Biblia pod ostrzałem

 

Źródło: Sola Fide

Najwybitniejszy amerykański archeolog i biblista, W.F. Albright, napisał: „Odkrycie za odkryciem potwierdziło dokładność niezliczonych szczegółów, przyczyniając się do rozpoznania wartości Biblii jako rzetelnego źródła historycznego”. Są jednak uczeni, którzy podkopują wiarę w historyczną wierność Pisma Świętego, twierdząc, że nie ma ono oparcia w odkryciach. Dzieje się tak, gdyż ocena wiarygodności Biblii ma wiele wspólnego ze światopoglądem. Chcielibyśmy wierzyć, że uczeni są bezstronni, ale tak nie jest. Ich światopogląd ma wiele wspólnego z tym, jak filtrują dane i konstruują wnioski.

Uczeni uznający Biblię za wierne źródło historyczne (zwani maksymalistami) uważają, że bez niej na Bliskim Wschodzie trudno dokonać jakiegoś odkrycia. Znany izraelski archeolog, Y. Yadin, tak napisał o wykopaliskach w Hazor: „Prowadziliśmy poszukiwania z Biblią w jednej ręce, a szpadlem w drugiej”. A odkrywczyni miast filistyńskich, prof. T. Dothan, stwierdziła: „Bez Biblii nawet nie wiedzielibyśmy, że Filistyni istnieli”.

Uczeni nastawieni sceptycznie do Biblii (zwani minimalistami) wychodzą z przeciwnego założenia. Uważają, że można ufać jej relacji tylko wtedy, gdy ma pozabiblijne wsparcie. Ze względu na brak archeologicznych dowodów istnienia Abrahama, Mojżesza, Jozuego, Dawida czy Salomona uznali oni pokaźną część Starego Testamentu za legendę. Biblijne dzieje Izraela uważają za historyczne dopiero od czasów asyryjskich, gdyż odtąd mają niezależne potwierdzenie w źródłach asyryjskich. Warto jednak przypomnieć, że przed odkopaniem miast asyryjskich oceniali biblijne wzmianki o Asyrii jako przesadne lub zmyślone.
 

Odkrycia zawsze potwierdzały kwestionowany fragment Biblii

 

Do niedawna liczna grupa archeologów i liberalnych biblistów wołała: „Precz z Dawidem i Salomonem”, twierdząc, że są oni mitem, skoro dotąd nie znaleziono nawet dowodu istnienia ich dynastii. W 1993 r. w Tel Dan odkryto stelę z inskrypcją w języku aramejskim z IX w. p.n.e., która wymienia „dom Dawida” jako panujący! Minimaliści byli tym tak zaskoczeni, że początkowo pomówili odkrywcę, znanego archeologa A. Birana, o sfałszowanie steli! (Kopalnie króla Salomona, dowód na króla Dawida?, Ściana króla Dawida)

Takich przypadków było więcej. Np. krytycy uznali, że skoro o Hetytach mówi tylko Biblia, to znaczy, że relacja o nich musi być zmyślona, zwłaszcza że Biblia ukazywała ich imperium jako nieustępujące Egiptowi. Tymczasem, gdy na terenie dzisiejszej Turcji odkryto stolicę imperium Hetytów z archiwum liczącym 25.000 tabliczek klinowych, okazało się, że to Biblia miała rację. 

 

Pięcioksiąg Mojżeszowy

 

Odkrycie hetyckich tabliczek postawiło również pod znakiem zapytania popularną hipotezę zakładającą, że Pięcioksiąg Mojżeszowy zredagowano dopiero w czasach babilońskich (VI w. p.n.e.) czy helleńskich (III w. p.n.e.). Otóż wśród tabliczek odkryto wiele przymierzy hetyckich. Miały one specyficzną formę, która nie przetrwała poza XIII w. p.n.e. W okresie asyryjskim i babilońskim stosowano zupełnie inny rodzaj przymierzy. Przymierza z V Księgi Mojżeszowej wzorowane są na hetyckich, a nie asyryjskich czy babilońskich (I tysiąclecie p.n.e.)! Tak więc, gdyby ta księga powstała dopiero w tych czasach, jak zakładali krytycy, jej przymierza byłyby modelowane na zawieranych pod koniec I tysiąclecia p.n.e., a nie na tych, które poszły w zapomnienie w XIII w. p.n.e. Na dużo wcześniejsze powstanie Pięcioksięgu wskazuje też słownictwo dokumentów z Ugarit (Ras Szamra), które pochodzą z czasów Mojżesza. Z powodu technicznych zwrotów kultycznych występujących  w Księdze Kapłańskiej uważano, że powstała ona dopiero po niewoli babilońskiej; tymczasem pisma z Ugarit wskazują, że zwroty te były w użyciu w XV/XIV w. p.n.e. Żaden znawca starożytnej literatury nie założy, że pod koniec I tysiąclecia p.n.e. ktokolwiek mógł mieć taką znajomość obyczajów, słownictwa i form literackich, na jaką pozwoliły odkrycia w Ugarit czy Mari. To wskazuje, że Księga Kapłańska powstała w II tysiącleciu p.n.e.

