Chrześcijanie też mogą być zwodzeni przez demony

 

Sandy Simpson (deceptioninthechurch.com), tłumaczenie: Radtrap

„W Nowym Testamencie używa się greckiego słowa ‚daimonizomai’ dla wskazania demonicznej obecności w danej osobie. Słowo: (ang.) ‚to be demonized’, oznacza być pod wpływem lub mocą demona w pewnych aspektach życia, posiadać swojego demona. Z drugiej strony słowo „opętać” (używane na przykład w Biblii Króla Jakuba i polskich przekładach) jest wynikiem niedokładnego tłumaczenia greckiego daimonizomai. Słowo „opętać” oznacza pełną kontrolę nad daną osobą. Ten koncept, odnoszący się do związków pomiędzy ludźmi a istotami demonicznymi, nie ma żadnego wsparcia w Piśmie Świętym, ani w oryginalnym znaczeniu wspomnianego wcześniej greckiego słowa. Kiedy grecki Nowy Testament używa słowa „daimonizomai” nie oznacza to pełnej kontroli demona nad daną osobą, tak jak sugerowałoby to słowo „opętanie”.  (Can A Christian Have A Demon – Czy chrześcijanin może mieć demona, Chris Simpson, 1995)”

Ustalmy na początku jedną rzecz – nie jestem typem osoby która wszystko co złe w tym życiu przypisuje szatanowi (choroby, niepełnosprawność, tragedie i grzech).

On jest tylko jedną z sił które na nas działają, istnieje również ciało i świat. A ponad nimi wszystkimi znajduje się Bóg, jedyna nieprzemijalna potęga chwały, praworządności, wierności i czystości. Lecz my jako chrześcijanie nie możemy też wyrzucać z naszego życia konceptu „zdemonizowania”. Jeśli będziemy ignorować istnienie i działalność wroga, jeśli popadniemy w samozadowolenie, możemy wystawić się na groźbę zwiedzenia przez Szatana.

1 Piotra. 5:8   Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

To zostało powiedziane do chrześcijan.

Nasz wróg maskaraduje jako anioł światłości.

2 Kor. 11:14   I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.

Musimy pamiętać że wróg jest sprytny i potrafi działać za pośrednictwem ludzi którzy myślą że podążają za Chrystusem, i w wielu przypadkach rzeczywiście na takich wyglądają, lecz poprzez ich fałszywe proroctwa, nauczanie niezgodne z Ewangelią i owoce które zbierają, takim działaniem pokazują nam że są oni fałszywymi, podążającymi za demonami apostołami.

2 Kor. 11:13-15  Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa.  I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.

Jeśli spoczniemy na laurach jako chrześcijanie, wróg będzie mógł wpływać również na nas, prawdziwie wierzących. Biblia zawiera sporo historii i nauk o takich przypadkach. Argument że Duch Święty nie może istnieć w tej samej przestrzeni co grzech lub demon jest śmieszny z dwóch powodów. Po pierwsze ogranicza to Ducha Świętego do roli jakiejś dobrej mocy, podczas gdy Biblia portretuje go jako członka Trójcy Świętej. Po drugie, Duch Święty jest wszechobecny i działa na rzecz odrodzenia się wierzącego, który ciągle musi walczyć ze swoim starym ja, pomimo tego że otrzymał on nową naturę i nową osobowość.

Galatów 5:17  – Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.

Biblia nie mówi że Duch Święty nie może przebywać razem ze złem. Jest to pogląd niebiblijny i zaprzecza potędze Boga. Duch Boży stworzył wszystkie stworzenia i posiada totalną kontrolę nad światami dobra i zła.  Zadaniem wierzących jest ciągła wiara (ciągła) w Jezusa Chrystusa, wytrwanie w niej i pokonanie przeciwności.

Rzym. 8:13  Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli.
Rzym. 13:14  Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
Gal. 5:13  Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!
Rzym. 11:22  Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.
2 Piotra. 2:20  Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków.
Objawienia św. Jana. 2:7  Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

Wszystko to było napisane dla chrześcijan.

Biblia pełna jest przykładów działania demonów w postępowaniu i życiu wierzących w Boga, Żydów i chrześcijan, po okresie Zesłania Ducha Świętego na apostołów. Istnieją też takie przykłady z czasów sprzed Pięćdziesiątnicy i ze Starego Testamentu, z głównym uwzględnieniem historii Hioba (Hioba 1:8-9; 2:3; 2:7); Saula (1 Samuela. 16:14-16, 18:10, 19:9); dziecka Kananejki (Mateusza. 15:22-28); Jezusa upominającego Piotra (Mateusza. 16:22-23); mężczyzny pod wpływem demona w synagodze (Marka 1:23); słowa Jezusa skierowane do Jakuba i Jana: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście (B. Gdańska) (Łukasza 9:52-56); córy Abrahama „związanej” przez Szatana (Łukasza 13:11-16); Judasza pod wpływem Szatana (Jana 6:70-71, 13:27). Wierzymy że są one dobrymi przykładami w tej dyskusji, tak jak wierzymy że Biblia jest źródłem ukazującym jak Bóg pracuje nad ludzkością i jaka jest jego wola.

[Poniższe fragmenty odnoszą się do wydarzeń po Zesłaniu Ducha Świętego.]


Ustępy Biblijne


 Dzieje 5:1-11  Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów. Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.  Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. Powiedz mi – zapytał ją Piotr – czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle – odpowiedziała.  A Piotr do niej: Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie. A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.

Przykład dwojga chrześcijan których serce należało do Szatana.

Dzieje 8:9-24  Pewien człowiek, imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego: Ten jest wielką mocą Bożą – mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze.  Dajcie i mnie tę władzę – powiedział – aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego.  Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą – odpowiedział mu Piotr – gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar.  Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli.

Szymon, choć wierzył, potrzebował jeszcze uwolnienia od okultyzmu. Wierzył w Chrystusa lecz ciągle posiadał serce okultystycznego maga. Wciąż był podatny na grzech, pomimo tego że był ochrzczony i wierzył.

