Biblijne czasy końca: Edukacja (część 2)

 

 

Watch Unto Prayer, tłumaczenie i opracowanie: Radtrap

 

3-B. GLOBALNE OŚWIECENIE (Ogólnoświatowa podstawa programowa)

 

ZWIEDZENIE

 

 

 • Gdy przyjdzie Królestwo Boże, Bóg oświeci cały świat zrozumieniem swojej prawdziwej istoty.
 • Podczas Złotej Ery Antychryst i demony będą twierdzić że oświecają świat, lecz w rzeczywistości ich zakazana wiedza będzie go czynić coraz mroczniejszym miejscem.


 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Salomon nauczał wszystkie narody.

Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki – Przysłów 1:5

A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Etan Ezdrachida, i Heman, i Kalkol, i Darda, synowie Machola; jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. – I Królewska 4:30-31

Tak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi i cały świat pragnął oglądać Salomona, aby słuchać jego mądrości, jaką Pan włożył w jego serce. – I Królewska 10:23-24

 

KRÓLESTWO NIEBIOS

 

 • Świat zostanie napełniony zrozumieniem Boga.

I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę…. – Jeremiasza 31:34

Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. – Habakuka 2:14

 


ZIEMIA PRZED POTOPEM

 

 • Chęć podążania za uniwersalnym, okultystycznym oświeceniem narodziła się w czasach cywilizacji przedpotopowej.

Adam był panem na ziemi, nauczającym innych pierwszych zasad sztuki i nauki.” – 93:24

Legendy Fenicjan spisane przez Sanchoniathonta (?), mówią o Taautosie (Taucie), twórcy alfabetu i sztuki pisania.

„W legendach egipskich, a dokładniej w ustępie Manethona czytamy o Thocie (Hermes Trismegestis), który przed Potopem wyrył na stellach (lub tabliczkach) święte podstawy całej znanej wiedzy. Po Potopie pojawił się drugi Thot który przetłumaczył zawartość stelli na język powszechny.”- 635:125

„Platon wspominał o egipskim bogu, czy też oświeconym człowieku imieniem Theuth, twórcy wielu różnych dziedzin: arytmetyki, algebry, geometrii, astronomii, rysunku, ale przede wszystkim alfabetu…”  – 284:626

„Według tradycji hermetycznych, egipski bóg Thot, znany Grekom jako Hermes Trismegistos, był twórcą alchemii. Nauczał że świat fizyczny można przekształcić za pomocą wizualizacji (sztuki imaginacji).” 14:140

 • Ogólnoświatowa podstawa programowa zawierać będzie przedmioty nauczane w czasach Atlantydy.

Maria Montessori

„Zalecenia dr. Roberta Mullera z ONZ, ojca new agowej Światowej Podstawy Programowej, dotyczące metod nauczania Montessori wskazują na okultystyczny przekaz tego nauczania! … Muller twierdził że metody Montessori są częscią programów edukacyjnych mających przynieść korzyść dzieciom Nowej Ery. Prawdziwa, mroczna zawartość nauk Montessori jest w rzeczywistości przerażająca.

„1. Są to bardzo subtelne nauki przemycające okultystyczne idee i wierzenia w tak sprytny sposób, że nawet doświadczeni chrześcijanie mogą dać się zwieść.

2. Znajdują się tam znacznie cięższe okultystyczne nauki, takie jak Bogini Matka, kult ziemi i natury, nazistowskie nauki o rasie aryjskiej, mitologia babilońska, mity New Age o Atlantydzie i Lemurii, Kosmiczny Chrystus, wielki „Plan” New Age dla całej planety, nauki o uniwersalnej Jedności (Onesses), zjednoczenie świata itd.” – 677

 

OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Starzejący się król Salomon zaczął nauczać lud Izraela antycznych tradycji pogańskich.

Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca.  – I Królewska 11:1-10

„Czarna msza… była jednym z najważniejszych i najbardziej poetyckich rytuałów rodzinnych jakie kiedykolwiek powstały, wraz ze swoją hermetyczną i alchemiczną symboliką mająca korzenie w kabale i Wyższej Magii… Czarna msza ma swoje korzenie w starożytnej wiedzy alchemicznej Salomona (…) i została tak pomyślana, by przypominać nowym adeptom skąd pochodzi cała ta moc i wiedza.”- 342- 342

 • Okultyzm był nauczany w szkołach tajemnic.

