Biblijne czasy końca: Wprowadzenie

 

Janet Moser (Watch Unto Prayer), tłumaczenie i opracowanie Radtrap

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu (2 Piotra 1:19)

 

Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego: Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości, dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki. – Przysłów 1: 1-6

Celem tych artykułów jest przekazanie ludziom wiedzy na temat biblijnych proroctw dotyczących czasów ostatecznych.

 

WIEDZA

 

 • Poznanie biblijnych proroctw powinno wzbudzić w każdym strach przed gniewem Boga

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością – Przysłów 1:7

 • Dla przykładu: wiedza o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa powinna wzbudzić w ludziach bojaźń Bożą (wielki sąd). Jednakże szydercy którzy gardzą mądrością i ostrzeżeniami celowo oddalają od siebie możliwość Jego drugiego przyjścia.

Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. – II Piotra 3:3-9

 

ZROZUMIENIE

 

 • Zrozumienie przeszłych dokonań Szatana pozwala na zrozumienie zwiedzenia którego Szatan będzie autorem w przyszłości.

Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, (6) aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki – Przysłów 1:5-6

Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi – Przysłów 2: 11-13

 • Dla przykładu: zrozumienie że „ohyda” która rozpoczęła się w Świątyni Jerozolimskiej i która przyniosła „spustoszenie” całej Jerozolimie w Starym Testamencie jest symbolem fallicznym, pozwoli na trafne rozróżnienie prawdziwej „ohydy spustoszenia” podczas okresu Boleści (Ucisk/Tribulation – ang.)

A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się; musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści.  – Marka 13: 4-8

Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – – Mateusza 24:15

A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. – Daniela 11:31

I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Podnieś swoje oczy w stronę północy! A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widzisz, co oni robią – te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości.

i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Potem rzekł do nich: Zanieczyśćcie przybytek i napełnijcie dziedzińce zabitymi, potem wyjdźcie i zabijajcie w mieście! A gdy tak zabijali i pozostałem ja sam, padłem na twarz i z krzykiem mówiłem: Ach! Wszechmocny Panie! Czy chcesz wyniszczyć resztkę Izraela, wylewając swój gniew na Jeruzalem? A On rzekł do mnie: Wina domu izraelskiego i judzkiego jest wielka ponad wszelką miarę, kraj jest pełen krwi, a miasto pełne bezprawia, gdyż myślą, że Pan opuścił ziemię, że Pan tego nie widzi. Dlatego również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituje się; postępki ich włożę na ich głowę. – Ezechiela 8:5-6, 9:4-10

Potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów jak rosa… I zniszczę twoje bałwany i twoje posągi spośród ciebie. I nie będziesz się już kłaniał dziełu rąk twoich. I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie i zniszczę twoje miasta. – Micheasza 5:12-13

 

MĄDROŚĆ

 

 • Ci którzy są prawdziwie mądrzy, będą powiększać swoją wiedzę na temat biblijnych proroctw i nie będą polegać na szatańskich kłamstwach i zwodniczych substytutach. Dzięki swej wiedzy o czasach ostatecznych będą mogli ochronić siebie oraz ludzi wokół nich.

Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki– Przysłów 1:5

Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu! Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata.  – Przysłów 4:7-10

Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne – Daniela 12:3

 • Ci którzy nauczą się „przeliczać liczbę Bestii” będą na tyle mądrzy by odmówić przyjęcia Znamienia Bestii – gwiazdy sześcioramiennej:

Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.  – Objawienia 13:18 (B.Tysiąclecia)

A ilość złota, które w ciągu jednego roku napływało do Salomona, wynosiła sześćset sześćdziesiąt sześć talentów – II Kronik 9:13

“II Księga Królewska 23: 13 mówi: „Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów, król kazał zbezcześcić.’…Król Salomon zbudował ołtarz dla Asztarot, czcił ją, praktykował też kult Molocha. To w tym okresie heksagram – czyli gwiazda sześcioramienna – zyskała miano Pieczęci Salomona… przyjął ją cały świat okultystyczny. Salomon sam zajmował się czarnoksięstwem i okultyzmem. Według „Podręcznika Maga” król Salomon, tradycyjnie znany jako arcymag, rzucił zaklęcie aby przegnać piekielne istoty wysłane przez króla demonów w celu pobrania wyciągu z ludzkich serc… (O.J. Graham, The Six-Pointed Star, str. 24-5, 29, 32)

