Septuaginta LXX: Jedno wielkie łgarstwo

 

Jim Searcy (moresureword.com), tłumaczenie Radtrap

Czy Jezus albo jego apostołowie cytowali fragmenty z Septuaginty? NIE, absolutnie NIE. Septuaginta jest oszustwem. Cytując dr. Samuela Gippa – LXX jest tylko wymysłem czyjeś wyobraźni. Jest prawdziwie perfekcyjnym łgarstwem, mającym za zadanie zwieść wierzących i zasiać wątpliwości co do SPÓJNOŚCI całego Słowa Bożego. Ci którzy są prawdziwie roztropni wiedzą że Bóg DOCHOWUJE SWOICH OBIETNIC z Psalmów 12: 6-7 i trzeba uczyć się, czytać i cytować prawdziwe Pismo, Biblię Króla Jakuba (i ogólnie przekłady oparte na Textus Receptus, jak np. Biblię Gdańską – przyp. tłum).

Nie istnieją absolutnie żadne manuskrypty sprzed III wieku n.e. które potwierdziłyby twierdzenia że Jezus albo św. Paweł cytowali grecki STARY testament.

Cytaty Jezusa albo Pawła znajdujące się w nowych przekładach Nowego Testamentu mogą być identyczne jak te z „Septuaginty”, ponieważ nowe przekłady pochodzą z tych samych kłamliwych manuskryptów Euzebiusza/Orygenesa z IV-V wieku n.e., które są podstawą tego co dzisiaj znamy jako Septuaginta.

Owe manuskrypty to Alexandrinus, Vaticanus i Sinaiticus (kodeksy aleksandryjski, watykański i synajski).

Zgodnie z informacjami w kolofonie na końcu kodeksu synajskiego, pochodził on z hexapli Orygenesa. Zapewne pozostałe również musiały posiadać takie odnośniki. Nawet historycy Kościoła o wątpliwej wiarygodności i wierze, jak Jerome, Hort czy Carson, zgadzali się w tej kwestii.

Orygenes spisał swoją Hexaple 200 lat po Chrystusie i Jego apostołach. Tak tak – to źródło powstało przynajmniej 200 lat po Chrystusie! Cytaty ze współczesnych Nowych i Starych Testamentów  mogą się czasami ze sobą zgadzać, ponieważ wyszły spod tych samych rąk – Euzebiusza i Orygenesa. Orygenes napisał na nowo oba testamenty tak aby zgadzały się z jego gnostyckimi naukami antychrysta. Nowe przekłady bazują na kodeksach synajskim, watykańskim i aleksandryjskim które w rzeczywistości są hexaplą Orygenesa, i zmieniają tradycyjne pisma masoreckie Starego Testamentu tak aby pasowały do reszty. Hexapla Orygenesa jest bardzo złym narzędziem do dokonywania zmian w historycznym Starym Testamencie. Historie mówiące o tym że Septuaginta (LXX) powstała przed narodzinami Chrystusa, albo o tym że istniał jakiś grecki Stary Testament, to zwykłe BAJKI.

Wszystkie manuskrypty składające się na Septuagintę zostały napisane po roku 200 n.e. i są częścią hexapli Orygenesa. Encyklopedia Religii i Etyki pisze o tym: „list pseudo-Arysteasza jest falsyfikatem, zaś fragmenty zapisków Arystobula są wysoce podejrzane.” Wskazuje też na wiele gnostyckich herezji zawartych w LXX.

Bajka zwana Septuagintą jest opisana w fałszywym liście pseudo-Arysteasza a jej zadaniem jest zwiedzenie chrześcijan. Mówi ona o 72 żydowskich uczonych wezwanych przez króla Egiptu, Ptolemeusza, ok. 250 roku p.n.e. Mieli za zadanie przełożyć Stary Testament na grekę. Podobno ten egipski władca zadawał im pytania dotyczące pogańskiej filozofii i teologii. Jeśli uczeni byli w stanie odpowiedzieć na te pytania, mogli wejść w skład „komitetu” Septuaginty. Bajka twierdzi też że każde plemię żydowskie miało tam 6 swoich przedstawicieli (6×12=72). Słowo Septuaginta oznacza 70. Ale nie 72…

Oczywisty fałsz jakim jest list pseudo-Arysteasza dowodzi że Septuaginta (LXX) nie może być Słowem Bożym z kilku powodów:

1. Tylko plemię Leviego miało prawo dane im przez Boga do spisywania świętych pism (1 Kronik 16:4 – sprawdź w Biblii Jakuba: „and to record”)

2. Każdy Żyd mieszkający w Egipcie albo do niego wracający sprzeciwiał się tym samym Boskiemu nakazowi z Księgi Powtórzonego Prawa 17:16 – …i nie zaprowadzi ludu do Egiptu… Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie”

3. Zawiera księgi apokryficzne takie jak Księga Tobiasza, Modlitwa Manassesa, 2 Ezdrasza, Księga Mądrości, Barucha, Mądrość Syracha, 1 i 2 Machabejska – są w niej też dodatkowe słowa w Księdze Ester i Daniela. Niektóre z nich nie istniały jeszcze w czasach Arysteusza. Jezus nigdy nie cytował apokryfów, były też one odrzucane przez Żydów.

4. Sześcioczęściowy Stary Testament Orygenesa, Hexapla, był bardzo podobny do Starych Testamentów w wersji Akwilli, Symmacha i Teodocjana. Wszyscy trzej byli gnostyckimi okultystami.

5. Nie ma żadnych starszych manuskryptów Septuaginty od tych będących jej oczywistym źródłem – hexapli Euzebiusza i Orygenesa.

Szkoła Biblijna Stewartona mówi o Septuagincie:

Septuaginta jest starożytnym greckim przekładem Starego Testamentu. Nie jest natchniona. Według tradycji Septuaginta miała być napisana 250 lat przed narodzinami Chrystusa. Ale tak nie było. Czy istniała przedchrześcijańska Septuaginta? W swojej książce Forever Settled (opublikowana przez The Bible For Today: 900 Park Avenue, Collingswood. N.J. 08108 USA) Jack Moorman pisze: „Paul Kahle ( słynny ekspert od Starego Testamentu) który dogłębnie zbadał Septuagintę, nie wierzy że istniała jakaś jedna, oryginalna wersja greckiego [ST] …

Peter Ruckman (w chrześcijańskiej książce Manuscript Evidence) uważa podobnie. Jego poglądy można streścić w następujący sposób:

List Arysteasza jest falsyfikatem (Kahle nazywa go propagandą), nie ma też żadnego historycznego dowodu na to że jakaś grupa uczonych przetłumaczyła pisma Starego Testamentu na grekę w okresie 250-150 roku p.n.e.

Badania Paula Kahle wykazują że nie istniała żadna przedchrześcijańska LXX.

W rzeczywistości Septuaginta „cytuje” z Nowego Testamentu a nie odwrotnie (…)

(..)

Ruckman [w książce „Problematic Texts” – Problematyczne Teksty] wyróżnia kilka greckich manuskryptów z których powstała Septuaginta. Oto 4 najważniejsze:

A- „Kodeks Aleksandryjski:” napisany ponad 300 lat po skompletowaniu całego Nowego Testamentu. Pomija on Księgę Rodzaju 14: 14-17; 15:1-6, 16-19, 16:6-10, Księgę Kapłańską 6:19-23, 1 Samuela 12:17-14:9, 1 Królewską 3-6 oraz Psalmy 69:19-79:10.

Alef-„Kodeks Synajski:” napisany ponad 200 lat po skompletowaniu całego Nowego Testamentu. Pomija Księgę Rodzaju 23:19-24:46, Liczb 5:27-7:20, 1 Kronik 9:27-19:17, całą Księgę Wyjścia, Jozuego, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską, Ozeasza, Amosa, Micheasza, Ezechiela, Daniela i Sędziów. Zawiera apokryfy Nowego Testamentu.

C- „Kodeks Efrema:” napisany ponad 300 lat po skompletowaniu NT. Pomija księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską i większość ksiąg prorockich!

B -„Kodeks Watykański: Pomija dużą część K.Rodzaju 1:1 – 46:28, wszystkie Psalmy 105:26-137:6, fragmenty 1 Samuela, 1 Królewską i Nehemiasza. Zawiera apokryfy Starego Testamentu.

Ruckman kontynuuje:

„Ludzie zainteresowani niszczeniem dowodów zauważą pewnie że każdy znaleziony papirus zawierający fragment Starego Testamentu został napisany po zmartwychwstaniu, z wyjątkiem jednego skrawka zawierającego mniej niż 6 rozdziałów Księgi Powtórzonego Prawa.

Papirusy „Septuaginty” (naliczyliśmy ich 23 i spisaliśmy całą ich zawartość i daty powstania w książce ” The Christian’s Handbook of Manuscript Evidence” str.48-51, wydanej w  1970) zostały spisane w okresie od 60 do 500 lat po tym jak św. Jan skończył Księgę Objawienia.”

„Mitologiczna LXX jest największym kłamstwem podążającym za ortodoksyjnym chrześcijaństwem od czasów mitu o narodzinach Chrystusa w jaskini. Teoria ta jest oparta na abstrakcyjnych spekulacjach najgorszego możliwego typu, bez  żadnego namacalnego dowodu jakiegokolwiek typu, bez ani jednej znalezionej kopii Starego Testamentu w GRECE powstałej przed powstaniem szkoły Orygenesa w Aleksandrii, 100 lat po tym jak ukończono cały kanon Nowego Testamentu. Mimo to po dziś dzień, w każdym kampusie w USA, widmo tego fałszerstwa jest wciąż żywe.

Jeśli czytelnik jest zainteresowany dalszym badaniem problemów związanych z Biblią i chce dowiedzieć się dlaczego Biblia Króla Jakuba jest niezawodnym [a w każdym razie jednym z najlepszych przekładów – przyp. tłum] Słowem Bożym, powinien zaopatrzyć się w książkę Ruckmana Problem Texts [THE „ERRORS” IN THE KING JAMES BIBLE – „BŁEDY” W BIBLII KRÓLA JAKUBA]. Nigdy w życiu nie czytałem lepszego materiału udowadniającego poprawność KJV. Muszę jednak ostrzec – styl pisania Ruckamana nie jest dla ludzi o słabych sercach, zwłaszcza jeśli boją się faktów.

 

Bibliografia

1. David Otis Fuller, WHICH BIBLE.
2. Edward F. Hills, THE KING JAMES VERSION DEFENDED.
3. Edward F. Hills, BELIEVING BIBLE STUDY.
4. G. A. Riplinger, NEW AGE BIBLE VERSIONS.
5. William P. Grady, FINAL AUTHORITY.
6. Sam Gipp, THE ANSWER BOOK.
7. Sam Gipp, AN UNDERSTANDABLE HISTORY OF THE BIBLE.
8. Barry Burton, LET’S WEIGH THE EVIDENCE.
9. Jasper J. Ray, GOD WROTE ONLY ONE BIBLE.
10. E. L. Bynum, KING JAMES FANS.
11. Peter S. Ruckman, THE CHRISTIAN’S HANDBOOK OF MANUSCRIPT EVIDENCE.
12. Peter S. Ruckman, THE CHRISTIAN’S HANDBOOK OF BIBLICAL SCHOLARSHIP.
13. Peter S. Ruckman, PASTORAL EPISTLES.
14. John Burgon, THE TRADITIONAL TEXT OF THE NEW TESTAMENT.
15. John Burgon, THE LAST TWELVE VERSES OF MARK.
16. John Burgon, THE REVISION REVISED.
17. Alexander McClure, TRANSLATORS REVISITED.
18. Gustavus S. Paine, THE MEN BEHIND THE KING JAMES VERSION.
19. Herbert Evans, DEAR DR. JOHN, WHERE IS MY BIBLE?
20. Bruce D. Cummons, THE FOUNDATION AND AUTHORITY OF THE WORD OF GOD.
21. Perry F. Rockwood, GOD’S INSPIRED, PRESERVED BIBLE.

http://groups.yahoo.com/group/GJiGT/message/794

_____________________________________________________________________________________

Septuaginta jest niebezpieczna i może prowadzić do herezji:

 

Fragment z „Korzeni ruchów judaizujących„:

Wielu chrześcijan nie wie że istnieją dwa radykalnie różniące się od siebie teksty (kanony) greckie oparte na różnych zbiorach manuskryptów, różniące się od siebie w ponad 6000 punktach, w tym wielu wersach opisujących doktrynę.

New Greek Text (nowy tekst grecki) zredagowany przez  B.F. Westcotta i F.J.A. Horta w roku 1881 może być sprawcą całego tego zamieszania i powodem dla którego wielu liberalnych badaczy Pisma odrzuca Boską Inspirację Nowego Testamentu. Można przyjąć założenie że propagatorzy z ruchu powrotu do korzeni hebrajskich wątpią w natchnienie Ewangelii, gdyż ich Nowy Testament Westcott-Horta rzeczywiście NIE JEST natchniony! B.F. Westcott i F.J.A. Hort obaj praktykowali okultyzm – ci ludzie postanowili zastąpić tekst przyjęty (textus receptus) tekstami aleksandryjskimi [Septuagintą] – manuskryptami gnostyckimi które bardziej odpowiadały ich systemowi wierzeń. Dobrze udokumentowane dowody na okultystyczne powiązania i obłudne intencje tych dwóch anglikańskich badaczy można znalezć w artykule The Nineteenth Century Occult Revival. Artykuł „Życie i listy Westcotta i Horta” ( Life and Letters of Westcott and Hort ) ujawnia natomiast sposób myślenia i oszustwa tych dwóch anglikańskich spirytualistów którzy gardzili doktryną Boskiego Natchnienia Biblii.

Z drugiej strony brak jest dowodów na próbę zmieniania Pism redagowanych przez Erazma, którego II edycja Greckiego Nowego Testamentu stanowiła fundament dla reformacji protestanckiej ( tak jak teksty greckie Westcotta-Horta były fundamentem dla anglikańskiej apostazji). Wręcz przeciwnie, Erazm zrozumiał że łacińska Wulgata oparta jest na manuskryptach gnostyckich, dlatego wybrał w zamian manuskrypty zgadzające się bardziej z tekstem bizantyjskim. Tekst Erazma był podstawą kolejnych greckich edycji Nowego Testamentu – Stephanusa, Beza i braci Elzivir. Luter przetłumaczył Nowy Testament [i zaczął go przekręcać, ale o tym później – przyp. tłum] na język niemiecki w oparciu o II edycję tekstu Erazma. Z tekstu greckiego Erazma wywodzi się wiele innych tłumaczeń Biblii: szwajcarka Zurych Version (1529), francuska LeFevre Bible (1534), francuska Olivetan Bible (1558), hiszpańska Biblia de Reyny (1569), czeska wersja (1602) i włoska Biblia Diodatiego (1607). Angielskie wersje Biblii przetłumaczone z tekstów greckich Erazma to Tyndale Bible (1534), Coverdale Bible (1535), The Matthew’s Bible (1537), the Great Bible (1539), Geneva Bible (1560), Bishop’s Bible (1568) i Biblia Króla Jakuba  – Authorised Version (1611).

_____________________________________________________________________________________

Fragment z „Tajemnica: Wielki Babilon„:

Egipska Aleksandria była centrum wymiany religijnych idei oraz miejscem spotkań i dyskusji między Żydami i Grekami. Po upadku Jerozolimy Aleksandria przyciągnęła kabalistycznych Żydów, którzy zsyntetyzowali swoje chaldejskie czarnoksięstwo z filozofią neoplatońską, zamaskowali nową kabałę używając terminologii chrześcijańskiej i rozpoczęli misję wprowadzenia swych herezji w obręb raczkującego Kościoła. Podczas gdy kabała wywodzi się z chaldejskich szkół tajemnic, Encyklopedia Żydowska za źródło gnostycyzmu podaje właśnie żydowską kabałę:

To głównie gnostycyzm potwierdza antycznośc kabały. Mający korzenie chaldejskie… gnostycyzm był żydowskiego charakteru na długo przed wejściem do świata chrześcijańskiego… Gnostycyzm, czyli kabalistyczne ‘Hokmah’ (mądrość) – był pierwszą próbą żydowskich mędrców dla nadania empirycznej dotąd wiedzy tajemnej (z pomocą filozofii platońskiej, pitagorejskiej i stoickiej) bardziej “spekulacyjnego” charakteru (…)

(…)

Współczesny Jezusowi Chrystusowi był Filon z Aleksandrii (30 p.n.e – 45 n.e), zhellenizowany Żyd mieszkający w Aleksandrii, któremu pierwszemu przypisuje się zalegoryzowanie Pisma Świętego i zastosowanie mistycznych metod interpretacji dla pism Mojżeszowych. Nie posiadający sobie równych w zakresie ezoteryki, według Bławatskiej, Filon był też członkiem elitarnej społeczności aleksandryjskiej zwanej Therapeutae lub “ezoteryczny krąg ‘Illuminati’ i “mędrców’.”

Therapeutae. (Gr.) (Terapueci?). Szkoła ezoteryków, wewnętrzny krąg aleksandryjskiego judaizmu… Byli “uzdrowicielami” w takim sensie jak niektórzy “chrześcijańscy” i “duchowi” naukowcy, członkowie Towarzystwa Teozoficznego, są uzdrowicielami a jednocześnie dobrymi teozofami i studentami nauk ezoterycznych. Filon nazywał ich “sługami boga”… “ezoterycznym kręgiem illuminati”, “kręgiem mędrców”… byli pogrążonymi w kontemplacji hellenistycznymi Żydami.” (Słownik Teozoficzny, str.329)

(…)

Dwa wieki później metoda alegorycznej interpretacji Biblii stworzona przez Filona, nauczana była przez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa w ich szkole katechetycznej w Aleksandrii, gdzie zsyntetyzowali neoplatonizm z chrześcijaństwem tworząc chrześcijańską wersję gnostycyzmu. Ludzie ci, z jakichś niezrozumiałych powodów nazywani dziś “ojcami Kościoła”, byli ascetami których ostre traktowanie własnego ciała potępione zostało w Nowym Testamencie: “Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.” (Kol. 2:23)  W swojej History of the Christian Church, Philip Schaff opisał podstawy fałszywej doktryny ascetyzmu uznawanego za elitarną praktykę duchową w gnostycyzmie:

Aleksandryjscy Ojcowie [Kościoła] nakreślili teoretyczne podstawy dla ascetyzmu jako rozróżnienia między niższą a wyższą moralnością, co korespondowało z platońskim i pitagorejskim rozróżnieniem między życiem zgodnym z naturą a życiem ponad naturą (życiem praktycznym a życiem kontemplacyjnym). Wcześniej sugerował to też Hermas, w pierwszej połowie II wieku n.e. Tertullian nakreślił podobne rozróżnienie między grzechami lekkimi a śmiertelnymi. Tutaj leżało źródło poważnych problemów prowadzących albo do moralnego rozluźnienia, albo do ascetycznej przesady.

“Asceci, a później mnisi, pretendowali do bycia moralną szlachtą, duchową arystokracją stojącą ponad zwykłymi chrześcijanami, tak jak kler formuje oddzielną kastę znajdującą się ponad laikami. Klemens z Aleksandrii, swoją drogą znany ze swoich wspaniałych poglądów etycznych, wymagał od mędrca lub gnostyka że ten nie tylko górować będzie nad zwykłym chrześcijaninem swoją wiedzą, lecz również wyższą, pozbawioną emocji cnotliwością i stoickim panowaniem nad wszystkimi cielesnymi żądzami. Zainspirowany poglądami Platona namawiał też do postrzegania swojego ciała jako grobu i kajdan dla duszy. Jak mało zrozumiał z nauk św. Pawła o zbawieniu przez wiarę widać w jego dziele Stromata, gdzie wyjaśnia słowa Chrystusa: “Twoja wiara cię wybawiła”gdzie piszę że nie odnosi się to do wiary samej w sobie, lecz wyłącznie do Żydów żyjących zgodnie z zapisami Prawa; jako iż wiara jest czymś dodatkowym dla dobrych uczynków, a nie źródłem i podstawą uświęconego życia.