1 Kor. 5:1-5  Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.

Powyższe wersy mówią o wierzących wypełnionych duchem żądzy, czego rezultatem jest oddanie ich szatanowi dla zniszczenia ich grzesznej natury („ciała”) i nadziei że to uratuje ich dusze. To pokazuje że Bóg dla uratowania grzesznika i odwrócenia go od grzechu potrafi w tym celu wykorzystać nawet szatana. Wykorzystał go do testowania wiary Hioba. Szatan został stworzony przez Boga, nie może nic zrobić chrześcijanom, chyba że Bóg mu na to pozwoli.  Bóg wykorzystuje szatana (pozwala mu działać) gdy wszystkie inne metody zwrócenia naszej uwagi zawiodły. Wierzę że to właśnie dzieje się dzisiaj w przypadku fałszywych ruchów odrodzeniowych. Bóg zezwala szatanowi na zwodzenie swoich wiernych. To może być ich ostatnia szansa, muszą zwrócić się do Jezusa Chrystusa i prosić o wybawienie od grzechów ciała, takich jak popadanie w hedonizm z powodu fałszywych znaków i cudów (krwawiące figurki, twarze na tostach i ścianach, „mówienie językami”=paplanina bez sensu, niewypełniające się proroctwa „dane od Boga” itd. – przyp. tłum) lub tego nie zrobią i ostatecznie odrzucą Boga. To jest tylko ich wybór.

1 Kor. 10:12-14   Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa!

Tylko dlatego że Bóg wskazuje drogę wyjścia z pokusy, nie oznacza to że dany chrześcijanin z niej skorzysta. Każe nam się zaprzestać bałwochwalstwa, gdyż nie możemy służyć dwóm panom. To pokazuje że praktykujący chrześcijanin może odwrócić się od tych nauk plecami i służyć zarówno „władcy tego świata” jak i Chrystusowi. Udowadnia też że chrześcijanie mogą upaść jeśli zawierzą bardziej bałwochwalstwu niż Bogowi.

2 Kor 2:10-11  Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja też /mu wybaczam/. Co bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was wobec Chrystusa, ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane.

Szatan może „uwieść” wierzącego. Odnosi się to do wierzących… a nie niewierzących.

2 Kor. 11:3-4  Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie.

Nasze umysły mogą być zbałamucone słuchaniem fałszywych nauczycieli i ich fałszywych doktryn. Paweł napomina wierzących by nie brali „innego ducha”. Jak wierzący może mieć innego ducha niż Duch Święty? Przez przyjęcie go bez uprzedniego zbadania. To właśnie dzieję się w przypadku współczesnych fałszywych ruchów chrześcijańskich.

2 Kor. 12:7  Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą.

Nawet Paweł był męczony przez „wysłannika szatana”. Nie wiemy czym był ten oścień, niektórzy uważają że była to jakaś choroba. Inni twierdzą że była to jakaś osoba, a nawet – jeśli chcą go upokorzyć – że była to jakaś żądza. Cokolwiek to było, faktem jest że Paweł był na celowniku jednego z demonów szatana. Jeśli św. Paweł mógł być przez nich męczony, ty też możesz być bracie/siostro chrześcijaninie!

Galatów 3:1  O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?

Paweł upomina wierzących za to że zostali urzeczeni (oczarowani –  ang. „bewitched”). Nie biorąc tego słowa zbyt dosłownie możemy uznać że chodzi o bycie ogłupionym i wywiedzionym w pole. Biorąc je dosłownie (oczarować) ukazuje nam się obraz Galatów kuszonych przez demony, ogłupionych tak by myśleli że zostali zbawieni dzięki Prawu, a nie Jezusowi Chrystusowi. Ważnym elementem dzisiejszych fałszywych kościołów jest legalizm. Legalizm w jakim sensie? Jeśli otrzymałeś „namaszczenie” i zacząłeś się z tego powodu dziwnie zachowywać (np. telepać się jak opętany) jesteś teraz oficjalnym „rzecznikiem”[Boga] i częścią „ludu wybranego”. Nasze zbawienie nie ma jednak nic wspólnego z dziwnym zachowywaniem się. Ma za to więcej niż wiele wspólnego z ofiarą Jezusa złożoną na krzyżu. Pierwszy będzie ostatni, ostatni będą pierwszymi.

Efezjan. 4:25-27  Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!  Ani nie dawajcie miejsca diabłu!

Kłamstwo jest dawaniem „miejsca dla diabła” w życiu wierzącego.

1 Tesaloniczan 2:18   Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.

Mimo że fragment ten nie mówi o działaniu demona wewnątrz chrześcijanina, wskazuje że demony mogą stanąć na drodze chrześcijan starających się wypełnić misję daną od Boga. Demony mogą działać wewnątrz i na zewnątrz wierzącego, w umyśle, w ciele, ujawniać się jako niesprzyjające okoliczności.

1 Tymoteusza 1:18-20  Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myśli proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze; do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić.

Paweł mówi o dwóch wierzących których oddaje szatanowi by oduczyć ich herezji. Wszystko po to by nie bluźnili więcej i nie skończyli w piekle. Szatan może być wykorzystywany przez Boga w celu dania nam chrześcijanom ważnej nauki. Ostatnim krokiem w zdyscyplinowaniu wierzącego nie podejmującego skruchy, jest oddanie go wpływom szatana, dla zniszczenia jego ciała i nadziei że jego dusza po doświadczeniu tego wszystkiego zostanie zbawiona. To pokazuje że nawet jeśli błądzący chrześcijanin zostanie oddany szatanowi, ciągle znajduje się w Bożym planie – planie zbawienia i wykupienia, nie zniszczenia. (Jeremiasza 29:11, Objawienia 3:19)

1 Tym. 3:6-7  Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.

Chrześcijanie, w tym potencjalni chrześcijańscy przywódcy, mogą wpaść w diabelską pułapkę.

1 Tym. 4:1-2  Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane.

W czasach ostatnich wierzący będą wystawieni na doktryny demoniczne i nauki duchów zwodniczych. Wierzę że czasy ostatnie już tu są i proroctwo to właśnie się wypełnia. Chrześcijanie słuchają nauk wydobywających się wprost z ust szatana, takich jak kłamstwa o „byciu swymi bogami” – jest to najstarsze kłamstwo świata, którym po raz pierwszy wąż zwiódł Ewę.

2 Tym. 2:24-26  A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale /ma/ być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym.  Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego.

Wierzący mogą być zniewoleni przez diabła.

1 Piotra. 5:8-9   Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.

Chrześcijanie muszą trzymać się swojej wiary, gdyż diabeł atakuje tych którzy tą wiarę tracą. Wszyscy chrześcijanie z całego świata toczą identyczną walkę przeciwko swym prawdziwym wrogom. Ich celem jest byśmy zatracili swą wiarę na rzecz fałszywych doktryn, przeznaczyli ją dla kogoś lub czegoś innego niż Jezus Chrystus, lub byśmy w ogóle ją stracili. Utrata wiary jest głównym celem wroga, gdyż to wystawia nas na ich pokuszenie. Możemy ją też stracić gdy wymieniamy ją na wiarę w moc, na doświadczanie emocji, znaki i cuda nie pochodzące od Boga, lecz od wroga który krąży wokół wierzących i zajmuje miejsce które dały mu nasze grzechy.