Znak składa się z trzech par trójkątów stykających się wierzchołkami. Każda para reprezentuje liczbę 6, co czyni cały symbol graficzną reprezentacją liczby 666. (“Sekty, Symbolizm i Znamię Bestii”)

A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.  – Objawienia 14:9-10

 

GŁÓWNE ZASADY PROROCTW CZASÓW OSTATECZNYCH

 

 • Szatan chce być jak Bóg

A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym – Izajasza 14: 13-14

 • Szatan uzurpował sobie Boży autorytet od początku świata

A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? – Rodzaju 3:1

Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon – Mateusza 4:8-9

A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc [władzę – KJV] – Objawienia 13:2

 • Szatan zaplanował wielkie zwiedzenie mające na celu stworzenie własnej wersji Bożego Mesjasza, Świątyni i Królestwa Milenijnego (Niebios)

A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. … Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych – Mateusza 24:4-5, 24

Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie – Jana 5:43

Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga – II Tesalniczan 2:3-4

 • Szatan konspiruje wraz z odstępczym Izraelem

I rzekł Pan do mnie: Istnieje sprzysiężenie między mężami judzkimi i mieszkańcami Jeruzalemu, że zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć – Jeremiasza 11:9-10

Jest w niej spisek jej proroków niby ryczący lew, rozszarpujący zdobycz. Pożerają duszę. Biorą skarby i kosztowności. Pomnożyli w niej jej wdowy – Ezechiela 22:25 (Przekład Nowego Świata)

Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem… I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani – Izajasza 28:15,18

… bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana – Objawienia 2:9

Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina – 1 Jana 2:18

 • Ich spisek ma na celu zwiedzenie ludzkości

Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości  – II Tesaloniczan 2:2-12

 • a po zwiedzeniu – zniszczenie ludzkości

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały – Jana 10:10

 • zniszczenie Ziemi

i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię – Obj. 11:18

 • zniszczenie Bożego Izraela

I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd… a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.. – Obj. 12:1, 4-8

Potem miał [Józef] jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się – Rodzaju  37:9

 • zniszczenie świętych Boga

I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami – Obj. 13:7

 • zniszczenie wszystkich istot

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni – Mateusza 24:21-22

 • zniszczenie Jezusa Chrystusa

Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa  – Jana 8:39-44

I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem – Obj. 19:19

 • zniszczenie Królestwa Niebieskiego

A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków – Obj. 20:7-10

 • Szatan używa wydarzeń z przeszłości Izraela jako precedensów dla przyszłego zwiedzenia. „To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna; bo Bóg przywraca to, co przeminęło” – Koheleta 3:15
 • Człowiek który będzie zwodził świat w imieniu Szatana będzie nowym Salomonem
 • Żydzi woleli wierzyć że mesjaszem był król Salomon a nie Jezus

Rzekł więc [Jezus] do nich: Jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawidowym? Sam Dawid bowiem powiada w księdze Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich. Dawid więc nazywa go Panem, jakże więc jest jego synem? – Łukasza 20:41-44

A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: Pokolenie to jest pokoleniem złym; … Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, [lecz patrzcie, tu jest większy niż Salomon – KJV] – Łukasza 11:29,31

 • Żydowska kabała, fundament masonerii, naucza że Salomon był żydowskim mesjaszem. Synagoga Szatana naucza że to on, a nie Jezus Chrystus, przyjdzie ustanowić Królestwo Tysiącletnie

“Encyclopedia Judaica pisze o gwieździe sześcioramiennej (nazywanej przez nich heksagramem): dwóch kabalistów, Izajasz syn Joela Ba’al Szema oraz Abraham Hayyim Kotten poświadczają że symbol ten wyrósł z kręgów kabalistycznych, gdzie „tarczę Dawida” zamieniono na „tarczę syna Dawida, mesjasza”. – 211:84