„W antycznych arkanach stopnie były uporządkowane w kolejności: siedem, pięć i trzy – siedem liberalnych sztuk i nauk [1 stopień], pięć zmysłów i emocji [2 stopień] i trzy symboliczne stopnie Trójcy Świętej i człowieka [3 stopień].” – 678:40

 

CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Uniwersalny system edukacji był planowany już w XVII wieku przez wysoko postawionych okultystów w brytyjskim Towarzystwie Królewskim w Londynie i amerykańskiej masonerii.

Comenius

„Gdy wszystkie instancje i reguły zostaną skompletowane… mamy nadzieję że ‚Sztuka Sztuk, Nauka Nauk, Mądrość Mądrości, Światło Świateł’ zostanie opanowana wszędzie. Wynalazki poprzednich wieków, nawigacja i druk, otworzyły drogę dla niesienia światła. Możemy przypuszczać że stoimy teraz u progu kolejnych wielkich odkryć. „Uniwersalne książki” (uproszczone edukacyjne elementarze zaplanowane przez Comeniusa – ucznia Johna Dee) sprawią że wszyscy będą mogli zgłębić wiedzę… Księga PanSophii (autorstwa Comeniusa – przyp. tłum) zostanie ukończona. Szkoły uniwersalnej wiedzy, bronione do tej pory przez Bacona, zostaną założone. Dalej-  prorocy uniwersalnej wiedzy we wszystkich krajach muszą być dostępni jeden drugiemu…

„Co za tym idzie, jest czymś pożądanym by ‚agentów powszechnej radości i dobrobytu’ było wielu. Muszą być prowadzeni przez jakiegoś rodzaju [zakon?], tak aby każdy z nich wiedział co ma robić, dla kogo, kiedy i z czyją pomocą, i by mógł założyć swój interes w taki sposób, by był on dla pożytku publicznego.’ Powinna istnieć uczelnia, lub uświęcone stowarzyszenie, oddane idei dobrobytu ludzkości, trzymane razem przy pomocy praw i zasad. Istnieje wielka potrzeba dla dalszego niesienia światła, aby istniał uniwersalny język rozumiany przez wszystkich ludzi. Uczeni nowego ładu oddadzą się w pełni rozwiązaniu tego problemu. W ten sposób światło ewangelii, tak jak i światło nauczania, rozejdą się po całym świecie.

„Oczywistą konkluzją tutaj jest Bacon oraz jego projekty uczelni i organizacji niosących światło, „handlarzy światłem” Nowej Atlantydy.”46:178-9

„Owa organizacja [Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne] została założona przez Benjamina Franklina oraz innych czołowych masonów, w celu promowania nauki i sztuki w koloniach. Działała na tych samych zasadach co Towarzystwo Królewskie w Anglii.”  – 25:84

Patrz też: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2216/Ephrata_Presentation/60b_Ephrata.htm

(…)

 •  Globalna edukacja rozwija się obecnie pod auspicjami ONZ.

„Comenius … bronił idei uniwersalnego ciała pedagogicznego, które nazywał ‚personelem światła'” – 16:20

„W roku 1957 UNESCO ogłosiło Comeniusa swoim ojcem duchowym… Comenius był agentem tajnego stowarzyszenia Orderu Palmy.” – 16:20

Sierpień 1985 – UNESCO certyfikuje Szkołę Roberta Mullera.