Konkluzja


Argument że „chrześcijanie nie mogą być zwiedzeni” opiera się na poglądzie że Duch Święty nie przebywałby w osobie którą zwodzą demony. Biblia jednak nie mówi o tym że Duch Święty nie może przebywać w tym samym miejscu co zło. Daje natomiast przykłady że Duch pracował przy takich zwiedzionych wiernych. Częścią problemu jest nasze postrzeganie ludzi i pracy Ducha Świętego. Bóg jest Stwórcą, jest wszechobecny. Skoro jest wszechobecny, musiał już być w miejscu w którym właśnie działają demony. Proponuje myśleć o tym w takich kategoriach: On jest innym typem istoty niż stworzenia które stworzył – anioły i demony. Jest w pełni możliwym dla Ducha Świętego, agenta Boga, Jego pieczęci zbawienia dla tych którzy wierzą w Jezusa, działać w życiu chrześcijanina, który w danym momencie jest zwodzony przez siły demoniczne. Czy Duch Święty może oddziaływać na grzesznika? Dzięki Bogu – może!

Uważam że Duch Święty jest Bożym „agentem”, a nie jakąś substancją przenikającą wszystko. Demon jest istotą, może więc posiadać jakąś substancję tak jak inne istoty stworzone przez Boga (anioły). Nie udowodnię w pełni tej hipotezy w oparciu o Pismo i możliwe że wiedza ta nie jest dla nas wymagana i potrzebna. Ważne jest jednak to, że chrześcijanin może być zwodzony przez demony, co udowadnia Biblia, dlatego zwracajcie na to uwagę i wystrzegajcie się.

Tylko Bóg wie kto jest Jego owieczką i czyje imiona wpisane są w Księdze Życia. My nie możemy mieć absolutnej pewności wobec innych osób, tylko wobec siebie,  jeśli nasze więzi z Chrystusem pozostają mocne dzięki ciągłej wierze. Nawet wtedy, to Bóg jest sędzią i widzi grzeszne aspekty naszego życia nawet jeśli my wciąż pozostajemy na nie ślepi, lub pozwalamy im istnieć świadomie. Jeśli pozwolimy grzechowi wciąż działać w naszym życiu (nieważne czy się do niego przyznajemy czy nie), zostawiamy pole do działania dla szatana w naszym życiu. Naszym obowiązkiem jest przyznać się do naszych grzechów. Jezus może nam wybaczyć nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej niegodziwości. Bóg może pozwolić szatanowi kusić nas, tak jak było to w przypadku Jego Syna na pustyni – lub męczyć nas, tak jak było w przypadku św. Pawła. W takim przypadku musimy nałożyć zbroję Bożą, pozostać wiernymi i używać miecza – Słowa Bożego – do zwalczenia naszego wroga.

Efezjan 6:10-18  W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.  Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże –  wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!

Nie otrzymujemy automatycznie pełnej zbroi gdy się nawrócimy. Musimy ją jeszcze założyć.

To też napisano z myślą o wierzących!

Diabeł chce zniszczyć wszystkich, w tym chrześcijan. Wielu chrześcijan dzisiaj nie posiada pełnej zbroi Bożej. Mogą mieć na głowie hełm zbawienia lecz zajmują się plotkami i nie mają nóg obutych w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. Mogą zasłaniać się tarczą wiary, lecz wpadają w nałóg ciągłego kłamania i nie przepasali sobie bioder prawdą. Musimy być gotowi, jako chrześcijanie, do obrony przed każdym atakiem naszego wroga, na wszystkich frontach, trzymając się naszego zbawienia, wiary, PRAWDY, praworządności Jezusa przypisanej do nas poprzez  krzyż, Słowo Boże, Dobrą Nowinę – oraz, jakżeby inaczej, poprzez ciągłą modlitwę.

* *

W artykule użyto przekładu Biblii Tysiąclecia

___________________________________________________________________________________

 

Reklamy

40 comments on “Chrześcijanie też mogą być zwodzeni przez demony

 1. Jak odnosicie się do porwania, powzięcia „Kościoła”? Dla mnie to nonsens. Gdzież to w ogóle jest opisane w Biblii? Czy wierzący w Chrystusa nie powinni zginąć za Prawdę. Czy powinni bać się gilotyn i szukać jakiejś „ucieczki” od opresji, czy też nie? Uważam teorię o powzięciu Kościoła przed przyjściem Chrystusa za dziwną i niezwiązaną z duchem chrześcijańskiego poświęcenia się.

  • Proszę jaśnie pobożnych chrześcijan o przedstawienie faktów z Biblii, która nie została spisana przez jakiegoś jezuitę w parafii w Psiej Wólce, ale starodawne, nietknięte pisma (greka). A wy do jakiego kościoła należycie? A może sami skrobiecie sobie rzepkę? To teraz popularne.

 2. przede wszystkim – Dziękuję Ci Rad za Zwiększenie Rozmiarów Czcionki, super,
  domyślam się, w którym momencie podjąłeś taką Decyzję… jeszcze raz dzięki ;-)

  Kolejny świetny artykuł [mam wrażenie, że już wcześniej czytałem] potwierdzający,
  że bycie chrześcijaninem nie jest łatwym „zajęciem” – to nieustanna więź z… ?
  …z Jezusem, z Żywą Energią Ducha św. [nie nazywałbym Ducha „agentem” – z
  wiadomych powodów], z samym sobą w pokorze przed Ojcem, z Prawem bożym.

  Czyli to nie jest Pokropek Wodą [św. – nie mam zaufania do katolickiej wody św.],
  to nie jest tzw. „przyjmowanie” tzw. „sakramentów” i tzw. „uczestnictwo we mszy”.
  To nie są Czary Mary katolickiej firmy zbawienniczej, pomijając ich „pasterzy”.

  To jest Droga, po której chodził Jezus i zabijani wcześniej, prawdziwi prorocy…
  Dlaczego zabijani ? – właśnie, m.in. Za To, abyśmy nie szli Tą Drogą co Oni.
  Nie lękajcie się [łatwo powiedzieć :-)] gdy słudzy szatana chcą zabić wasze Ciało,
  lękajcie się bardziej tych sług szatana, co pożądają waszej Duszy aby ją zatracić…
  Ci będą was zwodzić „w miły dla was” sposób – metod zwodzenia jest 666 tysięcy.

  Grzech nie śpi -[pokusa wynaturzenia]- i tylko czeka, aby uśpić Człowieka, nawet
  chyba bardziej tego wiernego Ojcu, aniżeli pogan. Dlaczego ? …cenniejszy Towar.