W 1979 r. archeolog G. Barkai natrafił w grobowcu w pobliżu doliny Hinnoma w Jerozolimie na niewielki zwój ze srebra, zawierający fragment błogosławieństwa Aarona (Księga Liczb 6,24-26). Krytycy datowali ten fragment Pięcioksięgu na okres po niewoli babilońskiej (V w. p.n.e.), podczas gdy zawierający go zwój pochodzi z VII w. p.n.e. Zachowany fragment dowodzi, że wspomniany tekst Pięcioksięgu był dobrze znany na długo przed niewolą babilońską. 

 

Relacje biblijne o Asyrii i Babilonii

 

Zanim odkryto miasta asyryjskie i babilońskie krytycy zakładali, że biblijne relacje o ich potędze są przesadzone. Zmieniło się to, gdy H. Layard odkrył Kalach (Nimrud), wcześniej znane tylko z Biblii (Księga Rodzaju 10,11), a Botta odkopał ruiny pałacu o 209 pokojach, zbudowanego w VIII w. p.n.e. przez Sargona II. Wcześniej niemieccy krytycy przytaczali wzmianki biblijne o tym królu (Księga Izajasza 20,1) jako przykład historycznych błędów w Starym Testamencie, gdyż o Sargonie II nie wspominały inne starożytne źródła. Z kolei R. Koldewey odkrył Babilon króla Nebukadnesara (605-562), którego Biblia ukazywała jako wielkiego budowniczego, na co nie było pozabiblijnego potwierdzenia – stąd relacje Pisma Świętego traktowano jako przesadne. Odkrycia te dowiodły, że w opisach biblijnych nie było żadnej przesady.

 

Król Baltazar

 

Przez całe wieki ulubionym argumentem krytyków był król Baltazar, którego imię do niedawna występowało tylko w Piśmie Świętym, co krytycy uznali „za poważny historyczny błąd”. Niemiecki uczony, F. Hitzig, napisał, że Baltazar to produkt bujnej wyobraźni autora Księgi Daniela. Poza Biblią nie było też źródeł mówiących o koregencji Baltazara ani o jego panowaniu w Babilonie (Dn 5,29). Co gorsza, Herodot i Ksenofont, żyjący zaledwie jeden wiek po upadku Babilonu, podawali Nabonida jako jego ostatniego władcę. Odczytanie asyryjskich pism potwierdziło jednak, że Baltazar panował w Babilonie i był koregentem Nabonida, który przekazał mu władzę za życia. Biblia znów okazała się rzetelniejsza niż inne starożytne źródła.
 

Wędrówki do Egiptu

 

W przeszłości krytykowano Pięcioksiąg, że ukazuje patriarchów wędrujących z Kananu do Egiptu, podczas gdy starożytni pisarze donosili, że obcych nie wpuszczano do Egiptu. Tymczasem, jak napisał prof. W. F. Albright, „odkrycia archeologiczne pokazują, że mieszkańcy Kananu przychodzili do Egiptu w dniach Abrahama. Widać to wyraźnie na malowidle z grobowca w Beni Hassan, datowanym na 2000 r. p.n.e.”.

Tytuł zarządcy nadany Józefowi (1M 39,4) koresponduje z tytułem noszonym przez semickich zarządców domów w Egipcie w okresie patriarchów. Przedstawiona na fresku z XIII wieku p.n.e. procedura, w czasie której namiestnik Egiptu otrzymywał złoty łańcuch swego urzędu i przejeżdżał rydwanem wśród pokłonów ludności, zgadza się z biblijnym opisem nadania Józefowi namiestnictwa nad Egiptem (zob. Księga Rodzaju 39,42-43). Historyczna wierność tych szczegółów wskazuje, że Pięcioksiąg nie mógł powstać ponad tysiąc lat po tych wydarzeniach, kiedy były zapomniane. 

 

Rzekome anachronizmy

 

Ze względu na rzekome anachronizmy krytycy datowali przekaz o czasach patriarchów na tysiąc lat później, niż podaje Biblia. Jako przykład podawano przybycie Rebeki do Izaaka na wielbłądzie (Księga Rodzaju 24,64), wierząc, że wielbłąda udomowiono dopiero w X w. p.n.e. Tymczasem w Mari odkryto kości wielbłądzie w domu pochodzącym z końca III tysiąclecia p.n.e. Na ten sam okres datowana jest figurka wielbłąda z uzdą i siodłem ze świątyni w Byblos. O udomowieniu wielbłądów w okresie patriarchów świadczy też starobabiloński napis z syryjskiego Alalakh. Tak więc, choć użycie wielbłądów na szerszą skalę nastąpiło w późniejszych wiekach, to powyższe odkrycia potwierdzają biblijny zapis.