“Orygenes idzie nawet dalej i proponuje dość wyraziście katolicką doktrynę dwóch rodzajów moralności i pobożności, niższej dla zwykłych chrześcijan i wyższej dla świętych oraz wybrańców. W moralności wyższej dokłada swego rodzaju moralne prace dodatkowe, prace i uczynki których nie nakazuje Ewangelia, mimo to rekomendowane są przez niego jako sposoby dla osiągnięcia perfekcji i zyskania sobie szczególnych zasług oraz zagwarantowania wyższego stopnia błogosławieństwa. (…) Pośród tych czynów umieścił męczeństwo, dobrowolne ubóstwo i dobrowolny celibat.” (“Heretycki i katolicki ascetyzm”)

Widzimy tutaj że fałszywa doktryna tak zwanych “chrześcijańskich” gnostyków przypominała nauki o “zbawieniu przez czyny” głoszone przez gnostyckich Żydów w platońskich szkołach w Aleksandrii. Warto odnotować że gnostyckimi heretykami byli Żydzi, co było dobrze znanym faktem dla współczesnych im Ojców Kościoła. Tego dużego elementu układanki brakuje w ułagodzonych relacjach opisujących rozpowszechnianie się gnostyków w świecie nie-Żydów, znaleźc go jednak można w Encyklopedii Żydowskiej:

Wartym odnotowania jest fakt że przywódcy szkół gnostyckich i założyciele gnostyckich sekt byli Żydami, o czym pisali Ojcowie Kościoła. Niektórzy czerpali wszystkie swoje herezje, wliczając w to gnostycyzm, wprost z judaizmu… Trzeba też zaznaczyć że hebrajskie [magiczne] słownictwo i używanie imion Boga było podstawą dla różnych systemów gnostyckich… Dlatego też wiemy że źródłem głównych elementów gnostycyzmu były żydowskie [nauki mistyczne], nie wykluczona jest też możliwość że po prostu przelano nowe wino do starych butelek.” (“Gnosticism”)

 

Reklamy

171 comments on “Septuaginta LXX: Jedno wielkie łgarstwo

 1. Atak na Biblię w amerykańskim programie satanistycznym, 1.35 minuta filmu prowadzący pokazuje znak swojej przynależności.

  • No wlasnie Lubelak – dyskredytuja Biblie i zarazem Boga a wierza w lucka – notabene – stworzenie BOGA – w dodatku nie kryjac sie z pokazywaniem symboli oddajacych przynaleznosc do pana ciemnosci. Jest ich o wiele wiecej i dosadniejszych jak np. 2:53, 7:20 i chociazby 7:43 .
   Trwa mocniejszy atak na dyskredytowanie Boga opierajacy sie przede wszystkim na najwazniejszym – JEGO SLOWIE zapisanym dla Nas!

  • Radem ma racje ze septuaginta to oszustwo , sam o tym czytałem i to duzo – to Orygenes cytuje nowy testament a nie PAN JEZUS i apostołowie septuaginte.Odpowiedzmy sobie tez kto zyskał na septuagincie i truciznie która ona zawiera ?? , czy m.in nie katolicyzm , prawosławie – nie raz i nie dwa widziałem jak ludzie podpieraja herezje włąsnie apokryfami a to w nich przeciez sa takie nauki jak : modlitwy za zmarłych , odpuszcanie grzechów za pieniadze , czary i magia sa propagowane , nauka ze za pieniadze mozna odkupic zmarłego od wyroku skazujacego , poza kłamliwymi naukami teologicznymi sa równiez błedy historyczne i geograficzne.Pan Jezus i apostołowie nigdy nie odnosza sie do apokryfów a przeciez stary testament jest cytowany okolo 300 razy w nowym testamencie.Tak jak napisał radek septuaginta to oszustwo , to oszustwo diabelskie która ma siac ferment i ma sprawic ze zwatpimy w SŁOWO BOŻE – tak jak szatan mówił Ewie : CZY RZECZYWIŚCI BÓG POWIEDZIAŁ ??

   , tak samo dzisiaj my jestesmy atakowani , tylko na inne nauki np CZY RZECZYWIŚCIE HEBRAJSKI STARY TESTAMENT JEST PRAWDZIWY ??

   , CZY RZECZYWISCIE BÓG POSŁAŁ APOSTOŁA PAWŁA ??

   , CZY RZECZYWISCIE NOWY TESTAMENT JEST NATCHNIONY itd

   , a takie ataki beda sie nasilac , szatan zrobi wszystko abysmy zwatpili , bo kiedy zwatpimy ze księgi nie sa natchnione to nie bedziemy mieli narzedzia ktore zostalo nam dane do m.in WYKRYWANIA BŁĘDÓW , DO NAUKI.Szatan wie ze jak odejdziemy od Biblii to pobładzimy tak jak pobładzili faryzeusze , saduceusza , uczeni w Piśmie , którzy wyniesli swoje nauki ponad nauki BOŻE , sam PAN JEZUS powiedział B-Ł-Ą-D-Z-I-C-I-E bo nie znacie PISM :

   , „Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej ” Mateusza 22:29

   , PAN JEZUS nic nie ma z kłamstwami wspólnego wiec jak mógł miec cos wspólnego z Septuaginta która zawiera kłamstwa a jej autor Orygenes twierdził ze BÓG OJCIEC stworzył JEZUSA CHRYSTUSA – dziwnym trafem pan Henryk który tak pochwala septuaginte wierzy ze PAN JEZUS MIAŁ POCZĄTEK !!!!!!

   , fragment jego wyznania wiary : „Jezus został zrodzony przez samego Boga. Miał początek i jest pierworodnym Synem Najwyższego ”

   , przeciez Melchizedek nie miał poczatku dni ani nie bedzie mial konca zycia

   , a co do Filona to on jest bardzo prawdopoodbne autorem pseudolistu zwanego listem Aristeasa – autor listu nazywa BOGA IZRAELA , ZEUSEM !!!!!

   , jesli HEBRAJSKA wersja jest fałśzywa to dlaczego PAN JEZUS kieruje nas do hebrajskiego – pokazujac nam wskazowki w jezyku hebrajskim ?? – „I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” OBJAWIENIE JANA 16:16

   , „I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon ” OBJAWIENIE JANA 9:11

   http://www.google.pl/search?q=septuagint+arysteas+letter+is+false+hoax+fraud&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a , polecam poczytac m.in o innych dowodach obalajacych list pseudoAristeasa , ale i bez tego po samych apokryfach widac ze to oszustwo które ma zasiac watpliwosc ,

   błedy w apokryfach : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=135

   , ogólnie dobra robota Radek

 2. Jestem zdumiony!
  Skoro Najpierw septuaginta jest ok. To teraz nagle jest BE??????!!!!
  Coś tu nie gra
  Rad czy mógłbyś mi objaśnić dokładniej z czym septuaginta jest zła?
  I jakie ty masz zdanie na ten temat?

  ____

  Rad:

  Moje zdanie jest takie że Henryk Kubik jest w błędzie i wielu, włącznie ze mną, nabrało się na początku na LXX ale tylko na krótką chwilę. Zresztą jeszcze nie skończyłem w tym temacie.

  • Ok. Jak narazie uważam to za dezinformacje, ale skoro nie skończyłeś jeszcze w tym temacie to poczekam na coś obszerniejszego.
   A jeżeli to pewne na 100% To troche szokujące, że znów zostaliśmy zrobieni w bambuko:(

   ____

   Rad:

   Mimo szacunku do artykułów wordwatchera, ja nie polecałem nikomu do czytania LXX, a jedynie przekłady oparte na textus receptus. Dla mnie nie jest to więc szokujące. Żaden z artykułów mówiących o Biblii na tej stronie nie jest oparty o septuagintę, dlatego nie mam sobie nic do zarzucenia.

   • bracie same szatanskie apokryfy obalaja septuaginte , list do Aristeasa to farsa tak jak napisał Radek , nie ma zadnych dowodów na prawdziwosc Septuaginty – kiedys napisałem emeil do pana Henryka z materiałami na temat oszustw , ogólnie nie uwierzył ze Septuaginta jest fałszywa , kiedy spytałem jak wyjasni ze w Septuagincie zawarte sa apokryfy które sa fałszywe , propaguja poganskie nauki nie odpisał juz

    _____

    Rad:

    Maranatha, jeśli masz jeszcze gdzieś ten materiał to przyślij do mnie.

    • Zdecydowanie jestem niedoinformowana.
     Maranatha powiedz mi w takim razie skąd wiesz, że dodatkowe księgi ST zwane apokryfami są szatańskimi?
     Napisałeś, że Pan Jezus nigdy nie odniósł się do apokryfów. Czy to oznacza, że odniósł się do wszystkich pozostałych 39 ksiąg?
     Jeśli nie to co zdecydowało o przynalezności do kanonu pozostałych ksiąg, do których się nie odniósł?
     Hebrajski kanon to 24 księgi uznane za natchnione. Co zdecydowało o dołączeniu kolejnych ksiąg (15) uznanych za kanon a co zdecydowało, że kolejne, uznane za apokryfy są szatańskie?

     Dla mnie zastanawiające jest to co wyczytałam na jednej ze stron:
     „Zapoczątkowanie zestawienia i katalogowania kanonu Pism Hebrajskich przypisywany jest Ezdraszowi, a zakończenie tej pracy Nehemiaszowi. Pierwsze odstępstwo od kanonu hebrajskiego nastąpiło już na przestrzeni 250-150 p.n.e. kiedy to Grek, Ptolemeusz II Filadelf, król Egiptu, poganin (nie-Żyd) zainicjował tłumaczenie hebrajskiej Biblii na język grecki. W trakcie prac nad tym przekładem (Septuaginta), stopniowo dołączono wiele ksiąg historycznych, których nigdy dotąd kanon hebrajski nie uznał za natchnione, np. Mądrość Syracha, księgi Machabejskie, niewątpliwie ważne historyczne księgi, lecz nie natchnione. Było to do tego stopnia bulwersujące, że w Talmudzie (zbiór rabinistycznych komentarzy) dzień zakończenia pracy nad Septuagintą został przyrównany do czarnego dnia Starego Testamentu, dnia sporządzenia i wyniesienia przez Izraelitów złotego cielca.”

     no cóż… Talmud vs Septuaginta
     zastanawiające.

     • po pierwsze dlaczego zakładasz ze kaknon starego testamentu to 39 ksiag a nie 22 ? , pierwotny kanon starego testamentu to 22 ksiegi które zosatły rozbite np 2 ksiegi Samuela , 2 ksiegi Królewskie itd

      , dlaczego apokryfy to diabelskie dzieło ?? , bo jak napisałem wyzej maja mase fałszywych nauk i mnóstwo błedów historycznych i geograficznych – gdzie w innych ksiegach czegos takiego nie ma.Nie beda sie bawił z zliczanie teraz które ksiegi czy historie biblijne zostały zacytowane ale zdecydowanie jest to ogromna wiekszosc ksiag ale jak napisałem to błedy i fałśzywe nauki obalaja te ksiegi – które spisane były po osatniej ksiedze Malachiasza a wiemy ze nastepnym prorokiem miał byc dopiero Jan Chrzciciel – anioł (posłaniec) który został posłany przygotowywac droge – 3 rozdział Malachiasza.

      , o ze w Talmudzie tak jest napisane ub ktos napisał ze tak jest napisane to nie znaczy ze to jest czyste – szatan róznych trików uzywa – czsami sam przeciwko sobie dla zmylenia ludzi wystepuje – przeczytaj tzw oredzia – zobacz jak przed szatnem ostrzegaja ;) – to znaczy ze sa automatycznie prawdziwe ?? nie szatan tylko tak zwodzi ludzi ktorzy przez to uznaja je za autentyczne a tak naprawde wciagaja ich w pułapke – wiec widzisz nie masz układu : Talmud vs Septuaginta ale TALMUD = SEPTUAGINTA

      , nie ma dowodów na septuaginte a Pan Jezus sie nie nie posługiwał – list pseudoAristeasa to farsa , pamietaj tez ze papier wszystko przyjmie a historie pisza zwyciezcy – tylko jedna ksiega dzieki Bożej ochronie jest miernikiem prawdy a według tego miernika apokryfy to diabelskie dzieło tak potrzebne m,in Watykanowi a wiec i septuaginta jest z tego samego zródła – błedy w apokryfach : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=135

      , pozdrawiam

      • To nie ja zakładam, że kanon to 39 ksiąg. Nie wiem czy doczytałes do końca moją wypowiedź. Napisałam, że kanon hebrajski to 22-24 księgi. Wiec kto i na jakiej podstawie dołączył pozostałe 15, które uznawane sa przez protestantów a kolejne 7 już jako apokryfy. Skoro do tych 7 ostatnich Jezus się nie odniósł to czy odniósł się kiedykolwiek do 15, dołaczonych do kanonu hebrajskiego? Moze w takim razie i te 15 to też apokryfy?

       „o ze w Talmudzie tak jest napisane ub ktos napisał ze tak jest napisane to nie znaczy ze to jest czyste”
       no właśnie! ktokolwiek by to nie był, prosty człowiek czy naukowiec.

       „szatan róznych trików uzywa – czsami sam przeciwko sobie dla zmylenia ludzi wystepuje”
       i o to mi cały czas chodzi.
       Dlatego powtarzam ciągle: rozwagi.

       • nikt niczego nie dołaczył poprostu ksiegi rozbite zostały np na dwie – w 22 ksiegach Hebrajskoch była jedna duza ksiega Samuela , która np w kononie protestanckim została podzielona na 2 i podobnie jest z innymi przypadkami – nikt niczego nie dodał poza fałśzywymi apokryfami do kórych sie nie odniosłas no chyba ze jestes zwolenniczka nauk jak magia , wykup grzechów za pieniadze , modlitwy za zmarłych itd , poza tym maja one mase błedów historycznych i geograficznych – jesli ci to wszystko nie przeszkadza to twój wybór ale sama sobie odpowiedz czy trucizna przyniesie ci cos dobrego , pozdrawiam

      • no i w związku z tym szatańskim zwiedzeniem dla mnie wcale nie jest jednoznaczne ze Talmud=Septuaginta. Tak samo jak nie ma równiez pewności, że Talmud vs Septuaginta.

 3. Przypuszczalnie Rad nie przemyślał tego artykułu ale jego sensacyjność uznał za wartościową.
  —————————————————————————————————
  Forum Biblijne http://bible.4um.pl

  ________

  Rad:

  Jego treść uznałem za wartościową.

  • Artykuł jest argumentacyjnie płytki a nawet denny.
   Niczego nie dowodzi a stosuje metodę -nie bo nie-.

   Poza tym konkretnie co można zarzucić LXX w warstwie merytorycznej?
   Artykuł tę kwestię pomija.

   Rad, chcąc zapodać taką tezę przygotuj coś mocniejszego.
   Może przyznam ci rację.
   Póki co nie ma w powyższym artykule żadnych dowodów.

   Pozdrawiam.

   ———————————————————————————————————-
   Zapraszam na Forum Biblijne http://bible.4um.pl

    • Red w artykuł w zasadzie stwierdza, że Jezus posługiwał się trzem językami, aramejskim, greckim i hebrajskim.

     Natomiast Henryk twierdzi, że aramejski to starsza wersja hebrajskiego niczym język staropolski dla nowoczesnego języka polskiego.

     Fakty są takie:
     aramejski to język dwóch bestii z księgi Daniela: Babilonu i Persji
     grecki to język trzeciej bestii z księgi Daniela: Grecji.

     Kłótnia pomiędzy tobą a Henrykiem jest w istocie kłótnią o to która z Bestii miała lepszy język dla głoszenia Słów Boga. N
     Natomiast dla Boga język to tylko narzędzie aby dotrzeć ze swoim Słowem do wszystkich ludzi, aby oznajmić im swoją historie, wolę i plany.

     Natomiast jedno jest pewne, w tamtym czasie uczeni, w tym żydowscy w większym wymiarze pisali w grece. Gdyż w tym języku powstawały nowe pojęcia i słowa. Grecki to był język uczonym w tym kronikarzy. Jezus mówił, że faryzeusze, uczeni w piśmie, po całym świecie szukali zwolenników swoich nauk. A zatem oni też posługiwali się greką w wymianie myśli. Stąd posługiwali się Septuagintą. Setnik także czytał Septuagintę, dzięki czemu poznał Boga, a jego wiarę pochwalił Jezus Chrystus.

     Dlatego wszelkie tego typu spory zostawiam z boku, jako mało istotne. Gdyż w tym temacie jest dużo spekulacji, tak że ciężko ocenić która strona i w jakiej mierza ma racje.

     ____

     Rad:

     Mimo wszystko wydaje się że aramejski był jednak powszechniejszy w tamtych stronach niż grecki. Wielu z nich było wielojęzycznych. Dlatego kategoryczne stwierdzenie że musieli pisać tylko w grece, i nauczać jedynie w grece, i w grę wchodzą jedynie greckie pisma ST do cytowania jest w mojej opinii czymś większym nawet niż nadużycie. Nie możemy tak powiedzieć kategorycznie o żadnym z tych języków. Najprawdopodobniej wszystkie były w użyciu. Dlaczego więc Jezus miałby cytować tylko z pism po grecku? To jedynie opinia.

 4. Artykuł poważnie mija się z prawdą. Badając dokładnie historię JHWH zapoznałem się dosyć dokładnie z historia Septuaginty oraz tego okresu czasu, w którym powstała. Żydzi powrócili po 7-cio letniej niewoli z Babilonu i posługiwali się językiem aramejskim. Starożytny hebrajski czy też paleo hebrajski został przez większość Żydów zupełnie zapomniany, jak to się dzieje i dzisiaj na emigracji, kiedy dzieci rzadko mówią ojczystym językiem, a wnukowie już w ogóle go nie znają. 70 lat to bardzo długi okres – 3-4 pokolenia. Cały ówczesny region – Izrael i reszta sąsiednich państw używała języka greckiego – pozostałości po podbojach Aleksandra Wielkiego.

  Jeżeli przetłumaczono Biblię z języka paleo-hebrajskiego, a na pewno ją przetłumaczono – to NA JAKI JĘZYK JĄ PRZETŁUMACZONO?

  Jakim językiem posługiwali się Żydzi w czasach Jezusa? Jaki więc przekład w tym okresie istniał i w jakim był on języku?

  Odpowiedzi na te pytania są proste i oczywiste. Od niewoli babilońskiej Żydzi posługiwali się językiem aramejskim. Po podbojach Aleksandra Wielkiego 4-3 w. p.n.e. w tym regionie mówiono już tylko po grecku.

  Wiemy także, że Apokalipsa była napisana przed rokiem 66 n.e. Z jakiego greckiego przekładu korzystał Jan pisząc po grecku Apokalipsę?

  Dalej artykuł podaje kodeksy a każdy z nich był starszy od Apokalipsy o co najmniej 140- 400 lat!

  Jak to jest możliwe, że Jan cytował z przekładów, które powstały wiele lat po jego śmierci!

  Artykuł jest kłamliwy i zupełnie nie logiczny. Po za tym przedstawia on badania Żydów, wrogów Boga, wrogów Jezusa oraz Septuaginty, która świadczy właśnie o Mesjaszu.

  I koronny dowód na rzetelność Septuaginty. Dlaczego cały świat uznaje roszczenia Izraela, które właśnie są oparte na Starym Testamencie, który nazywa Izrael Narodem Wybranym przez Boga oraz Palestynę, czyli Ziemię Obiecaną przez Boga.

  Skąd świat posiada owe informacje o Izraelu, jeżeli nie istnieje Stary Testament w innym języku, poza Septuagintą?

  Cały bałagan na Bliskim Wschodzie z powodu… kłamstwa Septuaginty!?

  I koronny dowód z księgi Objawienia.

  Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

  Werset ten zapowiada istnienie ludzi podających się za Żydów, co jest kłamstwem, którzy atakują Chrześcijaństwo, a sami wielbią szatana i dlatego Biblia nazywa ich Synagogą Szatana. Proroctwa Apokalipsy są wręcz niezwykłe oraz ukazują nam rzeczywisty obraz odwiecznych i kłamliwych wrogów Jezusa Chrystusa.