“W Rytuale Stopnia Kabalistycznej i Hermetycznej Róży czytamy: „Prawdziwa filozofia, znana i praktykowana przez Salomona, jest fundamentem na którym zbudowano masonerię.” – Morals & Dogma, str. 785

“Lew broniący Arki Przymierza i trzymający klucz do niej w swojej paszczy reprezentuje Salomona, lwa plemienia Judy, tego który zachował i przekazał klucz do prawdziwego poznania Boga, Jego praw oraz tajemnic moralnego o fizycznego Wszechświata… Lew [ארי, אריה, Arai, Araiah, co znaczy też ołtarz] ciągle trzyma w swej paszczy klucz do zagadki sfinksa.” – Albert Pike, Morals & Dogma, str. 210

“Cała prawda o masonerii jest taka, że oparta jest ona na fundamentalnych wierzeniach judaizmu; jej idee są judaistyczne; jej język jest judaistyczny; jest organizacją praktycznie całkowicie judaistyczną. Za każdym razem gdy odwiedzam sanktuaria masońskie, słyszę imię Salomona dochodzące ze wszystkich stron, słyszę echo Izraela. Te symboliczne kolumny są kolumnami Świątyni gdzie każdego dnia pracownicy Hirama otrzymują swoje wynagrodzenie. Cała masońska tradycja cofa mnie do epoki gdy żydowski monarcha, spełniając obietnicę Dawida, wznosi na cześć Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba religijny monument godny Stwórcy nieba i ziemi – tradycja ta jest symbolizowana przez wspaniałe obrazy i symbole wychodzące poza granice Palestyny, lecz ciągle zawierające ten zauważalny odcisk swojego pochodzenia.” – (Parisian Jewish review, La Vérité Israélite, roz. V, str. 74, 1861)

 • Apostazja Salomona i jego odwrócenie się od Boga zaowocowało licznymi karami zesłanymi przez Boga, lecz sam Salomon nie został skazany na wieczne potępienie. Dlatego Antychryst będzie fałszywym Salomonem a nie „zreinkarnowanym” lub „wskrzeszonym” Salomonem

a gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. – II Samuela 7:12-15

Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał i to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona: Ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo, a dam je twojemu słudze. Lecz nie uczynię tego za twojego życia przez wzgląd na Dawida, twojego ojca, ale twojemu synowi je wyrwę – I Królewska 11:9-12

 • Król Salomon jest archetypem zarówno Jezusa Chrystusa jak i Antychrysta

Z tego powodu król Salomon jest często postrzegany w tej serii jako typ Chrystusa (Boży Plan) oraz typ Antychrysta (Szatańska Kopia).

 • Szatan odtworzy królestwo Salomona i przedstawi je jako Boże Tysiącletnie Królestwo na 3,5 roku wcześniej niż zaplanował to Bóg


SZATAŃSKIE ZWIEDZENIE

UCISK/ PIERWSZE 3,5 ROKU

WIELKI UCISK / OSTATNIE 3,5 ROKU

 • Antychryst nieżydowski (książę Karol/William??)
 • Nieżydowski Fałszywy Prorok
 • Nieżydowskie królestwo (odrodzone Imperium Rzymskie?)
 • Nieżydowska fałszywa religia (rzymski katolicyzm?)
 • Nieżydowskie znamię Bestii (mikro-czip?)
 • Król Salomon jako mesjasz (Thomas Plantard de Saint-Claire)
 • Królestwo Salomona (Większy Izrael/ Eretz Israel)
 • Świątynia Salomona (Góra Syjon/Hermon)
 • Religia Salomona (Kult Słońca)
 • Symbol Salomona (gwiazda sześcioramienna)

 

PREZENTACJA BIBLIJNYCH CZASÓW KOŃCA

 

Seria ta będzie składać się z raportów zajmujących się poszczególnymi tematami. Składać się one będą z:

 

TEMAT: Proroctwa czasów końca będą podzielone na kategorie. Każda kategoria zostanie opisana w oparciu o Pismo Święte.