Z podobną wiarygodnością mamy do czynienia w Nowym Testamencie. Np. krytycy uważali kiedyś, że Łukasz mylił się, nazywając przywódców Filippi pretorami, gdyż miastem rządzili duumviris.  Okazało się, że Łukasz miał rację, gdyż zarządcom rzymskich kolonii przysługiwał tytuł pretora. Długo też poczytywano mu za błąd mianowanie Galliona prokonsulem (Dzieje Apostolskie 18,12), ale w Delfach odkryto inskrypcję, na której tak właśnie nazwany jest Gallion. Znawca archeologii biblijnej, J. Free ,napisał: „Archeologia potwierdziła wiarygodność niezliczonych tekstów, które krytycy odrzucali jako niehistoryczne lub będące w sprzeczności ze znanymi faktami”.

 

Tunel Ezechiasza


Tunele wodociągowe trudno datować, dlatego krytyczni uczeni kwestionowali, czy Tunel Ezechiasza wspomniany w Biblii pochodzi z czasów tego króla, datując go na wiele wieków później. Wykuty w skale akwedukt o długości pół kilometra należał do największych w starożytności i jest nadal w użyciu! Prowadzi wodę ze źródła Gihon do sadzawki Syloe, dzięki czemu mieszkańcy Jerozolimy mieli do niej dostęp nawet w czasie oblężenia. Ezechiasz kazał go wykuć przed atakiem Asyryjczyków pod wodzą Sancheryba w 701 r. p.n.e (zob. 2 Księga Kronik 32,30). Połączony jest z nim o kilka wieków starszy akwedukt Warrena, o którego istnieniu Biblia wspomina w czasach króla Dawida (zob. 2 Księga Samuela 5,8). Profesorzy: Amos Frumkin z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Aryeh Shimron z Izraelskiego Instytutu Geologicznego i Jeff Rosenbaum z brytyjskiego Uniwersytetu Reading znaleźli sposób na datowanie Tunelu Ezechiasza. Było to możliwe dzięki zaprawie, której dawni budowniczy użyli, aby wytynkować tunel, zabezpieczając go przed utratą wnikającej w szczeliny wody. W 2003 r. uczeni ci pobrali próbki z 15 dziur wywierconych w zaprawie, które zbadali metodą radiowęglową i mikroskopem elektronowym. Wyniki badań potwierdziły rzetelność przekazu zawartego w Piśmie Świętym. 

 

Najbardziej wiarygodne starożytne źródło

 

Łukasz wymienił w swej ewangelii 32 kraje, 54 miasta, 9 wysp i wielu władców. „Łukasz jest historykiem pierwszej klasy (…) powinien zająć miejsce wśród największych historyków” – stwierdził prof. W. Ramsay (1851-1939), znawca starożytnej geografii. Wcześniej zorganizował on wyprawę na Bliski Wschód, by dowieść, że Pismo Święte jest pełne nieścisłości. Po 15 latach badań wprawił krytyków w zakłopotanie książką, w której dowodził, że materiał archeologiczny potwierdza wiarygodność Nowego Testamentu.

Im większa jest nasza wiedza o geografii, historii, kulturze i religii starożytnego Bliskiego Wschodu, tym bardziej wiarygodnym źródłem okazuje się Biblia. Znawca archeologii, prof. J. McRay, napisał: „Archeolodzy nie znaleźli dotąd niczego, co byłoby sprzeczne ze sprawozdaniem biblijnym. Przeciwnie, archeologia wykazała błędność wielu poglądów wyznawanych przez sceptycznych uczonych, poglądów, które przez całe lata uważano za fakty”.

Niektórzy uczeni pozostaną sceptykami, nawet gdyby odkryto portret Abrahama, uwierzytelniony przez burmistrza miasta Ur. Ich sceptycyzm wyrasta bowiem nie z faktów, ale ze światopoglądu. Z podobnego względu rosyjscy uczeni odrzucali kiedyś Jezusa jako postać historyczną. Wielu kwestionuje relację biblijną, dopóki nie ma niezależnego potwierdzenia. Z innego założenia wychodzą obiektywni historycy. Badając starożytne źródła, przyjmują, że są one wiarygodne, poddają je analizie, biorą pod uwagę obiekcje i dopiero wtedy oceniają ich wiarygodność. Wobec Biblii krytycy odwrócili ten proces do góry nogami, kwestionując jej wiarygodność wszędzie, gdzie nie ma pozabiblijnego wsparcia. Gdyby sądy wychodziły z takiego założenia, wówczas wszyscy bylibyśmy winni, dopóki nie udowodnilibyśmy swej niewinności! Gdyby historycy podchodzili do źródeł starożytnych z takim nieuzasadnionym subiektywizmem, musieliby odrzucić niemal wszystkie, gdyż ich treść rzadko ma niezależne poświadczenie. W oczach obiektywnych historyków Biblia pozostaje pierwszorzędnym źródłem.

 
Alfred J. Palla

książki tego autora znajdziesz na http://www.betezda.pl

1. William F. Albright, The Archeology of the Palestine, s. 128.
2. G. Ernest Wright, David N. Freedman, red. The Biblical Archeological Reader, t. 2, s. 199.
3. Jeffrey Sheller, Is the Bible True, s. 120
4. Journal of Theological Studies, XXXII (1931): 12.
5. Ferdinand Hitzig, Das Buch Daniel, s. 75; cyt. w: Alan Millard, “Daniel and Belshazzar in History”, Biblical Archeology Review, maj/czerwiec (1985): 74.
6. Kenneth Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, s. 79;  Roland Harrison, Introduction to the Old Testament, s. 311
7. Joseph P. Free, Howard Vos, Archeology and Bible History, s. 13.
8. Amos Frumkin, Aryeh Shimron, Jeff Rosenbaum, “Radiometric dating of the Siloam Tunnel, Jerusalem”, Nature 425, 11 wrzesień (2003): 169-171.
9. William Ramsay, The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament, s. 80.
10. Cyt w: Lee Strobel, The Case for Christ, s. 100.