   • Jak cały swiat skoro np ja uwazam ze IZRAEL BOŻY to KOŚCIOŁ BOŻY http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4454

    a wiec m.in obecni jak i przyszli uczniowie PANA JEZUSA – to jest nauka NOWEGO TESTAMENTU , szatan tak czy inaczej wykrzywiałby nauki i robił by qszystko abysmy uwierzyli kłamstwom ze Biblia jest oszukana – list Aristeasa , szatanskie apokryfy , cytowanie np w Objawieniu Jana hebraskich zwrotów to wszystko pokazuje ze septuaginta to oszustwo

    , niech pan nie zmienia tematu , sprytnie pan dziala ale łątwo rozpoznac pana retoryke – bedzie pan robił wszystko tak jak w temacie Pawła aby unikac niewygodnych wersetów i tematów a takim napewno dla pana wersji zdarzen sa apokryfy diabelskie – Radek dobrze napisał ze nie ma zadnych dowodów na septuaginte – nawet sceptyczni uczeni potwierdzaj ze głowny dowdów na septuaginte list pseudoAristeasa to oszustwo najezone strasznymi błedami – człowiek ten nazywa Boga Izraela , Zeusem

    , wyrazne odnosniki Objawienia Jana do jezyka hebrajskiego – to sa wskazówki nie do septuaginty ale hebrasjkiej wersji : “I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” OBJAWIENIE JANA 16:16

    , “I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon ” OBJAWIENIE JANA 9:11

    , a co do Izraela to wie Pan że jest on nazwany a starym testamencie GOY ? a dlaczego to niech pan poczyta i zajrzy do nowego testamentu i zobaczy kto jest Izraelem , stary testament wg nowego sie interpretuje a nie na odwrót

    , i niech pan wie ze o APOKRYFACH i liscie pseudoAristeasa nie zapomnimy ;) ;) ;) , pozdrawiam i nawrócenia życze od herezji o Pawle

    • Izrael nie został odrzucony przez Boga. Są oni ludem Bożym ( ze względu na miłość do ich przodków ) – a nie bożymi dziećmi, a to jest różnica i pozostaną ( mam tu na myśli zwyczajnych Izraelitów, nie Danitów i Chazarów) w niewierze aż do czasu aż do kościoła wejdzie pełnia pogan. Potem zaś się nawrócą ( księga Zachariasza 12 – 14).

     Polecam artykuł na Radtrapie – tajemnica: Wielki Babilon cz.10

     • oczywiscie ze nie został odrzucony – apostołowie i tysiace innych chrzescijan tworzyło i tworzy Izrael – Kościół Boży – nie wymawiam tez ze Bóg ma plan dla jakichs wyznawców judaizmu – jakas ich czesc – mneijsza czy wieksza nawróci sie i bedzie wtedy naleze do Izraela , a na dzien dzieisiejszy panstwo na bliskim wschodzie to diabelski twr a nie Boży , choc wielu chciałoby zebysmy w co innego uwierzyli – PAN JEZUS jest KRÓLEM IZRAELA uwazasz ze bomby atomowa , wojny , mosad i inne wynalazki to jego dzieło przeciez sam powiedział KRÓLESTWO MOJE NIE JEST Z TEGO ŚWIATA a teraz jeszcze bracie zobacz jak Piotr cutuje słowa PANA JEZUSA do Mojżesza i przypisuje je do BOŻEGO IZRAELA a wiec chrzescijan w tym do siebie i inncyh apostołów ktorzy przeciez byli Żydami – LUDEM BOŻYM SA CHRZESCIJANIE to nie moje słowa ale słowa Piotra :

      , „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; (10) wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym ” 1 Piotra 2:9-10

      , i porównaj : „A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim ” Exodus 19:6 – długi temat ale w PANU JEZUSIE wypelnily sie wszystki obietnice , dosłownie wszystkie : „Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Boże ” 2 KORYNTIAN 2:20 a cielesni Żydzi tworzacy pierwszy Kościół sa tego przykłądem

      • Co racja to racja – tylko nie widziałem aby ów Izrael Boży w owym liści odnosił się do kościoła. Tam było ,, I nad Izraelem Bożym ” – co nie koniecznie wskazuje na kościół.

       Co do faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi – prawda.

       Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył (…) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

       Biblia wyraźnie mówi ile ich bedzie – 1/3 izraela ocaleje ( Księga Zachariasza ). Nacierająca armia ONZ ma wybić te 2/3. Wtedy Jezus Chrystus wspomoże plemię judy i żydzi się nawrócą, odpierając najeźdzców.

       • Oczywiście pewna część potomków Abrahama przyjmie CHRYSTUSA JEZUSA, PANA i BOGA.

        Zach. 8:13-23
        13. I stanie się, że jakoście byli przeklęstwem między poganami, o domie Judzki i domie Izraelski! tak was zaś będę ochraniał, i będziecie błogosławieństwem; nie bójcie się, niech się zmacniają ręce wasze.
        14. Bo tak mówi Pan zastępów: Jakom wam był umyślił źle uczynić, gdy mię do gniewu pobudzali ojcowie wasi, mówi Pan zastępów, a nie żałowałem tego,
        15. Tak nawróciwszy się umyśliłem w te dni dobrze czynić Jeruzalemowi i domowi Judzkiemu; nie bójcież się.
        16. Teć są rzeczy, które czynić będziecie: Prawdę mówcie każdy z bliźnim swoim, prawy i spokojny sąd czyńcie w bramach waszych;
        17. A jeden drugiemu nic złego nie myślcie w sercach waszych, a w krzywoprzysięstwie się nie kochajcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.
        18. I stało się słowo Pana zastępów do mnie, mówiąc:
        19. Tak mówi Pan zastępów: Post czwartego, i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judzkiemu w radość i wesele, i w rozkoszne uroczyste święta; ale prawdę i pokój miłujcie.
        20. Tak mówi Pan zastępów: Jeszczeć będą przychodzić narody i obywatele wielu miast;
        21. Przychodzić, mówię, będą obywatele jednego miasta do drugiego, mówiąc: Pójdźmy ochotnie błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana zastępów; i rzecze każdy: Pójdę i ja.
        22. A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana zastępów w Jeruzalemie, i błagać oblicze Pańskie.
        23. Tak mówi Pan zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami.
        (BG)

        Pamiętajmy że chodzi o prawdziwych potomków Izraela i Judy.

       • sa naprawde dziesiatki miejsc gdzie mowa jest ze KOŚCIÓŁ to IZRAEL i ze w tym Izraelu nie ma lepszych i nie ma gorszych – podział na kolory skóry , jezyki w Kościele nie istnieje – przy czym nie mam do wyznawców religii które twierdza ze opierja sie na naukach Mojżesza – choc jak wiemy wiekszosc nie ma z nim nic wspólnego – nie wykluczam nawrócenia sie jakiejs czesci z tych ludzi – bo rzeczywiscie sa takie zapowiedzi ale mówienie tym ludziom ze bez PANA JEZUSA sa narodem wybranym tylko umacnia ich w nienawisci czy pogardzie dla PANA JEZUSA.Poza tym fragmenty jak z Zachariasza mówia o czasie który nastanie pod koniec wielkiego ucisku lub zaraz po nim a do tego conajmniej kilka łądnych lat wiec a ci ludzie nie maja czasu – przeciez nikt im z nas nie moze zagwarantowac ze dozyja jutra – czy zyja w Judei , w USA , Polsce , Rosji czy gdziekolwiek indziej to dopiero po uznaniu PANA JEZUSA i jego nauk beda Izraelem – do tego czasu sa poza nim – wiec trzeba sie odlic za tych ludzi jak i za innych zreszta tez aby sie nawrócili do PANA JEZUSA juz dzisiaj – faktem jest ze panstwo na bliskim wschodzie tylko uzurpuje nazwe Izrael i tylko szkaluje ja – choc to celowa robota zarzadców a nie ludnosci – co jeszcze ciekawe bracie to jednym z wielu imiom PANA JEZUSA jest własnie IZRAEL i ci którzy do Niego naleza sa ludem Izraelskim : https://www.google.pl/search?q=Jesus+is+Israel&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a

        , pozdrawiam

  • No! Nareszcie raczył się pan odezwać.

   A teraz proszę mnie odpowiedzieć na JEDNO pytanie:

   Dlaczego stosuje pan KLASYCZNĄ strategię agenta dezinformacji – to jest obalanie prawdziwości Biblii?

   To ja panu coś powiem – księga Zachariasza roździały 12 – 14.

   Jest pan zwyczajnym dezinformatorem, co przeczuwałem już w Listopadzie. Napadem na Pawła tylko pan to potwierdził.

   • Właśnie! PRAWDZIWYCH POTMOKÓW – DO KTÓRYCH CHAZARIA ( swoją drogą ich władcy mieli Babilońskie Koerzenie ) I DANICI SIĘ NIE ZALICZAJĄ!

   • Nie no posądzanie p. Kubika o agenturę iluminati to juz przesada. Jeśli p. Kubik jest dezinformatorem to pryskają jak bańka mydlana wszystkie jego teksty a i strona rada wychodzi przy tym blado gdyż obaj się cenią wzajemnie.

    Mr Fujiwara. Czy możesz uargumentować poza tekstem o Pawle jakoś podejrzenie o agenture p. Henia?
    Czy mogę wiedzieć czy Ty przynależysz do jakiej s religii? jesli tak to do jakiej?
    ja nie należę. Proszę o to bo łatwiej mi będzie zrozumieć Twe motywacje w pisaniu takich rzeczyt

    • Nie naleze do jakiejkolwiek religii i nienawidze ich wszystkich. I nie przesadzilem. Pisalem nawet ze Obecny kubik to mozliwie nie ten sam co zalozyl zbawienie.com – i Radtrap wraz z reszta potwierdzili ze mysla to samo

     Zadamkilka pytan:

     – co symbole illuminati ( motyl, ukryty pentagram ostrzem do gory ) robia na okladkach plyt Kubika?

     – Dlaczego niemal kazdy film eksponujacy dzialania illuminati jest albo wytworem syjonizmu albo watykanu? Teza ta nie istnieje u nikogo poza strona kubika – co daje mu monopol na prawde?

     – Ow artykul z Pawelm to jedynie poczatek, bo Pan kubik stosuje klasyczna strategie: Biblia jest skorumpowana, i wcisnie ci jakis new agowski kit.

     • możesz podać link do tych płyt?

      ok moje lenistwo przegrało, sam znalazłem stronę. Jednak nie widzę pentagramu.
      Motyl to symbol zawłaszczony przez iluminatów i ciężko im tylko przyporządkować ten symbol

       • TO nie jest pentagram umowny – symbol ten jest często maskowany pod postacią na przykład pięciokąta ( narysuj przekątne ) czy po prostu kresek. To co tam jest jest ewidentnie ukrytym pentagramem.

        Ktoś powiniem te płyty przesłuchać pod kątem BackMaskingu.

        • oeny… o to mi chodziło, że jest zamaskowany, czyli UMOWNY, czyli trzea se w głowie kreski dorobić między tymi kulkami czy kołami, żeby powstało to o czym mówimy.
         Poza tym dalej męczy kwestia tej spirali, spirali w pentagramie jakby nie było.
         Co do błyskawicy, burzy to nie słyszałam by to był jakiś spirytualistyczny symbol?

        • a jeszcze co do muzyki HK hmmm jak sam pisze jest ona zapisana w częstotliwości 412 HRz, ma być relaksacyjna, zapadająca na zawsze w pamięc (jak głosi motto). Widzę tu kolejne niebezpieczeństwa, tym bardziej, że Kubik ZAPEWNIA, że jego muzyka jest wolna od wszelkiego brudu, nwo i satanizmu!

        • no widzisz a ja szukałem w tych kulach jaK napisałeś że ukryty :-) ale nie mogłem powiększyć.
         Fakt jest to wielce podejrzane ale też tym samym burzy kolejną moją ścieżkę nadziei bo już nie wiadomo komu wierzyć…

         Fujiwara jak mam to rozumieć: „Dlaczego niemal kazdy film eksponujacy dzialania illuminati jest albo wytworem syjonizmu albo watykanu? Teza ta nie istnieje u nikogo poza strona kubika – co daje mu monopol na prawde?”. Chodzi ci o to że Kubik mówi tylko o watykanie i syjoniźmie nie pisząc o iluminati? przecież oni wszyscy się przenikają.

        • Najlepiej wierzyć Jezusowi Chrystusowi, a wszelkie artykuły i nauki innych ludzi traktować z zachowaniem dystansu. Mnie też często przychodzi łatwe przyklaskiwanie kiedy ktoś się ze mną zgadza i w tym momencie mogę stać się łatwą ofiarą manipulacji. Na takie działania trzeba być bardzo wyczulonym.

        • Nie.

         NIKT kto zna prawde nie napisze ci ze Watykan rzadzi Syjonizmem.

         Dlaczego?

         Kosciol Zydowsko Katolicki zostal przez Zydow z pokolenia Dana stworzony. Bialy papiez nie ma zadnej wladzy w watykanie.

         Pomine fakt ze Bestie Apokalipsy to Falszywy Prorok i Antychryst.

         Henry Kubik zas wplatuje prawde w potezne brednie.

         Tak juz Bylo, ze Bog dawal mnie do zrozumienia ze z nim cos jest nie tak. Teraz wiem dlaczego.

        • no a czy to prawda co pisze Kubik, że „Teren Jerozolimy jest w około 60% własnością Watykanu, z górą Syjon włącznie.”? no bo jeśli tak to ma on racje z tego wynika

        • Rad masz racje, że nie możemy kategorycznie opowiedzieć się za którymś z języków.
         Ale w okresie Jezusa grecki miał tą przewagę nad aramejski, że posiadał samogłoski w piśmie. Dopiero w IV wieku Masoreci stworzyli system zapisu samogłoskowego w aramejskim, i nazwano ten język Hebrajskim.

         Brak systemu zapisu samogłosek w aramejskim, skutkował tym że ten język był mniej funkcjonalny w pismach niż grecki. Dlatego prawdopodobieństwo korzystania z Septuaginty przez Jezusa a także uczonych żydowskich jest większe.

         A dyskusja w tej materii, będzie polegała na tym, jak często Jezus cytował Septuagintę a jak często przekłady aramejskie. Co dla kwestii zbawienia człowieka ma znaczenie drugo jeśli nie trzeciorzędne.

         Natomiast podsyłam ciekawy wywiad z udziałem Ziemkiewicza:

         w którym pokazuje jak tematami zastępczymi, szczuje się daną grupę aby odciągnąć ich od spraw ważniejszych.

         W tym temacie ty jak i Henryk macie swoje opinie. Ale należy mieć na uwadze, że ten temat wzbudzając emocje oraz podziały jest na rękę iluminatów.

         Normalny człowiek da sobie spokój z Biblią, ponieważ zobaczy jak kilku wariatów kłóci się o sprawę trzeciorzędną, przy tym emocje w tym sporze wywołują wrażenie że jest to sprawa fundamentalna.

         Twój komentarz:

         „Ostatnio pomyślałem że to dobrze że doszło do tej awantury- oczyścimy w końcu powietrze. Na świecie są 2 Biblię i nie możemy dłużej ich mieszać, trzeba jasno wykazać ludziom jaki mają przekaz.

         Ludzie i tak się podzielą. Przykre, ale tak pewnie będzie.”

         Tak na dobrą sprawę na świecie jest tyle Biblii ile jest języków w których jest wydana. Przekaz Biblijny natomiast jest jeden. Kłótnia na temat języków, natomiast zniechęca ludzi prostych do zapoznania się ze słowem Bożym.

         http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7225

         Każdy z nas się myli, ale każdy z nas powinien też się opamiętać w pewnym momencie i poszukać belki w swoim oku.

         Pozdrawiam.

        • H.K., wielokrotnie zaznacza, ze NIE jest nieomylny ani tez, z.e NIE jest prorokiem.
         Nie zapominajmy, ze tylko po czesci poznajemy. Ogolnie stwierdzam, ze
         najwaznieszym celem jest osiagniecie przez nas zbawienia.

         Oczywiscie warto wziac pod uwage i to stwierdzenie:
         Henry Ford: Chrześcijanie nie mogą czytać biblii inaczej jak tylko przez żydowskie
         okulary i przez to czytają ją źle”. (Międzynarodowy Żyd, tom IV, str. 238).
         http://marucha.wordpress.com/2012/02/06/wywiad-z-h-w-rosenthalem-z-1976-r/

         i nadal czuwac w duchu milosci – jedni do drugich. Pozdrawiam

         ______

         Rad:

         http://www.henrymakow.com/masonic_movers_shakers_of_wwii.html

        • nie musi tego zaznaczać, bo żaden człowiek nie jest nieomylny, to chyba każdy o każdym wie. Natomiast skąd u niego ten przekaz podprogowy? I jak w tym świetle wyglądają okładki jego płyt?

         Ja sama mam w łazience kafelki ze spiralami, bo kiedyś nie wiedziałam, że to jakiś tam symbol. Kiedyś też nosiłam pierścień atlantów, nie mając pojęcia, że w ogóle on ma jakąś nazwę i niby niezwykłą moc. Także ja rozumiem, że ktoś może czegoś nie robić świadomie, jednak w przypadku Henryka i jego wiedzy to jest niemożliwe, a poza tym ciągle podnoszę temat tego przekazu podprogowego. sam się tam nie znalazł! On został tam umieszczony CE LO WO! pytanie brzmi: po co? i co on ma wywoływać?

       • Do: magdziola
        „Pentagram jest umowny bo jest 5(…)
        Oczywiscie nalezy byc czujnym! Z drugiej strony jednak, nie mozna popadac w obsesje. Mnie fascynuja drzewa, ale czy przez to musze byc kabalista, bo ktos
        wezmie to za drzewo zycia? Motyle rowniez sa ciekawym elementem natury i zamierzam wykonac sobie poduszki z motylami. Jako dziecko wystrugalam sobie
        z kory drzewa sowe, a jej oczami mialy byc zamontowane tam zaröwki z baterii.
        Czy musze sie obawiac, ze ktos skoarzy to z sowa w Bohemian Grove i uzna mnie
        za jedna z nich?

        Dla mnie oprawa graficzna Henryka Kubika przedstawia jakby narodziny planet,
        powolanych do zycia porzez ruch spiralny – tak jak to sie ma z ludzkim DNA lub
        wzrostem roslin. Prosze zagadnijcie na te strony dla relaksu

        Nature by Numbers

        http://www.swietageometria.info/swieta-geometria-w-przyrodzie

        Kiedys zadalam pytanie w Internecie CZYM JEST pentagram? – wiemy, ze posluguja sie nim satanisci, ze ma on swoje miejsce w czarach, ze jest wykorzystywany w magii.
        Ale czy w takim razie w zadnym domu nie moze znalezc sie NOZ ? bo wielokrotnie
        byl narzedziem zbrodni?
        A co powiecie na pentagramy w przyrodzie i w przekrojonym jablku?
        Wszystko zatem z czym mamy do czynienia moze byc wykorzystywane rozsadnie, prawidlowo, pozytywnie lub odwrotnie! w zaleznosci czyje rece wezma go w uzytek.
        Swiata geometria
        http://www.swietageo…rech-wymiarach-

        Pentagram
        http://www.swietageo…pojecia?start=8
        Dodam: Jestem chrzescijanka ale nie wiem jaka religie wyznaja autorzy tej strony „Swieta geometria” – interesuja mnie tylko zapodane tam fakty.

  • Zgadzam sie w zupelnosci! dziekuje rowniez za artykul o nieprawdziwych naukach Pawla. z powodu jego listow przezylam kolejny kryzys wiary. teraz wiem, ze bede ufac jedynie naukom Jezusa w ewangeliach.

   • Czy kryzys wiary miał coś wspólnego z tym?

    „Rad:

    1. Czy w przypadku relacji damsko-męskich, zaszły między starym a nowym przymierzem jakieś zmiany?

    2. Czy Chrystus wypowiadał się w temacie feminizmu i roli żony/partnerki?

    3. Jaki wniosek z poniższych wersetów wysnuć może, proszący o pomoc Ducha Św, chrześcijanin?

    I Tymoteusza 2: 11-15
    I Koryntian 1:3
    Efezjan 5: 21-26
    Rodzaju 3: 16″

    Jeśli dobrze zgadłem to powiem tylko jedno: (3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale WEDŁUG SWOICH UPODOBAŃ NAZBIERAJĄ SOBIE NAUCZYCIELI”

    Jednak jeśli nie trafiłem zgadując to zwracam Honor :P
    Pozdrawiam :)

    ______

    Rad:

    Świetna obserwacja. Pycha ich gubi, będą sobie wybierać co im się podoba z Ewangelii a co nie.