(…)

ZWIEDZENIE: Opis szatańskich planów mających na celu poprzedzenie, zduplikowanie i zafałszowanie prawdziwych biblijnych proroctw Jezusa Chrystusa.

PLAN BOŻY: Opis Planu Bożego w oparciu o proroctwa biblijne.

PROGRAM SZATAŃSKIEGO ZWIEDZENIA: Śledzenie efektów szatańskiego programu aż do wielkiego finału. Proroctwa mówiące o Antychryście ujawniają że chcę on wypełnić proroctwa mówiące o Chrystusie… „będę jak Najwyższy” Izajasza 14: 12-14

Ów szatański program zwiedzenia został opisany i udokumentowany w licznych okultystycznych i świeckich źródłach. Na końcu prawie każdego cytatu znajdować się będzie odnośnik do źródła.

PROROCZE ROZDZIAŁY:  Oddzielenie równoważnych sobie programów Boga i Szatana, podzielonych na odpowiednie rozdziały (historii ludzkości). [UWAGA: angielskie Tribulation i Great Tribulation odnoszą się do czasów ucisku różnie nazywanego w polskich przekładach Biblii. Zazwyczaj jest to boleść lub ucisk. Dlatego w poniższej serii będą opisywane odpowiednio jako Ucisk (Boleść) i Wielki Ucisk]

 

ZIEMIA PRZED POTOPEM

OKRES STAREGO TESTAMENTU

CZASY KOŚCIOŁA

UCISK / PIERWSZE 3,5 ROKU

WIELKI UCISK / ZŁOTY WIEK

MILLENIUM (KRÓLESTWO NIEBIOS)

NOWE NIEBO I ZIEMIA

 

FAŁSZOWANIE BIBLII: Odnotowywanie zmian dokonanych we współczesnych przekładach Biblii, jeśli powodują one zmianę interpretacji proroctwa.

WNIOSKI PERSONALNE: Zbiór nakazów i słów pocieszenia zawartych w Piśmie Świętym a odnoszących się do danego tematu.

PROGNOZA: Okazjonalne prognozy dotyczące przewidywanej tożsamości postaci takich jak Antychryst, fałszywy prorok i archanioł Michał.

Nasze biblijne studia oparte są na następujących założeniach:

 • Księga Apokalipsy podąża za sztywnym porządkiem chronologicznym. „Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. ” Obj. 1:19
 • Porwanie członków prawdziwego Kościoła tuż przed Uciskiem będzie początkiem Bożego, 7-letniego Ucisku
 • W czasie pierwszych 3,5 lat Ucisku, synagoga Szatana ustanowi fałśzywego Antychrysta, fałszywego Fałszywego Proroka, fałszywego Smoka, fałszywy Wielki Babilon, fałszywe Znamię Bestii oraz inne oszustwa udające biblijne proroctwa.
 • Oszustwa te mają być wabikami i kozłami ofiarnymi w jednym, a na celu mają: (1) chronić przed zdemaskowaniem prawdziwego Antychrysta, prawdziwego Fałszywego Proroka, prawdziwe Znamię Bestii oraz gnostycką religię synagogi Szatana oraz (2) usprawiedliwić potrzebę eliminacji rządów, polityków oraz tradycyjnych systemów religijnych
 • W środku czasów Ucisku prawdziwy Antychryst i Fałszywy Prorok zniszczą fałśzywego Antychrysta i Proroka, fałszywego Smoka i Tajemnicę: Wielki Babilon

 

Kliknij w tabelkę:

 