  Ponownie wrzucam – Powrót do biblijnego Chrześcijaństwa – Dave Hunt – lektor
  http://www.tiqva.pl/multimedia/181-powrot-do-biblijnego-chrzecijastwa-cz1-
  następne części – klikaj „następny artykuł” – Mocny Wykład

  Wykład omawia, jak atakowany i narażony okultyzmem jest nieświadomy
  tego chrześcijanin… film z ubiegłego wieku, …teraz Atak jest Bezwzględny.

  YouTube http://www.youtube.com/watch?v=rtj8BeS-aoo&feature=youtu.be cz.1

  pozdrawiam Radtrapa i …[czytelników ;-) oraz Wiernych Wierze Wzajemności
  nie mylić z http://www.
  _________________________

  Rudens – spróbuj poszukać TUTAJ – nie czekaj na Gotowce :-) w Proroctwach
  http://zbawieni.com/forumdisplay.php?fid=5
  _________________________

  • Duża czcionka to była w poprzednim artykule i wyszło to dość przypadkowo. Teraz zastanawiam się czy nie wprowadzić ją na stałe. Ta aktualna nie ejst taka zła – jest że tak powiem zgrabna.

 3. Zanim jednak nastapi porwanie do Pana naszego Jezusa Chrystusa, wiele sie wydarzy rzeczy, ktore beda mialy wplyw niewatpliwie na zycie kazdego chrzescijanina. Wielu teraz plomiennych chrzescijan postawionych w obliczu naglej
  utraty dobrze platnej pracy tudziez bogactw, rodziny czy nawet zycia.
  Beda wydawac jeden drugiego i na smierc skazywac .
  Dlatego drodzy Bracia i Siostry w wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa, zanim
  dojdzie do spotkania z Panem, czeka nas test Proba Ognia .
  Dlatego tak wazna jest modlitwa za Braci i Sistry aby wytrwac w Jezusie .
  Pozdrawiam Was Serdecznie !!!

 4. Artykuł jak zwykle na wysokim poziomie :) Oby tak dalej.
  Mam tylko 2 uwagi:
  1. cyt. „ogranicza to Ducha Świętego do roli jakiejś dobrej mocy, podczas gdy Biblia portretuje go jako członka Trójcy Świętej” – Trójca to tylko kłamstwo wymyślone przez katolików, Biblia nigdzie nie portretuje w ten sposób Ducha Świętego. Wprost przeciwnie – jest to dynamiczna, czynna siła Boża, którą posługuje się Bóg Ojciec oraz Jezus Chrystus. Siła ta jest też w jakimś stopniu w każdym z nas – utrzymuje nas przy życiu i jest nam zabierana kiedy umieramy. Myślę też, że większą miarę tego ducha otrzymują święci którzy idą do nieba.
  2. Co do demonów myślę że można wyróżnić takie ich działania jak:
  – opętanie (całkowite zawładnięcie daną osobą w dowolnym momencie przez demona)
  – męczenie (np. cierń Pawła)
  – zwodzenie (greckie słowo ‘daimonizomai’)

 5. Rudens odpowiedz odnosnie Pisma Swietego otrzymales od radtrapa. A jakby poszukac to i wiecej jest „wzmianek” na ten temat ze wybrani – Ci co za wczasu zawiezyli swoje zycie Chrystusowi beda „oszczedzeni” przed najgorszym dla Chrzescijan czasem wielkiego ucisku. Tak naprawde nie moge sobie zdac sprawy co to bedzie skoro inkwizycja i wczesniejsze mordy na PRAWDZIWYCH Chrzescijanach byly „makabryczne” a to nie bylo jeszcze czasem wielkiego ucisku…
  Rudens piszesZ: „Uważam teorię o powzięciu Kościoła przed przyjściem Chrystusa za dziwną i niezwiązaną z duchem chrześcijańskiego poświęcenia się.”
  Odpowiem ci w ten sposob: jak najbardziej ta „teoria” a raczej przyszly FAKT pochwycenia prawdziwych nasladowcow Zbawiciela Jezusa jest zwiazany z chrzescijanskim poswieceniem sie. Poswiecenie to nie tylko akt oddania zycia za wiare – po sobie wiem jakim jest poswieceniem podazac za Naukami Jezusa i Nim samym w dzisiejszym swiecie pod rzadami szatana. Niemal kazdy uwaza mnie za IDIOTE ze zyje wg Biblii – chce rozmawiac o Jezusie i o Jego Ewangelii. Staram sie za nim podazac w kazdym dniu WYRZEKAJAC sie NIEMALZE wszystkich uciech szatanskich tego swiata (przemysl rozrywkowy -film, muzyka, GRY ktore uwielbialem kiedys…) Odkad sie narodzilem ponownie wogole nie slucham muzyki – a jadac samochodem slucham w telefonie na sluchawkach Pismo Swiete w mp3 :)) i to wiedza wszyscy i wcale sie z tym nie kryje a chyba zdajesz sobie sprawe co o mnie mysla „znajomi” ktorzy doskonale pamietaja jak kiedys zylem… Moje argumenty o przemysle rozrywkowym nie robia na nich zadnego wrazenia gdyz dla nich mottem jest to ze jesli zyja na tym swiecie to musza okrzystac z niego bo przeciez po to jest ten przemysl… Dla nich wystarczajace jest pojscie w niedziele do kosciola OBLUDBIE oddac czesc „bogu” a raczej pokazac sie w nowych ciuchach czy podjechac pod synagoge szatana nowym samochodem wypucowanym. Mam wielu znajomych ale ZADEN/ZADNA nawet nie probowala zrozumiec/zainteresowac sie co staram sie przekazac i zachecic do otworzenia Biblii – lecz z gory mnie „wysmiac za plecami”.
  Moglbym tu jeszcze wiele wymienic na swoim przykladzie ale uwierz mi ze nie przypisuje sobie zaslug z tego tytulu ze tak zyje bo w momencie gdy Pan Jezus na nowo mnie zrodzil ze Swojego Ducha – od tego momentu nie potrafie inaczej zyc jak tylko „karmic sie” Slowem Bozym i podazac za nim – zglebiajac codziennie Pismo Swiete.
  Wiesz zakladajac ze staja np. katolicy przed wyborem albo wyznasz ze szatan jest twoim panem lub Jezus (albo wyrzeknac sie Jezusa) WIELU zdecyduje sie oddac swoje zycie za Jezusa w tym wlasnie momencie pomimo ze ich zycie codzienne nie „szlo w parze” ze Slowem Bozym. Wiec te codzienne poswiecenie Prawdziwych Chrzescijan ktorzy wyrzekli sie tego swiata jest WIELKIM poswieceniem dla bycia ZYWYM PRZYKLADEM bycia uczniami Jedynego Boga i Zbawiciela – Pana Jezusa.