    • Rad, bardzo łatwo przychodzi Ci osąd innych, prawda? Może najpierw za radą Jezusa zacznij od siebie? Bóg zna zamysły mojego serca, Ty Rad bynajmniej.
     Miałam kryzys, bo nie wierzę, że Bóg wymaga ode mnie, abym do modlitwy zakrywała włosy oraz nie uważam, że wymaga ode bezmyślnego poddaństwa względem mężczyzny, jak to sugeruje Paweł.
     Poza tym uważam, że po to dał mi Bóg rozum, abym myślała i badała nauki, oraz co jest w nich prawdą a co nie. Prosiłam Ducha Bożego o pomoc, czytałam Słowo Boże i chwilę potem natrafiłam na artykuł o błędnych naukach Pawła.

     Poza tym już dawno widziałam, że jest w nich wiele rozbieżności względem tego co mówił i czynił Jezus Chrystus. Do tego hymn o miłości – jak dla mnie zupełnie wypaczony obraz Bożej miłości. Nigdy nie mogłam pojąć tej ślepej miłości o której pisze Paweł. Bóg jest Miłością, a mimo to jest Bogiem zazdrosnym, tak jak w ST napisane.
     Poza tym Jezus dał umyć swoje nogi włosami (o zgrozo!) kobiecie, wręcz grzesznicy! Nauczał też samarytankę przy studni i powiedział, żeby przekazała dobrą nowinę innym. Paweł już by tego zakazał.
     Poza tym Jezus Chrystus w kilku słowach powiedział co należy czynić by uzyskać zbawienie. Paweł zaś dodał wiele swoich dogmatów, przez to powstało wiele zakonów i błędnych nauk katolickich oraz prawosławnych.
     Poza tym, kto nazwał go świętym?

     Cóż ja wierzę w Boga, który mnie kocha i zależy mu na mnie. I odnajduję go w Ewangeliach i Apokalipsie. W naukach Pawła znajduję tego zaprzeczenie, więc je odrzucam. Bóg oceni moje postępowanie, On wie, że ja szukałam i szukam.

     Poza tym, Rad, powiedz mi co takiego napisałam, że tak źle mnie oceniasz? To, że uważam, że jak facet bije kobietę, to dla swojego dobra powinna od niego odejść? To Cię tak bardzo ubodło? A może to, że w ogóle jako kobieta zabieram głos w dyskusji? Poglądy o kobietach które tutaj znalazłam zakrawają o islam, tam kobiety żyją pod władzą mężczyzn. Bardzo chrześcijańskie podejście, naprawdę bardzo.

     _____

     Rad:

     Czyje to słowa? Pawła czy Jezusa?

     Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. (Mateusza 19:9)

     Paweł jedynie to potwierdza. Jezus dopuszcza rozstanie jedynie w przypadku zdrady (Mateusza 7), zaś Paweł dodaje że jeśli małżonek/małżonka jest niewierzący/poganin i chce się rozstać ,to i tak to zrobi, można więc go puścić (Koryntian 7). Nawet w kościele katolickim jest taka możliwość, nazywają to „przywilejem Pawłowym”.

     I koniec. Jeśli ktoś ma z tym problem, to ma z całą Ewangelią. To nie Paweł tworzył swoją ewangelię, to Kubik ją teraz tworzy. Będzięcie teraz wybierać z głównych ksiąg Biblii to co wam się podoba, a resztę odrzucać. To już nie jest wiara. W takim wypadku po co zwracać się do Boga? Skoro nie wierzycie że dochował swojej obietnicy z Psalmów o „zachowaniu swoich Słów”.

     Ktoś powiedział że pycha niszczy wiarę. No i właśnie, zaczęło się.

     • ok, człowiek niechaj nie rozłącza, ale w przypadku gdy facet leje swoją żonę to on rozłącza, a nie ona. Nie można winić takiej kobiety za czyny swojego kata. W ogóle nie można sądzić kogokolwiek! Poza tym jest fragment w Ewangelii gdzie Jezus na pytanie kto jest bliźnim odpowiada na przykładzie skatowanego człowieka. Bliźnim okazał się ten kto temu człowiekowi pomógł, nie Ci co go katowali oraz mijali nie zwracając uwagi. Bliźni to przyjaciel i ich mamy miłować jak siebie samych. Owszem mamy miłować również nieprzyjaciół, modląc się za nich. Jezus był doskonały i w swoim czasie nadstawił drugi policzek i dał się ukrzyżować. Jednak modlił się do Ojca o odsunięcie tego kielicha w Ogrójcu, więc również dla niego było to bardzo straszne i ciężkie.

      Gosia Ty piszesz o opieraniu się na mężczyźnie. Zgadzam się, że warto się na odpowiedzialnym mężczyźnie opierać i liczyć na niego. To jest naturalne i z tym nie dyskutuję. Naturalne również w tym przypadku jest poznawanie siebie nawzajem i dyskurs na temat życia, Boga i tak dalej, a nie ślepa uległość. Poza tym, ja w swoich wywodach skupiam się na jednym, specyficznym przypadku znęcania się fizycznego, a nie na zdrowych relacjach. Takowych nie komentuję, bo i nie ma takiej potrzeby. Natomiast w przypadku przemocy w rodzinie uważam – niestety w przeciwieństwie do większości tutaj – że kobieta ma takie same prawa jak facet, została co prawda przeklęta przez Boga (za skuszenie Adama) i objawia się to tym, że rodzi w cierpieniach i często co miesiąc przez tydzień cierpi na przeogromny ból menstruacyjny. Czy to już nie wystarcza? Czy kobieta faktycznie ma się dać skatować mężowi w imię tylko tego, że to facet i ma rzekome prawo ją skatować? Co to za bzdury, jak można coś takiego głosić i w ogóle dopuszczać? W takim razie wszyscy ku chwale Boga chwyćmy za bicze i biczujmy się. Przecież to ciemności średniowiecza! Człowiek ma wszczepiony przez Boga pierwiastek życia, CHĘCI życia, normalny człowiek ma ponadto chęć życia według Bożych praw, bo wie, że tylko one mogą dać mu spełnienie i poczucie życia w szczęściu. Normalny człowiek chce być szczęśliwy i dawać szczęście innym.

      • „Natomiast w przypadku przemocy w rodzinie uważam – niestety w przeciwieństwie do większości tutaj – że kobieta ma takie same prawa jak facet, ”

       To zdanie tylko dowodzi, że do tej pory nie zrozumiałas ani jednej wypowiedzi w temacie, który, że się tak wyrażę, tak bardzo Cie boli.
       Tu przede wszystkim chodzi o pokorne poddanie sie woli Boga, a nie człowieka.
       (Już wczesniej na Twoje pytanie odpisałam, że maltretowany mąż jest na dokładnie takiej samej pozycji jak maltretowana zona. Nikt nie ma prawa nikogo maltretować.)

       Dlaczego kobieta wychodzi za mąż za mężczyznę, który ją katuje?
       Jesli katował ją przed ślubem to znaczy, że to jej decyzja i powinna ponieśc jej konsekwencje. Jesli dramat zaczął się po slubie to czy nie przyszło Ci do głowy, że to Wola Boża? I co z tego, że jej nie rozumiemy i się z nią nie zgadzamy? A kim my jestesmy, żeby oceniać czy plan Boży w stosunku do nas jest sprawiedliwy czy nie? Bóg na pewno ma w tym swój cel. Czegos ma nas nasze zycie nauczyć. A rachunek za nie zapłacimy przy powtórnym przyjściu Chrystusa. I maltretowani, i maltretujący.
       Poza tym nie zauwazyłam, żeby ktokolwiek napisał tu, że bita żona powinna ślepo być posłuszna swemu mężowi. Może od niego odejść. To bedzie jej decyzja. Słuszna czy nie, nie nam oceniać. To Pan Bóg oceni. Ale nie próbujmy „wciskać” , że Bóg nie chce takich sytuacji i wedle Jego woli nawet powinniśmy odejść skoro sam Bóg zezwala na to.
       Wytyczne Jezusa odnosnie relacji damsko-męskich są jasne.
       Małżeństwo to ciągła lekcja kompromisów i pokory. I nie znaczy to, że nie odczuwasz szczęścia i nie dajesz go innym.
       To jest moje spojrzenie na ten temat. Dostałam porządnie po nosie od życia i dziękuję Bogu, że pozwolił na to. Teraz jestem w stanie ocenić wiele rzeczy bez emocji i nie buntowac się przeciwko Woli mojego Stwórcy.
       Poza tym droga Magdziolu często zdarza się tak, że Bóg pozwala nam zaplatac się w sytuacje, które gorąco potepiamy. Tylko dlatego, żeby pokazac nam, że nie wszystko jest takie jak nam się wydawało. I żeby nauczyć nas pokory. To akurat wiem z własnego doświadczenia.

       A co do buntu przeciwko złu… Chyba wszyscy wypowiadający się tutaj są zbuntowani przeciwko złu.
       Ja miałam na mysli inny bunt pisząc, że jesteś go pełna. Ale mniejsza z tym już.
       Zgadzam się równiez z Obserwatorem poniżej. :)

       • lena zrozumiałam, może faktycznie nieco źle zbudowałam tamto zdanie.
        Co do pokory to ja osobiście uważam, i tak też robię, że kiedy się modlę, to proszę o coś Boga z zaznaczeniem, ażeby się to stało, o ile tylko taka jest Jego wola.
        W kwestii maltretowania w małżeństwie nie dojdziemy do zrozumienia, ponieważ ja uważam, że jak ktoś kogoś leje po mordzie to należy uciekać. I w tej kwestii nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Co do innych, normalnych trudów małżeńskich uważam, że powinno się je przetrzymać i przezwyciężać. I zgadzam się, że to facet winien był głową rodziny i powinien być za nią odpowiedzialny.
        Dalej co do Obserwatora – jeśli wolą Pana jest moje błądzenie i celowo wpuszcza mnie na manowce to co ja mogę? Modlę się, żeby mnie ze swych ramion nie wypuszczał i nie pozwolił pobłądzić, jednak ja mam taką naturę, że lubię coś chociaż nieco rozumieć i mieć jakieś przesłanki gdy decyduję się podążać daną drogą.

        Co do Pana H. Kubika to po obejrzeniu jego twórczości coś mi bardzo nie pasuje. Jakby to były 2 różne osoby, dlatego teraz będę dużo bardziej ostrożna czytując jego witryny.

        • jest furtka z tej sytuacji ze dojdziecie z Leną do zgody w tym temacie – wg NT istnieje mozliwosc separacji – w wiec kiedy np mezczyzna maltretuje żone to ta ostatecznie jak nic innego nie pomoze , moze go opuscic ale nadal bedzie jej mezem – a ona jego żona – jesli któras strona wyjdzie za maz za kogos innego lub pojdzie z kims innym do łóżka to bedzie to cudzołóstwo – wiec Lena ma racje ale i ty Magdziola też masz racje – w całej tej separacji strony powinny zrobic wszystko aby wrócic do siebie a wiec mąż który krzywdził powinien zaprzestac tego a zona powinna mu wybaczyc i wrocic do normalnego związku – ta separacja powinna byc ostatecznoscia jak naprawde sytuacja jest tragiczna i nic innego nie pomoga , a w trakcie jej powinno sie robic wszystko aby sie pogodzic i naprawic wszystko.Widzicie wiec ze to was dzielilo przestało istniec ;)

       • lena, podzielam Twoje obserwacje i przemyślenia w 100%, dziękuję za to co napisałaś, ja staram się o tym mówić w wielu miejscach, ale ludzie w to nie wierzą, albo nie chcą o tym słyszeć

     • Magdziola rozumiem te twoje łączenie faktów z „odpowiedzią z góry” tym bardziej, że pasuje ci artykuł o Pawle jednak z tego co się nauczyłem będąc na drodze Pana naszego on poddaje nas co jakiś czas próbie aby sprawdzić czy faktycznie chce się w całości podążać za jego naukami czy też damy się zwieść.
      Np. ja ostatnią konkretną próbę miałem z Islamem ktoś może się zaśmiać jak to z Islamem ano tak i miałem dosyć jasne sygnały w ciągu jednego dnia kilka razy, mocno zamieszało mi w głowie ostro rozmyślałem czy aby to nie jest droga która zostaje mi wskazana ale ostatecznie zrozumiałem ze to była próba i idę dalej drogą Pana :)
      Wiec uważaj na to co robisz zastanów się konkretnie bo ludziom łatwo przychodzi podejmować decyzje które wydają im się lepsze (według upodobań jak w fragmencie wyżej) ale trudniej już pomyśleć o konsekwencjach podejmowanych decyzji.

      Pozdrawiam :)

    • Ja przetrawiłam temat relacji damsko męskich w Biblii, i jednak coś w tym jest. Kobiety w głębi serca mają potrzebę oparcia się na męskim ramieniu i chcą żeby mężczyzna był autorytetem również w sprawach duchowych. To jest coś wrodzonego, pierwotnego. Ta wojowniczość kobiet, chęć sprawdzania sie w męskich zawodach to jest coś co tak naprawdę bardziej nas rani – zatracamy kobiecość i nasze instynkty typu macierzyństwo, ciepło, umiejetność budowania domowego ogniska. Inna sprawa, że meżczyźni są różni…
     A teraz uwaga – oto fakt świadczący że tak jest: Ja – wzorem Ewy w raju:) – nawracałam mojego męża przez tyle lat na wiarę w to, że dzięki samodoskonaleniu możemy osiągnąć boskie cechy:) Na szczęście był nieugięty – charakter ma jak stal.

     ____

     Rad:

     No proszę :) W tym leży cała sztuka – w dzisiejszych humanistycznych czasach to kobiety wybierają mężczyzn, nie odwrotnie. Więc trzeba się postarać wybrać dobrze.

     • Gosia bo wy kobiety tak ,macie:),z moją zona było podobnie,a teraz no cóz teraz wzorem męza czyta biblie i newagowskie głupoty juz jej nie w głowie:) i tak ma byc

      • Mój mąż wierzy w Boga, ale niestety Biblii nie czyta. W przeszłości był ministrantem i planował zostać księdzem, jednak ta jego czysta wiara została zmiażdżona przez postawę księży w jego parafii – panienki, zabawa, pieniądze. Od tej pory nie pozwala sobie wiecej na duchowe uniesienia :( Nikomu nie wierzy, kieruje sie tylko własnym sumieniem. Po tych przeżyciach kościół omija szerokim łukiem. Na moje czytanie Biblii patrzy z przymróżeniem oka, mówiąc, że przecież każdy mógł ją napisać. Ale może to tylko maska, bo jednak popiera mnie gdy uczę naszą córkę pacierza.

       ____

       Rad:

       Na pewne rzeczy trzeba czasu. Ja też mam wokół siebie ludzi którzy „nie wierzą na słowo”. Ale niedługo będą musieli zacząc się zastanawiać, pewne wydarzenia są nieuchronne.

       • My ludzie, jesteśmy niedoskonali, omylni, zmysły nas oszukują, telewizja nas oszukuje, inni ludzie nas oszukują, logika nawet czasami zawodzi, umysł bardzo często nas oszukuje. Jeśli ktoś to zauważy wokół siebie, to naturalnym krokiem jest zwrócenie się do Naszgo Stwórcy, aby nami pokierował. O naszym prawdziwym Stwórcy wiemy z Biblii, więcchyba wiadomo co należy robić.

       • Gosia moja zona tez wierzy w Boga ale Bibli rowniez nie czyta jak Twoj maz. Ale juz doszlismy do kompromisu – bo bardzo bylo ciezko jak sie nawrocilem – tzn na nowo narodzilem dzieki Panu Jezusowi. Teraz nie ingeruje, nie miesza sie w „moje” strony i przemyslenia, spostrzezenia jak rozmawiam z kims. Wsumie to smieje sie jak dokupuje rzeczy do mojej spizarki w razie W :) – choc i czasem korzysta bo i kukurydzy nie bylo na salatke a maz ja mial opisana do 2015 roku :P hehe No i podzielilem sie jak to wypadalo dla przykladnego meza ;) Powiem wiecej – BRONI MNIE w swietle rodziny – bo widzi ze sie bardzo zmienilem na lepsze – jako maz i mezczyzna. I nawet nie napierala abysmy chrzcili nasza juz 8 miesieczna coreczke. Wiec czekam cierpliwie – zapewne jak Ty abym mial w najblizszej osobie – „towarzyszke” do rozmow na tematy biblijne i duchowe. Opieram sie na listach Pawla i wcale nie jestem szowinista czy islamista – wrecz przeciwnie, o czym moze zaswiadczyc moja zona z czego badz co badz jestem dumny :D

   • A jak oceniasz w takim razie ‚hymn o miłosci” św Pawła?
    Magdziola, jesli przezyłas kryzys wiary z powodu jego słów to przed Tobą jeszcze długa droga.

    • „cudowny” hymn, w „cudownych” katolickich kościołach, najchętniej czytany przy „cudownych” ślubach, na których się przysięga mimo tego, iż Jezus tego zakazał.
     Tylko Bóg wie czy przede mną jest długa czy krótka droga.
     Nie wiem jakie Ty miałaś życie i doświadczenia lena, ja wiem jakie ja miałam. i dlatego czasem modląc krzyczę do Boga, żeby mi pomógł zrozumieć to czego nie mogę i wtedy często dostaję znaki. I tego będę się trzymać.

     • oczywiście, że tylko Bóg wie, jaka przed Tobą droga.
      Piszę na podstawie własnych doświadczeń. I obserwacji.
      Może się mylę ale z Twoich wypowiedzi wynika, że jest w Tobie jeszcze duzo buntu i gniewu. A to niestety opóźnia nas w dotarciu do Prawdy.
      Oczywiscie kazdy ma swoją drogę. A ja Ci zyczę powodzenia Magdziola.

      • Oczywiście, że jest we mnie dużo buntu. Wręcz całe mnóstwo. Jednak jest to bunt przeciwko złu! Ja kocham dobroć i to co piękne na świecie i nigdy przenigdy nie zaakceptuję zła w żadnej postaci! Cierpię gdy widzę ogrom zła jaki jest na świecie i błagam Boga aby w końcu to zło unicestwił.
       Poza tym, to właśnie dzięki buntowi przeciwko złu docieram do Boga. Kiedyś oddawałam się imprezowaniu, używkom i brylowaniu w towarzystwie, zawsze miałam własne zdanie, ale oczywiście musiało być ono zgodne ze zdaniem reszty towarzystwa. Heh, nie tędy droga.

   • to i tak jak ja . poza tym uważam ze prawdziwym Narodem Wybranym są ci,którzy zaufali Panu Jezusowi i do Niego należą .
    Pozdrawiam :-)

 5. Przekonałeś mnie i dobrze, że nie masz sobie nic do zarzucenia.
  Z czystej ciekawości zapytałem cię jakie masz zdanie na ten temat i przekonałeś mnie.
  Skoro LXX to kolejny fałsz to nie jest to warte uwagi.

  Odstępuję od komentarza pod artykułem P. Kubika!

 6. Myślę że czasem szkoda zbędnych sporów. Posiadam Biblię Warszawską, Gdańską, Poznańską i każdy przekład prowadzi do Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czytając takie artykuły wiele osób szuka argumentów do krytyki Słowa Bożego. Jest napisane : Obj. 3:11
  11. Oto idę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.
  (BG)

  Tyt. 1:13-16
  13. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze
  14. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy.
  15. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie.
  16. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.
  (BW)

  • masz racje a zydowskie basnie to m.in apokryfy – niech sie szatan dwoi i troi , z pomoca PANA JEZUSA nie damy sobie wmówic watpiliwosci – odtalismy nauczke na przykładzie Ewy gdzie zaprowadziło zwatpienie w SŁOWO BOŻE : „rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział”

   , to nie przypadek ze pierwsze zarejestrowane w Biblii słowa szatana to włąsnie próba zasiania ZWATPIENIA – wiec uczmy sie na błedach a raczej je eliminujmy z pomoca PANA od którego pochodzi madrosc i zrozumienie i ktory dał nam Biblie abysmy przez nia wykrywali błedy takie jak apokryfy zawarte w septuagincie :

   , „ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ” 2 Tymoteusza 3:15-17 , pozdrawiam

 7. N tyle ile rozumiem to mamy:
  1. Septuagintę – powstałą jak by nie było przed Jezusem, tłumaczoną ze starohebrajskiego na grekę. (Alfabet starohebrajski to praktycznie zwierciadlanie odwrócony starogrecki – to takie uproszczenie)
  2. Tysiąc lat młodszy tekst masorecki – najstarszy obecnie zachowany to kodeks leningradzki – proszę dokładnie Mu się przyjrzeć: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Leningradzki

  I co Panie radtrap?
  “3. Zawiera księgi apokryficzne takie jak Księga Tobiasza, Modlitwa Manassesa, 2 Ezdrasza, Księga Mądrości, Barucha, Mądrość Syracha, 1 i 2 Machabejska – są w niej też dodatkowe słowa w Księdze Ester i Daniela. Niektóre z nich nie istniały jeszcze w czasach Arysteusza. Jezus nigdy nie cytował apokryfów, były też one odrzucane przez Żydów.”