 

Reklamy

26 comments on “Biblia pod ostrzałem

 1. boski przekaz Biblia – kontra „pożal się boże” pseudo naukowe Bajki.
  Jeżeli nie widział Ktoś jeszcze tych wykładów,
  to niech… żałuje ;-))

  Witamy na stronie internetowej DrDino.pl
  http://drdino.pl/

  W oparciu o liczne fakty dr Kent Hovind, z charakterystycznym poczuciem humoru, wykazuje, że Biblia jest źródłem godnym zaufania.
  Wykłady dr Kenta Hovinda – lektor PL – na stronie Multimedia

  http://drdino.pl/Multimedia.html

  Wskazane jest, aby w pełni zrozumieć kolejne wykłady i zachować chronologię
  wydarzeń biblijnych, Wysłuchać wykładów wg podanej Kolejności na stronie,
  czyli zaczynając od 1. i po kolei kończąc na 7. Gorąco Polecam !

  seler: – to „zrozumiałe”, że będzie atak na Słowo… szatan i jego słudzy nie lubią Chleba.

  • „Wielcy uczeni” uczepią się każdej bzdury żeby tylko podważyć autorytet Biblii. Ludzie wierzący, którzy nie wnikają w takie sprawy dadzą sobie wmówić wszystko. I tak jak ja przed laty zanim zaczęłam wnikać, będą próbowali pogodzić taką ewolucję z kreacjonizmem. Tak w ogóle to jakiś czas temu natknęłam się na coś takiego (przeraziło mnie to): http://www.youtube.com/watch?v=CQsugNwbHG8

   Ze swojej strony również polecam wykłady dra Kenta Hovinda.

   • Ilona – bo ten podły filmik jest naprawdę przerażający !
    czekam teraz na nagranie wywiadu z Rybą, bowiem Okazuje się,
    że teraz, w dobie Okultystycznego Globalizmu, kto jak kto,
    ale Dzieci i Ryby Głos mają… dzieci „oświecone” a ryby habilitowane,
    nie mylić z halibutem ‘-)) – i sprawdzi się, wg PMS, że ateiści
    będą pouczać i mordować Tępych chrześcijan… Krzyż jak T narzędzie
    zbrodni, a teraz krzyżuje się prawdziwą wspólnotę, gdzie się da,
    i jak się da… według okulTyzmu wszechPanującego… Pozdrawiam.

    http://krzyzpoludnia.republika.pl/krzyze.htm

   • Ewolucja w żadnej mierze nie kłóci się z kreacjonizmem. Zupełnie jak każdy inny postęp, z rozwojem człowieka na czele. Co innego konkretna „teoria ewolucji”, która zakłada powstanie człowieka z jednokomórkowca etc. Co do filmiku edupacyjnego zaś, kolejny to dowód, że propagandziści ateizmu nie czytali Darwina, a jeśli nawet czytali, to rozmyślnie przypisują mu wciąż tę samą łatkę, na którą swoją książką wcale nie zasłużył.

 2. o dokładności Pięcioksięgu świadczy też fakt, że jak żyd przepisuje Tore czyli Pięcioksiąg do celów religijnych, i pomyli się chociaż z jedną literką, to cały zwój do kosza idzie. Trzech innych żydów go sprawdza czy się nie pomylił. Jak skończy przepisywać to świętują. A taka Tora do celów religijnych ze skóry, zdobiona, kosztuje jakieś 20-30 tysięcy dolców, więc jak ten przepisujący żyd się pomyli, to ma lekką lipe.

 3. Rad, Seler, Kwantl lub Henry Kubik bo widzę ze wy jesteście najbardziej obeznani.. od dawna studiuję Biblię i zastanawiam się czy stary i nowy testament nie jest adresowany do narodu wybranego a zwłaszcza widzę to w Objawieniu Jana (144 tysiące) a nie nas pogan (gojów) proszę napiszcie coś na ten temat bo mnie to nurtuje
  Pozdrawiam Wierzących w Boga Ojca oraz naszego Boga, Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa

  ____

  Rad:

  Do kogo jest skierowane PŚ??

  Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył… Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?