„…Arlington, Texas… instytucja ta, choć nazywana powszechnie Szkołą Roberta Mullera, jest oficjalnie oddziałem The School of Ageless Wisdom (Szkoły Odwiecznej Mądrości) założonej w roku 1974 przez Glorie Crook, wielbicielkę teozofki Alice Bailey i bliską przyjaciółkę Roberta Mullera. [szkoła o identycznej nazwie, również wzniesiona na fundamentach teozofii i okultyzmu powstała już w roku 1923 – przyp. tłum]. To że szkoła ta czerpie garściami z nauk Alice Bailey potwierdzone jest w podręczniku Światowej Podstawy Programowej:  ‚Świat ma dług wdzięczności wobec dr. Roberta Mullera, byłego asystenta sekretarza generalnego ONZ… za stworzenie przez niego szkieletu Światowej Podstawy Programowej. To ona, wraz naukami odwiecznej mądrości, pozwoliła na przyśpieszenie tej pracy. Filozofię na której oparta jest Szkoła Roberta Mullera możemy znalezć w naukach tybetańskiego nauczyciela Djwhala Kula, opisanych w książkach Alice A. Bailey (wydanych przez Lucis Publishing Co.).’…. Szkoła Roberta Mullera służyła jako poligon doświadczalny dla Światowej Podstawy Programowej i nauk Alice Baley… i uzyskała certyfikat oficjalnych szkół [pod patronatem] ONZ… Choć trudno w to uwierzyć, plan przyszłej globalnej edukacji wdrażany przez ONZ jest oparty na naukach lucyferiańskiej medium-channelerki oraz jej demonicznego przewodnika duchowego.”233:175

(…)

„Światowa Podstawa Programowa wywodzi się z ONZ i zapewnia strukturę w obrębie której dziecko może odnaleźć prawdę, niezależność oraz ideę syntezy, będącej integralną częścią naszego kosmicznego doświadczenia.” – 17:5

 • Podstawa programowa została opracowana przez okultystów i ma nauczać ludzi okultystycznych doktryn.

„Oświecenie jest głównym celem edukacji… Zadaniem nowej edukacji jest… wychowanie cywilizowanych mas w duchu nauk Illuminati.”- 13:52,59

„Ludzkość czeka na syntezę… Wiemy że Światowa Podstawa Programowa będzie kluczem do tej syntezy.”- 17:1

„…Światowa Podstawa Programowa… jest oparta na naukach Odwiecznej Mądrości… wyłożonych w książkach Alice Bailey” 18:Preface

„Fragmenty z ‚Jak Założyć Szkołę Roberta Mullera’ Glorii Crook: ‚Kiedy zostanie poprawnie wprowadzona Światowa Podstawa Programowa, uczniowie będą mogli dostrzeć siebie jako jednostki kosmiczne… wnoszące swój wkład w rozwój planetarnego projektu… Każdy uczeń… musi trzymać się idei jedności Wielkiej Ludzkiej Rodziny. Zrozumieją że każda religia reprezentuje inny sposób podejścia do tej samej, wewnętrznej idei nieskończonej istoty najwyższej, najwyższej inteligencji, ducha, JEDNEGO, tego nazywanego przez wielu z nas ‚Bogiem’.’

 „Crook kontynuje swoje dziwne wyjaśnienia, stwierdzając że szkoła obejmuje również duchowe zasady leżące u podstaw wszystkich światowych religii. Koncept ten nazywany jest ‚interfaithism’ i jest aktywnie promowany przez Szkołę Roberta Mullera. Pisze dalej: ‚Kiedy jakaś część uniwersalnej prawdy zostaje w pełni uchwycona, jej Źródło wciąż jest ważniejsze od jakiejkolwiek biblijnej tradycji.’

 „Owa doktryna ‚interfaithismu’ jest całkowitym zaprzeczeniem Słowa Bożego. Biblia ujawnia że niemożliwym jest zaakceptowanie wierzeń innych religii przy jednoczesnym zaakceptowaniu nauk Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ inne religie zaprzeczają faktowi że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. W tym celu umniejszane jest znaczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jednocześnie głosi się że istnieją inne drogi do nieśmiertelności, podczas gdy tak naprawdę takich alternatyw nie ma… (Dzieje 4:12, Jana 14:6)… Szkoła Roberta Mullera nie jest oparta na chrześcijaństwie. Jest panteistyczna.” – 233:180-83

 • Podstawa programowa została stworzona z myślą zarówno o publicznych jak i prywatnych szkołach.