  Co takiego złego jest w Księdze Mądrości? Chyba to, że księga ta w prosty, piękny sposób wyjaśnia, dlaczego nie należy dopuszczać się bałwochwalstwa? Dlaczego ktoś wiąże LXX tylko z Orygenesem? Nie rozumiem. Do wyboru są albo LXX, albo teksty masoreckie – innej opcji nie ma.

  “2. Każdy Żyd mieszkający w Egipcie albo do niego wracający sprzeciwiał się tym samym Boskiemu nakazowi z Księgi Powtórzonego Prawa 17:16 – …i nie zaprowadzi ludu do Egiptu… Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie””

  Przecież według Ewangelii Jezus Był w Egipcie! ;-)

 8. Panie Henryku mozna badac jakim jezykiem mowiono za czasow naszego Pana ale historia jest zaklamana i czasami trudno jest znalesc cos a jak juz znajdujemy to moze sie okazac falszywa nawet najbardziej oczywiste rzeczy. Najlepiej sprawdzic najbardziej dla nas wiarygodne zrodlo czyli biblie… Ostatnio czytalem i wywnioskowalem ze w tamtych czasach po grecku to nie rozmawiano tam na codzien wsrod normalnych ludzi… Rzecz do sprawdzenia ale najlepiej na podstawie bibli bo argumentow i przykladow jest sporo…

 9. Mam pytanko: Czy każde słowo, wyraz, fragment w septuagincie jest kłamstwem?

  Ja widzę wiele zbieżności ksiąg apokraficznych z Ewangelią ST i NT

  Uważam, że zawierają wiele cennych informacji historycznych, jak i prawd potwierdzających myślenie Zbawiciela.

  Szczególnie urzekła mnie księga Tobiasza oraz Mądrości, która mówi nam o DUCHU ŚWIĘTYM i dziwię się, że twórca idiotyzmów ze strony zbawienie.com nie wierzy w ISTOTOWOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO twierdząc, że jest to jakaś moc itp. właściwości objawiające

  Czy moc można zasmucić? Czy można zbluźnić przeciw mocy? ABSURD

  No ale nie takie absurdy wymyślili sobie świadkowie bruklinu.

  Uważam, że księga Henocha jest prawdziwa, ponieważ cytował z niej w swoim liście Juda Lebbeusz.

  Bardzo lubię księgi Machabejskie opisujące to co się działo w tamtych czasach prześladowań, wielkie oddanie i miłość Izraelitów do SŁOWA BOŻEGO, posłuszeństwo, czego nie widać dzisiaj u „chrześcijan” z każdej denominacji, a jest ich tyle co demonów zwodzicielskich, oczywiście wszystkie krzyczą , że głoszą prawdę, że jest tam DUCH ŚWIĘTY, ale nie widzą, że głoszą co innego niż inna denominacja i często UNIEWAŻNIAJĄ BOŻE SŁOWO.

  To co jest teraz to wielkie odstępstwo od przykazań, o którym pisał Św. Paweł, jednego tylko jeszcze brak – synusia zatracenia – boga chrześcijan

   • Ew. Św.Jana 8 – kiedyś do duchownych „izraela” – dziś do biblijnych krzykaczy duchownych chrześcijan

    (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. (38) Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. (39) W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. (40) Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. (41) Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga. (42) Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. (43) Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. (44) Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.

    (46) Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? (47) Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.

    chrześcijanie zarzucają Jezusowi , że złamał 4 przykazanie…

    ich ojciec szatan tak uważa, a duchowni są tego dowodem

    • „chrześcijanie zarzucają Jezusowi , że złamał 4 przykazanie”
     jacy chrześcijanie?

     „jednego tylko jeszcze brak – synusia zatracenia – boga chrześcijan”
     mógłbyś to wyjaśnić?
     bo ja z tych mało rozumiejących. Raczej.

     • Droga Lenko.

      Ci, chrześcijanie, którzy w czasie od piątku zachodu do sobotniego zachodu chodzą na zakupy lub sprzedają swoje towary, wykonują pracę zarobkową, załatwiają swoje sprawy, zajmują się głupotami tego świata.

      Oni twierdzą, że Apostoł Paweł w swoich listach zabronił im i zniósł dla nich 4 przykazanie Boże z księgi wyjścia 20.

      Mylą proste zagadnienia tworząc skomplikowane filozofie na temat listów do kolosan , galacjan , czy Rzymian 14 (mówiący o postach) a ostatnio to się spotkałem z takimi, którzy zmienili tak znaczenie 4 rozdziału listu do hebrajczyków, żeby zmienić „dzień odpoczynku” na „odpocznienie”

      • jesli mi to zarzucasz to juz ci odpowiadam – PAN JEZUS nie zniósł przykazan ale je wypenił a co to znaczy to sobie poszukac lub przeczytaj : http://tnij.org/q61e

       , a jesli wypełniasz 613 przykazan i nakazów Mojżesza a nie wypełnione przykazania przez PANA JEZUSA , to czy scyzorykiem chrzczony jestes tez czy to ci nie odpowiada ? , kamienujesz kobiety czy mezczyzn za cudzołostwo ?? – czy tylko wybierasz sobie te sposród 613 co ci pasuja ??????????

       • To dlaczego unieważniasz 4 przykazanie?

        Uczysz nauk ludzkich zamiast być posłysznym do śmierci i bronić SŁOWA BOGA – SKAŁY ZBAWIENIA – OJCA ŚWIĘTEGO JAHWEH (JA JESTEM)

        To do kogo to będzie powiedziane: ?

        Ewangelia Świętego Mateusza 7

        Posłuszeństwo względem Prawa

        (1)Nie każdy kto mówi mi: Panie,Panie wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten,
        kto czyni wolę Ojca Mojego, Który Jest w Niebiosach.
        Mt 21,31 ; Łk 6,46 ; Rz 2,13 ; Jk 1,22.25 ; 1J 2,17
        (2)Wielu w ten dzień powie Mi: „Panie, Panie, nie w Twoim Imieniu prorokowaliśmy i nie w Twoim Imieniu wyrzucaliśmy demony, i nie w Twoim Imieniu czyniliśmy wielkie dzieła?” Jr 14,14 i 27,15 ; Mk 9,38 ; Łk 9,49
        (3)A wtedy odpowiem im: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie czyniciele bezprawia!” Ps 6,8 ; Mt 10,33 i 13,41n i 25,41 ; Łk 10,25-28 i 13,25-27 ; 2Tm 2,12

        Do katolików? (wierzący nie praktykujący nie liczeni)
        Egzorcyzmy nie są wyrzucaniem demonów tylko zabawą z nimi, nie wspominając o informowaniu o proroctwach lub zniekształconych int. apokalipsy

        Czyli zostają „biblijni” protestanci. Przeszło 40.000 denominacji podzielonych SŁOWEM BOGA, mających różne doktryny.

        Cechy wspólne:

        Co drugie słowo w swoich modłach mówią: „Panie”
        Wyrzucają demony nawet prorokują (czasem mają prawdziwe interpretacje pism proroczych)
        Czynią wielkie spektakle w imieniu Jezusa (Benny Hinn, Todd Bentley, K. Copeland i inni kpiciele)

        Dlaczego oskarżacie katolików o bałwochwalstwo i łamanie 2 przykazania skoro PRAWO was oskarża o łamanie 4 przykazania?

        To się nazywa HIPOKRYZJA I OBŁUDA

        Ew. Św. Mateusza 19
        Bogaty młodzieniec
        (16)Wtedy podszedł do niego jeden z ludzi i rzekł Mu: „Nauczycielu! Co mam dobrego czynić, aby otrzymać życie wieczne1?”
        (17)On zaś odpowiedział mu: „Dlaczego mnie pytasz, co jest dobre? Jeden Jest Dobry. Jeśli chcesz wejść do Życia, zachowuj przykazania.” Kpł 18,5 ; Łk 10,28
        (18)A on Mu odpowiedział: Jakich?” Wj 20, Pwt 5
        (19)Wtedy JAHUSZUA mu rzekł: „Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będzie kradł, nie będziesz głosił kłamstwa, czcij ojca swojego i swoją matkę
        oraz miłuj swojego bliźniego jak siebie samego.” Mt 5,17-19 ; Rz 13,9
        (20)A młodzieniec Mu rzekł:„Tego wszystkiego przestrzegam, co jeszcze mi brakuje?”
        (21)Wtedy JAHUSZUA mu rzekł: „Jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj swój dobytek i rozdaj ubogim, a otrzymasz skarb w Niebiosach, potem przyjdź i Mi towarzysz.” Mt 6,20 ; Mk 14,5 ; Łk 12,33 ; Jn 12,5 ; Dz 2,45 i 4,34-37

        Wyraźnie YAHSZUA mówi o przykazaniach z dekalogu, a nie o innych,
        nie powiedział przecież : zabiłeś baranka? obciąłeś pejsy? jadłeś wieprza?

        Kiedy się nauczycie, że ZAKON PRAWA BOŻEGO to :

        – przykazania mówiące o grzechu – nieczystości – dekalog i inne moralne
        – usprawiedliwienia za grzech – ofiarnicze – ceremoniał barannkobójczy
        – zwyczajowe – obrzezanie i inne dane dla cielesnego Izraela

        Bo jak Paweł napisał w 1Koryntian 7

        Wierność otrzymanemu powołaniu

        (17)Niech zatem każdy postępuje tak, jak Bóg mu wyznaczył, jak go powołał niech tak postępuje, tak też nakazuję wszystkim Kościołom. 1Kor 7,20.24
        (18)Czy ktoś został powołany z obrzezania? Niech nie ukrywa tego. Jeśli ktoś został powołany w nieobrzezaniu, niech się nie obrzezuje.
        (19)Albowiem obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, ale liczy się tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Mt 19,16.17 ; Rz 2,25 ; Ap 12,17 i 14,12
        (20)Niech każdy z was trwa w tym do czego został powołany.

 10. Faktycznie. Zaczyna się od fragmentów, a za niedługo to i całe Słowo Boże nazwie się ‚JEDNYM WIELKIM APOKRYFEM’ – tak nie może być !

  Jeżeli z Biblii wyrzuci się np. Księgę Syracydesa – to Słowo Boże traci swoją jedyną ostoję w której znajduje się (wkurzający iluminatów) – werset podważający całą ich teorię ewolucji.

  Gdyż Bóg wyznaczył granice stworzeniu, a nie przyzwolił na jego ewoluowanie.

  „Na początku Bóg stwarzał swoje dzieła, a gdy je ukończył, postawił im granice.” (Syracydes 16:26)

  A ostatnio natknąłem się na artykuł:

  http://histmag.org/?id=3520

  o „odkryciu” niejakiej ‚psuedo-badaczki od Biblii’ podającą się za chrześcijankę – prof. Ellen van Wolde, która stwierdził,że, cytuję:”Coś było nie tak z czasownikiem. Bóg to podmiot („Bóg stworzył”), po którym następują dwa (lub więcej) dopełnienia. Dlaczego Bóg nie stworzył jednej rzeczy lub zwierzęcia, ale zawsze więcej?”

  Jak można być naśladowcą Jezusa Chrystusa będąc z zawodu profesorem badającym Słowo Boże ,a celowo pomijać fragment Biblii,który jasno stwierdza postawione przez Boga granice – stworzeniu, a nie jego ewoluowaniu (Syracydes 16:26)

  Widać,że w zakonie iluminatów-faryzeuszy brakuje już siły przebicia – dlatego będą chcieli swoimi ‚ oświeconymi odkryciami ‚ powolnie zniszczyć całe Słowo Boże.
  Będą nawet podawać się za chrześcijan – a nimi nie będą.

  Uważajcie na nich bracia i siostry.

  Proście w modlitwie Boga,Pana naszego Jezusa Chrystusa, by posłał Wam Ducha Świętego, który poprowadzi Was w życiu i uchroni od plagi zwiedzeń tego „świata’.

  • po to przyjdzie syn zatracenia- jezus chrystus, człowiek grzechu-bezprawia, i biblia będzie w tym czasie zakazana. uczcie się jej na pamięć, a szczególnie nauczcie się pamiętać o zapomnianym Szabacie. niedziela będzie przymusem

   Jak tak bezczelnie można przekręcać nauki Pawła przeciw SŁOWOM BOGA?

   w którym miejscu BÓG powiedział, że 4 przykazanie z dekalogu jest nieważne?

   Przyjdzie niegodziwiec i wam powie: kto nie odda mi czci w niedzielę ten zginie.

   Ilu z was mu powie – „NIE”??

   • ten fr. mówi wszystko, jeśli chodzi o prawo i Szabat, który został zdeptany przez papiestwo, to jest FAKT, można się sprzeczać o wiele innych rzeczy, ale nie o to

    „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” – Mt 5, 17-20

   • Witaj!

    Jezus przyszedł aby wypełnić wolę Boga Ojca. To zrobił i umierając powiedział: Wykonało się! To zamknęło i wymazało winę oraz otworzyło dla ludzi drogę powrotu i życia…

    Chrześcijan dotyczy Nowy Testament. Dziesięć przykazań w formie przekazanej Mojżeszowi to historia ludu o twardych sercach, którym do okiełznania potrzebne były pęta zakonu.

    Które przykazania są największe?

    (28) I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? (29) Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (30) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. (31) A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.

    (Ew. Marka 12:28-31, Biblia Warszawska)

    (16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, (19) czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
    (Ew. Mateusza 19:16-19, Biblia Warszawska)

    (14) Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

    (List do Galatów 5:14, Biblia Warszawska)

    Jeśli widzisz gdzieś tu słowo o szabacie – możesz mnie walnąć cegłą.

    I żebym nie milczał na temat szabatu – Syn Człowieczy jest Panem szabatu

    Jeżeli ktokolwiek uważa, że ma przestrzegać 10 przykazań no to może niech zawróci do synagogi i nie zawraca sobie głowy słowami Jezusa z Nazaretu…

    Kuba – ja powiem – NIE

    • „(30) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. (31) A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.”

     Jesli ktokolwiek NAPRAWDĘ rozumie te słowa to całe to rozbieranie Biblii na części pierwsze i roztrząsanie kazdego słowa nie jest mu już potrzebne.
     Dekalog opiera się na tych dwóch najwazniejszych przykazaniach.

    • Jack zgadzam sie z Toba w 100%! A Ty Kuba ( i inni ) jesli uwazasz/uwazacie iz nalezy przestrzegac Szabatu to rowniez przestrzegajacie WSZYSTKICH praw i wzorujcie sie na starotestamentalnym „OKO ZA OKO, ZAB ZA ZAB” czyli zaprzeczeniu jednego z dwoch najwazniejszych przykazan naszego Pana Jezusa: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

     • pełne poparcie biagi i jack raveno,troche zescie mnie Wyprzedzili bo dokladnie to samo chcialem napisac:),kuba synagoga czeka

      • Matix podchodzisz do tematu w tym temacie w „pro katolicki” sposob: czemu mowisz o samym DEKALOGU (blednie wogole nazywanym jako 10 przykazan) – To sa PIERWSZE prawa nadane przez Boga Izraelitom na Gorze Synaj – i nie zapominaj ze to NIE KONIEC! W 20 wersecie Ksiegi Wyjscia NIE KONCZA sie nakazy Pana Boga a DOPIERO ZACZYNAJA. Spojrz co jeszcze w 20-stym wersecie napisano:
       „20, 21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg
       Czyli Mojzesz sie zblizyl a nie poszedl po zakonczeniu przez Boga podzielic sie z calym ludem nakazami lecz… zblizyl sie wiec Bog widocznie mial mu wiecej do przekazania. A wiec jedziemy do wiersza 22 i co tam masz:

       „Rzekł nadto Pan do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. 23 Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. ”
       Czytasz ze zrozumieniem to powinienes zauwazyc ze Bog rozwija ten „katolicki DEKALOG” i daje dalsze nakazy – NA TEJ SAMEJ GORZE I W TYM SAMYM CZASIE!
       Wiec „DEKALOG” jest OBSZERNY a nie zaciesniony jak to ucza w kosciolach.
       No i juz w 21 wersecie masz:
       „22 Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to [winny] zostanie ukarany grzywną, jaką nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. 23 Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, 24 OKO ZA OKO, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, 25 oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec.
       26 Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością. ”
       My Chrzescijanie jestesmy WOLNI w Chrystusie i juz nas te nakazy nie obowiazuja. Wolni to nie znaczy „Robca co chceta”.. ale mysle z epowinienes wiedziec o co chodzi…
       Wiec WY wszyscy „synagogalni” jesli chcecie sie trzymac „DEKALOGU” to wkoncu trzymajcie sie calosci co Bog nakazal Izraelitom na Gorze Synaj a nie tylko poczatkowi… Tez poczytajcie Ksiegi Powtorzonego Prawa bo to tez Was dotyczy.
       Jesli nie zalapaliscie co napisalem to juz nie wiem jak to mozna tlumaczyc…

       • Matix ja bynajmniej nie mam problemu, nie mam nic przeciwko ze Ty z wlasnej woli chcessz przestrzegac szabat (ale pamietaj ze to Sobota wg Biblii!). Natomiast problem widze gdy juz jest gloszone iz JEST TO NAKAZ samego Boga i ze do zbawienia jes to konieczne. Jest to sprzeczne z WOLNOSCIA Chrystusowa przedstawiona w NT.

        Masz obszerny artykul i NAJLEPSZY na ten temat – produkcji Henryka :) –
        http://zbawienie.com/sabbat.htm
        Natomiast jesli popierasz ostatnie „dziwne produkcje” Henryka (via o Pawle) to niestety PRZECZA temu co napisal a tym samym DYSKREDYTUJE przede wszystkim swoje artykuly ktore oparte sa w wielkiej mierza na Pawle… ehh :(

        No ale ja nie podzielam zdania Henryka co do tematu Pawla i jestem zszokowany :O

        • a ja czekam az pan Henryk pousuwa wszystkie wersety Pawła , bo tak powinien zrobic wpierw przed wydaniem artykułów o Pawle – inaczej to wyglada na szczyt hipokryzji i obłudy.Powinien równiez nie opierac sie na dziełach Łukasza i listach Piotra bo one mówia o Pawle pozytywnie i mowa w nich ze listy Pawła sa natchnione i ze sam PAN JEZUS go wybrał wiec kto odrzuca PAWŁA odrzuca tak naprawde Biblie i PANA JEZUSA

 11. Mam pytanie w związku z niniejszym artykułem: który z dostępnych na polskim rynku przekładów Biblii jest najwierniejszy i najmniej wolny od błędów i zafałszowań?

  _____

  Rad:

  Biblia Gdańska.

  • na pewno nie protestanckie gdańska czy warszawska – są to buble do potęgi entej

   polecam Ci Tysiąclatkę wydanie 1 lub 2 bądź poznańską lub warszawsko-praską i wydanie z edycji Św. Pawła.

   A jeśli chcesz piękny NT 2012 to dostaniesz nasze wiernie przetłumaczone z koine.
   Just mail me

   ____

   Rad:

   To jest żart, twoje przekłady są oparte w głównej mierze na septuagincie.