  Bo jak i wy [POGANIE] byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał WSZYSTKICH w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad WSZYSTKIMI zmiłować.(rzymian 11)

  144.000 to nie jest cała liczba zbawionych, tylko pewna szczególna (malutka) część. Ostatecznie liczba zbawionych bedzie znacznie wieksza, a ich rasa nieistotna.

  http://www.zbawienie.com/porwanie.htm

  • Johnny – Biblia jest dla wszystkich ludzi, ale nie wszyscy przyjmą Słowo
   Życia za Pokarm, jedni odrzucą, jedni pogardzą, inni będą Fałszować,
   jeszcze inni Drwiąc naśladować Plan Zbawienia [krk] – Ojciec zna Dusze,
   więc nikt Boga nie oszuka, jeżeli oszukujemy – to samych siebie, dlatego
   jest Czas na opamiętanie, odejście od Pozorów, religii… na Odrodzenie się.
   Dano ludziom 2000 lat czasu – a co zrobili kapłani, a co zrobili ludzie ?
   Co z tymi, co jeszcze nie słyszeli o Zbawicielu ? – nie wiem, ale Bóg wie ;-)
   Ewangelie są napisane tak prostym językiem, bo Jezus się o to postarał, czy
   więc trzeba aż tak studiować ? – jeżeli Mu zaufasz, da ci poznanie, bo zanim
   pomyślisz, będzie wcześniej znał twoją Wolę, bo najlepiej wie Kiedy…dać.
   Jednak nie wszyscy są „zapisani w Księdze Żywota” bo gardzą Ojcem, zanim
   się urodzą… przychodzą na świat jako Kserokopie Księgi Śmierci. Hybrydy.
   Czytaj Sercem, Duszą bardziej niż Oczami… Rozumem się podpieraj. Hej !
   Mądrość jest Wspólnotą – wiedzy, sumienia, wiary i doświadczenia…


   Johnny – dla Ciebie i Czytelników dodatkowo dzisiejsza [z 24.04] podsumowywująca
   Odpowiedź od niezastąpionego HK w artykule pod tytułem

   http://www.zbawienie.com/dlaczego-Bog-dopuszcza-zlo.htm

   Dlaczego Bóg Dopuszcza Zło – abyśmy nie mieli już Wątpliwości Czym Ono Jest,
   a Kim JEST Słowo…

 4. Chleb Słowa Żywego kontra Hostia
  dedykuję katolikom

  proszę Wysłuchać fragment spektaklu w minucie – od 8:25 do 10:10 – resztę wg uznania
  [spektakl na podst. objawień mistyczki boliwijskiej Cataliny Rivas]
  [reszta to mieszanie prawdy z fałszem i kult królowej niebios]

  TAJEMNICA EUCHARYSTII (CATALINA RIVAS).

  ____________
  Dla dociekliwych Chrześcijan

  fragment Ewangelii Jana, rozdział 13, Ostatnia Wieczerza – Judasz materialny

  (21) To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. (22) Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. (23) Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. (24) Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? (25) Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? (26) Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty (27) A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. (28) Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. (29) Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. (30) A on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. A była noc…. (Ew. Jana 13:1-38, Biblia Tysiąclecia)
  ____________
  Judasz duchowy – kapłan + Misa + Hostia + Wino, którą spożywa biorąc z Misy,
  a sam „przeistoczony” Jezus pozwala się zjeść… to tak, jakby Judaszowi podał chleb…

  Podczas katolickiej mszy Trydenckiej, podczas Podniesienia nie pada ani razu
  imię Jezus – patrz godz. 1:15, potem kapłan spożywa przełamaną na Pół Hostię,
  [maczając ?] w Misie – patrz godz. 1:28 – na mszy Trydenckiej niestety nie widać
  ale może będzie widać na mszy współczesnej… łaciną „karmiono” przez wieki.

  1:15 oraz 1:28 godzina
  Ks. Piotr Natanek – Msza Św. 13.01.2012 – na ornacie królowa niebios pseudo Maria

  ____________
  Z kolei tutaj kamera pokazała w 1:28 Dużą Hostię, a w 1:38 Misę i Połówkę Hostii
  bo kamera „zachwycała się świątynią” i znowu nie zobaczymy spożywania „mięsa”

  Msza Święta w Krakowie-Łagiewnikach z okazji II Światowego Kongresu Miłosierdzia 02.10.2011

  Są za To bardzo ciekawe inne ujęcia Kamery – dużo Symboliki, ornaty z IHS, itp.
  No cóż, …szukam dalej Widocznego Maczania w Misie i Spożywania wg Judasza.
  ____________
  Natrafiłem na ciekawą Symbolikę Ukrzyżowanego – podniesienie patrz od 30 do 39m

  Misa – obok Kielich – i Połówki Hostii – patrz od minuty 6. do 8. Też dużo Symboliki

  Odlotowe Tabernakulum – patrz od minuty 7:30

  ____________
  Szukam…Szukam… i Jezusa w Hostii Ukrytego …i katolickiego Judasza

  Msza święta prymicyjna [?] – całość tylko 4:11 minuty
  [napisy po filmie: „przyszedł czas, aby sprawować Chrystusową Ofiarę”] w 3:45 m
  Ten napis mi Wystarcza… bez Namaczania.
  napis dedykuję katolikom
  parodiują Ofiarę