„27 listopada 1985… Dyrektor Stowarzyszenie na rzecz Nadzoru i Rozwoju Podstawy Programowej, Gordon Cawelti, powiedział że chce aby Światowa Podstawa Programowa była oparta na koncepcjach Roberta Mullera… ” – 15:107

„… Światowa Podstawa Programowa przewiduje rozszerzenie zakresu edukacji na okres od narodzin, przez cały okres szkolny… wliczając w to edukację dla dorosłych.” – 18:9

„11-14 marca, 1989: Stowarzyszenie na rzecz Nadzoru i Rozwoju Podstawy Programowej rozpoczęło swoją 44-tą, coroczną konferencję zatytułowaną ‚Educating Global Citizens: Illuminating the Issues’ (Edukowanie Globalnych Obywateli: Oświecając Zagadnienia). W konferencji wezmą udział Robert Muller i Jean Houston.”- 15:113

„8 października 1996, Indianapolis… Gorbaczow powiedział że pracował już z UNESCO… na rzecz zaprezentowania wszystkim krajom nowego systemu edukacji.” – 233:143

(…)

„Światowa Podstawa Programowa została przetłumaczona na hiszpański, rosyjski, włoski, niemiecki i holenderski. Grupy i pojedyńcze jednostki używają jej w USA, Argentynie, Rosji, Meksyku, Gwatemali, Kostaryce, Brazylii, Afryce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Indiach, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Filipinach i Ekwadorze.” – 17:5

 

         WIELKI UCISK / ZŁOTA ERA

 

 • Świat pozna wschodnie tajemnice mistycyzmu, w tym zakazaną wiedzę Lucyfera (gnozę).

A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego – Obj. 16:12-14

 • UNESCO użyje Szkoły Roberta Mullera i Światowej Podstawy Programowej jako bazy dla powszechnego oświecenia. Celem ostatecznym okultyzmu jest oświecenie całego świata. Oświecenie to ma być powrotem człowieka do zapomnianej i starożytnej mądrości.

„Niemieccy pisarze różokrzyżowi mieli podobne poglądy na temat powrotu mądrości Adama.”- 46:120

„[Były prezydent George H.W. Bush]… powiedział w swoim wystąpieniu do narodu że naszym celem musi być „oświecenie ludzkości tysiącem punktów świateł.”” – 41:69

 

WNIOSKI PERSONALNE

 

 • Umysł może zostać oświecony jedynie przez Słowo Boże.

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. – Rz. 12:2

Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. – I Kor. 2:16

 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.  – II Tym. 3:16,17

 


3-C. WYMAZYWANIE WSPOMNIEŃ (Kontrola umysłu/Globalny Umysł)

 

ZWIEDZENIE

 

 

 • Bóg wymaże pamięć wiernych po stworzeniu Nowej Ziemi i Niebios.
 • Szatan będzie próbował naśladować to wydarzenie podczas Złotej Ery przy pomocy technik kontroli umysłu.


NOWE NIEBIOSA I ZIEMIA

 

 • Gdy święci otrzymają życie wieczne, Bóg wymaże ich pamięć i wspomnienia z ich życia.

 Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. – Izajasza 65:17

 


OKRES STAREGO TESTAMENTU

 

 • Król Salomon nauczał że wspomnienia ludzi będą wymazane.

Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem; także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą…. – Koheleta 1:11

Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. – Koheleta 9:5

 

       CZASY KOŚCIOŁA

 

 • Gnostycy pokroju Orygenesa wierzyli (i wierzą nadal) że człowiek powstał jako czysty umysł bez ciała fizycznego, a jego przeznaczeniem jest powrót do tego stanu poprzez unię z Bogiem.

„U Orygenesa, w jego wersji stworzenia i upadku … wszystkie stworzenia powstały jako czysta jaźń, były jedynie umysłem… taka była przeszłość wszystkich ludzi którzy urodzili się na Ziemi. Ciała i dusze dodano im dopiero później. Powodem tego był upadek części z tych bytów, które niezliczone wieki temu oddaliły się od Boga. W miarę jak człowiek powiększa swoją wiedzę o Bogu i – ewentualnie – powraca do prawdziwej, racjonalnej unii z samym Bogiem, poddaje swoje ciało odpowiedniemu treningowi i przechodzi transformację, będącą rezultatem odnowy i przebudowy na obraz i podobieństwo Boga.” – 597:149

 • „The Global Brain Trust” to grupa 100 ekspertów od kontroli umysłu zebranych przez Fundację Gorbaczowa, mająca na celu poprowadzenie ludzkości na następny poziom ewolucji.