  • co do tego poświęcenia w życiu codziennym zgadzam się w 100%. Mnie też ludzie ze względu na stawianie na piedestale Ewangelii uważają za IDIOTĘ, a kiedy usłyszą imię Zbawiciela najczęściej reagują śmiechem, lub wręcz agresją. Nie wiem czy się zgodzicie ale to może być oznaka ‘daimonizomai’

 6. Duch Święty to nie „agent Boga” czy 3-cia osoba do zadań specjalnych. Duch Święty to Duch Boży, to moc samego Boga, przez którą Bóg działa i tyle!
  Bóg jest istotą duchową i działa poprzez swojego ducha-moc bożą.
  Jest nazwany Ojcem bo jest Stwórcą i Ojcem wyszystkiego co stworzył. Stworzył swojego syna Jezusa Chrystusa jako syna jednorodzonego czyli o takich samych atrybutach jakie miał Bóg. To tak jak z ludzkim ojcem i synem – są do siebie podobni i w Bożym porządku działają obaj jednomyślnie, rozumieją się i mają własne „rodzinne” plany, do których stworzenie(np.diabeł)ma się nie mieszać. Bóg stworzył to wszystko dla i przez swojego Syna. Człowiek jest swtorzony przez Boga i przez Jezusa Chrytusa – dlatego Jezus Chrystus jest naszym Panem, ponieważ my ludzie jesteśmy zbawieni tylko dlatego, że nasz Stwórca-Syn nas wykupił przelewając własną krew i umierając za nas dla nas. Bóg-Ojciec go wzbudził z martwych i teraz Stwórca-Syn nas osądzi, czy chce nas mieć w swoim królestwie.

  Natomiast anioły (w tym szatan) są stworzeniami, jakie stworzył Bóg podczas kreacji nieba i tego co miało się w nim znaleźć. Są stworzeniami by jemu służyć i pomagać nam-stworzeniom, które mają wolną wolę, sumienie, panowanie w limicie praw Boga.
  TRÓJCA to doktryna szatańska, którą stworzył szatan. Jest DWÓJCA nie TRÓJCA. TRÓJCA to szatańskie matactwo już na poziomie biblijnym i powielanie go w tzw. religiach pogańskich, które mają nam namieszać w głowach, że były wcześniej i są starsze i dlatego są prawdziwe. Nie! Szatan namieszał i przy Dwójcy robiąc z niej Trójcę oraz komponując Trójce dla każdej religii.

  • Lola – widzę, że większość Czytelników artykułu wyłapała
   niefortunne określenie Ducha Św. – tak jakby nie można było użyć Innego niż Agent,

   dlatego niejaki seler – [dzień dobry] – w pierwszym wpisie Napomknął był, cytuję:
   „…to nieustanna więź z… ?
   …z Jezusem, z Żywą Energią Ducha św. [nie nazywałbym Ducha „agentem” – z
   wiadomych powodów], z samym sobą w pokorze przed Ojcem, z Prawem bożym.”

   Duch Święty – bo Natury boskiej, a nie ludzkiej – na pewno Ma Możliwości [metody]
   przekraczające nasze, ludzkie Wyobrażenie i dlatego ja nazwałem Go Żywą Energią,
   żywą w Całym Słowa tego znaczeniu… być może stąd porównano Go do 3. Osoby,
   albo Nieświadomie, albo Celowo w ramach Dezinformacji – nie sprawdzimy intencji.

   więcej na temat – Błędny Dogmat o Trójcy – na stronie
   http://zbawieni.com/showthread.php?tid=17

 7. Stworzył swojego syna Jezusa Chrystusa jako syna jednorodzonego czyli o takich samych atrybutach jakie miał Bóg”

  Bóg nie stworzył Jezusa!!, ta doktrynę głoszą Świadkowie Jehowy.
  Jezus Chrystus to Bóg Ojciec w ludzkim ciele, które otrzymał z Maryi.

  • Nigdy nie potrafiłem tego zrozumiec i do tej pory nie umiem – moze jakies linki z wytłumaczeniem…poprosił bym bardzo i byłbym wdzięczny bardzo.

   W końcu przecież Jezus mówił ze nauke od Ojca otrzymał, i modlił sie też do Ojca…głupieje z tego powodu.

   • Ja też tego nie rozumiałem, ale czytając Pismo Święte doszedłem do takiego wniosku, oczywiście dzięki pomocy Boga, ale nie było to z dnia na dzień, zajęło mi to wiele dni rozważania Ewangelii i próśb o zrozumienie.

    Bóg Ojciec = Jezus Chrystus = Duch Święty (Duch Prawdy) to są równoznaczne określenia dla Jedynego Boga, tylko sytuację, w których w danym momencie ludzie widzą czy rozmawiają z Bogiem powodują takie zmiany nazewnictwa naszego Stwórcy. Oczywiście te zmiany są z woli samego Boga.

    Imię Jezus oznacza w dosłownym tłumaczeniu:

    „Ten, który sprawia, że istnieje jest zbawieniem.” co krócej znaczy
    „Bóg jest zbawieniem”

    Przykład.
    „18 Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał». 19 Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego». ”

    W tym fragmencie mamy przykład, Jezus przyjmując ludzkie ciało, nie mógł powiedzieć wprost faryzeuszą, że jest Bogiem bo zostałby okrzyknięty bluźniercą i zabity. Czytając dalej daję nam jednak do zrozumienia, że poznając Jego nauki rozpoznamy w nim samego Stwórcę. Czego 100% potwierdzeniem jest poniższy fragment.

    On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. 24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich». 25 Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?

    Określenie „JESTEM” skrót od „JESTEM, KTÓRY JESTEM”, było użyte wielokrotnie w Starym Testamencie i oznaczało Boga.

    Oczywiście pomocne są artykuliki, które nakierują też w dobrą stronę, ale muszą się opierać na PŚ.

    http://www.zbawienie.com/JezusBogiem.htm

   • MroQ – spróbuję Ci przybliżyć, chociaż wspomniałem, że to
    może przekraczać nasze ludzkie Wyobrażenie, więc posłużę
    się „wyobrażeniem selera” ;-))

    1/ Wszechmogący [czujesz ?] Bóg pod Postacią Człowieka-Syna

    2/ Syn Człowieczy- Jezus jest „pod postacią alotropową” Ojca
    ale nie jest W Tym Momencie [momencie ziemskim] pod Postacią
    Ojca Jako Ojca – chociaż Jest Ojcem, …wyjaśnię na podstawie „C”
    podobnie jak
    ziemski Węgiel może być pod postacią – alotropową [chemia]
    a/ węgiel do palenia C
    b/ grafit – inny kryształ węgla C – mniej palny
    c/ diament – zupełnie inny kryształ węgla C – twardy i niepalny
    A to Cały Czas ten sam węgiel C, ale pod Innymi Postaciami !!!