 5. Do katedry lub świątyni katolickiej ( jak kto woli bo z kościołem Bożym nie ma to nic wspólnego) musiałem pójść na świętach wielkanocnych raz, ze względu na uroczystość pewnych osób, byłem w tym miejscu po raz pierwszy, była to bardzo stara katedra drewniana. Wewnątrz było dużo obrazów i malowideł ale najlepsze to duży obraz obok eucharystii, wygląd był jego szkarłatny część przedstawiało jakiś ruch ludzi i wiszący nad nimi anioł a druga część górna duże wszechwiedzące oko w trójkącie. było wiele innych ciekawych malowideł jak zakładanie korony Maryi przez Boga i Jezusa, owinięty sam krzyż różami do tego był jakiś tekst ale nie pamiętam jak to szło. Zrobił bym fotki ale są to te same motywy powtarzające się wielu katedrach a co mnie rozwaliło na sam koniec, trzymajcie się żebyście nie pospadali cytuję „niech was błogosławi Bóg wszechmogący i Maryja NIEPOKALANIE poczęta ZAWSZE dziewica”

  • Choice – cytuję z pamięci: – „…I Bóg ześle na nich [tolerując, sami wybiorą] ostry Obłęd,
   tak że uwierzą Kłamstwu…”- bo Słowo zamienili na wafelek i uwierzyli
   fałszywym słowom ludzkim, przyprawionych Odrobiną prawdy…
   Nie ma Kompromisu i wspólnoty Prawdy z Fałszem – jest w Heksagramie.
   [oraz w religiach, pod „dowództwem” ekumenii Pogaństwa rzymskiego]

 6. Aby odreagować „podziwianie cudownych” pałaców dla szatana w wersji krk,
  wrzucam Cuda boże…

  Bóg cudów – lektor PL (FULL MOVIE 1:25:03)

 7. @Seler i Choice
  Możesz (możecie) nie wierzyć tak jak katolik. Możesz nawet nie wierzyć wcale. Twoja prywatna sprawa. Ale pogardzać publicznie Panem Jezusem w Hostii nazywając Go „mięsem” lub „wafelkiem” albo obrażać Maryi NIE WOLNO. Poniał? Jak byś się czuł, gdyby ktoś w tym tonie zaczął pisać o cyganach, tak ci wszak (bodajże przez krew czyli ród) bliskich? Nie wierzycie tak jak większość Polaków – wasz problem. Zrozumcie, że wasze plwociny, wypociny mózgowe którymi opluwacie to co dla nas święte, koniec końców do was się przylepią.

  • Szanowny katoliku Wojwit,
   w przeciwieństwie do ciebie, ja, cygan, szanuję Jezusa Zbawiciela i Matkę Jego,
   albowiem w przeciwieństwie do ciebie, nie posiadam tzw. „uczuć religijnych”,
   tylko posiadam uczucie Miłości do Jezusa Syna Boga Ojca i ziemskiej Jego matki.
   W przeciwieństwie do ciebie, właśnie ICH szanuję, nie pozwalając Nimi pomiatać.
   Ja tobie nie grożę i nie wytykam pochodzenia, …w przeciwieństwie do ciebie –
   – bo zwracasz się do mnie okaleczonym jęz. rosyjskim, bowiem mówi się Paniał !
   W przeciwieństwie do ciebie, szanując Ewangelię wiem, że Jezus nie zakładał
   żadnej religii, tym bardziej rzymsko-katolickiej. W przeciwieństwie do ciebie,
   wiem że Ojciec jest Mądrością, a Syn Słowo jedynym Pośrednikiem dla ludzi, więc
   mądry Bóg ma lepsze Metody Porozumiewania się z Chrześcijanami, niż „mięso”.
   Religijni katolicy ni w ząb tego nie potrafią zrozumieć, że Mądry Bóg Ma Słowo,
   mało tego – ma Słowo Życia i Żywe Słowo, czyli o wiele lepszą Metodę niż wafelek.
   W przeciwieństwie do ciebie, ja chrześcijanin seler cygański, kocham Ciało Słowo,
   które jest Wiecznie Żywe, i ożywia i daje życie i zbawia od śmierci, natomiast tobie
   pozostał już tylko martwy wafelek i egipska królowa niebios Astarte…. Miło było.

   Aha, – i jeszcze jedno – nie waż się dalej molestować mnie religijnie, bo nie odpiszę,
   albowiem jest to pierwsza i ostatnia moja odpowiedź na twój katolicki komentarz.

   • @Seler
    Nie „paniał” tylko „poniał” (i tak właśnie napisałem) – wtedy jest zgodne z transkrypcją literową na alfabet łaciński, więc o kaleczeniu nie ma mowy. Wierz sobie jak chcesz, ale nie obrażaj innych. Na co się będę ważyć a na co nie jest wyłącznie moją sprawą i tobie nic tego. Uczucia religijne – coś takiego jednak, mimo tego co uważasz, istnieje jako immanentny składnik wyznawanej wiary. Wątpisz w to? Obraź publicznie muzułmanów albo żydów tak jak tutaj obrażasz katolików (nie „judeokatolików”), albo innych chrześcijan wierzących w obecność Pana Jezusa Chrystusa w Eucharystii (czyli w najświętsze w co wierzymy) a przekonasz się o tym na własnej skórze, że uczucia religijne są nierozdzielne od wiary, którą ktoś wyznaje, bo muzułmanie (i żydzi, choć w inny sposób) nie pozwalają naigrawać się z tego, co dla nich święte. Dyskusja z tobą, Seler nie była i nie jest celem moich wpisów. Po prostu jako chrześcijanin wyznania rzymskokatolickiego nie mogę zdzierżyć jak ty i inni używają sobie bez umiaru na tym, co dla mnie – chrześcijanina jest świętością – i protestuję przeciwko obrażaniu moich uczuć religijnych.