„Gorbaczow…wyselekcjonował elitę 100 „postępowych myślicieli”, nazywaną ‚Global Brain Trust’, lub ‚Radą Mędrców’ spotykającą się co roku w Presidio w San Francisco, gdzie zajmują się globalnymi problemami wynikłymi z przejścia ludzkości w nowy wiek.” – 81:2

„… w roku 1984 Robert Muller powiedział: „Zaczynamy łączyć się w celu sformowania jednego globalnego umysłu i duszy.” (z sympozjum „W Kierunku Globalnego Umysłu, Nasz Kolejny Krok w Ewolucji”) – 19:172

 • Jednym z celów kontroli umysłu jest szerzenie wiary w boskość człowieka.

„Beverly Galyean, psycholog edukacji… wskazuje na to że głównym celem edukacji jest ‚odzyskanie naszej boskości’. ” – 19:170

 • Do technik kontroli umysłu zaliczamy: narkotyki, chemikalia, opętania demoniczne i dialektykę heglowską (wykorzystywanie ludzkiego strachu).

„Jean Houston, … jest współzałożycielką Fundacji Badań Umysłu, która jako pierwsza dostała licencję od rządu na użycie LSD przy badaniach umysłu… używa [w swojej pracy] technik wizualizacji.” – 14.31-2

„… obecna liczba narkotyków znajdujących się w użyciu [1967] może wydawać się trywialna w porównaniu z szeroką gamą substancji chemicznych, które służyć będą kontrolowaniu różnych aspektów życia ludzi w roku 2000… Amerykańska kultura zmierza w kierunku „społeczeństwa doznaniowego”…. Większy nacisk będzie się kłaść na doznania zmysłowe, mniejszy zaś na filozofie pracy czy racjonalizmu. Tego typu punkt widzenia, w połączeniu z chęcią odseparowania koncepcji seksu od reprodukcji czy chorób wenerycznych, bezapelacyjnie wzmocni ideę wyzwolenia seksualnego…. Wydaje się czymś oczywistym że współczesna młodzież nie obawia się już narkotyków ani seksu. Awangardowi filozofowie i orędownicy bronią osobistych doświadczeń zmysłowych, przedstawiając je jako główny cel życia przyszłych pokoleń. Wkraczamy w erę w której praca mająca znaczenie będzie udziałem jedynie mniejszości – w tej erze chemiczne afrodyzjaki mogą być powszechnie akceptowane przez społeczeństwo jako środek dla zabicia czasu. Interesująco będzie obserwować czy publiczna moralność zmieni się w ciągu najbliższych 30 lat tak mocno jak zrobiła to w ciągu poprzednich 30 lat. Jeśli zaakceptujemy fakt że nasze zachowanie, nastrój, motywacje i emocje są wynikiem procesów neurochemicznych zachodzących w naszych mózgach, wtedy narkotyki mogą dostarczyć prostych i szybkich narzędzi do wytworzenia każdego zapragnionego przez nas stanu umysłu.’ (…) Są to historyczne zapiski brytyjskich strategów pragnących zniszczenia USA i amerykańskiej prezydentury. A to są zbrodnicze narzędzia którymi chcą tego dokonać.” – 315

„Praca będzie udziałem mniejszości…”

Roboty zabiorą nam pracę do roku 2030?

„Trzystopniowy proces dialektyki autorstwa Hegla, rozwinięty później przez marksistów/leninistów: Teza, Antyteza, Synteza. Etap pierwszy (teza) służy stworzeniu sztucznego problemu. Etap drugi (antyteza) generuje opozycję – reakcję na problem (strach, panika, histeria). Etap trzeci (synteza) dostarcza ludziom rozwiązania na problem (tezę). Są to zmiany na które ludzie nie zgodziliby się w normalnych okolicznościach, stąd potrzeba ich uprzedniego mentalnego przygotowania (etapy pierwszy i drugi).” – 428:50

 • Techniki kontroli umysłu są rozwijane i rozpowszechniane przez system edukacji, sekty, psychiatrię, agencje wywiadowcze (CIA/Instytut Tavistock), ONZ oraz massmedia.

