wszystkie informacje w nich zawarte będą czytelnikom przydatne. Kolejne odsłony będą jedynie streszczeniem materiału oryginalnego-  z małymi wyjątkami dla szczególnie interesujących informacji.