  • Wojowit osądy zostaw Najwyższemu, bo ja w żaden sposób nie obraziłem Maryi Matki Jezusa a jedynie przedstawiłem fakt, że tak czasami jest wywyższana Maryja ponad Jezusa i to jest smutne. Lud brnie a później głupieje i z tego bierze się fanatyzm religijny o którym wspomniałeś bo zamiast szukać spierają się czyja prawda jest najprawdziwsza.
   „wypociny mózgowe którymi opluwacie to co dla nas święte” ????? z tym że kto tą świętość ustalił Bóg czy księża i w imię czego. módl się do posągów i obrazów bo są dla was święte. http://www.eioba.pl/a/1hxq/o-czym-90-katolikow-nie-wie
   „koniec końców do was się przylepią.” dla rogatego od wieków zagrożeniem była prawda i chrześcijanie, którzy nie mieli normalnego życia, cóż tak to już jest niczym nowym mnie mój kochany katoliku nie zaskoczyłeś.Chrześcijanie mordowani byli są i będą, nawet przez twoich świętych papieży pozdrawiam.

   • Choice – potwierdzenie Kim jest… [nie czym, ale….] Kim jest Słowo Żywe,
    kim jest Pokarm Życia, czym jest Wspólnota ze Słowem,
    w końcu – Kim jest Jezus Słowo Pokarm dla ciał i duszy – Słowo Jest Bogiem.

    potwierdzenie jest [w filmie i.] w komentarzu na stronie z filmem, ostatni akapit:

    „…Film ma wymowę duchową, nie tylko Materialną. [w sensie dowodów na Słowo]
    Exodus Chrześcijan – wychodzenie z niewoli Babilonu, podobnie jak Noe, Mojżesz,
    nas prowadzi Jezus Zbawiciel Słowo.”

    ze strony
    https://radtrap.wordpress.com/2012/04/24/exodus-droga-izraela-z-egiptu/#comment-6585
    pozdrawiam ;-))

    DOWÓD potwierdzenie:

    a Kim jest Jezus ? – Synem Słowem w Ciele, a zatem Słowo jest Ciałem.

    [dlatego osobno]

 8. Wyjaśnijmy sobie Ostatnią Wieczerzę raz na zawsze. [seler 25-04-2012]

  Ponieważ nasilają się ataki Konsumpcyjnych religijnych Katolików – w skrócie KrK,
  mających uczucia do Kłamstw, myśląc że do Stwórcy i Syna i Marii [to nie jest trójca],
  ataki na Chrześcijan, których nienawidzą za zrozumienie Ostatniej Wieczerzy, ale
  uważają, że to katolików się opluwa, bo tak nauczyło „myśleć” przewrotne kapłaństwo,
  wyjaśniam:
  jeżeli Jezus jest Chlebem Żywym, który zstąpił z Nieba aby pokazać nam Ojca,
  jeżeli Słowo które Ciałem się stało jest w dalszym ciągu Ciałem, które jest Słowem
  od Ojca – było, jest i będzie, bo jest Pokarmem do wieków i na wieki, przez proroków,
  którzy Dzielili się tym Słowem, a których zabijano, aby wielbić Kłamstwo,
  jeżeli Apostołowie Zrozumieli Słowo, które jest Ciałem i miało zostać Ukrzyżowane,
  jeżeli Jezus za Tą Prawdę o Ojcu i tych co Prawdę miłują oddał ziemskie Życie,
  oraz oddał Życie za wielu Pogan, którzy dopiero mieli Poznać Słowo i Uwierzyć, to
  na Ostatniej Wieczerzy powiedział wyraźnie:

  Kiedy jedli chleby i pili wino, bo wiedzieli, że Nadchodzi ten co Wyszedł [Judasz],
  wziął [Jezus] chleb, połamał go [by się dzielić, jak wzajemnością], podał im i rzekł:

  To jest Prawda [Ciało] Słowo [moje], za Was wydane [na śmierć], bierzcie i Karmcie się
  [i jedzcie], to czyńcie na Moją pamiątkę. [albowiem po tym poznają, żeście moimi uczniami]