„…MK ULTRA, badania CIA nad sposobami kontrolowania ludzkiego zachowania, były ukrywane przy współudziale HEW i podległej jej agencji Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (National Institute of Mental Health) … Eksperymenty nad kontrolą umysłu kontynuowano przez 20 lat…” – 21:256

„Marzec 1955. Rockefeller udostępnia jedno z pięter nowego skrzydła szpitala uniwersyteckiego w Georgetown na potrzeby eksperymentów MK-ULTRA.” – 21:892n

” Stany Zjednoczone są pionierami w PR (public relations). Ci ludzie chcieli, używając dokładnych słów swoich przywódców, ‚kontrolować umysły społeczeństwa’. Dużo się nauczyli dzięki sukcesom Komitetu Informacji Publicznej [1916-1917] … „Przemysł” PR w tamtym okresie bardzo się rozwinął. Ich sukcesem było pełne podporządkowanie opinii publicznej jej władcom ze świata biznesu przez całe lata 20-te…

Public relations to potężna machina. Obecnie wydają na nią około miliarda dolarów rocznie. Od samego początku ich głównym celem było kontrolowanie umysłu opinii publicznej…

„Dyrektor wykonawczy korporacji i człowiek zmywający podłogi – wszyscy oni mają wspólny cel. Wszyscy możemy pracować wspólnie dla Ameryki w harmonii, szanując się nawzajem. Takie było główne przesłanie. Włożono w to wiele wysiłku. Ostatecznie, przecież jest to elita biznesowa, kontrolują więc media i dysponują ogromnymi zasobami… Skupiają uwagę opinii publicznej na pustych hasłach i ideach typu „amerykanizm”. Kto mógłby być przeciwko takim hasłom? Weźmy na ten przykład czasy współczesne: „wspierajmy naszych żołnierzy”. Kto mógłby być przeciwko takim hasłom?… Oczywiście, tutaj chodzi o coś innego. Tak naprawdę chodzi o kwestię: „Czy popierasz nasze działania?”. Ale nikt nie chce by ludzie zajmowali się i myśleli nad takimi kwestiami. To jest podstawa każdej dobrej propagandy. Wymyślasz slogan któremu nikt nie ma odwagi się sprzeciwić, za którym wszyscy stają murem, ponieważ nikt nie wie o co w nim naprawdę chodzi, a tak naprawdę o nic w nim nie chodzi – jego główną wartością jest to że odwraca twoją uwagę od spraw naprawdę istotnych…”- 427

„Przedstawiciele ONZ jako pierwsi odbierają myśli i emocje świata, są najważniejszymi neuronami nowopowstającego umysłu świata, serca świata i duszy świata.” – 437:81

Jean Houston… była pani prezydent Towarzystwa Psychologii Humanistycznej… „Houston pracowała w 36 krajach dla UNESCO”- 23:43

„Keith Lamdin zajmuje się konsultacjami z wieloma kościołami i organizacjami chrześcijańskimi od ponad 20 lat, koordynuje też szkolenia w diecezi oksfordzkiej. Uczestniczył w licznych konferencjach zajmujących się tematem społecznego śnienia (?) i wierzy że jest ono ratunkiem dla kościołów chrześcijańskich, zmagających się z problemami wynikłymi z postępujących zmian we współczesnym świecie. Christopher Rowland jest profesorem pracującym na Uniwersytecie Oksfordzkim, zajmującym się egzegezą biblijną, specjalizującym się w badaniu literatury apokaliptycznej Hebrajczyków i chrześcijan oraz wierzeń plemion tubylczych z Ameryki Południowej. Dostrzega on podobieństwa między snami i wizjami opisanymi w Biblii, a wynikami spotkań z zakresu społecznego śnienia (social dreaming).