 • W czasie ostatnich 3,5 lat Ucisku – podczas Wielkiego Ucisku – Antychryst i Fałszywy Prorok ustanowią swoje rządy terroru (Złoty Wiek Saturna), mające być preludium dla ich własnej wersji nowych niebios i ziemi
 • Synagoga Szatana spróbuję wypełnić wszystkie sądy zapowiedziane w czasach Ucisku oraz milenijne obietnice dotyczące Izraela. Chcą „powrócić do przyszłości” – od czasów Mojżesza do Sodomy i Gomory, od wyjscia Abrahama z Ur i jego separacji od Chaldejczyków do Babilonu, do czasów Noego po Potopie, później do czasów Noego przed Potopem, Ogrodu Eden i na samym końcu do Stworzenia (Kreacji)
 • Synagoga Szatana postanowi zniszczyć niebiosa i Ziemię pod koniec Ucisku (Obj.15:18)
 • Ponieważ gnostycy wierzą że są Bogiem, sami postanowią wypełnić biblijne proroctwa odtworzenia Ziemi (Dzieje 3:20,21, Obj. 21:5)


W następnych częściach serii zapoznamy się z następującymi tematami:

 • EKONOMIA
 • EDUKACJA
 • ŚRODOWISKO
 • RZĄD
 • SPOŁECZEŃSTWO
 • RELIGIA
 • IZRAEL

c.d.n

______________________________________________________________________________________

Zobacz także:

Tajemnica: Wielki Babilon

Katedra New Age

Fałszywa apokalipsa: Symbolika lotniska w Denver część 1

Prorocze kolumny świątyni New Age w Nowym Jorku

Heksagram, kult Saturna i dlaczego musimy wystrzegać się magii część 1

 

Advertisements

6 comments on “Biblijne czasy końca: Wprowadzenie

 1. Dobrze, że jest taki blog jak ten. Dzięki!!

  Jednak wg. mnie kolejność jest trocha inna, ale zobaczymy. Wydaje mi się że te 7 lat czasów końca zacznie się wraz z zakończeniem III WŚ, wyciągnie nas z niej Antychryst wraz z kosmitami (demonami) który będzie uznany za powracającego Jezusa. Wtedy przez 3.5 roku będzie dobrobyt, a przez drugie 3.5 roku Wielki Ucisk.

  Pozdrawiam

 2. Zanim napiszę komentarz do artykułu, jak zwykle świetnego i Potrzebnego,
  zamieszczę cytat ze strony, nawiązujący do PMS

  Protokół XIV
  Religia przyszłości – Metody, przy pomocy których wykazywać będziemy gojom dobrodziejstwa naszych rządów – Niedostępność poznania naszych tajników religii przyszłości – Pornografia i przyszłość słowa drukowanego
  § 3. Niedostępność poznania religii przyszłości.
  Zabronimy Chrystusa.
  Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń gojów, lecz nikt nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmielą się zdradzić jej tajników.

  Protokół XXII
  Tajemnica przyszłości – Wielowiekowe zło fundamentem przyszłego dobra – Aureola władzy i mistyczna cześć dla niej.

  ze strony „Program światowej polityki żydowskiej”
  http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/2012/04/21/program-swiatowej-polityki-zydowskiej/#more-3498

  seler: – papież Benedykt XVI oscyluje pomiędzy protokółem XIV a XVII – sprawdźcie.

  Komentarz do artykułu:
  Gnębi mnie symbol Pieczęci Salomona [zwanej Gwiazdą Dawida], wiem że jest
  znakiem wiedzy tajemnej okultystów, wiem też że jego prawdziwe znaczenie zostało
  sprofanowane – Salomon odwrócił się od Stwórcy, znając boży plan zawarty w tym
  symbolu i zafałszował jego znaczenie w szatański sposób, czym poniżył Boga Ojca.
  Zauważmy, że Dwa Trójkąty są połączone za pomocą Przenikania się Boków, jak
  nici w materiale. Salomon posiadał Klucz do Symbolu Trójkątów, ale go Zataił, oraz
  sprofanował, łącząc razem te trójkąty, co stanowi Całość – dwa w jednym – JEDNO.
  cytat:
  “Lew broniący Arki Przymierza i trzymający klucz do niej w swojej paszczy reprezentuje Salomona, lwa plemienia Judy, tego który zachował i przekazał klucz do prawdziwego poznania Boga, Jego praw oraz tajemnic moralnego i fizycznego Wszechświata… Lew [ארי, אריה, Arai, Araiah, co znaczy też ołtarz] ciągle trzyma w swej paszczy klucz do zagadki sfinksa.” – Albert Pike