  Mówił też: a po trzech dniach zmartwychwstanę [ciało], i Stało się, i Żyje, jako Słowo,
  i jako Ciało po prawicy Ojca. I przyjdę sądzić żywych i umarłych – na duszy i na ciele.
  To Czyńcie Na Moją Pamiątkę – Dzielcie Się Słowem jak Chlebem, który Ożywia.
  Wino jest Krwią Duszy… przelanej za wielu, i Dla Wielu, i na wielu… Duch święty.
  Jeden jest Kapłan – Jezus żywy bo Zmartwychwstały ! Żywe Słowo ma Ducha życia.
  Ja Jestem Prawdą Życiem Chlebem Drogą Słowem Bramą Pasterzem – nie papież.
  ____________
  Wersja dla katolików:
  Wziął chleb, połamał i rozdał, mówiąc:
  „To jest ciało moje, za was wydane, bierzcie i jedzcie – to czyńcie na moja pamiątkę.”
  Jedzcie H Zatem, a Krew zabitych Chrześcijan i Jezusa niech Pije dalej kapłan Judasz.
  Na Mojej Śmierci Pamiątkę Czyńcie To – katolicy i wasi pośrednicy, udający uczniów i pasterzy. Kto tu bluźni, kto tu pomiata, kto nadal krzyżuje Słowo – obłudnicy ?!?

  Wy – katolicy – Nie Wierzycie w Żywego Słowo Zbawiciela, wam „wspólnotę” daje Hostia.
  A na niej napis IHS – Izyda Horus Set. Smacznego !!!
  Zabijanie na ołtarzu ofiarnym to… to już było. Takie przewrotne plemię będzie Odrzucone.
  Precz katolicki judaszu co służysz szatanowi ! – precz od Słowa, precz ode mnie, który
  dzieli się z wami Ewangelią, a wy plujecie jak żmije w obronie bałwochwalczej religii !!
  W Imię Jezusa – precz szatanie ! – pijcie zatem wino Obrzydliwości z kielicha Niegodziwości a na „zagrychę” i na pamiątkę ostatniego Dnia Życia Zbawiciela Na Ziemi – Hostia w Żołąd.
  ____________
  Albowiem mają oczy i nie widzą… mają uszy i nie słyszą… mają inernet i nie rozumieją.
  Nie rozumieją Czym jest wzajemność i Dzielenie się Słowem… jak Chlebem.
  Jezu, przyjdź do ślepych, głuchych i nierozumnych, …zanim „świat” osądzisz, bo wiesz,
  że uczniowie Twoi już zostali osądzeni, oskarżeni i przeznaczeni na śmierć, …jak Ty.
  seler

  dopisek – Podsumowanie Ostatniej Wieczerzy [seler 25-04-2012] – część II

  Jezus JEST Prawdą Życiem Chlebem Drogą Słowem Bramą Pasterzem
  Karmcie się Mną – wziął chleb i podzielił się z innymi – Dał Siebie.

  Jedzcie Prawdę – nie dzielcie się Kłamstwem – jak Ja wam Daję
  Dzielcie się Życiem – nie karmcie się śmiercią za życia – jak Ja Dałem Życie za was
  Spożywajcie Chleb Życia – nie jedzcie Trucizny co udaje pokarm – jak Ja Ożywiałem
  Bierzcie Drogę do Ojca – nie chodźcie za „oświeconymi” ślepcami – jak Ja Szedłem
  Jedzcie Słowo – nie przyjmujcie słów przewrotnych, jak „języka” żmij – jak Ja Żywiłem
  Dzielcie się jak dotrzeć do Bram Niebios – nie wrót piekielnych – jak Ja Dzieliłem się
  Bądźcie pasterzami i Karmcie owce – nie kąkolem, lecz Ziarnem co Owoc daje – jak Ja

  Dawajcie Światło do życia, aby Nakarmieni Mądrością nie pomarli – jak Ja Dałem Światło wam, byście nie pobłądzili w Ciemnościach Głodnej Słów Prawdy Duszy.

  Dawajcie Siebie Żywym – nie magicznie „ożywione” szczątki ludzkie – jak Ja Siebie dałem jak Ciało [materię] i Krew [ducha]
  Bierzcie i Jedzcie – Oto Ciało Moje i Krew Moja – na Pokarm i Zbawienie duszy i ciała

  Hostię zostawcie katolikom [To wybrali] – Wino niech piją kozły [To wybrali] – Wykona się co miało się Wykonać. Jedli mannę i pomarli – Jedli Miłość będą żyć. Ja Jestem Wodą Życia.
  Kto Mnie Pić będzie – nie będzie spragniony [Prawdy] i nie umrze na wieki. Ja Jestem.

  Zobaczyli oprawcy Krew i Wodę z mego Boku – i napawali się Mną na Krzyżu.
  Przyrządzają na ołtarzu, w swym kielichu kłamstwa ponoć Moją krew i wodę. I Piją.
  Przeznaczonym na Zatracenie sprzedają Hostię z ludzkiej Krwawicy, potu i łez…
  Wyrok na Watykanie zostanie Wykonany. Dawali T Śmierć – i To Otrzymają. Ja Jestem.
  Sprawiedliwością. [seler]

  • Faktycznie. Ostry obłęd… nienawiści do katolików i Kościoła.

   ____

   Rad:

   Dobra panowie, ja może jednak zakończę już tą dyskusję

 9. rad jesteś mistrz

  ___

  Rad:

  Nie mogłem zatwierdzić tego drugiego komentarza, tutaj piszemy bez obrażania innych. Pozdrawiam

Możliwość komentowania jest wyłączona.