„Wspólnie zaprosili Davida Armstronga z kliniki Tavistock oraz Gordona Lawrenca do współpracy przy badaniu fenomenu zbiorowego śnienia i jego możliwych zastosowań we współczesnych kościołach.” 661

 • Głównym celem kontroli umysłu jest przejęcie pełnej kontroli nad ostatnim pokoleniem ludzi. Ci którzy zaakceptują stosowanie technik kontroli umysłu zostaną obywatelami szatańskiego „Królestwa Bożego”. Ci którzy będą się opierać, będą ryzykować własne życie.

(…)

 „1918 – ‚Nauka Władzy’ Benjamina Kidda: ‚Dajcie nam młodych, a stworzymy nowy umysł oraz nową Ziemię w ciągu jednego pokolenia…’ Kidd cytuje masońskiego karbonariusza Giuseppe Mazziniego. ‚Twoim celem jest sformowanie powszechnej, wielkiej rodziny… Edukacja – to wspaniałe słowo które doskonale podsumowuje całą naszą doktrynę.’ ( cytat z Mazziniego „O obowiązkach człowieka”).” – 15:57

 

    UCISK

 

„… owa pomoc w osiągnięciu człowiekowi obywatelstwa w Królestwie Bożym… powinna być celem wyższej edukacji… ma wytrenować i POPRAWNIE UKIERUNKOWAĆ jego instynkty.” – 13:49-50

„… współczesna ludzkość jest sponiewierana i rozbita psychicznie, a mistyczna praca zawierać będzie w sobie rozległą psychoterapię dla każdego, mając na celu przywrócenie umęczonego umysłu z powrotem do stanu pierwotnej niewinności. W projekcie tym humanistyczna psychologia Masłowa będzie odgrywać ważną rolę…” – 10:226

 

        WIELKI UCISK

 

 • Okultystyczny Brain Trust ma za zadanie ustanowienie powszechnej kontroli umysłu.

(…)

„James Hurtak twierdzi że coś poszło nie tak z procesem ‚programowania’ ludzkości i w przeciągu kolejnych 30 lat, okresu który ma zakończyć się w roku 2003, inteligentne istoty rządzące wszechświatem pojawią się tutaj w celu poprawy sytuacji i rozwinięcia ludzkiej inteligencji.”- 268:195

„Planeta Ziemia oraz człowiek… stworzą świat umysłu… rozszerzając zakres pełnej kontroli nad każdym aspektem życia na Ziemi.” – 2:20-4 (19:172)

Globalny Umysł (czy też kosmiczna świadomość) zostanie osiągnięty przy pomocy psychoterapii i innych metod kontroli umysłu. Techniki kontroli zostaną użyte do wymazania pamięci o czasach współczesnych. (Patrz Watch Unto Prayer: New Media 18.A; New Music 18.B; New Health 9.B)

 •  Ostatecznym celem Global Brain Trust jest nakłonić ludzkość do popełnienia zbiorowego samobójstwa.

Jim Jones

„Jim Jones był zatrudniony przez CIA ze względu na swoje umiejętności prania mózgu. Jones założył Świątynię Ludu w roku 1950… 911 jego zwolenników popełniło samobójstwo lub zostało zabitych 18 listopada 1978.” – 20:470

„W roku 1974 w czasie przemowy w amerykańskim kongresie, dr. Jose M.R. Delgado wypowiedział następujące słowa: „Potrzebujemy programu politycznej kontroli naszego społeczeństwa. Jego celem musi być fizyczna kontrola umysłu. Każdy kto nie będzie odpowiadał obowiązującym normom może zostać poddany chirurgicznej modyfikacji… Człowiek nie ma prawa do rozwijania własnego umysłu… Pewnego dnia armie i generałowie będą kontrolowani za pomocą elektrycznej stymulacji mózgu.”- 267:228-9

 • W czasie Ucisku chemiczne substancje do kontroli umysłu będą rozdzielane przez fałszywych 144.000 wybrańców-mnichów.