    3/ Duch Święty jest zatem Inną Postacią tego samego Ojca,
    lub Energią Życia pochodzącą od Ojca – czyli Jego postacią.
    Pod Postacią Ducha [Pocieszyciela] objawia się sam Ojciec.

    4/ Nie są Tym Samym ale są pod różnymi Postaciami
    Jednym i Tym Samym – dlatego Porozumiewanie się
    MiędzyPostaciowe jest jak porozumiewanie się Między
    Postaciami – między, na pozór, Innymi Osobami…

    Tak ja to rozumiem – „na selero-chłopski” rozum ;-))

    ============
    Zatem – to Nie są Trzy Różne Osoby, ani nawet Dwie,
    chociaż paradoksalnie są to Trzy Postacie tej samej Osoby
    to nie to samo co – niemowlę\młodzieniec\staruszek,
    to raczej
    Para Wodna – Woda Ciecz – Lód z Wody [stany skupienia,
    chociaż bardziej adekwatne są jednak odmiany alotropowe]

    pozdrawiam, myślę że pomogłem – dopisuję bo ważne ;-)

    Jezus [Ojciec] pod Postacią Człowieka nie był „Oryginalną”
    Postacią Ojca, chociaż Nim był w sensie Stwórcy świata, ale
    jako Człowiek miał ludzkie ograniczenia – a jako Ojciec, nie
    chciał się Wywyższać [Mógł] ponad ludźmi będąc człowiekiem.
    Dlatego Bóg „poniżył się” aż do Postaci Człowieka aby
    tego człowieka wybawić od zła i po prostu – w ten sposób –
    za pomocą tej Metody – POROZUMIEĆ się z człowiekiem,
    gdyż to był Najlepszy Sposób od Dotychczasowych.
    Jak się okazało – nie dla wszystkich najlepszy…Bywa i tak.
    =============
    Czy tzw. eucharystia katolicka jest Bogiem Jezusem pod
    Pod Postacią Opłatka pszennego – otóż NIE, bo jest
    dziełem ludzkich rąk i chleb z ziarna, które notabene
    stworzył Bóg, ma służyć jako ziemski pokarm – i Tylko Tyle.
    Podobnie jak Manna na Pustyni – jedli a poumierali,
    bo taka jest pokarmu ziemskiego Rola, i wszyscy w Ciele
    pomrzemy. Pokarm dla ciała nie jest Najwyższą Wartością.
    Kult tzw. eucharystii jest Pogardą dla Postaci Ciała Jezusa,
    Żywej Jego Postaci jako Człowieka…
    Sztuczki z ludzką krwią na opłatku są bluźnierstwem lub
    sztuczką szatana. Takich pseudo Metod nie używa Bóg.

    tym dopiskiem Uprzedziłem ewentualne poparcie dla
    satanistycznego kultu tak zwanej mszy katolickiej.
    =============
    Rad – wysyłam wpis ponownie jako Całość, nie zdziw się ;-)

   • Nie dziwie się, że nie potrafisz tego zrozumieć… Ja właściwie też…
    Pewnie dlatego, że tę „doktrynę” iż „Jezus Chrystus to Bóg Ojciec w ludzkim ciele, które otrzymał z Maryi” głoszą katolicy. Moim zdaniem jest to nauka szatańska, mająca na celu sianie zamętu w umysłach Chrześcijan (może ma to coś wspólnego z greckim słowo ‘daimonizomai’).
    Zobaczcie te wersety:
    Jana 3:16, 18
    1Jana 4:9
    Dlaczego te wersety mówią nam o Synu JEDNORODZONYM? Czy gdyby Bóg chciał nam przedstawić Jezusa jako siebie samego tylko zrodzonego z Marii nie nakreślił by tego w inny, prosty sposób?
    Jeśli to Was nie przekonuje to jeszcze zachęcam do:
    Mateusza 26:39 komentarz: Gdyby Ojciec i Syn nie byli odrębnymi bytami, taka modlitwa nie miałaby sensu. Jezus modliłby się do siebie, a jego wola musiałaby być wolą Ojca.
    Jana 8:17, 18 komentarz: Jezus wyraźnie odróżnia tu siebie od Ojca, uważa siebie za kogoś innego.

    • Jaki jest sens stwarzania Boga przez Boga? Bóg Ojciec i oddzielny byt Bóg Jezus , to tylko mąci ludziom w głowach,.
     Nie popieram wszystkich katolickich doktryn ale niektóre zawierają prawdę, tak jak jest w każdej religii odrobina prawdy + zwiedzenie.

     Seler bardzo dobrze to wyjaśnił i też się pod tym pospisuje.

     @jaku5 gdyby tak interpretować podane przez ciebie fragmenty, czyli bardzo dosłownie niezależnie od sytuacji to odstępstwo by nam powychodziło. Wiem bo kiedyś też tak to interpretowałem, ale się myliłem.

     pozdrawiam

     • widzę, że nie dojdziemy do porozumienia, trudno…
      zawsze powtarzam, że każdy ma swój umysł i ducha który nim kieruje.
      Ja też nie wypowiadam się tu po to żeby niszczyć czyjąś wiarę i nauki jakie każdy przyjmuje do swojego serca.
      Za to bardzo chętnie czytam artykuły i Wasze komentarze, bo czuje, że to mnie buduje pod względem duchowym.
      Jeśli chodzi o przekonania i wiarę każdego z Nas, myślę, że można by zacytować tu
      1 Koryntian 3:10-15 komentarz: dzieło czy też wiara każdego, zostanie wypróbowana „okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest”

    • Jaku5 Przeanalizuj greckie słowo ‚monogenes’ które w Jana 1: 18 tłumaczone jest na ‚jednorodzony’. monogenes dok. jeden rodzaj a ściślej Jedyny. Zobacz wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu.

 8. @Lola
  Zajmij się lepiej pianolą*! Teologię zostaw prawdziwie wierzącym w Boga Prawdziwego w Trójcy Świętej Jedynego.

  *Poszukaj sobie w sieci, czemu Lola kojarzy się z pianolą a nie, dajmy na to, gitarą.

 9. Poniżej, kim jest Jezus.
  Według wielu chrześcijan jest to jasne, chociaż trudno to pojąć. Może to zbyt proste?

  Jana 1:1,2
  (1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
  (2) Ono było na początku u Boga.