 12. Wydaje mi sie ze Rad zamiescil ten artykul specjalnie dla mnie ;) (Rad bedzie wiedzial o co chodzi.. :)) A tak na powaznie:
  Powiem swoja opinie na temat tego wszystkiego. Dla mnie jakies wyolbrzymianie i „starcia czy tez potyczki slowne ktory przeklad jest w 100% idealny a ktory tylko w 96 nie ma az tak wielkiego znaczenia. Ja majac Biblie Tysiaclecia POZNALEM Pana Jezusa – Mojego Boga i Zbawiciela i z niej wlasnie wynioslem wartosci dzieki ktorym stalem i staram sie byc coraz lepszym czlowieke. Jesli Pan Bog „nie trzymalby” reki na Bibliach protestanckich katolickich i innych przekladach to przeciez szatan przez swoje slugi na najwyzszych stanowiskach koscielnych juz dawno wymazaliby jakakolwiek WZMIANKE O EWANGELII CHRYSTUSOWEJ. Przeciez papiestwo wladalo niemal cala europa i mogloby zniszczyc/pozmieniac WSZYSTKO co by chcieli – wtedy przeciez nie bylo telefonow, internetu i takiego przekazu informacji dla wszystkich – tylko ciemny lud ktory byl zapatrzony w wladze swiecka jak i duchowa. Ale jednak tak sie nie stalo. To fakt ze napewno robili i robia DROBNE poprawki ale one NIE POTRAFIA zatuszowac PRAWDY. Bog w swoim czasie „odda” tym co choc wyraz zmienili w Jego Slowie Bozym ale mimo wszystko dziala w roznych zborach i „wyciaga” swoich wybrancow aby mu W DUCHU I PRAWDZIE/Z SERCA oddawali czesc – czyniac uczynki ktore nam ponad 2000lat temu osobiscie pokazal.
  Najwazniejsze abysmy glosili Pana Jezusa i Jego Dobra Nowine oraz swoim zyciem dawac przyklad innym. Musimy byc jednoscia (NIE TA EKUMENICZNA) i SOLA ZIEMI.
  Pozdrawiam Was bardzo goraco i prosze o brak zatarczek i glupich zgryzliwosci wzajemnej bo to nas napewno do niczego dobrego nie doprowadzi – o co szatan bardzo zabiega.

  A ciebie Henryku prosze o spokojne chwilowe odejscie od dotychczasowych swoich „dziel” i spojrzal na nie obiektywnie w swietle artykulow o Pawle – niestety burzy ten jeden artykul tak wiele poprzednich ktore buduja Twoja witryne… Moim zdaniem za bardzo chcesz „znajdywac” i troszke „zboczyles” z kursu… :( Pozdawiam Cie i bede modlil sie za Ciebie.

 13. Problem ze ST polega na tym, że mamy dwie możliwości:
  1. Septuaginta -według ocen historyków i wszelkiej logiki – powstała w 285 p.n.e.
  2. ST masoretów, który powstał tysiąc lat później.

  Nic więcej nie ma. Czasami są skrawki ST w języku paleo-hebrajskim, jak kawałek strony proroka.

  Czyli mamy dwie daty.

  Septuaginta – 285 p.n.e.

  Masoreci – 700 n.e – tysiąc lat później!

  Z czego cytowali apostołowie?

  Odpowiedź brzmi – z Septuaginty, ponieważ treść cytatów jest IDENTYCZNA.z Septuagintą.

  Czyli Teksty masoreckie i Wulgata całkowicie odpadają.
  ===============================================

  Pozostaje nam Septuaginta albo… proszę podać inne źródło!?

  Nieważne sa opinie ‚ekspertów’. ‚znawców’, jezeli nie ma trzeciego źrodła Starego Testamentu.

  Jeżeli cytaty apostołów nie pochodzą z od Masoretów czy z Wulgaty,

  z czego apostołowie cytowali?
  ========================

  Rad:

  Co za bzdura! Ja nie wierzę że pan może mowić takie kłamstwa! Masoreci działali znacznie wcześniej! Oficjalnie od VI wieku, ale przecież kontynuuowali znacznie starszą tradycje hebrajskich kopistów. Zresztą inne hebrajskie pisma ST są przecież jeszcze starsze!

  To z powodu nauk septuaginty, co do której historii powstania nie ma żadnych twardych dowodów, zaczął pan nauczać że Pismo nie jest Słowem Bożym! Atakuje pan Pawła! Co dalej? Ja wiem co dalej, już sprawdziłem do czego prowadzą nauki aleksandryjczyków – zacznie pan podważać całą Biblię a nawet boskość Chrystusa.

  • Rad i poraz drugi dajesz się ponieść emocjom. Na sam pierw przeklinałeś Ty Chrześcijanin na agentów, że stronę Ci spychają w rankingach a teraz dotychczasowego sprzymierzeńca oczerniasz: „bzdura”, „kłamstwa”, „aleksandryjczyk”, podważać biblię”.
   Stonuj proszę dla dobra wszystkich czytających tą witrynę. Bo w moim odczuciu zaczyna się robić atmosfera jak w przeciętnej partii politycznej.

   Jak ktoś wspomniał i tak najważniejszy jest Jezus a to co jest tu napisane i u mr Henia to każdy niech sam oceni. Łączmy się ALE NIE DZIELMY!

   Nawet gdyby wordwatcher ostatecznie podważał Biblię, to i tak z więkoszścia jego tekstów będę się zgadzał jak i zapewne inni a jego pogląd na Biblie nie wyprowadzi mnie i innych z wiary.

   Rad czy mogę wiedzieć jaki odłam chrześcijaństwa jest Ci najbliższy?

   ____

   Rad:

   Powiedziałem jedynie prawdę – gdy słysze kłamstwo mówię że to kłamstwo. Jestem jeszcze daleki od gniewu.

   • Ok ale nie odpowiedziałeś do którego odłamu Chrześcijaństwa jest Ci najbliżej….

    Co do Pawła. Ja nie traktuje tego jak atak. Patrze chłodno na sprawę a interesuje mnie tym bardziej, gdyż Paweł i jego życie jest wodą na młyn dla ateistów. Na racjonalista.pl jest wiele na ten temat. Dodam, że ateiści o wiele bardziej znają Biblię i historie kościoła od przeciętnego katolika

    ____

    Rad:

    Do żadnego Folissero. Tzw. racjonaliści stosują nadinterpretację, aby udowodnić z góry przyjętą tezę (co zresztą przypisują też nam). Atak na Pawła jest właśnie nadinterpretacją która jak podejrzewam wynika z używania błędnych pism aleksandryjskich. Dlatego jest ważne aby o tym mówić,bo z tego wynikną jeszcze gorsze rzeczy i jeszcze większe ataki na Pismo. I to od ludzi których szanujemy.

    Martwi mnie że tak wiele osób uważa że nic się w sumie nie stało. Stało się bardzo dużo i obawiam się że jest to dopiero początek. W tym sensie słowa Fujiwary nie są specjalnie przesadzone.

    • ok to jak rozumiem Ty także uważasz Rad, że Kubik jest agentem. Osobiście nie mówię że nic się nie stało, ale forma dyskusji mi nie odpowiada. Wolałbym walkę na rgumenty a nie ze startu nazywanie kogoś agentem. Na marginesie z tego co wiem septuaginta jest tylko wersji english, dlatego nie uważam że to jakiś problem. Ilu Polaków ją przeczytało? z dwudziestu? nie ma nawet kogo oszukać ze względu na słabą znajomość języka obcego

     W takim razie skoro wzajemnie współpracowaliście, to mieliście zapewne wiele wspólnych tez mianowników. Co natomiast różni Cię poglądowo od Kubika? jesli możesz, masz czas…

     1. Jak się Ty zapatrujesz na interpretacje wordwatchera co do czasów końca?
     2. Czy wg Ciebie niedzielę lub sobotę powinniśmy święcić?
     3. Czym jest dla Ciebie królestwo niebios/skie? miejscem w kosmosie czy czymś co będzie na ziemi? kto się do niego dostanie wg Ciebie

     Nie traktuj tego jako atak ale skoro pokazałeś że wiesz dużo to chciałbym skonfrontować to ze zbawienie.com na płaszczyźnie badawczej

     dużo tłumaczysz, ale skoro prezentujesz wiedzę zbliżona do Kubika chciałbym ja a pewni i więcej osób poznać Twoje poglądy związane z Biblią
     Cenie sobie każdy punkt widzenia a i tak mam na koniec swoje zdanie.

     _______

     Rad:

     problemem nie jest angielska wolna wersja septuaginty, ale to że większość współczesnych przekładów biblijnych opiera się w dużej mierze (proporcje zależne od przekładu)na Nowym Tekście Greckim Westcotta-Horta i Septuagincie. Tak więc nie musisz znać Septuaginty Brentona, wystarczy że czytasz swoją tysiąclatke, warszawską, przekład nowego świata… i nawet nie wiesz w którym momencie czytasz fragment który różni się diametralnie od tzw. tekstu większości. Przez większość historii chrześcijanie bazowali właśnie na Tekście większości. Dla większości ludzi nie ma to znaczenia, ale jeśli ktoś szczegółowo bada Pismo i chce potem formułować swoje tezy dotyczące Pisma, te zmiany okazują się kluczowe.

     Ja zgadzam się z ponad 90% tego co znajduje się na zbawienie.com, nie ma sensu tego wymieniać. Ale to co stało się kilka dni temu to odwrócenie całej jej zawartości do góry nogami – nagle, bez ostrzeżenia. Opluto Biblię, a ja mam siedzieć i się głaskać ze wszystkimi po głowie? Miłość do bliźnich i do prawdy to 2 różne rzeczy – bo jeśli kogoś okłamujesz, to tak naprawdę go nie kochasz.

    • co nas pinie ateistów obchodza , oniz e wszystkiego w Biblii sie smieja , a tak jak napisał Radek ze wielu tu nie widzi niebezpiecznego precedensu jakim jest atakowanie Biblii – ale moze tak ma byc – czec ludzi moze musi upasc i zoabzczysz na włąsnej skorze gdzie prowadzi słuchanie ludzi którzy wyrywaja wersety z kontekstu a pomijaja dziesiatki które im nie pasuja – ja dalej beda czyatel listy Pawła które sa natchnione a kto nie chce niech nie czyta , zobaczymy jak daleko zajdzie.Zgadzam sie ze ataki beda jeszcze poteazniejsze – szkoda ze wielu chrzescijan pojdzie za nimi – bo jesli ktos idzie za smiesznymi i absurdalnymi atakami na Pawła i jego listy to tym bardziej pojdzie za bardziej wyrafinowanymi sztuczkami –

  • Czy ty, Rad, wierzysz masoretom?!

   ____

   Rad:

   Czy Ty, Veteran, wierzysz gnostykom?

   Wierzę że większość przepisywaczy świętych manuskryptów stosowało się do poleceń wiernego odtwarzania swoich kopii. Część na pewno oszukiwała, ale nie wszyscy. Masoreci to tylko kolejna ich odmiana o której nie wiemy wszystkiego. Głównie wiemy to co mówił nam Henryk.

   Z kolei gnostycy to gnostycy – ani jednemu nie można wierzyć, nigdy, gdyż zawsze chcieli wpleść w nauki Chrystusa kabałę i udawać że to nie ich wymysł, tylko Jego. Konspiracja new age jest tworem gnostyków i kabalistów.

   Mamy więc pewne szanse na rzetelność kopistów KONTRA żadnych szans na rzetelność kopistów.

   https://radtrap.wordpress.com/tajemnica-wielki-babilon/

   • Znam trochę materiałów na temat Septuaginty które miażdżą teksty masoretów.
    Septuaginta była czy to się komuś podoba czy nie.

    Pozostaje oczywiście kwestia czy ten temat jest ważny skoro my czytamy Biblię w języku polskim.
    Często przekład gdański i/lub warszawski.
    Sam takowe posiadam.

    W sprawie fundamentalnej spory dotyczące Septuaginty są bezsensowne bo do niczego nie prowadzą. Temat raczej dla badaczy a przecież nie o to chodzi.

    ____

    Rad:

    To nie jest takie proste – nasze polskie przekłady skądś pochodzą. Z czegoś je przetłumaczono. Ludzie czytają różne przekłady, i nikogo nie dziwi że czasami są od siebie diametralnie różne. Co to oznacza? Że pisma z Biblii – Biblia – nie miała jednego pierwotnego kanonu? Miała, tylko nam się go rozdrabnia, ciagle zmienia przekaz.

    Mowicie że Biblia nie jest natchniona. Ja powiem tak – niektóre jej wersje rzeczywiście nie są natchnione. I stąd wynikają problemy.

 14. To niewiarygodne. Czuję, że dojdzie do jakiejś schizmy w Loży i podzielimy się na zwolenników i przeciwników Septuaginty. A cóż to na ogół jest Septuaginta? Bo zaczynam nie wiedzieć…

  PS: Cokolwiek powiecie, Biblia Warszawska jest najlepszym przekładem na język polski.

  • Czosnek mysle ze nie dojdzie do tego bo wiekszosc z nas mysle ze zostanie przy fundamencie – Panu Jezusie – i to sie w tym wszystkim liczy. Moim zdaniem masoreci czy inne eci peci ;) moga nam skoczyc (wiecie na co.. :)) bo dla nas Prawdziwych CHRZESCIJAN Nowy Testament jest NAJWAZNIEJSZY. A tu raczej nie mamy co sie obawiac bo Bog tak bardzo swoje Slowo Boze „WSPARL” iz mamy ponad 5600 kopii NT poczawszy od najstarszych z II w, ktore w 99,6% sa identyczne! Wiec szatan zostal „zaszachowany” przez Boga i dlatego wspolczesni „eci peci” moga sobie bajeczki opowiadac o NT jakie to niescislosci itp – nie opierajace sie na faktach.
   Tak naprawde to mysle ze i czytajac najbardziej drastycznie znienione Slowo Boze – tj w Nowym Przekladzie Swiata jestesmy w stanie poznac ZE JEZUS JEST PANEM. Dostalem niedawno od Swiadkow Jechowy – tzn poprosilem o nie bo nie mialem w swojej kolekcji :) – wiec wiem co mowie. To od Pana Jezusa zalezy komu otworzy oczy i nawet ten „masonski” przeklad moze pomoc czlowiekowi dojsc do wybawienia, ktore jest w Jezusie Chrystusie!

   ps. Czosnek notabene bardzo Cie lubie ty moj antybiotyku na wszelkie zlo ;)

   • A najważniejsza jest Ewangelia i Objawienie Jana.

    Umiłowany sługa BOGA pisze że

    BÓG jest DUCH
    PAN jest DUCHEM ŚWIĘTYM

    PANEM Wszechrzeczy jest CHRYSTUS JEZUS

    CHRYSTUS JEZUS jest OBJAWIONYM BOGIEM.

  • Jeszcze jedna istotna uwaga.
   Żadna polska Biblia nie jest tłumaczona z Septuaginty! Podobno ma się ukazać takie tłumaczenie. Niemal wszystkie kościoły prawosławne posługują się tłumaczeniami z Septuaginty. Ale po polsku takiego tłumaczenia jeszcze nie ma.
   :-)
   Czyli my jak na razie nie mamy żadnego problemu z Septuagintą.

   A z analizy listów Pawła wyjdą bardzo dobre rzeczy. Wielu ludzi się bardzo zbuduje!

   Obiecuję! Cierpliwości. :-)

   _____

   Rad:

   Nowy Testament Grecki (od Westcotta-Horta) i LXX pochodzą z tego samego źródła, dlatego prawie wszystkie popularne polskie przekłady są misz maszami -i dlatego tak często się różnią:

   Warszawska

   Stary Testament

   Biblia Hebraica ed. R. Kittel, P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeld, Stuttgart 1951

   Nowy Testament

   Novum Testamentum Graece ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1954;
   Novum Testamentum Graece ed. K. Aland, M. Black, B. M. Metzger, A. Wikgren, Stuttgart 1966

   Tysiaclecia

   Do tekstu hebrajskiego (i fragmentów aramejskich) Stary Testament: Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, A. Alt, O. Eissfeldt, Stuttgart 1945.
   Do tekstu greckiego Starego Testamentu: Septuaginta…, ed: A. Rahlfs, Stuttgart 1943, 2 tomy.
   Do tekstu greckiego Nowego Testamentu: Novum Testamentum Graece at Latine, ed. A. Merk, Romae 1951.

   P. Nowego Świata:

   ST: Biblia hebraica
   NT: Novum Testamentum Graece

    • czyli uwazasz ze BÓG WSZECHMOGĄCY dał nam skazone zródło tak ? , które nie słuzy do wykrywania błedów i nauki ale do wprowadzania w błedy i do szerzenia fałśzywej nauki.Szkoda ze nie zauwazyłas słow Piotra kóry ostzregł przed ludzmi ktorzy beda przekrecac natchnione listy Pawła , pozdrawiam

     • Bóg WSZECHMOGĄCY pozwala działać szatanowi i również mieszać w Piśmie. Nie bez kozery jest fragment na końcu Apokalipsy o wyklęciu każdego kto by dodał lub ujął. Bóg przewidział, że szatan namiesza i w PŚ. Już same apokryfy o tym świadczą. Poza tym historia PŚ jest zawiła, są błędy w tłumaczeniach (przecinki, imię Boga) ponadto ktoś kiedyś zatwierdzał w kanon PŚ dane księgi a inne odrzucał. Pytanie czy słusznie. Nie jestem tutaj jakimś szczególnym znawcą, mogę się mylić. Ja w poznawaniu prawdy kieruję się modlitwą, znakami (mam nadzieję od Boga) oraz własnym sumieniem. W tym świecie poruszam się po omacku szukając prawdy, przecież nie widzę Boga. Proszę go zatem o zrozumienie. Mam inny wybór?

      Ponadto najważniejsza nauka Chrystusa jest skondensowana i łatwa do zrozumienia. Ale trudno kroczyć drogą prawdy i miłości oraz żyć zgodnie z Boskimi Prawami, bo królem świata na którym żyjemy niestety póki co jest szatan i świat w większości rządzi się jego prawami. Czyli mamoną. Pismo Święte jest IMO dane nam po to byśmy uwierzyli w Boga Ojca, Chrystusa oraz zrozumieli sens życia oraz uwierzyli, że warto żyć i wytrwać w zaufaniu do Boga Ojca.
      Nie mam zamiaru z nikim się sprzeczać na temat wiary, każdy musi odnaleźć sam drogę do Boga oraz do zbawienia. Ja nie mam zamiaru ani nikogo pouczać ani tym bardziej osądzać. Natomiast mam swoje poglądy, uważam, że zgodne z tym co nauczał Jezus Chrystus i które wyklarowały się na przestrzeni mojego życia i poszukiwań Prawdy i Boga, toteż nie zamierzam ich porzucić bo ktoś coś tutaj napisał.

      • przeczytaj uwaznie wypowiedz Piotra kóry mówi ze tak jak inne Pism ludzie beda równiez przekrecac listy Pawła a wiec listy Pawła sa czescia Pism – Biblii :

       „cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe)POWINNO BYC TRUDNE DO ZROZUMIENIA – NIEZROZUMIAŁE TO BŁAD TŁUMACZY), które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska

       , poza tym Paweł był prorokiem , a równiez Piotr o prorokach powiedział ze ich słowa były spisane w natchnieniu : „Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. (21) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.” 2 list Piotra 1:20 ………..”Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę” 2 LIST PIOTRA 2:1

       , wczoraj tez zwróciłem uwage na pewien fragment z listu do Koryntian który rozwiaze twoje problemy dotyczace sytuacji kiedy np maz czy zona zneca sie fizycznie czy psychicznie nad partnerem i jest niereformowalna – przeczytaj sobie 1 list do Koryntian 7:11 , pozdrawiam

       • Maranatha – ja nie twierdzę, że się nie mylę, może i błądzę, w każdym razie nauki Pawła do mnie nie trafiają (szczególnie fragment, że do modlitwy mam zakrywać włosy, pytanie do chrześcijanek: zakrywacie włosy do modlitwy? Poza tym jeśli Jezus dał sobie umyć nogi grzesznicy, jej własnymi WŁOSAMI, czy nie występuje tu jakaś sprzeczność? Bo ja osobiście czuję, że to jest sprzeczność). Poza tym nie rozumiem kwestii o których pisze względem chęci kapłaństwa czy biskupstwa. Jeśli teraz nie przynależę do żadnej religii i generalnie jestem samotna w swej wierze, to kto ma być moim kapłanem czy biskupem? Czy Paweł w tym momencie nie ustanawia jakiejś religii, np. Prawosławia? :) Dlatego też zostanę na razie przy czytaniu Ewangelii i Apokalipsy. Uważam, że to wystarcza by poznać Boga, Syna oraz wiedzieć jak w życiu postępować. Zdaję się na Ducha Bożego i liczę, że mnie poprowadzi.