„W swojej książce ‚The Global Brain’, Peter Russell porównał ludzkość na Ziemi do komórek jednego organizmu. Jeśli 1/10 z jednego procenta wszystkich ludzi byłaby oświecona, wtedy całe ciało by się przebudziło. Dlatego też 144000 zostało wybranych jako masa krytyczna potrzebna do iluminacji ciałej populacji Ziemi.” – 35:216

„Peter Russell mówi że w czasie gdy światowa populacja zbliży się do krytycznycznej liczby 10 miliardów, możemy nagle obudzić się na zupełnie nowym poziomie egzystencji, jako komórki jednego globalnego umysłu (mamy 10 miliardów atomów w pojedyńczym neuronie oraz 10 miliardów neuronów w ludzkiej korze mózgowej). Analizując szybkość wzrostu ludzkiej wiedzy, zauważył pewne zbieżnośći z końcem cyklu kalendarzowego Majów oraz końcem fali czasowej opisywanej przez McKenne i postrzega je jako czas zmiany świadomości.” – 436

 • Odmienne stany świadomości zostaną osiągniętę poprzez światową dystrybucję „złotego proszku”.

„…musisz jednak żywić też swoje ciało duchowe, musisz żywić KA tak by mogło rosnąć i stać się tym czym w istocie miało być od samego początku. A większość z was nie żywi swojego KA… Teksty mówią że musicie je żywić nasieniem ojca w niebie (tłumaczenie dosłowne – przyp. tłum).

„KA rośnie i rośnie, stając się coraz bardziej oświecona, aż do momentu gdy światło ciała wykracza poza ciało fizyczne, dosłownie rozświetlając pokój do którego właśnie wchodzisz. Dary które przychodzą wraz z nim to telepatia, rozróżnienie między dobrem i złem które znajduje się wraz z tobą w pokoju, zdolność przesyłania swoich myśli do cudzego umysłu…

„Co jest dobrym pokarmem? Jest to pokarm aniołów, pokarm bogów, manna…” – 657

„Złoto zawsze było nazywane metalem mądrości przez Illuminati. Doskonale wiedzieli o alchemicznych próbach stworzenia odpowiedniego typu złota, zdolnego przynieść światu oświecenie… W jakiś sposób egipscy faraoni zdobyli sekret tworzenia białego, sproszkowanego złota które po bliższej obserwacji wydawało się przezroczyste… Środek ten pobudza szyszynkę, w taki sam sposób jak podobna substancja z irydu pobudza przysadkę mózgową. Po 9 miesiącach przyjmowania białego złota, osoba taka zyskuje zdolności parapsychiczne… ” – 49:321

 

       NOWE NIEBO I ZIEMIA

 

 … I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu…- II Tesaloniczan 2:9-11

 • Niektórzy postrzegają przyszłość ludzi jako wielki, skomputeryzowany, globalny umysł gdzie przechowuje się wszystkie ludzkie umysły. W tym świecie fizyczne ciała przestają być potrzebne.

„Tak więc dzisiaj ludzkie pragnienie życia wiecznego, które poprzednie religie obiecywały dopiero po śmierci i odejściu do mitycznego raju, staje się naukową rzeczywistością. Raël, posiadający niezwykłą wizję, uchyla nam rąbka tajemniczej przyszłości i wyjaśnia w jaki sposób nasza rozwijająca się technologia zrewolucjonizuje nasz świat i zmieni nasze życie. Dla przykładu, opisuje jak nasza nanotechnologia sprawi że rolnictwo i przemysł staną się zbędne, opisuje świat gdzie sztuczna inteligencja będzie wykonywała zadania tak jak ludzka inteligencja, gdzie życie wieczne w komputerze będzie możliwe bez posiadania żadnego fizycznego ciała, oraz wiele, wiele więcej.”

Rosyjski projekt Avatar. Cel: nieśmiertelność przed rokiem 2045

„Jak mówi Raël, nie myślcie sobie że to jakieś science fiction z XXII wieku. Wszystko to będzie możliwe w przeciągu kolejnych 20 lat! Ta książka została napisana w celu przygotowania nas na niewyobrażalnie piękny świat, przemieniony w raj gdzie nikt nie musi już pracować!” – 809

 

WSKAZÓWKI PERSONALNE

 

 •   Umysł Chrystusa należy do chrześcijan – jest to zdrowy, odnowiony umysł kontrolowany przez Słowo Boże.

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. – Rz. 12:2

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. – II Tym. 1:7

 Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.  – I Kor. 2:16