  Te splecione Trójkąty oznaczają Pomieszanie Dobra ze Złem, Ducha z Materią,
  pomieszanie Prawdy z Fałszem, postawienie Szatana na równi z Bogiem – czyli JEDNO.
  Trójkąty nie mają opisu ich Znaczenia – jest to ukryte przed nami, specjalnie, bowiem
  cytat:
  “II Księga Królewska 23: 13 mówi: “Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów, król kazał zbezcześcić.’…Król Salomon zbudował ołtarz dla Asztarot, czcił ją, praktykował też kult Molocha. To w tym okresie heksagram – czyli gwiazda sześcioramienna – zyskała miano Pieczęci Salomona… przyjął ją cały świat okultystyczny. Salomon sam zajmował się czarnoksięstwem i okultyzmem. Według “Podręcznika Maga” król Salomon, tradycyjnie znany jako arcymag, rzucił zaklęcie aby przegnać piekielne istoty wysłane przez króla demonów w celu pobrania wyciągu z ludzkich serc…”

  że powtórzę: – „…w celu pobrania wyciągu z ludzkich serc…” – poznania Świątyni Ducha.

  Salomon poznał Istotę Praw Bożych działających w „mikrokosmosie”, w człowieku,
  i we wszechświecie. Na TE Prawa szatan miał „odpowiedź” – powołać swoje, Wynaturzone.
  To spodobało się „judaszowi” Salomonowi i dzisiejszym współczesnym satanistom,
  gdyż oddał pokłon kłamstwu, manipulacji, swej „mądrości” i pokochał własny Egoizm.

  [starożytny i współczesny] Salomon… zachował i przekazał klucz do prawdziwego poznania Boga, Jego praw oraz tajemnic moralnego i fizycznego Wszechświata… Sobie i satanistom.

  Cóż to takiego TE Prawa ? – przede wszystkim Wzajemność ze Stwórcą [nie z szatanem]
  i dlatego Trójkąty są ze sobą Splecione, jako Fałszywa wzajemność – trochę z Prawem,
  trochę z Bezprawiem, splecione z Naturą i z Wynaturzeniem. No właśnie. Bóg i szatan jako
  JEDNO.

  Czytelnicy, którzy znają moje dużo wcześniejsze komentarze na temat Heksagramu,
  zapewne już się domyślają do czego zmierzam ;-)) – albowiem Gnębił mnie ten Symbol
  od dawna, i starałem się Odczytać jego Prawdziwe znaczenie – Klucz Trójkątów.

  Czy człowiek otrzymał Wolną Wolę od Stwórcy Boga Ojca ? – Tak
  Czy człowiek posiada mózg, który uruchamia Rozum, aby powstała Myśl ? – Tak
  Czy człowiek używając wolnej Woli oraz Myśli, stosuje przeróżne Metody ? – Tak
  Czy człowiek mając Wolę, Pomysły i Metody może zrealizować Wynik ? – Tak

  Szatan ma podobne Narzędzia – ale z Jednym Wyjątkiem – nie może niczego Dokonać
  „własnymi rękami” i tak jak człowiek, Tworzyć i realizować swoje dążenia wg Woli,
  dlatego Nienawidzi Człowieka na Obraz i podobieństwo Boga – ale się Nim posługuje.
  Szatan posługując się człowiekiem mu zaprzedanym Realizuje swoje własne Wynaturzenie.
  Szatan, oprócz swoich możliwości, realizuje swój Plan za pomocą upadłego człowieka.
  Czy to zaczyna być Jasne ? – myślę, że Tak…

  W komentarzach do artykułu Radtrapa, po raz pierwszy poruszyłem znaczenie Trójkąta

  https://radtrap.wordpress.com/2011/11/24/nasza-banka-mydlana-zwana-rzeczywistoscia/

  Opis – podstawowy – i tylko nazwanie tych Trójkątów, to dopiero początek…
  Symbole te zawierają „w sobie” niesamowitą wiedzę o Naturze i Wynaturzeniu,
  dlatego jako JEDNO stały się swoistą Pieczęcią [szatana] Salomona.