        Poza tym nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie. Pytanie, które teraz kieruję do wszystkich którzy wyrażają zdecydowany pogląd, że septuaginta to łgarstwo. Proszę powiedzcie mi, czy podarlibyście Biblię opierającą się na septuagincie, krzycząc, że to łgarstwo?
        Jeśli tak. to w takim razie zapewne popieracie również Nergala, który darł najprawdopodobniej Biblię Tysiąclecia, bo wątpię by miał Gdańską.
        Przy tym również słowa Dody, że „autor Biblii był napruty winem i palił jakieś zioła” wydają się OK? Bo myślę, że jeśli miała styczność z Biblią, to była to tysiąclatka bądź warszawska, czyli przekłady w dużej mierze z septuaginty, ze „łgarstwa”.

        Poza tym załóżmy, że listy Pawła faktycznie są natchnione i septuaginta również jest natchniona. Kto w takim przypadku bardziej błądzi i wprowadza większy zamęt? Kubik czy Rad?

 15. Rad.
  „zaczął pan nauczać że Pismo nie jest Słowem Bożym! ”
  Biblia zawiera przecież obok Słów Boga, słowa ludzi – w tym tych przeciwstawiających się Bogu a także słowa szatana (w księdze Hioba).

  Jeśli stwierdzimy, że cała Biblia zawiera słowa Boga, to każdy dostrzeże absurd tego zdania.

  „zacznie pan podważać całą Biblię a nawet boskość Chrystusa.”
  Wielu chrześcijan jest zwolennikami heliocentryzmu, choć w Biblii pisze że słońce kręci się wokół ziemi. Wielu chrześcijan wierzy w ewolucje – choć ta teoria przeczy księdze Rodzaju. A przecież nikt nie dochodzi do takich wniosków jak pan. Czyli, „jesteś za heliocentryzmem to za x czasu zaczniesz podważać boskość Chrystusa”.

  W dyskusji mamy często tendencje do imputowania swoim rywalom poglądów jakich oni nie wygłosili.

  A w sumie najważniejsza jest miłość do Boga i bliźnich oraz chęć poznania prawdy.

  Pozdrawiam :-)

  • zgadzam sie ze sa błedy tłumaczy ale uwazne czytanie i sprawdzanie np w grece powoduje ze te błedy sa jawne i mozna je ominac natomiast mówienie ze listy Pawła sa fałszywe obala tak naprawde cały nowy testament a przez to Biblie – oczywiscie na mnie i paru innych tu oosbach te ataki nie robia wrazenia – smaiłbym sie z nich gdyby nie to ze sa osoby kóre sa skłonne wierzyc kłamstwom o Pawle lub juz w nie wierza.Zakąłdajkac ze listy Pawła sa fałśzywe , fałszywe sa równiez listy Piotra , fałszywe sa Dzieje Apostolskie a wiec i fałszywa jest Ewangelia wg Łukasza – bo zakąłdajac ze Łukasz nakłamał o Pawle w Dziejach to i nakłamał w Ewangelii – widzisz gdzie to prowadzi ??

   , mimo ze was nie znam to nie jestscie mi obojetni , nie chce zebyscie byli zwiedzeni dlatego pisze do ciebie i innych – zastanów sie komu wierzysz – swojemu sercu które jest złe jak wszystkich innych ludzi i czy ufasz panu Henrykowi czy zaufasz BOGU , apostołom i ewangelistom , pozdrawiam

   , „wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona ” 2 Piotra 2:2

      • A mógłbyś to udowodnić?
       I co to znaczy kanoniczne?
       Kto określił kanon, jakie miał kompetencje, czy był uprawniony?
       Jeszcze małą macie tu wiedzę.

       ____

       Rad:

       Wystarczającą żeby zobaczyć do czego zmierzają wasze działania. Ciekawe jakim herezjom jeszcze zaczniecie przyklaskiwać.

       O kanonie pism św. można sobie poszukać, temat długi. Nikt tu nie będzie wklejał dla was elaboratów.

    • PAN JEZUS zatwierdził , przez ludzi którzy w natchnieniu spisali dane Pisma i byli jego uczniami i apostołami – no chyba ze uwazacie ze tak jak w przypadku Synodu z Jamni ze to ludzie a nie BÓG decyduja co jest natchnione a co nie , w takim razie odpowedzcie mi na podstawie czego PAN JEZUS wielokrotnie zwracał sie w słowach np takich :

     , „co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. ” ŁUKASZA 24:44 – zapatrywania na swiat w sprawach Bożych i Słowa Bożego sa niepowazne , bo szatan zwodzi cały swiat – trzeba zaufac PANU JEZUSOWI no chyba ze ktos ufa synodowi z Jamni który sie odbył pod koniec 1 wieku – ja ufam Słowu PANU JEZUSA z lat 30 1 wieku ;) , pozdrawiam

 16. „uczeni w pismie i faryzeusze”,-przypomina wam to cos?bo mnie co niektóre „madre ” wpisy z tym sie kojarza,całe to roztrzasanie ,ten przekaz lepszy,ten do d..py,bawienie sie w detektywa,grzebanie w papierach Boga,Paweł jest be,to jest celowe mącenie,nauki Pana Jezusa są proste jak budowa cepa(proste w tym wypadku nie oznacza łatwosci wprowadzania ich w zycie,}więc dlaczego co niektórzy starają sie tą prostote zburzyć,wstawiając ponad wszystko swoje fanaberie?troche pokory

  • dosadnie powiedziane. Nic dodać nic ująć. Zrobiła się „rada mędrców” którzy się uważają za lepszych. Na co dzień tez tak patrzycie z góry na innych bo wiecie więcej?

   zagląda tu trochę moich znajomych i potrzebują bardziej spokoju, wyjścia z sytuacji, prawdy a nie takich czczych przepychanek partyjnych. Zostawicie tą witrynę taką jaka była i Kubika też. Każdy ma własny rozum i niech wszystkich Duch Boży prowadzi do prawdy.

 17. W tym gąszczu informacji, w którym ciężko jest mi się poruszać, bo nie znam dobrze Biblii, wykryłam coś znajomego – nauki aleksandryjczyków – gnoza – na tym bazują Różokrzyżowcy. Dlatego wydawali mi się tacy wiarygodni, bo odnosili się do początków Chrześcijaństwa. Ja znam te klimaty i ich mącenie bardzo dobrze. Jeżeli w tym jest źródło Septuaginty to trzeba uważać.

 18. Masoreci kopiowali dopiero w VII wieku, Wikipedia podaje, że w VI wieku.

  Kłamię? http://pl.wikipedia.org/wiki/Masoreci

  Może ktoś poda źródła tekstów masoretów? Z czego kopiowali swoje teksty?
  Z jakich źródeł powstały tłumaczenia żydowskich Masoretów!?

  Powtórzę jeszcze raz poprzednie pytanie.

  Czy istnieje cokolwiek z okresu Chrystusa poza Septuagintą?
  ===================================================

  Mam na myśli cały ST!

  Jeżeli nikt nie poda, a jak na razie nikt się nie wyróżnił, to znaczy, ze artykuł jest syjonistyczna manipulacją i kłamstwem a ja napisałem prawdę!

  Ja Słowa Bożego nie atakuję.

  Mateusza 4:4- „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

  Czyli teksty Pawła nie są Słowem Bożym! „Ojcze Nasz…” jest Słowem Bożym, bo wypowiedział je Bóg.”

  • Henryk sprzeczanie sie i udowadnianie kto ma racje ktore teksty itp NIE MAJA kompletnie nic wspolnego (albo moze jedna 1000-czna moze maja) z tym ze DYSKREDYTUJESZ Pawla podpierajac sie na jakis niescislosciach odnosnie Starego Testamentu. I wogole te sprzeczki o ST – chwila, zaraz – MY JESTESMY CHESCRZESCIJANAMI i obowiazuje nas Nowe Przymierze na ktore mamy TYSIACE IDENTYCZNYCH KOPII! Tego zaden historyk powarzany nie zaneguje!
   Kiedys myslalem ze Dzieje Apostolskie napisal Pawel a dowiedzialem sie ze to Lukasz wiec bardzo sie zdziwilem. No ale jesli to Lukasz Pisal to napisal o Pawle w samych superlatywach i nie widze zadnych niescislosci rowniez w przekazie Pawla a przekazie innych Apostolow. Dyskredytowanie Pawla moim zdaniem rowna sie DYSKREDYTOWANIEM WIARYGODNOSCI Lukasza skoro napisal Dzieje Apostolskie. I tak mozna w kolo Macieju.
   Skupmy sie na Nowym Przymierzu a nie na Starym bo Pan Jezus JE WYPELNIL! Nowe nas obowiazuje i na tym bazujmy i budujmy sie duchowo w oparciu na Ewangelie Chrystusowa.

   Piszesz:
   Czyli teksty Pawła nie są Słowem Bożym! “Ojcze Nasz…” jest Słowem Bożym, bo wypowiedział je Bóg.”
   Henryk nie wierze ze takie glupoty napisales :/ A jak napisal jakis tekst inny Apostol to idac Twoim tokiem myslenia ROWNIEZ NIE SA Slowem Bozym. Zapedziles sie w kozi rog… Slowo Boze to CALA BIBLIA (Biblia Krola Jakuba NAJWIERNIEJSZA) a jej autorzy byli NATCHNIENI DUCHEM SWIETYM. Czyli wszystko – od slow samego Pana Jezusa az po opisy, historie, przypowiesci i wypowiedzi apostolow i ludzi- CALOSC TO SLOWO BOZE a dokladniej EWANGELIA PANA JEZUSA O KROLESTWIE BOZYM.

    • ale w całosci jest natchniona czyli wolna od sprzecznosci , błedów i w takim kontekscie mówimi o Biblii ze jest SŁOWEM BOŻYM – przeciez nawet wypowiedzi PANA JEZUSA sa spisane przez ludzi a nie PANA JEZUSA

  • Masoreci kopiowali znacznie wczesniej – i co wazne, KOPIOWALI. Nie zna pan Zydowskiego zapalu podczas kopiowania Tory. Jak jeden pisze to 3 sprawdza. Jeden blad i cala kopia idzie do smietnika.

   Wracajac – czy moglbypan wyjasnic co na okladce panskiej plyty robi symbol MK ultra ( motyl ) czy ukryty pentagram?

   • ogladalem te okladke. to jest lono matki oczekujacej dziecko (symbol zegara). Mysle, ze zalozenie bylo takie, ze muzyka z albumu the touch ma byc jak musniecie motyla.

    Przepraszam bardzo, ale to, ze jakas mk ultra, uznala za swoj symbol motyla, to znaczy ze juz nikt inny nigdzie nie moze go namalowac albo np. wpiac sobie we wlosy jako ozdobe, bo zostanie uznany za maciciela umyslow?

    • A co z ukrytym pentagramem ukrytym na okladce plyty Beyond, razem z zamieszczonym tam piorunem? Poza tym motyl JEST triggerem i BARDZO waznym symbolem dla new age i illuminati.

    • poza tym na jednej z częsci filmów „Czy istnieje piekło” pojawia się na sekundę piramida z okiem. Ktos to zauważył na kanale ale jak do tej pory bez odpowiedzi.

     • Bo niestety Kubik dla wielu ludzi stal sie jednoosobowa szkola Biblijna, ktora ma monopol na prawde. Zapomnial o tym, ze klamstwo ma krotkie nogi i moze przypadkiem spotkac osobe ktora wie jak wywiad dziala.

       • czy jest agentem czy nie , czy robi to swiadomie czy nieswiadomie – tego sie dowiemy dopiero w przyszlosci jak PAN JEZUS nam to objawi – bo nie znamy ludzkich serc ale faktem jest ze na stronie ZBAWIENIE.com oprócz sporej cześci prawdy jest równiez ogeom błedów , błednych interpretacji proroctw oraz fałszywych nauk jak w przypadku np apostoła Pawłą czy mowy ze PAN JEZUS miał początek , wiec nie zdziwiłbym sie gdyby nastepne nauki pana Henryka dotyczył ze PAN JEZUS jest stworzeniem lub Bogiem srugiej kategorii – co zreszta juz moze nieswiadomie nastepiło kiedy pan Henryk napisał ze PAN JEZUS miał poczatek

        • no ok, co do błędów się nie wypowiadam bo sama cały czas jeszcze czytam PŚ i próbuję je zrozumieć, i mam jeszcze dużo pytań, a mało odpowiedzi… natomiast po obejrzeniu filmu z tym przekazem podprogowym z piramidami, oraz okładek płyt obawiam się, że Kubik faktycznie może być dezinformatorem.

 19. Czy ktoś może mi udzielić odpowiedzi na pytanie kto i kiedy zatwierdzał księgi do kanonu PŚ? Czy nie istnieje więcej ksiąg septuaginty a niżeli te co są w PŚ (licząc również apokryfy)? To samo w stosunku co do tekstów masoreckich? Jeśli jest ich więcej kto i w jaki sposób decydował o dodawaniu bądź nie, ksiąg do kanonu PŚ?
  Poza tym jeśli nie stosowano przecinków w tekstach oryginalnych, kto decydował gdzie stawiać przecinki? Dlaczego w Biblii jest podane rzekome imię Boga?
  Dlaczego autorzy przekładów dodawali wymyślone przez siebie podtytuły poszczególnych tekstów? Poza tym chciałam dodać, że studenci teologii uczeni są, że cały ST to bajki i legendy oraz przenośnie, czyli, że nie miały nigdy miejsca w rzeczywistości, a teoria ewolucji jest prawdziwa. heh.
  W związku z powyższym czy nie należy zaufać jedynie Duchowi Bożemu, że przeprowadzi nas przez gąszcz tych wątpliwości i fałszywych nauk?

 20. Zapodam linki bo nie mogłem znaleźć całości do wykładu prof Waltera Veitha(dla mnie świetny!) , zapewne część widziała ten film a ci którzy go nie widzieli polecam obejrzeć ,myslę ze bedzie uzupełnieniem do artykułu Radka o septuagincie:
  1. http://www.youtube.com/watch?v=hOxFyyKWN6s&feature=relmfu

  2. http://www.youtube.com/watch?v=FEXR9HJXKg0

  3. http://www.youtube.com/watch?v=XE8M7Ossrd4&feature=relmfu

  4. http://www.youtube.com/watch?v=mYW9k0_b-20&feature=relmfu

  5. http://www.youtube.com/watch?v=Spi9ltOsxe4&feature=relmfu

  6. http://www.youtube.com/watch?v=VI1fl0l2euY&feature=relmfu

 21. Posiadam trzy Biblie – UWSPÓLCZESNIONA Biblia Gdańska NT , BW i NBG niedawno zakupioną ale najwiecej czytam UBG NT i to mi wystarcza do poznania słowa Bożego

 22. Ludzie, ale co od niektórych bije jad w Waszych wypowiedziach, aż normalnie strach patrzeć, wcale się nie dziwie czemu religia Chrześcijańska jest taka podzielona w dzisiejszym świecie. Nie sadźcie,żebyście nie byli sądzeni, każdy zostanie osądzony przez Boga, więc jemu zostawcie tą „robotę”. Wy tymczasem bierzecie kamienie i rzucacie jakbyście to Wy byli bez winy…

 23. Henryku wedlug mnie problem polega na tym ze nie mozna uzywac tego ani jako „za” ani jako „przeciw” poniewaz minelo 2000 tys. lat i nie wiemy chyba do konca czy oni nie posiadali jakis innych pism o ktorych my nie mamy zielonego pojecia… Podobno palono biblie z tego co wiem na przyklad… To jest taki zly punkt widzenia jak w teoria ewolucji kiedy ktos stara sie opisywac przeszlosc z punktu widzenia czasow dzisiejszych… To jest tylko moja obserwacja i rozmyslenie ktore mam nadzieje ze komus da cos do myslenia i pomoze w dokladniejszym poszukiwaniu prawdy.

  Prosze tez was zebyscie nie naddawali wiekszej wartosci argumentom niz ta ktora maja rzeczywiscie. Dawajcie im taka wartosc jaka by mialy z neutralnego kogos punktu widzenia…

 24. Do Maranatha – przede wszystkim (i też do wiadomości Radtrap)

  Chłopie, piszesz na wszystkich forach wątek z Wyjścia 3:14, a widać, że nie liznąłeś hebrajskiego i nie wiesz, co to znaczy! Otóż w BH: אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה (fon. Eje Aszer Eje) nie znaczy JESTEM KTÓRY JESTEM tylko BĘDĘ KTÓRY BĘDĘ. A dlaczego tak użyto? Jedną z przyczyn jest, że czasownik być nie istnieje w hebrajskim w czasie teraźniejszym – ale to nieprawda do końca, bo na upartego dałoby się użyć czasu teraźniejszego. A jak ten zwrot wygląda w Septuagincie? Wygląda moim zdaniem lepiej: εγω ειμι ο ων (fon. Ego Eimi Ho On) i znaczy to JESTEM INSTNIEJĄCY/PRAWDZIWY. Gdzie to lepiej brzmi? W BH, czy w LXX? Brzmi to lepiej w LXX, bo Jezus w Ew. Jana 8:58 – BG (bo tylko BG widzę uznajecie) – „Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest.” A jak to w oryginale wygląda? Ano tak: – (Greek NT: Textus Receptus, bo Radtrap tylko textus receptus uznaje) – ειπεν αυτοις ο ιησους αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω ειμι. W LXX i NT jest Ego eimi i wiadomo za co Jezusa chcieli ukamienować. Nie powiedział: „pierwej niż Abraham, będę”! A jak ceniona przez was BG oddaje Wyjścia 3:14? Ano tak: „Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was.” I gdzie lepiej to brzmi? Z czym lepiej łączą się słowa Jezusa, ze ST-BH i BG, czy z LXX?

  Orygenes był owszem bardzo kontrowersyjną postacią. Nawet jego imię znaczy „child of Horus” (ang wikipedia). Ale co chcecie tu powiedzieć, że on sporządził Septuagintę?! On tylko dokonał kompilacji. Poza tym kto wam nakazuje uznawać legendę powstania Septuaginty. Przecież wiadomo, że najpierw był Pięcioksiąg w Septuagincie, dopiero później dołączano inne księgi – proroków i pisma. To co, Torę sfałszowano? Ludzie opamiętajcie się!

  Do wyboru jest LXX i teksty masoreckie – tak jak mówi Henryk Kubik. ST w KJV oparty jest na tekście masoreckim, NT na Textus Receptus. BG dokładnie to samo! A w pierwszym wydaniu również zawierała apokryfy! I co?

  Teraz, co do Qumran. Widzisz, wielki błąd popełniasz, myśląc, że to Izraelici z linii Abraham-Izaak-Jakub „mieli religijne wpływy” w okupowanym Izraelu za czasów Jezusa. Otóż nie! Byli to Edomici. I te zwoje pochodzą od nich. Kim był Herod Wielki?! W połowie był Edomitą, w połowie Nabatejczykiem, czyli był z linii Ezawa!! I tak spełniła się przepowiednia Izaaka wypowiedziana do Ezawa: Rodzaju 27:40 – BW: Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego.

  To tyle. Mam nadzieję, że greckie i hebrajskie literki się wyświetlą. Z uwagi na bezpardonowy atak na LXX, straciliście wiernego czytelnika. Aha i przeczytaj dokładnie Księgę Mądrości.