  Jana 1:14
  (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

  Mateusza 1:23
  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

  • Takos,

   „Jana 1:1,2
   (1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
   (2) Ono było na początku u Boga.”

   Apostoł Jan otrzymał Przekaz od samego Ojca, który nawiązywał do Jezusa.
   Pomijając Wolę Dzielenia się Życiem Ojca – Jego Wolę,
   Pomijając Myśl jak Dzielić się Życiem Ojca z Innymi – Jego Myśl,
   Ojciec użył Metody Dzielenia się Życiem przez Porozumienie się
   ze Stworzeniem, które miało Zaistnieć – Jego Metody.
   Tą Metodą Porozumienia się jest SŁOWO – Żywe Słowo Życia.
   [jest wiele metod porozumiewania się pomiędzy ludźmi]

   Słowo Boga jest tak Żywe, że JEST Bogiem i było więc u Boga.
   Na jedno Takie Słowo Boże – na Jego Rozkaz – powstaje Życie,
   którym chciał się Podzielić – Dać – Siebie Dać – Dał JEZUSA.

   Dawca Ojciec – Dał Słowo pod postacią Jezusa – Dał Siebie – Dar.
   Słowo było Bogiem – I Przez Niego [słowo] Wszystko się Stało.
   Jezus JEST Bogiem [Słowem] – Wzajemnością – Dzielenia się
   i Porozumiewania ze Stworzeniem. Na Jego Słowo powstaje Życie
   lub Zmartwychwstanie lub Zagłada Wynaturzenia. A to tylko słowo.

   Jana 1:14
   (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”

   A Żywe Słowo [boża metoda porozumiewania się i dzielenia z innymi]
   Stało się Ciałem – Zaistniała Żywa Metoda Porozumiewania się
   Ciało Życia Słowa – Na Początku Było Słowo – I Bogiem Było.

   Potem Przyszło Słowo od Boga do Ludzi – Syn Człowieczy Jezus Bóg
   i Zamieszkało Między Nami jako żywy człowiek Pod Postacią Ojca,
   a może Odwrotnie – Żywy Ojciec Pod Postacią Syna Człowieczego.
   Dar boży dla Ludzi, aby wiedzieli, że Ojciec ich nie opuścił.

   Słowna Metoda porozumiewania się Stała się Żywą Metodą porozumiewania się i Zaistniała na Ziemi jako Syn Boży, który JEST Bogiem.
   Syn jest Słowem – a Słowo jest Ojcem pod postacią Syna.

   „Mateusza 1:23
   Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.”

   I Porodziła Dziewica Słowo-Syna – aby Bóg był z Nami – tu, na Ziemi.
   Kobieta jest Najwłaściwszą Osobą do Dawania z Siebie syna.
   a dlatego Dziewica, aby nie było wątpliwości W Boże Możliwości.
   I jest To Naturalne – według bożych Praw Natury.

   Wynikiem Woli i Myśli i Metody [Słowa] Boga Ojca dla Nas
   był, jest i będzie Jezus – Syn Człowieczy – Żywe Słowo Boga.

   Tak ja to rozumiem, i tak Dał mi to Poznać sam Jezus w Nauce.
   Albowiem Nauka-Droga-Zycie Jezusa jest Metodą na Życie.
   Prawdziwą, …a nie wynaturzoną lub zafałszowaną.

   Czczenie „dzieł ludzkich rąk” jest Pogardą dla Prawdziwego Słowa.
   [seler]

 10. Wogóle to dziwnie wszystko wygląda – mam na myśli samo słowo Bóg – bo z tego co mi wiadomo w tych pierwotych „pismach” nie ma słowa Bóg – tylko Bogowie..i brzmi to w ten sposób…”Bogowie powiedział….”Bogowie stworzył….

  • MroQ – z całym szacunkiem dla ciemności, ale ja nie będę Wielbił mroku,

   Interpretacja Iluminatów sięgnęła Dna a może I nawet Powiwerzchni…
   Nie wiem… Elochim… [wiem co czytasz]… Egoistyczne Chujstwo… Nie wiem…

   To, że ja jestem Dziwny, to ja się nie dziwię, ale że Ty ? – weź, sie uspokój…
   na uspokojenie…

   • Z całym szacunkiem dla każdego. ale to KAŻDEGO, czy to przyjaciela kolegi czy człowieka który mnie opluje ( nikogo kto czyta te moje wypociny i nikogo kto odwiedza ten blog)moim zamiarem nie jest sianie żadnej dezinformacji ani tym bardziej dziwnych teorii- BROŃ PANIE BOŻE!
    Powiem szczerze, Rad mozliwe ze masz sporo racji, mase dziwact sie naoglądałem i czesto siedzą mi w głowie – sedze sobie w cieniu i myśle, obserwuje i analizuje i modlę sie to Tego Najbardziej Prawdziwego… nie wiem czy czasem czy dobrze czy źle po po prostu nie wiem, jedynie interesuje mnie to prawda – nawet podziekuję osobie która walnie mnie w łeb ;)
    Co do mojej interpretacji tych ze dziwactwa znajdę linka i wkleje to każdy zainteresowany obejrzy i podyskutujemy w spokoju.
    Seler – piosnka kapitalna, Masz tu cos ode mnie – ściazka z filmu którego nie toleruje ..ale muzyczka mnie bardzo uspokaja..

    i to

 11. @seler

  Bardzo dobrze mówisz! Nie powiedziałbym tego lepiej. Na pewno mniej ;)
  Mogę dodać, do niektórych wypowiedzi, które twierdzą, że Duch Święty, to działanie Boga, że Słowo może być wg podobnego rozumowania „mocą twórczą”, np:
  Gen 1:6
  6) A potem Bóg RZEKŁ: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!
  (…)

  • Takos
   to nie ja mówie, to Ojciec mi oczy otworzył, …ale dzięki !
   ja nie szukam swojej chwały – ja Dzielę się tym, co mi Dano ;-)
   za darmo.. Pozdro, seler !

 12. Takos, – nie mów tak więcej.. To nie seler dobrze mówi, Tylko Słowo – Słowo !

  Gipsy Kings – Allegria [HQ Audio]

  no właśnie…

 13. Kto wypowiedział te słowa? :-)
  – „Wszystkie dni są moimi dniami dla tego, kto Mnie miłuje. Jakie szczęśliwe tygodnie! Jakie szczęśliwe miesiące! Jakie szczęśliwe życie! Wierz w Ojca, który cię stworzył. Miej nadzieję w Synu, który cię zbawił. Kochaj Miłość, którą jest Duch Święty. Patrz na Boską Rodzinę: Ojca, Syna i Ducha Świętego: stanowią Jedno. Przedłużajcie tę jedność z waszymi braćmi. Z niebem, z waszym Ojcem Niebiańskim: Jedno”.
  – Duch Święty jest duszą tego wielkiego Ciała Mistycznego, które nazywa się Kościołem. „On jest sprawcą naszej nadnatury”.
  – „Proś nieustannie by Duch świętości, Duch Święty, przyszedł i posiadł cię”.