  Wspólnota Dobrej [opartej na prawdziwej wzajemności z Ojcem i stworzeniem]
  Woli, Myśli, Metod i Czynów jest przecież Symbolem Serca – Trójkątem Paradoksalnym,
  wewnętrznym kościołem [wspólnotą], który daje Owoce na zewnątrz, nieprawdaż ?

  że powtórzę: – „…w celu pobrania wyciągu z ludzkich serc…” – poznania Świątyni Ducha.
  Potwierdzeniem jest całe nasze życie… oraz Sąd boży.

  [seler, 22-04-2012] – pozdrawiam ;-)

  –dopisek:

  Chrześcijaństwo niereligijne jest dążeniem i Drogą do Światła Mądrości bożej.
  Religie wymyślone prze szatana Są dążeniem do Oświecenia [ciemnoty] Głupoty szatana.
  Lucyferianizm zastąpi dotychczasowe zwodnicze Religie by dokonać Zwieńczenia
  jego i ludzkiego zwiedzenia przeciw Ojcu i Synowi – i przeciw Stworzeniu i człowiekowi.
  Znak Bestii, który przyjmą ludzie jako Pieczęć szatana jest Salomonowym… Zatraceniem.
  Nie rozwiązaniem, jak przyjęło się kiedyś mówić, bo salomonowa mądrość przeminęła,
  po odejściu od Boga. Kto zatem wytrwa i kogo zastanie i ilu wiernych Powracający Jezus ?

 3. Jestem pod wrażeniem Twojej pracy.. ta seria zapowiada się niezwykle ciekawie

  Bardzo ciekawa rzecz z tym heksagramem.. że też wcześniej na to nie wpadłem! jak dla mnie to najbardziej prawdopodobne znamię bestii
  Tak na marginesie dodam że oszustwo szatana w tabelce jest obecnie propagowane przez świadków Jehowy, jak cała reszta ich kłamstw.

  Pozdrawiam :)

  • Ciekawą interpretację przedstawiał też Rick Clay. Znakiem bestii miały być 3 iksy (24 litera alfabetu, 2+4=6, XXX=666). Trzydzieste Igrzyska w Londynie = XXX = 666. To oczywiście bardziej współczesne ujęcie i nie stoi w żaden sposób w sprzeczności z tym wskazującym na heksagram.

 4. Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon. [Dz 7;43]

  a [zarazem] obnosiliście Sikkuta, waszego króla, i Kijjuna, wasze bożki, , któreście sobie uczynili? [Am 5;26]

  Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. [1 Krl 11;5-6]

  A to dlatego, że Mnie opuścił i oddawał pokłon Asztarcie, bogini sydońskiej, Kemoszowi, bogu moabskiemu i Milkomowi, bogu Ammonitów, a nie poszedł moimi drogami, aby wykonywać, co uznaję za sprawiedliwe, oraz moje polecenia i prawa tak, jak jego ojciec, Dawid. [1 Krl 11;33]

  Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe: czarnoksięstwa, niecne obrzędy,bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze – z ludzkich ciał i krwi – biesiady wtajemniczonych spośród bractwa, i rodziców mordujących niewinne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków, [Mdr 12;3-6]

  Lecz karząc powoli, dawałeś miejsce nawróceniu, chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona i nie odmieni się ich usposobienie na wieki, bo to było plemię od początku przeklęte. I nie z obawy przed kimś pozostawiałeś grzechy ich bez kary. Któż Ci bowiem powie: „Cóżeś to uczynił?” Albo kto się oprze Twemu wyrokowi? Któż Ciebie pozwie za wytracenie narodów, któreś Ty uczynił? Albo któż powstanie przeciw Tobie jako obrońca ludzi nieprawych? [Mdr 12;10-12]

 5. Świetny artykuł! Strasznie mnie interesują czasy końca, zawsze jak czytam Apokalipse, to mi ciarki przechodzą. Pozdrawiam Rad!

Możliwość komentowania jest wyłączona.