  • nie rozumiem o czym piszesz : „A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem ” Exodus 3:14

   , mozesz sobie wierzyc ze septuaginta jest prawdziwa i ze prawdziwe sa apokryfy – to twoja sprawa ale nie ma zadnych dowodów na to ze septuaginta istaniała przed nasza era , list Aristeasa – głowny dowód to fałszerstwo , poza tym apokryfy jak juz pisałem to równiez fałszerstwo zawierajace mnóstwo fałśzywych nauk i błedów – wiec chcesz sie nimi karmic to prosze bardzo ale to tak samo jak bys sie karmił cyjankiem lub rycyna ;)

   , podaj zródła swoich rewelacji – bo napisac cos kazdy moze ale naszym miernikiem jest Biblia – ja spokojnie dalej bede czytał tak Pawła jak i hebrajski stary testament – w Objawieniu Jana mamy odnosiniki do hebrajskiej wersji – cały czas czytam dokłądnie KSIEGE MĄDROŚCI – BIBLIE a zatrutych apokryfów mi nie potrzeba – sam wiesz co pisze w NT o żydowskich baśniach , pozdrawiam

   • Powtarzam: żaden znawca masoreckiego tekstu nie przetłumaczy hebrajskiego zwrotu אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה (fon. Eje Aszer Eje) jako JESTEM KTÓRY JESTEM. Przetłumaczy to na BĘDĘ KTÓRY BĘDĘ. Można to bardzo łatwo sprawdzić samemu. I tak właśnie tłumaczy Biblia Gdańska. Przekład Nowego Świata idzie jeszcze o krok dalej i tłumaczy tą frazę jako: OKAŻE SIĘ KIM SIĘ OKAŻĘ. Cały werset brzmi: „Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: „OKAŻE SIĘ KIM SIĘ OKAŻĘ”. I dodał: „Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was”. Dlatego, to jedyny przekład, z którego nie korzystam.
    Powtarzam: Nikt, kto zna hebrajszczyznę biblijną nie przetłumaczy tego na JESTEM KTÓRY JESTEM. Fraza JESTEM KTÓRY JESTEM pochodzi z Vulgaty, o ile dobrze pamiętam, w każdym razie tam prawdopodobnie była po raz pierwszy użyta.

    Dlatego zacytowane słowa Jezusa bliżej pasują do wersji z LXX. Oczywiście wielu z Was uważa, że to LXX jest cytowana z NT. Niech Wam będzie. Mnie trudno jest też przyjąć, że z tymi słowami אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה łączy się jakoś tetragrammaton. Z tetragrammatonem jest problem już w samej Biblii Hebrajskiej. A jak się weźmie pod uwagę tzw. imiona teoforyczne, to ta wątpliwość się umacnia. A jeszcze, jak się prześledzi w którym miejscu w księdze Rodzaju pojawia się tetragrammaton – strasznie dziwne. I sytuacja ta powtarza się w księdze Wyjścia. Prześledźcie wersety mówiące o narodzinach Kaina i Judy – syna Jakuba. Zróbcie to na podstawie tekstu masoreckiego. Bardzo pouczające. Sprawdźcie, co oznaczają ich imiona, jaką mają wymowę.

    Mam dwa pytania do wszystkich:
    1. Czy przed Mojżeszem było znane Imię – tetragrammaton, czy nie?
    2. Czy jest choćby jeden skrawek NT, w którym jest tetragrammaton?

    Jest jasne, że czary, magia, bałwochwalstwo to złe rzeczy. Nikt nikomu nie nakazuje czytać apokryfów. Z apokryfów czytałem tylko Księgę Mądrości i nie znalazłem w niej nic złego. Wprost przeciwnie, bardzo dokładnie wyjaśnia, dlaczego bałwochwalstwo jest złe. Innych apokryfów nie czytałem, więc się nie wypowiadam. Jeśli jest w nich pochwała czarów, to należy je odrzucić.

    Co do wpływu Edomitów. Wystarczy poszukać. To, że sam Herod Wielki nie był Izraelitą, powtarzam – nie był, o czymś już świadczy – konkretnie świadczy to o tym, kto miał wpływy, i kto rządził tamtym terenem w tamtych czasach. Linia Abraham>Izaak>Jakub, czyli prawdziwi Izraelici byli praktycznie zepchnięci na margines. I do tego marginesu przyszedł Jezus, o czym sam mówił.

    Co do słynnego listu-fałszerstwa. ja nie wiem i nie umiem sprawdzić, czy list jest fałszywy, czy nie. Nie ma też to dla mnie większego znaczenia. Nie ma też znaczenia samo słowo Septuaginta, bo dla każdego badacza znaczy to co innego. Nie ma jednej Septuaginty.

    Poza tym, skoro LXX jest taka zła, to które konkretnie wersety, czy Księgi. Co jest gnozą? Czy tylko chodzi Wam o apokryfy? Nie uważasz ich za natchnione – nie czytaj.

    Maranatha, czy ja coś mówiłem o Pawle? Natomiast nie dziwię się temu, co zrobił H.Kubik, bo znałem wielu zadeklarowanych chrześcijan, którzy mieli wątpliwości, gdy czytali listy Pawła. Czy wątpliwości, to coś złego? Czy z wątpliwościami należy się kryć? I jak LXX ma się do tego, co przedstawił H. Kubik, bo nie rozumiem.

    I po co tyle tego jadu do mnie z tym cyjankiem i rycyną? A na koniec pozdrowienia ni w pięć, ni w dziesięć?

  • abc po prostu rad ma inny pogląd w tej sprawie.
   Tak naprawdę o zbawieniu nie decyduje jaki masz przekład Biblii, ale wiara i przestrzeganie przykazań Bożych.

   Natomiast w temacie, uznaje wartość Septuaginty z jeszcze jednego powodu, pisana ona była w grece w języku posiadającym samogłoski w przeciwieństwie do aramejskiego. Ponadto greką posługiwali się zwykli żydzi, a to do nich Jezus kierował Ewangelie.

   Podobnie część księgi Daniela była pisana w języku aramejskim, aby żydzi w tamtym czasie posługujący się tym językiem (gdyż ludzie posługują się językiem który występuje w ich otoczeniu), mogli zrozumieć proroctwo.

   To oznacza, że dla Boga język jest narzędziem a nie celem. Dlatego Jego Słowo, jest ogłaszane w języku zrozumiałym w danym czasie i na danym terenie.
   Wszak Apostołowie pod wpływem ducha głosili ewangelie w różnych językach do różnych narodów.

   Proponuje zatem zbytnio nie denerwować się w tym temacie. Jezus powiedział przecież, że po tym poznają ludzie Jego uczniów, że Ci będą się „wzajemnie miłować”. Pozdrawiam :-)

   _____

   Rad:

   Czy jesteś absolutnie pewien że Jezus nauczał w grece? I że musieli czytać wszystko w grece? Kubik tak mówił, ale dopiero niedawno zacząłem szukać informacji na ten temat. Powoli wyłania się obraz że zrobił nas w wała

   http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/what-language-did-jesus-speak-why-does-it-matter/

   • Cyryl. Zgadzam się z tobą w 100%. Sam korzystam z wielu przekładów, z Bib. Heb., z LXX. Bo nieraz czegoś nie rozumiem, i dopiero, jak w kilku przekładach się sprawdzi, czy w tzw. „językach oryginalnych” – to człowiek zaczyna rozumować coś. Nie o to mi jednak chodzi. Ja widzę niekonsekwencję Radtrapa. Mnie przekonuje fraza LXX Exodus 3:14 ponieważ zawiera dostojne określenie Boga, i to określenie bardzo wiąże się ze słowami Jezusa. W BH jest gorzej. A w PNŚ jest bardzo źle to oddane – co jednak niektórzy hebraiści chwalą – nie wiem czemu.

    Jestem również przeciwnikiem wszelkich symboli, tym bardziej, gdy mają pogańskie korzenie. Uważam, że Bóg nie potrzebuje symboli. Od symboli jest niedaleko do bałwochwalstwa. Nie popadam jednak w skrajności. Jak wiadomo strona Radtrapa tropi symbole. Tymczasem:

    1. Stary Testament KJV i BG oparty jest na tekście masoreckim – najstarszy zachowany to tzw kodeks leningradzki – link poniższy już podawałem, ale podam jeszcze raz:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Leningradzki

    2. Artykuł tu komentowany ma adres:
    http://www.moresureword.com/LXXHOAX.htm
    ale strona główna to;
    http://www.moresureword.com/index.html.htm
    Dokładnie prześledźcie tą stronę. Widać co najmniej (tyle zauważyłem) dwa symbole, które Radtrap nie lubi i tropi. Ten drugi jest na Arce Przymierza, prawie na końcu strony.

    Nie czepiam się. I zbytnio mi to nie przeszkadza. Ja daleko jestem od symboli, ale fobii też nie mam. Tylko razi mnie jakoś niekonsekwencja autora blogu. Nie wiem, może przesadzam.

 25. Obecna sytuacja pokazuje że wszędzie zdarzają się podziały, chrześcijaństwo jako całość już od dawna się spiera a w końcu czas przyszedł na loże i zbawienie. Bo jeśli mamy dwa odmienne stanowiska to jedno jest fałszywe a drugie prawdziwe, ciekaw jestem jaki będzie tego wynik.

  ps. chętnie poznałbym zdanie Selera na ten temat, jeśli możesz podziel się nim z nami

  _____

  Rad:

  Proszę nie mówcie że to jest jakiś podział na dwie strony, tu chodzi o coś innego. Ja nie będę prowadził bloga całe życie, będę musiał za niedługo go zostawić – ale Biblia zostaje. Ostatnio pomyślałem że to dobrze że doszło do tej awantury- oczyścimy w końcu powietrze. Na świecie są 2 Biblię i nie możemy dłużej ich mieszać, trzeba jasno wykazać ludziom jaki mają przekaz.

  Ludzie i tak się podzielą. Przykre, ale tak pewnie będzie.

  • Johnny – czekałem, aż opadnie Kurz bitewny ;-)
   powiem szczerze – jestem jeszcze w szoku [głównie po „rewelacjach” HK
   na temat podważania nauczania Pawła], lekko zniesmaczony, mając
   mieszane uczucia, że Septuaginda to samo łagarstwo… i miałem nie
   wypowiadać się, ale zostałem wywołany do komentarza przez Ciebie.
   No cóż, ja budziłem się i nawracałem korzystając z Biblii Tysiąclecia, nie
   wnikają ani nie mając pojęcia co to teksty masoreckie, a co to apokryfy,
   o wersjach Biblii i wersjach tekstów źródłowych nie wspominając… Hmm.

   Biblię czytałem Sercem i Duszą, za pomocą narządu wzroku i dzięki Bogu,
   i dzięki mojej „bezinteresowności” [aby Nią nie kupczyć i nie naginać do
   swoich oczekiwań, bądź pożądliwości] wzrastałem w poznaniu i zacząłem
   rozumieć Ojca – potem Syna – aż zrozumiałem Ducha. Oni są Jednym i tym
   samym Stworzycielem. Nie muszę rozumieć jak jest skonstruowany Bóg,
   ale mam rozumieć jak szanować Tego, który dał mi życie i chciałby jeszcze
   obdarować wiecznością – czy zasłużę ? …nie wiem.
   Chrześcijaństwo jest Procesem – Pielgrzymowaniem do Ojca, za pomocą
   prób i błędów, niekiedy nawet buntu i odrzucenia wiary – jak podczas
   hartowania w Tyglu, aż do skrystalizowania na szlachetny kamień. Daleko
   mi nawet do „srebra”, które Mową jest nazywane. A milczenie Złotem.

   Szatan i jego „ludzie” wykorzystują fakt, że Proces trwa w Czasie i w Tyglu
   mieszają. Tym, którzy wybierają jednak Ojca a nie „ojczyma”, i tym co
   pomagają Do Niego Powrócić, da Bóg Próbę jak na szlachetnym metalu, co
   nie rdzewieje ani w czasie, ani w wieczności. Od nas zależy czy Chcemy,
   a wtedy Ojciec obdarzy nie-złom-ną wiarą i pomocą. Nie myślę o Nagrodzie
   za wiarę i uczynki [to idzie w parze], bo mógłbym być niemile rozczarowany
   gdy Jezus powie mi: – Idź precz. Wolę być mile zaskoczony, ale to od Jezusa
   zależy po osądzeniu mojego życia, pełnego również potknięć i grzechów…

   Nie będę się wypowiadał, co z tą Septuagintą się porobiło i czy była głównym
   tekstem do nauczania w czasach, gdy Słowo stąpało po Ziemi, swojej Ziemi…
   Podam kilka stron, gdzie piszą że przetłumaczenie na język grecki było wtedy
   niejako koniecznością, aby szybciej i do wielu dotarł Przekaz – czy tak było,
   nie wiem. W zasadzie nikomu nie ufam, nawet sobie [znając mój temperament],
   ufam jedynie Słowom Boga i Bogu – a jeśli nawet podli lub nierozumni ludzie
   grzebią i modyfikują aby zabełtać i zwodzić, to Mądry Ojciec lub Syn, lub Duch
   albo Ten Jeden jako Bóg znajdzie sposób by dotrzeć do mnie, jeśli Tego chcę…
   Wzajemność w Miłości, w duchu i ciele. Jedno we Wzajemności.
   I zrozumiem Słowo, dla mojego dobra… bo przecież Ojciec może się beze mnie
   w zupełności obejść… a czy ja mogę ? – mogę, ale mój koniec będzie tragiczny…

   1/ http://www.biblia.wortale.net/30-Septuaginta.html

   „Żydowscy pisarze Filon i Józef Flawiusz, używali prawie wyłącznie odpisów Septuaginty. Mimo swych wad przekład ten był ważny dla utrzymania judaizmu wśród Żydów żyjących w diasporze, z dala od kraju, wśród których znajomość hebrajskiego coraz bardziej malała. Ponieważ sporządzony był w języku greckim, tak powszechnym wówczas jak obecnie angielski, dawało to możliwość rozpowszechniania Biblii w całym hellenistycznym świecie, umożliwiło zapoznanie się z nią i z judaizmem również i nie-Żydom.”
   [diaspora – rozproszenie, dop. selera]

   2/ http://www.grupa.biblijna.pl/teksty/septuagint.php Czym jest Septuaginta

   3/ http://swiatbiblii.ovh.org/index.php [najciekawsza strona, to jest główna]
   i podstrona http://swiatbiblii.ovh.org/msb.php

   4/ http://biblia.wiara.pl/doc/1040686.Septuaginta

   Jeżeli rzeczywiście Septuaginta jest źródłem Wysoce Skażonym w sensie Sensu
   i kabalistycznego zwodzenia, należy odrzucić bo już nie ma Czasu na takie
   eksperymenty, ale jeżeli to tylko „burza w szklance wody” – to darujmy sobie…
   Talmud jest taką Trucizną, ale czy Septuaginta to łgarstwo ? – zbyt mocne słowa.
   Nie posiadam takich kompetencji aby tak ją oceniać, więc nie zabierałem głosu.

   Co jest dla mnie ważniejsze – gdyby Henryk K. był uczciwy i zrozumiał, że
   przegiął podważając apostolstwo Pawła, to powinien natychmiast skasować swój
   artykuł… a tego nie robi. Każdy może pobłądzić lub czegoś nie rozumieć. Ale w
   tej sytuacji, w tej zarozumiałości, jest dla mnie dezinformatorem „z wyższej półki”
   Pozdrawiam ;-))

   p.s. – tutaj Jgs wypowiada się na temat Septuaginty, podpisuję się pod tym ;-)

   „Choroba że tak powiem… Ale wy macie problem…
   Czy ktoś wam zabrania kochać bliźniego jak siebie samego… Miłość do Boga polega na miłowaniu bliźniego…
   Czy Septuaginta sfałszowana czy nie, – ma coś wspólnego z miłowaniem bliźniego…? Jakie to ma znaczenie…?
   U Boga i tak liczy się wiara poparta uczynkami… Jak tego nie będzie to intelektualna rozprawa z Septuagintą nic nie pomoże…”

   https://radtrap.wordpress.com/2012/06/26/walka-o-biblie-prof-walter-veith/#comment-8757

   • „U Boga i tak liczy się wiara poparta uczynkami… Jak tego nie będzie to intelektualna rozprawa z Septuagintą nic nie pomoże…”
    Bardzo słusznie Seler, ja podpisuję się pod Twoją wypowiedzią.
    A któż ma takie kompetencje, zeby oceniac kategorycznie która wersja jest prawdziwa a która nie?
    Osobiscie stronię od ludzi, którzy są tak pewni swoich racji.
    Szatańskie zwiedzenie chyba nie ma granic. (To ogólna uwaga.)

 26. wiadome,jak człowiek robi cos źle nieświadomie to nie jest problem,problem zaczyna sie gdy wiem o tym a mimo to nadal w to brnę,ja tak miałem z muzyką przez dłuzszy czas okłamywałem siebie słuchajac zespołów róznych rodzajów muzy które oglednie mówiac obrażały Boga,ale tłumaczyłem sobie to tym , ze nieznam angielskiego(wczesniej było to jakies usprawidliwienie,ale teraz w erze internetu odpada:),to tylko taki sztuczny image(z tym usprawidliwieniem zawsze mialem problem,poniewaz zawsze mnie wkurzało w co niektórych zespołach ich wizerunek,ja zawsze sluchalem muzy dla muzy ale zawsze musiało byc to drugie dno, ten fajansiarski przekaz którego nie rozumialem do czasu,równiez tlumaczenie że to tylko sztuczny image jest słabe(kojarzy mi sie z wrestlingiem ,więc jak sie mozna czyms sztucznym zachwycac i fascynowac)),bo mimo ze faktycznie sporo zespołow nawet nie wie co musi odgórnie swoim wizerunkiem przekazywac, to jednak ktos za tym stoi i im karze to robic i dlaczego sa tak monotematyczni,dopiero gdy zacząłem naprawde grzebac w temacie,dotarła do mnie smutna prawda, co do przesłania muzyki rozrywkowej i pozornej wolnosci która niby miała dawac, i kto za tym wszystkim stoi i praktycznie nie ma gatunku muzyki, (nie mówie o jakis niszowych rodzajach które maja mało odbiorców,małe pole razenia i nie stoi za tym kasa),która by nie była umoczona.
  polecam filmik wprawdzie z 1989r. ale według mnie pokazujący w bardzo rzetelny sposób cele muzyki rozrywkowej : http://www.youtube.com/watch?v=vnh3p8-QkaI,
  wiecie co jeszcze zauwazyłem ,ze od pewnego momentu nie powstaja gwiazdy tak wielkiego formatu,albo są to 5 minutówki i szybko gasną, ,ale głowną smietanke spijają starzy wyjadacze(którzy jeszcze zyją)

 27. Panie Henryku Kubiku jeśli podejrzenia ww są realne, to nie idźcie tą drogą jak powiedział pewien klasyk systemu tzw realnego socjalizmu i prezio tzw RP.

  Faktycznie kto jak kto ale Pan wiedział co umieszcza. Pan człowiek tak obeznany (nie mylić z obrzezany) z symbolami, chyba dokładnie Pan wie co oznacza 5 kulek i jedna w środku w takim rozstawie. Z uwagi na fakt, że zarówno ja, jak i wiele czytających Pana strony osób cenię/my Pana, to proszę o wyjaśnienia jeśli to możliwe.Skąd taki rozstaw kulek na płycie.

  Jeszcze mam jedno pytanie do Pana. Tutaj trochę namieszam, ale skoro już zostało namieszane i kij został włożony w mrowisko to chciałem Panu zadać pytanie a propos Radtrapa. Celowo tutaj, bo wątpię by mi Pan odpowiedział na mail a dwa niech każdy wie co Pan myśli. Kiedyś jak do Pana pisałem cytując artykuł w tym serwisie odpowiedział mi Pan: „radtrap wychował się na zbawienie.com i umiejętnie żongluje słowem”. Co Pan miał na myśli? że manipuluje, czy uprawia sztukę dla sztuki?

  Rad, proszę o zdystansowanie się do tego. Napisałem to bo jestem miłośnikiem prawdy a ostatnio wiele zostało zagmatwane że się tak delikatnie wyrażę. Z drugiej strony skoro dwie strony sobie coś zarzucają to miło by było znać opinie dwóch stron. Z trzeciej człowiek umieszcza link do strony www innego człowieka, który „żongluje słowem”. Jeśli to tylko próżna duma to jest OK.

  Szanowny p. Heniu gryzłem się czy to napisać ale ostatecznie jako drogowskaz posłużył mi Pana Panie Henryku ulubiony cytat: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione”.

  Do czytelników tej strony: musiałem to wylać z siebie, bo będąc w polityce widziałem wiele gierek zakulisowych czego nie lubię. Natomiast jakość zarówno strony Radtrapa jak i p. Kubika jest bezdyskusyjna. Chcę poznać intencje.

  pozdrawiam wszystkich Chrześcijan

  _____

  Rad:

  Cóż mogę powiedzieć…

  że mam już tego dość?

Możliwość komentowania jest wyłączona.