 14. TRISTA PENA – Trzech Panów ? – nie wiem,
  ale Jedna Muzyka,
  Trzy Osobowości Dają Jedną Muzykę Miłości,
  tak To odczytuję, odnośnie Trójcy,
  Posłuchajcie…
  witaj Rad w 2012 pentagramie i Wszyscy witajcie,
  jeszcze Żyję, czego i Wam życzę ;-)

  Posłuchajcie Trzech…

  jak Współgrają…

  Loża Bez Tajemnic – i bardzo dobrze… [jestem atakowany prze Net…]
  pozdrawiam – postaram się już więcej nie pisać,
  bo każdy z Nas i tak Ma wypisane,
  w duszy Serca…. ;-))
  dzięki Rad,
  ;-)))

  Tych Trzech Trzeba Obejrzeć – załatw to Rad, dzięki…

  dopisek…

  Dzem…Madżi…

  [youtube http://www.youtube.com/watch?v=sm-DQrimRoQ&w=853&h=480

  Bądżmi Ludźmi … Do Końca…tak jak Jezus… Proste ? …no, nie wiem…

 15. Mam pytanie dotyczące powyższego artykułu. Zgadzam się, że chrześcijanie są zwodzeni przez demony, ale czy na życie chrześcijanina może mieć wpływ rzucona na niego klątwa ?

  • Klątwa i działanie magii jest tożsame z działaniem demonów. Jeśli Bóg uchylił komuś ochronę przed demonami, to również i przed klątwami.

 16. Rozumiem że Bóg może zezwolić z jakiegoś powodu na działanie demonów w życiu chrześcijanina, ale zastanawiam się, czy jeśli ktoś ma bliskie relacje z Bogiem, tzn. jest ponownie narodzonym chrześcijaninem, modli się, czyta Słowo Boże i stara się przestrzegać Bożych praw, to jest równie narażony na działanie klątwy ? Nie jest taka osoba pod ochroną Boga ?

  • Taka osoba powinna być wtedy chroniona, ale żaden człowiek nie zagwarantuje Ci że tak jest zawsze w 100% przypadków. Ostateczna decyzja należy do Boga który widzi i wie o nas więcej niż my.

   „My nie możemy mieć absolutnej pewności wobec innych osób, tylko wobec siebie, jeśli nasze więzi z Chrystusem pozostają mocne dzięki ciągłej wierze. Nawet wtedy, to Bóg jest sędzią i widzi grzeszne aspekty naszego życia nawet jeśli my wciąż pozostajemy na nie ślepi, lub pozwalamy im istnieć świadomie.”

   jeśli dana osoba jest prawdziwie oddana Bogu, jest świadoma swoich wad i walczy z nimi, uroki i klątwy nie mają na nią zastosowania. Tak długo jak pozostaje przy swojej wierze.

  • A o jaką klątwe dokładnie chodzi? Jeśli ma to jakiś związek z magią i okultyzmem, to ma i z demonami – a jeśli ma z demonami to odnosi się do tego również ten artykuł i powyższe cytaty. choć nie wszystkie. Nie tylko do zwodzenia ale też innych działań złych bytów.
   W Biblii są omawiane raczej inne „przekleństwa”- Bóg może kogoś przekląć, prorocy przeklinali, Noe przeklinał Chama itp.

 17. Chodzi o taką klątwę, że ktoś ma do kogoś pretensję (podobno bezpodstawnie, w wyniku nieporozumienia) i rzuca na niego klątwę, żeby mu się nie wiodło w życiu. Rzucający klątwę podobno nie para się okultyzmem, natomiast osoba przeklęta jest chrześcijaninem i mówi że czuje to przekleństwo w swoim życiu.

  • tak jak napisał Rad, nie ma czegoś takiego jak klątwa bez udziału demonów, ludzie sami w sobie nie mają mocy zrzucania na kogoś nieszczęść (tak ja pojmuje klątwy). Rzucenie klątwy przez osobę, która nie zna się na okultyzmie jest jak wykrzyczenie prośby o czyjeś nieszczęście, na którą mógł odpowiedzieć zły duch. Tak można sobie z tym radzić, wg mnie wiarygodne źródło http://zbawienie.com/opetania.htm

 18. Oczywiscie że Bóg zezwala na działanie demonów wobec chrześcijanina ,ale również w tym celu, by delikwent w porę się opamiętał i wszedł na właściwą ściezkę(nic nie dzieje się przypadkiem),jesli to nie pomoże przejrzeć człowiekowi na oczy to kapota.
  Ja też jestem tego przykładem,moj demon o nazwie alkohol działał tak podstępnie około 20 lat,przez ten okres to w sumie może by się uzbierało ze 30 dni w kiedy nie miałem alkoholu w ustach(mówimy przede wszystkim o piwie)mimo to nie przeszkadzało mi to w miarę normalnym funkcjonowaniu społecznym (prowadziłem bar) i tkwieniu w tym matrixie.Nie dopuszczałem nawet myśli o tym, żeby przestać pić i cokolwiek zmienic w swoim zyciu( mimo ,że w duchu siebie nie okłamiesz i wiesz jak mocno jesteś uzależniony )na zewnątrz wszystkich oszukiwałem.
  Po pewnym czasie do demona alkohola,dołączył kumpel hazardes ,a nad wszystkim czuwał wszędobylski diabelski byt materialny(niezła ekipka nie?)
  Skoro jeden demonik nie daje rady ,aby człowiek znalazł opamiętanie ,to trzeba z grubej rury.. Nie będę się zbytnio rozpisywał ,ale w końcu opamiętanie zadziałało na wszystkich frontach:):
  .pIwo out .papieroski out ,hazard out, przywiązanie do materialnych rzeczy out,bar zamknięty, brak kumpli jak się nie pije.
  Teraz tylko Pan Jezus, biblia,droga Chrześcijanina i moja rodzina, a żonę mam kochaną i bardzo wyrozumiałą,
  Tylko pracy na razie nie ma ,ale myślę że jakoś to będzie.NIe to w życiu jest najwazniejsze.
  Grunt to wiara w Zbawiciela miłowanie bliźniego i walka z własnymi słabosciami ,aby stać sie czystym i godnym w oczach Pana.Pozdrawiam.

Możliwość komentowania jest wyłączona.